Розвиток оксидативного стресу органів порожнини рота за різних умов (огляд літератури)

Анотація

В статті розкриваються поняття “вільнорадикальні процеси” та “активні форми кисню”, та роль вільнорадикальних процесів у нормальній життєдіяльності живих організмів та у процесі розвитку патологічних процесів. В статті досліджується роль перекисного окиснення ліпідів у розвитку різноманітних патологічних процесів. Розглядаються механізми та значення вільнорадикальних процесів у органах ротової порожнини за різних умов та експериментальна корекція вільнорадикальних процесів за допомогою меланіну та мультипробіотиків, що мають виражений антиоксидантний ефект; В статье раскрываются понятия “свободнорадикальные процессы” и “активные формы кислорода”, а также роль свободнорадикальных процессов в нормальной жизнедеятельности живых организмов и в процессе развития патологических процессов. В статье исследуется роль перекисного окисления липидов в развитии различных патологических процессов. Рассматриваются механизмы и значение свободнорадикальных процессов в органах ротовой полости при различных условиях и экспериментальная коррекция свободнорадикальных процессов с помощью меланина и мультипробиотиков, имеющих выраженный антиоксидантный эффект; The article covers the concepts of free radical processes and active forms of oxygen, and the role of free radical processes in the normal life of living organisms and in the development of pathological processes. The article investigates the role of lipid peroxidation in the development of various pathological processes. The mechanisms and values of free radical processes in the organs of the oral cavity under different conditions and experimental correction of free radical processes by melanin and multiprobiotics with pronounced antioxidant effect are considered.

Опис

Ключові слова

слинні залози, пародонт, оксидативний стрес, слюнные железы, пародонт, окислительный стресс, salivary glands, periodontium, oxidative stress

Бібліографічний опис

Розвиток оксидативного стресу органів порожнини рота за різних умов (огляд літератури) / К. С. Непорада, Т. В. Берегова, А. А. Сухомлин [та ін.] // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2017. – № 18 (18). – С. 81–84.