Навчально-методичні видання. Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Педіатричні тестові завдання з поясненнями
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Крючко, Тетяна Олександрівна; Цвіренко, Світлана Миколаївна; Ільченко, Валентина Іванівна; Литус, Світлана Іванівна; Олійніченко, Марина Олександрівна
  У навчально-методичному посібнику лаконічно та професійно викладені тестові завдання з поясненнями, які містять дев’ять тематичних розділів: «Дитяча пульмонологія», «Дитяча алергологія», «Дитяча кардіологія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча нефрологія», «Дитячі інфекційні хвороби», «Дитяча гематологія», «Неонатологія» та «Дитяча ендокринологія». В посібнику надані детальні роз’яснення до різних типів тестових завдань, визначення ключових аспектів кожного завдання та обґрунтування правильної відповіді на тести. Мета посібника : підвищення професійної компетентності та якості підготовки майбутніх лікарів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам вищої медичної освіти за ОПП 228 «Педіатрія» та ОПП 222 «Медицина»
 • Документ
  Ендокринологія
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Муравльова, Оксана Василівна; Шаєнко, Златослава Олексіївна; Дворник, Ірина Леонідівна
  У методичних вказівках викладачі виклали основні питання з навчальної дисципліни «Ендокринологія». Методичні вказівки призначені для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня до практичних занять та на занятті, які навчаються за спеціальністю 221 «Стоматологія».
 • Документ
  Дитячі інфекційні хвороби. Збірник тестових завдань
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Ільченко, Валентина Іванівна; Сизова, Людмила Михайлівна; Пікуль, Катерина Вікторівна
  Навчальний посібник «Дитячі інфекційні хвороби. Збірник тестових завдань» допоможе студентам, лікарям-інтернам, лікарям з фахів «Загальна практика − сімейна медицина», «Педіатрія», «Інфекційні хвороби», «Дитячі інфекційні хвороби» краще засвоїти дисципліну, перевірити свої знання, підготуватися до ліцензійних іспитів КРОК-2, КРОК-3 та іспиту на присвоєння кваліфікаційної категорії. Даний посібник підготовлений колективом авторів, сформований на сучасній програмній базі, написаний на високому практичному та теоретичному рівні, містить тестові завдання з найрозповсюдженіших клінічних форм, призначений для студентів медичних та педіатричних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики − сімейної медицини, педіатрів, інфекціоністів і дитячих інфекціоністів. Видається в Україні вперше.
 • Документ
  Інтенсивна терапія в клініці дитячих інфекційних хвороб
  (Полтавський державний медичний університет, 2013) Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Прилуцький, Костянтин Юрійович
  Інфекційні хвороби завжди були небезпечні, що свідчило про їх масовість, швидке поширення та високу летальність, особливо у дитячому віці. Багато інфекцій може призвести до розвитку невідкладних станів, що потребує проведення інтенсивної терапії з урахуванням етіологічного чинника патологічного процесу. Цей навчально-методичний посібник присвячений питанням етіології, епідеміології, клініки та диференційної діагностики найбільш частих невідкладних станів серед дитячих інфекційних хвороб та наведені алгоритми невідкладної допомоги та проведення інтенсивної терапії. Посібник містить запитання, тести, задачі для самоконтролю, що сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу студентами та лікарями-інтернами.
 • Документ
  Infectious diseases of the digestive system in children
  (Полтавський державний медичний університет, 2020) Pikul, K. V.; Ilchenko, V. I.; Chebotar, O. V.; Prylutskiy, K. Yu.; Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Чеботар, Олександр Віталійович; Прилуцький, Костянтин Юрійович
  The educational manual is compiled according to a typical curriculum and a program for the preparation of foreign students of medical institutions of higher education for the cycle "Children's Infectious Diseases". This teaching manual is written in English and is devoted to the issues of etiology, epidemiology, clinics and differential diagnostics of the most common infectious diseases of children, diagnostic algorithms and therapies are given in accordance with the treatment protocols approved by the Ministry of Health of Ukraine. The titles of the sections were chosen by the authors in accordance withthe thematic plan for thepreparation of foreign students of medical institutions of highereducation. The manual contains questions for self-control, tests, tasks and analysis of children's diseaserecords that were treated at the children's department for a deeper assimilation of the material.
