Удосконалення викладання урології студентам-іноземцям

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Розглянуто проблемні питання викладання урології іноземним студентам, можливі шляхи їх вирішення. Викладеновласний досвід оптимізації навчального процесу. Велике значення має застосування інноваційних методів навчання і контролю знань поряд з удосконаленням традиційних методів. Підкреслено необхідність урахування попереднього рівня знань студентів-іноземців, релігійних і національних особливостей, рівня знань англійської або російської мови,важливість особистого професійного рівня викладача і знання професійної англійської мови,досконалого методичного забезпечення і ретельного планування навчального процесу. Поєднання інноваційних методів навчання і контролю, професіоналізм викладачів дозволяють розв’язати більшість проблем та підвищити якість навчання іноземних студентів.; The problem questions in the teaching of urology to foreign students, possible ways of their solution are considered. The experience of optimization educational process is expounded. Great importance is the use of innovative methods of teaching and controlling knowledge along with the improvement of traditional methods. The need to consider the initial level of knowledge of foreign students, religious and national characteristics, the level of knowledge English or Russian language. The professional level of the teacher and his knowledge of professional English are important. Requires perfect methodological support and careful planning of the educational process. The combination of innovative methods of teaching and control, the professionalism of teachers allow overcoming most of the above problems and improving the quality of training for foreign students.; Рассмотрены проблемные вопросы преподавания урологии иностранным студентам, возможные пути их решения. Изложен опыт оптимизации учебного процесса. Большое значение имеет применение инновационных методов обучения и контроля знаний наряду с совершенствованием традиционных методов. Необходим учет исходного уровня знаний студентов-иностранцев, религиозных и национальных особенностей, уровня знаний английского или русского языка. Важны профессиональный уровень преподавателя и знания им профессионального английского языка. Необходимы совершенное методическое обеспечение и тщательное планирование учебного процесса. Сочетание инновационных методов обучения и контроля, профессионализм преподавателей позволяют преодолеть большинство изложенных выше проблем и повысить качество обучения иностранных студентов.

Опис

Ключові слова

викладання, урологія, іноземні студенти, teaching, urology, foreign students, обучение, урология, иностранные студенты

Бібліографічний опис

Удосконалення викладання урології студентам-іноземцям / Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, Я. В. Саричев [та ін.] // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи : збірник статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 79–81.