Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: Проблеми та перспективи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • Документ
  Особливості навчального процесу з фармакоекономіки для фармацевтів спеціальності «Клінічна фармація»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Макаренко, О. В.; Карімова, М. М.
  Фармакоекономіка є одним з ведучих напрямків оцінки медичної технології, що має на увазі визначення ефективності витрат на фармакотерапію при застосуванні різних лікарських засобів для їх обґрунтованого включення в Державний формуляр лікарських засобів, стандарти і протоколи лікування. В процесі оцінки медичних технологій використовуються широко розповсюджені по всьому світу фармакоекономічні методи аналізу,; Фармакоэкономика является одним из ведущих направлений оценки медицинской технологии, что подразумевает определение эффективности затрат на фармакотерапию при применении различных лекарственных средств для их обоснованного включения в Государственный формуляр лекарственных средств, стандарты и протоколы лечения. В процессе оценки медицинских технологий используются широко распространенные по всему миру фармакоэкономические методы анализа, при которых учитываются как расходы на лечение, так и на его эффективность. В статье обозначены особенности научно-методических подходов к преподаванию фармакоэкономики согласно условий кредитно-модульной системы. Особое внимание необходимо обратить на самостоятельную работу студентов. Также важным элементом в преподавании фармакоэкономики является подготовка студентов к сдачи лицензионного экзамена КРОК-2. Необходимо рассмотреть вопрос об организации и проведения олимпиады по фармакоэкономики на уровне учебного заведения и страны. при якому враховуються як витрати на лікування, так і на його ефективність. В статті зазначені особливості навчально-методичних підходів щодо дисципліни фармакоекономіка згідно умов кредитно-модульної системи. Особливу увагу необхідно привернути до самостійної роботи студентів Також важливим елементом в викладанні фармакоекономіки є підготовка студентів до здачі ліцензійного іспиту КРОК-2. Необхідно розглянути питання щодо організації та проведення олімпіади з фармакоекономіки на рівні учбового закладу та країни.; Pharmacoeconomics is one of the leading areas for assessing medical technology, which implies determining the cost effectiveness of pharmacotherapy when using various drugs for their reasonable inclusion in the State Formulary of medicines, standards and treatment protocols. In the process of evaluating medical technologies, pharmacoeconomic methods of analysis widely used throughout the world are used, which take into account both the cost of treatment and its effectiveness. In the article the features of the scientifically-methodical going mark near teaching of pharmacoeconomics in obedience to the terms of the credit-module system. The special attention must be turned to independent work of students. Also an important element in teaching of pharmacoeconomics is preparation of students to handing over of the licensed examination of Krok- 2. It is necessary to consider a question at organizations and realizations of Olympiad on pharmacoeconomics at the level of educational establishment and country.
 • Документ
  Роль базових знань з ортодонтії у формуванні професійних навичок у іноземних студентів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Смаглюк, Любов Вікентіївна; Карасюнок, Анна Євгеніївна; Воронкова, Ганна Володимирівна; Куліш, Неля Володимирівна; Ляховська, Анастасія Віталіївна
  Вивчати ортодонтію починають студенти III курсу стоматологічного факультету. Перші ж теми, які вони опановують, присвячені нормальному розвитку та функціонуванню зубо-щелепної системи людини. Ці знання є найважливішим базисом, вкрай необхідним для роботи лікарям, не залежно від фаху. Ортодонтія - це складна і багатогранна наука, що вивчає етіологію, патогенез, діагностику, лікування та профілактику зубо-щелепних аномалій та деформацій, які у більшості випадків супроводжуються чи формуються внаслідок порушення функцій зубо-щелепної системи. Педагогами кафедри ортодонтії широко використовуються нові сучасні форми і методи навчання, що дає можливість підвищити якість освіти. З цією метою викладачами було створено і видано навчальний посібник-атлас «Базовий курс ортодонтії». Використання навчальних посібників, добре ілюстрованих і адаптованих під рівень студентів, таких як «Базовий курс ортодонтії», дозволяють підготувати їх до подальшої ефективної професійної діяльності, побудованої на фундаментальних базових знаннях, що забезпечить формування спеціаліста лікаря-ортодонта.; Изучать ортодонтию начинают студенты III курса стоматологического факультета. Первые же темы, которыми они овладевают, посвящены нормальному развитию и функционированию зубочелюстной системы человека. Эти знания являются важнейшим базисом, крайне необходимым для работы врачам, независимо от профессии. Ортодонтия - это сложная и многогранная наука, изучающая этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику зубо-челюстных аномалий и деформаций, которые в большинстве случаев сопровождаются или формируются вследствие нарушения