 • Документ
  Tests for childhood infectious diseases
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Pikul, K. V.; Il'chenko, V. I.; Sуzova, L. M.; Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Сизова, Людмила Михайлівна
 • Документ
  Childrens exanthematous infections
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Ilchenko, V. I.; Pikul, K. V.; Prylutskiy, K. Yu.; Dudnikova, A. M.; Ільченко, Валентина Іванівна; Пікуль, Катерина Вікторівна; Прилуцький, Костянтин Юрійович; Дуднікова, Антоніна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлений співробітниками кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами (в.о. зав. кафедри доцент О.В. Муравльова) ПДМУ, доц., к.мед.н. В.І. Ільченко, доц., к.мед.н. К.В. Пікуль, к.мед.н. К.Ю. Прилуцьким, асистентом А.М. Дудніковою.
 • Документ
  Endocrinology in dental practice
  (Poltava : Published by S. V. Hovorov, 2021) Бобирьова, Людмила Єгорівна; Бобирьов, Віктор Миколайович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Городинська, Олена Юріївна; Дворник, Ірина Леонідівна; Жарін, Владислав Миколайович; Ждан, Вячеслав Миколайович; Іваницький, Ігор Олексійович; Іленко, Наталія Миколаївна; Кононова, Діана Олександрівна; Коровіна, Лідія Дмитрівна; Кравченко, Інна Павлівна; Марченко, Алла Володимирівна; Муравльова, Оксана Василівна; Ніколішина, Елла Вячеславівна; Ніколішин, Анатолій Карлович; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Попруга, Алла Олександрівна; Розколупа, Ніна Василівна; Самарченко, Лариса Анатоліївна; Шаєнко, Златослава Олексіївна; Шепітько, Костянтин Володимирович; Шпетний, Олександр Андрійович; Bobyreva, L. Ye.; Bobyrev, V. M.; Hordiienko, L. P.; Horodynska, O. Y.; Dvornyk, I. L.; Zharin, V. M.; Zhdan, V. M.; Ivanytskyi, I. O.; Ilenko, N. M.; Kononova, D. O.; Korovina, L. D.; Kravchenko, I. P.; Marchenko, A. V.; Muravleva, O. V.; Nikolishina, E. V.; Nikolishin, A. K.; Petrushanko, T. O.; Popruha, A. O.; Rozkolupa, N. V.; Samarchenko, L. A.; Shaienko, Z. O.; Shepitko, K. V.; Shpetnyi, O. A.
  The publication of this manual is based on the need for a strong link in the teaching of the main subjects of the medical profession: dentistry and endocrinology. The curricula of these disciplines provide for the teaching of disorders of neuroendocrine regulation of the body, which are directly related to dentistry. Unfortunately, it is given very little time in the curriculum to study the manifestations of endocrine pathology in the oral cavity. Additionally, in existing textbooks (A. Nikolishin et al., 2012; A. Borisenko et al., 2018) and monographs (N. Danilevsky et al., 2001; I. Mashchenko, 2003) we did not find a proper reflection of the features of clinical manifestations of major endocrine diseases in dentistry. Oral manifestations are often the first sign of general pathology, including endocrine disorders. This emphasizes the need for a thorough interdisciplinary link between curricula and teaching subjects at the Faculty of Dentistry. The main focus is usually on the the manifestations of the connection between diseases of periodontal tissues and type 2 diabetes mellitus at the dentist appointment. Other pathology of the endocrine system is not so common, but is of great practical importance in the diagnosis of symptomatic oral lesions in case of somatic pathology. The functions of neuroendocrine regulation of patients should be considered in the diagnosis of dental diseases. The dentist performs analysis and synthesis of the identified clinical and laboratory symptoms after a thorough clinical and laboratory examination of patients. Thus, the external and internal aspect of the disease is taken into account, using the main approaches: primary (self-acting) or secondary (symptomatic) lesion (disease) of organs of the oral cavity. Symptomatic lesions of organs of the oral cavity (mainly periodontal tissues and oral mucosa) occur in case of somatic pathology (gastrointestinal tract, nervous, cardiovascular and endocrine systems, infectious diseases, blood diseases, etc.). If necessary, the dentist involves other specialists in the consultation (gastroenterologist, endocrinologist, hematologist, infectious disease doctor, etc.). They usually prescribe additional clinical and laboratory examination, make the final diagnosis and prescribe comprehensive treatment together with the dentist. 6When examining patients, the dentist usually pays attention to the general condition of the patient (possible hypothermia, excessive physical or mental stress, lack of sleep, eating junk food, etc.), which usually leads to a decrease in the body's immunological reactivity and the appearance of auto-infectious diseases. Among them, fungal and necrotizing ulcerative stomatitis are directly related to endocrine pathology. The authors of the manual aimed to emphasize the importance of studying endocrine pathology in dental practice. The manual presents the main endocrine diseases related to dental pathology. We hope that our work will help future dentists and interns to obtain occupational skills.
