Авторефетати та дисертації. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Клініко-лабораторне обгрунтування застосування «Кальцексу» для лікування початкових форм флюорозу зубів у дітей
  (Українська медична стоматологічна академія, 2001) Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.
  Доведено, що початкові форми флюорозу не самовиліковуються з плином часу, а вже через рік починають трансформуватися у більш тяжкі, майже зникаючи через 10 років, що потребує проведення вторинної профілактики флюорозу в перші роки після прорізування зубів. Уперше в умовах клініки досліджена ефективність використання кальцій-органічного комплексу “Кальцекс” у місцевій терапії хворих на початковий флюороз. Визначені оптимальна концентрація препарату, способи його застосування, кратність сеансів на курс лікування та методи контролю ефективності терапії. Установлено, що екзогенне застосування “Кальцексу” вдвічі ефективніше від використання глюконату кальцію місцево та перорально у поєднанні з вітаміном В1. Обгрунтована й апробована в клініці методика лікування постійних зубів із проявами флюорозу у вигляді крейдоподібних плям.
 • Документ
  Клініко-лабораторне обгрунтування застосування «Кальцексу» для лікування початкових форм флюорозу зубів у дітей
  (Українська медична стоматологічна академія, 2001) Амосова, Людмила Іванівна; Амосова, Людмила Ивановна; Amosova, L. I.
  Доведено, що початкові форми флюорозу не самовиліковуються з плином часу, а вже через рік починають трансформуватися у більш тяжкі, майже зникаючи через 10 років, що потребує проведення вторинної профілактики флюорозу в перші роки після прорізування зубів. Уперше в умовах клініки досліджена ефективність використання кальцій-органічного комплексу “Кальцекс” у місцевій терапії хворих на початковий флюороз. Визначені оптимальна концентрація препарату, способи його застосування, кратність сеансів на курс лікування та методи контролю ефективності терапії. Установлено, що екзогенне застосування “Кальцексу” вдвічі ефективніше від використання глюконату кальцію місцево та перорально у поєднанні з вітаміном В1. Обгрунтована й апробована в клініці методика лікування постійних зубів із проявами флюорозу у вигляді крейдоподібних плям.
 • Документ
  Особливості клінічного перебігу і профілактики карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016-09-27) Павленкова, Оксана Сергіївна; Павленкова, Оксана Сергеевна; Pavlenkova, O. S.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Полтава, 2016. Дисертація є клінічною роботою, яка присвячена обґрунтуванню підвищення резистентності твердих тканини зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Обстеження 200 дітей 6-7 років виявило, що поширеність карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, становить 80,8±5,65% при інтенсивності ураження 2,94±0,39 зуба за показником КПВ+кп. Ураженість каріозним процесом відбувається на тлі погіршення гігієни ротової порожнини, а також показників ротової рідини (кислотостійкості емалі, мінералізуючого потенціалу, клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі, швидкості слиновиділення, в´язкості, рН, умісту кальцію і неорганічного фосфору, активності лізоциму й уреази). Розроблений і впроваджений у клінічну практику лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входять кальційумісна зубна паста, препарати «Лецитин Д3», «Біотрит С», зубний еліксир «Лізодент», полівітамінний комплекс «Супервіт», дію якого оцінювали через 1, 6 місяців та через 1, 1,5 і 2 роки після призначення. Про ефективність застосування лікувально-профілактичних заходів свідчать покращення гігієни ротової порожнини, показників ТЕР-тесту і клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі, мінералізуючого потенціалу і рН ротової рідини, швидкості слиновиділення, зниження в´язкості, підвищення рівня кальцію і неорганічного фосфору, підвищення активності лізоциму і зниження активності уреази та нормалізація ступеня дисбіозу. Редукція приросту карієсу зубів у дітей становить 62,9 %; Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - стоматология. - Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, Полтава, 2016. Диссертация является клинической работой, посвященной обоснованию повышения резистентности твердых