функций зубочелюстной системы. Педагогами кафедры ортодонтии широко используются новые современные формы и методы обучения, что позволяет повысить качество образования. С этой целью преподавателями было создано и издано учебное пособие атлас «Базовый курс ортодонтии». Использование учебных пособий, хорошо иллюстрированных и адаптированных под уровень студентов, таких как «Базовый курс ортодонтии», позволяют подготовить их к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности, построенной на фундаментальных базовых знаниях, что обеспечит формирование специалиста врача-ортодонта.; The study of orthodontics starts third-year students of the Faculty of Dentistry. The first topics are dedicated to the normal development and functioning of the teeth-jaw system. This knowledge is essential base, essential for each doctor, regardless of specialty. Orthodontics - is a complex and multifaceted science that studies the etiology, pathogenesis, diagnostics, treatment and prevention of malocclusions, which in most cases accompanied by or formed as a result of dysfunction of the teethjaw system. The department of orthodontics' teachers used new modem forms and methods of training widely to improve the quality of education. The Atlas "Basic Course of Orthodontics" by teachers were created and published. The well-illustrated and adapted to the level of students tutorials using, such as "Basic course of orthodontics", can prepare them for further effective professional activity, based on fundamental knowledge base that will provide formation of specialist orthodontist.
 • Документ
  Особливості педагогічного спілкування на етапі адаптації іноземних студентів до навчання у ЗВО України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Чуприна, Ксенія Сергіївна; Ніколаєва, Наталія Миколаївна; Гаврильєва, Ксеня Григорівна
  Розглянуто специфіку педагогічного спілкування на етапі адаптації іноземних студентів до навчання у ЗВО України. Проаналізовано проблеми іноземних учнів на етапі адаптації, що пов'язані з новими освітніми вимогами вищої школи, з їх статусом іноземця в Україні, з віковими та національно-психологічними особливостями.; Рассмотрена специфика педагогического общения на этапе адаптации иностранных студентов к обучению у (ВУЗах) Украины. Проанализированы проблемы иностранных учащихся на этапе адаптации, связанные с новыми образовательными требованиями высшей школы, с их статусом иностранца в Украине, с возрастными и национально-психологическими особенностями.; The article deals with the features of pedagogical communication during the stage of foreign students’ adaptation to training in higher educational establishments of Ukraine. The problems of foreign students’ adaptation which are connected with new educational requirements of the Higher School, the status of a foreigner in Ukraine, age and national and psychological peculiarities are analyzed.
 • Документ
  Основні аспекти підготовки студентів-іноземців на курсі судової медицини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Черняк, Валентина Володимирівна; Дев'яткін, Олександр Євгенійович; Нікіфоров, Артем Геннадійович; Мустафіна, Галія Міркатівна
  Сучасний розвиток медичної освіти в європейських країнах і в Україні та реформування галузі, етапи її розвитку, а також питання пов’язані підвищенням якості спеціалістів медичної галузі, вимагають новітніх, інноваційних підходів до організації навчального процесу. Реформування вищої школи та сучасні вимоги до підготовки майбутніх фахівців передбачають не лише зміни у навчальних програмах та планах клінічних дисциплін, але мотивують студентів та викладачів раціонально та продуктивно співпрацювати для досягнення кінцевого результату, тобто засвоєння матеріалу на належному рівні та розвивати клініко-морфологічне і експертне мислення під час вивчення предмету судова медицина.; Современное развитие медицинского образования в европейских странах, в Украине и реформирование отрасли, этапы ее развития, а так же вопросы связанные с повышением качества специалистов медицинской отрасли, требуют новых, инновационных подходов к организации учебного процесса. Реформирование высшей школы и современные требования к подготовке будущих специалистов обуславливают не только изменение учебных программ, планов, но мотивируют студентов и преподавателей рационально, и продуктивно взаимодействовать для достижения конечного результата на должном уровне, а также развивать клинико-морфологическое мышление и экспертное мышление во время изучения предмета судебная медицина.; The modem development of medical education in Europe and in Ukraine, reforms the branches, the stages of development, increase quality of specialists, use to ask new, innovative steps to organizations of education process. The reforms of high school and modern requirements to preparation of the future specialists provides the changes in education programs and planes of clinical subjects, but use to motivate a students and teachers rational and productive to cooperate for achievement good results, that mean the assimilation of materials on appropriate level and development clinicalmorphology and experts thinking during the study of forensic medicine.