 • Документ
  Ендокринологія у стоматологічній практиці
  (Полтава : Видавець Говоров С. В., 2021) Бобирьова, Людмила Єгорівна; Бобирьов, Віктор Миколайович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Городинська, Олена Юріївна; Дворник, Ірина Леонідівна; Жарін, Владислав Миколайович; Ждан, Вячеслав Миколайович; Іваницький, Ігор Олексійович; Іленко, Наталія Миколаївна; Кононова, Діана Олександрівна; Коровіна, Лідія Дмитрівна; Кравченко, Інна Павлівна; Марченко, Алла Володимирівна; Муравльова, Оксана Василівна; Ніколішина, Елла Вячеславівна; Ніколішин, Анатолій Карлович; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Попруга, Алла Олександрівна; Розколупа, Ніна Василівна; Самарченко, Лариса Анатоліївна; Шаєнко, Златослава Олексіївна; Шепітько, Костянтин Володимирович; Шпетний, Олександр Андрійович; Bobyreva, L. Ye.; Bobyrev, V. M.; Hordiienko, L. P.; Horodynska, O. Y.; Dvornyk, I. L.; Zharin, V. M.; Zhdan, V. M.; Ivanytskyi, I. O.; Ilenko, N. M.; Kononova, D. O.; Korovina, L. D.; Kravchenko, I. P.; Marchenko, A. V.; Muravlova, O. V.; Nikolishina, E. V.; Nikolishin, A. K.; Petrushanko, T. O.; Popruha, A. O.; Rozkolupa, N. V.; Samarchenko, L. A.; Shaienko, Z. O.; Shepitko, K. V.; Shpetnyi, O. A.
  Видання цього посібника ґрунтується на необхідності міцного зв’язку у викладанні основних предметів медичної спеціальності – стоматології та ендокринології. У навчальних планах цих дисциплін передбачено викладання порушень нейроендокринної регуляції організму, які мають безпосередній стосунок до стоматології. На жаль, у навчальній програмі на вивчення проявів ендокринної патології у порожнині рота відводиться дуже мало часу. Крім цього, в існуючих підручниках (А. К. Ніколішин та співавт., 2012; А. В. Борисенко та співавт., 2017) і монографіях (Н. Ф. Данилевський та спів авт., 2001; І. С. Мащенко, 2003) ми не знайшли належного відображення особливостей клінічних проявів основних ендокринологічних захворювань у стоматології. Нерідко прояви у порожнині рота є першою ознакою загальної патології, зокрема ендокринної. Це підкреслює необхідність ґрунтовного міждисциплінарного зв’язку між планами та викладанням предметів на стоматологічному факультеті. Зазвичай основна увага на стоматологічному прийомі звертається на прояви зв’язку захворювань тканин пародонта та цукрового діабету другого типу. Інша патологія ендокринної системи зустрічається не так часто, але має велике практичне значення в діагностиці симптоматичних уражень органів порожнини рота при соматичній патології. Функції нейроендокринної регуляції організму хворих потрібно враховувати в діагностиці стоматологічних захворювань. Після ґрунтовного клініко-лабораторного обстеження хворих лікар-стоматолог проводить аналіз і синтез виявлених клінічних і лабораторних симптомів. Тобто враховує зовнішню і внутрішню картину захворювання, користуючись основними підходами: первинне (самостійне) чи вторинне (симптоматичне) ураження (захворювання) органів порожнини рота. Симптоматичні ураження органів порожнини рота ( в основному тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота – СОПР) зустрічаються при соматичній патології (шлунково-кишкового тракту, нервової, серцевосудинної та ендокринної систем, інфекційних захворюваннях, хворобах крові тощо). Тому за необхідності лікар-стоматолог залучає до консультації інших спеціалістів (гастроентеролога, ендокринолога, гематолога, лікаря-інфекціоніста і т. д.). Вони зазвичай призначають додаткове клініко-лабораторне обстеження, встановлюють остаточний діагноз і разом із лікарем-стоматологом призначають комплексне лікування. При обстеженні хворих лікар-стоматолог обов’язково звертає увагу на загальний стан хворого – можливі переохолодження, надмірне фізичне чи розумове навантаження, недосипання, вживання нездорової їжі і т. п., що, як правило, призводять до зниження імунологічної реактивності організму і появи аутоінфекційних захворювань. Серед них до ендокринної патології безпосередній стосунок має грибковий та виразково-некротичний стома - тити. Автори посібника мали за мету підкреслити важливість вивчення ендокринної патології у стоматологічній практиці. У посібнику подано основні ендокринні захворювання, що мають стосунок до стоматологічної патології. Сподіваємося, що наша праця допоможе майбутнім лікарям-стоматологам, лікарям-інтернам у засвоєнні своєї спеціальності.
