Віддалені результати незнімного протезування хворих похилого віку з повною вторинною адентією нижньої щелепи з опорою на імплантати

Ескіз недоступний

Дата

2017-09

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Метою роботи стало визначення ефективності лікування осіб похилого віку з повною вторинною адентією незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на три імплантати і амортизуючими абатментами в різні терміни спостереження. Застосування амортизуючих абатментів у пацієнтів із високоподатливою слизовою оболонкою приводило до достовірно вищого відновлення жувальної ефективності та зменшення атрофії тканин протезного ложа. При дезінтеграції одного дистально розміщеного імплантата застосування амортизуючих абатментів супроводжувалося відновленням жувальної ефективності до аналогічних показників у пацієнтів, які протезувалися на чотирьох імплантатах і жорстких абатментах. Целью работы стало определение эффективности лечения лиц старческого возраста с полной вторичной адентией несъемными конструкциями зубных протезов с опорой на три имплантата и амортизирующими абатментами в разные сроки наблюдения. Применение амортизирующих абатментов у пациентов с высокоподатливой слизистой оболочкой приводило к достоверно большему возобновлению жевательной эффективности и уменьшению атрофии тканей протезного ложа. При дезинтеграции одного дистально размещенного имплантата применение амортизирующих абатментов сопровождалось возобновлением жевательной эффективности к аналогичным показателям у пациентов, которые протезировались на четырех имплантатах и жестких абатментах. The aim of the work was to determine the effectiveness of treat ment of elderly people with a complete secondary adentia with fixed constructions of dentures supported by three implants and cushioning abutments at different observation times. The use of cushioning abutments in patients with a high-pliable mucous membrane led to a significantly greater resumption of masticatory efficacy and a reduction in the atrophy of the tissues of the prosthetic bed. During the disintegration of one distally placed implant, the use of cushioning abutments was accompanied by the resumption of masticatory efficacy to similar parameters in patients who had prosthetics on four impl ants and rigid abutments.

Опис

Ключові слова

імплантати, амортизуючі абатменти, жувальна ефективність, имплантаты, амортизирующие абатменты, жевательная эффективность, implants, amortizable abutments, masticatory efficiency

Бібліографічний опис

Пономаренко В. О. Віддалені результати незнімного протезування хворих похилого віку з повною вторинною адентією нижньої щелепи з опорою на імплантати / В. О. Пономаренко, М. В. Хребор, Ю. І. Силенко // Український медичний стоматологічний альманах. – 2017. – № 3. – С. 29–31.