тканей зубов у детей, часто болеющих острыми респираторно-вирусными инфекциями. При обследовании 200 пациентов 6-7 лет определили, что распространенность кариеса зубов у детей, часто болеющих ОРВИ, составляет 80,8 ± 5,65 % при интенсивности поражения 2,94 ± 0,39 зуба по показателю КПУ+кп. Развитие кариеса у детей 6-7 лет, которые часто болеют острыми респираторно-вирусными инфекциями, происходит на фоне ухудшения гигиены полости рта (2,77±0,03 балла у детей, которые часто болеют ОРВИ, и 2,17±0,03 балла у практически здоровых), снижения скорости слюноотделения (0,48±0,02 мл/мин и 0,52±0,02 мл/мин соответственно), показателей теста эмалевой резистентности (2,87±0,07 балла и 2,18±0,11 балла соответственно) и клинического определения скорости реминерализации эмали (3,42±0,08 дня и 2,74±0,10 дня соответственно), микрокристаллизации ротовой жидкости (2,21±0,08 балла и 2,44±0,08 балла соответственно), снижения уровня рН (6,65±0,02 ед. и 6,90±0,03 ед. соответственно), повышения вязкости ротовой жидкости (1,68±0,03 ед. и 1,33±0,01 ед. соответственно), снижения содержания кальция (0,36±0,02 ммоль/л и 0,58±0,02 ммоль/л соответственно), фосфора (3,51±0,09 ммоль/л и 5,06±0,10 ммоль/л соответственно), активности лизоцима (0,029±0,001 ед./мл и 0,082±0,003 ед./мл соответственно) и повышения активности уреазы ротовой жидкости (0,071±0,003 мк-кат/л и 0,169±0,003 мк-кат/л соответственно), что приводит к возникновению декомпенсированной стадии дисбактериоза ротовой полости. На основании изучения состояния гомеостаза ротовой полости у детей 6-7 лет, часто болеющих ОРВИ, разработан и внедрен лечебно-профилактический комплекс, который включает диспансерное наблюдение у врача-педиатра; диспансерное наблюдение у врача-стоматолога; обучение индивидуальной гигиене полости рта с использованием кальцийсодержащей зубной пасты; применение препаратов «Биотрит С» и «Лецитин Д3» по 1 табл. 3 раза в день после еды в течение 30 дней; использование лечебно-профилактического зубного эликсира «Лизодент» в виде полосканий (1 чайная ложка на 1/4 стакана воды) 3-4 раза в день после еды и перед сном в течение 30 дней; пероральное употребление поливитаминного комплекса «Супервит» по 1 табл. в сутки в течение 30 дней. Комплекс использовали в течение месяца, два раза в год, с интервалом в полгода. Действие лечебно-профилактического комплекса оценивали через 1, 6 месяцев и через 1, 1,5 и 2 года после начала применения. Об эффективности комплекса свидетельствуют улучшение гигиены полости рта, показателей ТЭР-теста и клинического определения скорости реминерализации эмали, минерализующего потенциала и рН ротовой жидкости, скорости слюноотделения; снижение вязкости ротовой жидкости, повышение уровня кальция и фосфора, повышение активности лизоцима, снижение активности уреазы и нормализация степени дисбиоза. Редукция прироста кариеса зубов у детей составила 62,9%; The thesis for degree of the candidate of medical sciences in the specialty 14.01.22 - stomatology. - VDNZU "The Ukrainian medical stomatologic academy", MOZ of Ukraine, Poltava, 2016. The thesis is the clinical work, which is dedicated to increasing resistance grounding of hard tissue of teeth in children who often suffer from acute respiratory viral infections. A survey of 200 children 6-7 years showed that the prevalence of dental caries in children, who often suffer from ARVI is 80,8 ± 5,65% at the intensity lesions 2,94 ± 0,39 tooth in terms of CFD+cf. Prevalence caries process against the background of deteriorating oral hygiene and oral fluid parameters (remineralizing potential of oral fluid, viscosity, pH, calcium and inorganic phosphorus, lysozyme activity and urease). Designed and implemented into clinical practice health care complex, which evaluated the effect of 1.6 months and at 1, 1.5 and 2 years after appointment. The effectiveness of the complex show improved oral hygiene, indicators TER-clinical test and determining the speed of remineralization of enamel mineralizuyuchoho potential and pH of oral fluid velocity salivation, reduced viscosity, calcium and inorganic phosphorus, increased activity of lysozyme and decrease urease activity and normalization degree dysbiosis. Reduction of the rate of tooth decay in children is 62.9%.