 • Документ
  Екзантематозні інфекції у дітей
  (Українська медична стоматологічна академія, 2006) Пєший, Микола Миколайович; Ільченко, Валентина Іванівна
  Історія людства тісно пов’язана з інфекційними захворюваннями. Вони завжди були небезпечними, описувались як повальні хвороби, що свідчило про їх масовість, швидке поширення та високу летальність. І на сучасному етапі інфекційна патологія є найпоширенішою у світі, і це при тому, що наявні відомості є досить неповними, оскільки левова частина цих захворювань залишається нерозпізнаною чи не зареєстрованою. Прийнято вважати, що навіть у високо розвинутих країнах частка істинної інфекційної захворюванності в десятки, а то і в сотні разів перевищує офіційні дані. Серед дітей, які щорічно народжуються у світі, до 15% помирають від інфекційних захворювань. Інфекційні захворювання, які перебігають з висипкою на шкірі, складають немалий відсоток серед всіх дитячих інфекційних захворювань. Це викликає певні труднощі при їх діагностиці та лікуванні. Цей посібник присвячений питанням етіології, епідеміології, клініки, діагностики, лікування і профілактики найбільш розповсюджених екзантематозних інфекцій у дітей. Посібник містить ілюстративний матеріал, що сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу студентами і підвищенню професійної якості лікарів з питань діагностики та диференційної діагностики екзантематозних інфекцій у дітей. Ми надіємося, що наша праця буде корисною у повсякденній роботі практичного лікаря, і ми приймемо з вдячністю всі побажання та критичні зауваження.
 • Документ
  Інфекційні захворювання органів травлення у дітей
  (Українська медична стоматологічна академія, 2008) Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Прилуцький, Костянтин Юрійович
  Навчально-методичний посібник для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних закладів 3-4 рівнів акредитації.
 • Документ
  Інтенсивна терапія в клініці дитячих інфекційних хвороб
  (Українська медична стоматологічна академія, 2013) Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Прилуцький, Костянтин Юрійович
  Інфекційні хвороби завжди були небезпечні, що свідчило про їх масовість, швидке поширення та високу летальність, особливо у дитячому віці. Багато інфекцій може призвести до розвитку невідкладних станів, що потребує проведення інтенсивної терапії з урахуванням етіологічного чинника патологічного процесу. Цей навчально-методичний посібник присвячений питанням етіології, епідеміології, клініки та диференційної діагностики найбільш частих невідкладних станів серед дитячих інфекційних хвороб та наведені алгоритми невідкладної допомоги та проведення інтенсивної терапії. Посібник містить запитання, тести, задачі для самоконтролю, що сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу студентами та лікарями-інтернами. Ми сподіваємось, що написана нами праця буде корисною у повсякденній практичній роботі педіатрів, дитячих інфекціоністів та сімейних лікарів. Автори з вдячністю приймуть всі побажання та критичні зауваження.