 • Документ
  Інтерферентний вплив англійської мови при вивченні латинської мови та основ медичної термінології іноземними студентами
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Сологор, Ірина Миколаївна; Костенко, Вікторія Геннадіївна
  У статті здійснено спробу аналізу типових помилок під час вивчення латинської мови, зумовлених інтерференцією англійської мови.; В статье представлена попытка проанализировать типичные ошибки при изучении латинского язика, которые обусловлены интерференцией английского языка.; This paper highlights the commonest errors made by the English-speaking students due to the interference of English language when learning Latin as target language.
 • Документ
  Підготовка іноземних громадян в Українській медичній стоматологічній академії: досягнення та перспективи
  (2018) Буря, Лілія Володимирівна; Калюжка, Олена Олександрівна; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Вахненко, Андрій Вікторович; Білоконь, Сергій Олександрович; Половик, Олександр Юрійович
  Узагальнено досягнення Української медичної стоматологічної академії в аспекті підготовки іноземних громадян з моменту створення факультету підготовки іноземних студентів по теперішній час. Окрема увага приділена особливостям адаптації громадян інших держав в соціо-культурному середовищі України.; Обобщены достижения Украинской медицинской стоматологической академии в аспекте подготовки иностранных граждан с момента образования факультета подготовки иностранных студентов по настоящее время Отдельное внимание уделено особенностям адаптации граждан других государств в социокультурной среде Украины.; Achievements of Ukrainian Medical Stomatological Academy in training of foreign students from the time of the Foreign Students Training Faculty foundation till nowadays are summarized. Particular attention was given to the social and cultural adjustment of foreign citizens in Ukraine.
 • Документ
  Особливості соціально-культурної адаптаціїї студентів з Індії до навчального процесу на кафедрі медичної біології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Дубінін, Сергій Іванович; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Пілюгін, Валентин Олексійович; Рябушко, Олена Борисівна
  У статті розглянуті особливості адаптації студентів, що приїхали з Індії, до умов навчання в Українській медичній стоматологічній академії. Зазначені напрями соціокультурного включення студентів до іншомовного середовища та учбового процесу з урахуванням особливостей Індійської системи освіти; The article deals with the peculiarities of adaptation of students arriving from India to educational conditions of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. The directions of socio-cultural inclusion of students into foreign-language environment and educational process taking into account the peculiarities of the Indian educational system were indicated; В статье рассмотрены особенности адаптации студентов, приехавших из Индии, к условиям обучения в Украинской медицинской стоматологической академии. Обозначены направления социокультурного включения студентов в иноязычную среду и учебный процесс с учетом особенностей Индийской системы образования.
 • Документ
  Scientific and methodological foundations of teaching “Histology, cytology and embryology” discipline in foreign medical students
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Tsyhykalo, O. V.; Popova, I. S.; Andrushchak, L. A.
  Стрімкий розвиток інформаційних систем та інновацій у системі освіти й науки спонукає до впровадження змін у процес навчання іноземних громадян у медичних вишах України. Вивчення базових морфологічних дисциплін на перших курсах навчання в медичному університеті стає основою для подальшого успішного засвоєння клінічних дисциплін і розвитку клінічного мислення майбутніх лікарів будь-яких спеціальностей. Стаття розглядає систему викладання фундаментальної медичної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» іноземним студентам на кафедрі гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного університету і шляхи впровадження сучасних методів викладання та контролю знань студентів.; Стремительное развитие информационных систем и инноваций в системе образования и науки требует внедрения прогрессивных изменений в процессе обучения иностранных студентов в медицинских вузах Украины. Изучение базовых морфологических дисциплин на первых курсах обучения в медицинском университете является основой для дальнейшего успешного усвоения клинических дисциплин и развития клинического мышления будущих врачей любых специальностей. Статья рассматривает систему преподавания фундаментальной медицинской дисциплины «Гистология, цитология и эмбриология» иностранным студентам на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии Буковинского государственного медицинского университета и пути внедрения современных методов преподавания и контроля знаний студентов.; Educational and qualification level of future medical specialists proves competitiveness of national system of medical education in Ukraine for foreign students in the field of European market of educational services. Studying basic morphological disciplines during first year in medical university is necessary for further successful mastering clinical thinking and understanding of diseases pathological pathways. This article depicts scientific and methodological foundations of teaching “Histology, cytology and embryology” discipline at the department of Histology, cytology and embryology in Bukovinian State Medical University and ways of innovational teaching and control methods’ implementation.