 • Документ
  Особливості клінічного перебігу і профілактики карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016-08) Павленкова, Оксана Сергіївна; Павленкова, Оксана Сергеевна; Pavlenkova, O. S.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Полтава, 2016. Дисертація є клінічною роботою, яка присвячена обґрунтуванню підвищення резистентності твердих тканини зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Обстеження 200 дітей 6-7 років виявило, що поширеність карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, становить 80,8±5,65% при інтенсивності ураження 2,94±0,39 зуба за показником КПВ+кп. Ураженість каріозним процесом відбувається на тлі погіршення гігієни ротової порожнини, а також показників ротової рідини (кислотостійкості емалі, мінералізуючого потенціалу, клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі, швидкості слиновиділення, в´язкості, рН, умісту кальцію і неорганічного фосфору, активності лізоциму й уреази). Розроблений і впроваджений у клінічну практику лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входять кальційумісна зубна паста, препарати «Лецитин Д3», «Біотрит С», зубний еліксир «Лізодент», полівітамінний комплекс «Супервіт», дію якого оцінювали через 1, 6 місяців та через 1, 1,5 і 2 роки після призначення. Про ефективність застосування лікувально-профілактичних заходів свідчать покращення гігієни ротової порожнини, показників ТЕР-тесту і клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі, мінералізуючого потенціалу і рН ротової рідини, швидкості слиновиділення, зниження в´язкості, підвищення рівня кальцію і неорганічного фосфору, підвищення активності лізоциму і зниження активності уреази та нормалізація ступеня дисбіозу. Редукція приросту карієсу зубів у дітей становить 62,9 %; Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - стоматология. - Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, Полтава, 2016. Диссертация является клинической работой, посвященной обоснованию повышения резистентности твердых тканей зубов у детей, часто болеющих острыми респираторно-вирусными инфекциями. При обследовании 200 пациентов 6-7 лет определили, что распространенность кариеса зубов у детей, часто болеющих ОРВИ, составляет 80,8 ± 5,65 % при интенсивности поражения 2,94 ± 0,39 зуба по показателю КПУ+кп. Развитие кариеса у детей 6-7 лет, которые часто болеют острыми респираторно-вирусными инфекциями, происходит на фоне ухудшения гигиены полости рта (2,77±0,03 балла у детей, которые часто болеют ОРВИ, и 2,17±0,03 балла у практически здоровых), снижения скорости слюноотделения (0,48±0,02 мл/мин и 0,52±0,02 мл/мин соответственно), показателей теста эмалевой резистентности (2,87±0,07 балла и 2,18±0,11 балла соответственно) и клинического определения скорости реминерализации эмали (3,42±0,08 дня и 2,74±0,10 дня соответственно), микрокристаллизации ротовой жидкости (2,21±0,08 балла и 2,44±0,08 балла соответственно), снижения уровня рН (6,65±0,02 ед. и 6,90±0,03 ед. соответственно), повышения вязкости ротовой жидкости (1,68±0,03 ед. и 1,33±0,01 ед. соответственно), снижения содержания кальция (0,36±0,02 ммоль/л и 0,58±0,02 ммоль/л соответственно), фосфора (3,51±0,09 ммоль/л и 5,06±0,10 ммоль/л соответственно), активности лизоцима (0,029±0,001 ед./мл и 0,082±0,003 ед./мл соответственно) и повышения активности уреазы ротовой жидкости (0,071±0,003 мк-кат/л и 0,169±0,003 мк-кат/л соответственно), что приводит к возникновению декомпенсированной стадии дисбактериоза ротовой полости. На основании изучения состояния гомеостаза ротовой полости у детей 6-7 лет, часто болеющих ОРВИ, разработан и внедрен лечебно-профилактический комплекс, который включает диспансерное наблюдение у врача-педиатра; диспансерное наблюдение у врача-стоматолога; обучение индивидуальной гигиене полости рта с использованием кальцийсодержащей зубной пасты; применение препаратов «Биотрит С» и «Лецитин Д3» по 1 табл. 3 раза в день после еды в течение 30 дней; использование лечебно-профилактического зубного эликсира «Лизодент» в виде полосканий (1 чайная ложка на 1/4 стакана воды) 3-4 раза в день после еды и перед сном в течение 30 дней; пероральное употребление поливитаминного комплекса «Супервит» по 1 табл. в сутки в течение 30 дней. Комплекс использовали в течение месяца, два раза в год, с интервалом в полгода. Действие лечебно-профилактического комплекса оценивали через 1, 6 месяцев и через 1, 1,5 и 2 года после начала применения. Об эффективности комплекса свидетельствуют улучшение гигиены полости рта, показателей ТЭР-теста и клинического определения скорости реминерализации эмали, минерализующего потенциала и рН ротовой жидкости, скорости слюноотделения; снижение вязкости ротовой жидкости, повышение уровня кальция и фосфора, повышение активности лизоцима, снижение активности уреазы и нормализация степени дисбиоза. Редукция прироста кариеса зубов у детей составила 62,9%; The thesis for degree of the candidate of medical sciences in the specialty 14.01.22 - stomatology. - VDNZU "The Ukrainian medical stomatologic academy", MOZ of Ukraine, Poltava, 2016. The thesis is the clinical work, which is dedicated to increasing resistance grounding of hard tissue of teeth in children who often suffer from acute respiratory viral infections. A survey of 200 children 6-7 years showed that the prevalence of dental caries in children, who often suffer from ARVI is 80,8 ± 5,65% at the intensity lesions 2,94 ± 0,39 tooth in terms of CFD+cf. Prevalence caries process against the background of deteriorating oral hygiene and oral fluid parameters (remineralizing potential of oral fluid, viscosity, pH, calcium and inorganic phosphorus, lysozyme activity and urease). Designed and implemented into clinical practice health care complex, which evaluated the effect of 1.6 months and at 1, 1.5 and 2 years after appointment. The effectiveness of the complex show improved oral hygiene, indicators TER-clinical test and determining the speed of remineralization of enamel mineralizuyuchoho potential and pH of oral fluid velocity salivation, reduced viscosity, calcium and inorganic phosphorus, increased activity of lysozyme and decrease urease activity and normalization degree dysbiosis. Reduction of the rate of tooth decay in children is 62.9%.