 • Документ
  Intensive care in the clinics of childhood infectious diseases
  (Українська медична стоматологічна академія, 2020) Pikul, K. V.; Ilchenko, V. I.; Prylutzkiy, R. Yu.; Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Прилуцький, Костянтин Юрійович
  Навчально-методичний посібник складений згідно з типовим навчальним планом та програмою для підготовки іноземних студентів медичних закладів вищої освіти для циклу «Дитячі інфекційні хвороби». Цей навчально-методичний посібник написаний англійською мовою і присвячений питанням етіології, епідеміології, клініки та диференційної діагностики найбільш частих дитячих інфекційних хвороб, наведені алгоритми діагностики та терапії, згідно з протоколами лікування, що затверджені МОЗ України. Назви розділів автори підібрали у відповідності з тематичним планом для підготовки іноземних студентів медичних закладів вищої освіти. Посібник містить запитання для самоконтролю, тести, задачі та розбір історій хвороб дітей, що лікувались у дитячому відділенні ПОКІЛ для більш глибокого засвоєння матеріалу.
 • Документ
  Pediatric infectious diseases in family doctor’s practic
  (2019) Pikul, K. V.; Ilchenko, V. І.; Prylutskiy, K. Yu.; Пікуль, Катерина Вікторівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Прилуцький, Костянтин Юрійович
  Навчально-методичний посібник складений згідно з типовим навчальним планом та програмою для підготовки іноземних студентів медичних закладів вищої освіти для циклу «Дитячі інфекційні хвороби». Цей навчально-методичний посібник написаний англійською мовою і присвячений питанням етіології, епідеміології, клініки та диференційної діагностики найбільш частих дитячих інфекційних хвороб, наведені алгоритми діагностики та терапії, згідно з протоколами лікування, що затверджені МОЗ України. Назви розділів автори підібрали у відповідності з тематичним планом для підготовки іноземних студентів медичних закладів вищої освіти. Посібник містить запитання для самоконтролю, тести, задачі та розбір історій хвороб дітей, що лікувались у дитячому відділенні ПОКІЛ для більш глибокого засвоєння матеріалу; The teaching manual is compiled according to a typical curriculum and a program for the preparation of foreign students of medical institutions of higher education for the cycle "Children's Infectious Diseases". This teaching manual is written in English and is devoted to the issues of etiology, epidemiology, clinics and differential diagnostics of the most common infectious diseases of children, diagnostic algorithms and therapies are given in accordance with the treatment protocols approved by the Ministry of Health of Ukraine. The titles of the sections were chosen by the authors in accordance withthe thematic plan for thepreparation of foreign students of medical institutions of highereducation. The manual contains questions for self-control, tests, tasks and analysis of children's diseaserecords that were treated at the children's department for a deeper assimilation of the material.
 • Документ
  Избранные лекции по эндокринологии
  (2013) Бобырева, Людмила Егоровна; Шепитько, Константин Владимирович; Бобырев, Виктор Николаевич; Знаменская, Иванна Владиславовна; Коровина, Лидия Дмитриевна; Бобирьова, Людмила Єгорівна; Шепітько, Костянтин Володимирович; Знаменська, Іванна Владиславівна; Коровіна, Лідія Дмитрівна
  В учебном пособии материал изложен в соответствии с учебной программой по эндокринологии для студентов высших медицинских учебных заведений III-IV уровня аккредитации, утвержденной Главным управлением учебными заведениями МЗ Украины и Центральным методическим кабинетом по высшему медицинскому образованию МЗ Украины (Киев, 1998). В учебном пособии освещены следующие разделы: общая характеристика гормонов, механизмы их действия, заболевания гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы, паращитовидных и половых желез, а также надпочечников. Широко представлен сахарный диабет и раздел по ожирению. Изложенный материал хорошо иллюстрирован схемами, таблицами, рисунками, изложен на русском и английском языках. Издание предназначено для иностранных студентов медицинских факультетов высших учебных заведений.
 • Документ
  Діагностика та лікування йододефіцитних захворювань
  ("Сімон", 2016) Бобирьова, Людмила Єгорівна; Дворник, Ірина Леонідівна; Муравльова, Оксана Василівна; Городинська, Олена Юріївна
  У навчальному посібнику висвітлена проблема йододефіциту, яка актуальна для всієї території України. Профілактичні заходи мають бути постійними, оскільки припинення їх призводить до швидкого зростання частоти йододефіцитних хвороб. Навчальний посібник містить тести, список сучасної літератури, протоколи надання медичної допомоги хворим. Викладений літературною українською, російською та англійською мовами, що дасть можливість широко використовувати його в навчальному процесі. Навчальний посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України III – IV рівнів акредитації, які навчаються українською, російською, англійською мовами.