 • Документ
  Learning and teaching foreign languages: Where to head for
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Morska, L.; Skibska, J.
 • Документ
  Опыт преподавания эндодонтической дисциплины в рамках доклинической подготовки студентов-стоматологов. Современные возможности усовершенствования
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Волгин, М. А.
  Представлено сконструйовану симуляційну модель, яка дозволяє виконувати апекслокацію кореневої системи тренувального (навчального) зуба, та її успішну імплементацію в умовах фантомного курсу пропедевтики терапевтичної стоматології. Вивчення технічних можливостей симуляційної моделі й оцінка її еквівалентності клінічним умовам виявили тенденцію до більш точного визначення положення фізіологічного отвору і високий ступінь безпечності в разі використання апекслокації. Запропонована симуляційна модель дозволяє повніше передати студентам специфіку ендодонтичного лікування, ніж натуральні чи пластикові зуби або пасивні (неелектропровідні) моделі з такими зубами, які застосовуються в багатьох закладах вищої освіти.; Представлено сконструированную симуляционную модель, позволяющую выполнять апекслокацию корневой системы тренировочного (учебного) зуба, и ее успешнуюимплементацию в условиях фантомного курса пропедевтики терапевтической стоматологии. Изучение технических возможностей симуляционной моделии оценка ее эквивалентности клиническим условиям выявили тенденцию к более точному определению положения физиологического отверстия и высокую степень безопасности при использовании апекслокации. Предложенная симуляционная модель позволяет полнее передать студентам специфику эндодонтического лечения, чем натуральные или пластиковые зубы или пассивные (неэлектропроводные) модели с такими зубами, которые используются во многих заведениях высшего образования.; A simulation model designed is presented, which allows to perform apexlocation of the root system of a training tooth, and its successful implementation in a phantom course of propedeutics of therapeutic dentistry. The study of the technical capabilities of the simulation model and the assessment of its equivalence to clinical conditions revealed a tendency to accurately determine the position of the physiological orifice and a high degree of safety when using apexlocation.The proposed simulation model allows students to fully convey the specifics of endodontic treatment than natural or plastic teeth or passive (non-conductive) models with teeth that are used in many institutions of higher education.
 • Документ
  Оптимізація викладання анатомії людини англійською мовою для студентів Міжнародного факультету
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Холодкова, О. Л.; Нескоромна, Н. В.
  Методика викладання анатомії людини як базової медико-біологічної дисципліни англомовним студентам ОНМедУ достатньо відпрацьована, але пов’язана з певними методичними особливостями. На кафедрі анатомії створені методичні розробки для викладачів і студентів, контрольні питання, таблиці, перелік практичних навичок для використання на практичних заняттях. Під час лекцій використовується значна база слайдових матеріалів, що подаються на доступному рівні. На практичних заняттях демонструються унікальні матеріали наочності – навчальні анатомічні препарати. Викладачі кафедри активно залучають англомовних студентів до самостійної роботи, націлюють їх на ліквідацію академічної заборгованості, постійно підвищують свій професійний рівень володіння англійською мовою. Створені також сучасні багатоінформативні стенди з усією потрібною навчально-методичною документацією англійською мовою, складена потужна база тестових завдань. Для викладання англомовним студентам анатомії людини на рівні сучасних вимог до вищої медичної освіти необхідно постійно вдосконалювати і відновлювати базу тестових завдань, використовувати комп’ютерну техніку, слайди, відеоматеріали для підвищення ефективності засвоєння матеріалу.; Методика преподавания анатомии человека как базовой медико-биологической дисциплины англоязычным студентам ОНМедУ отработана, но связана с определенными методическими особенностями. На кафедре анатомии человека созданы методические разработки для преподавателей и студентов, контрольные вопросы, таблицы, перечень практических навыков, которые используются на практических занятиях. На лекциях используется обширная база слайдов, которые подаются на доступном уровне. На практических занятиях демонстрируются уникальные учебные пособия – анатомические препараты. Преподаватели кафедры активно привлекают англоязычных студентов к самостоятельной работе, постоянно повышают профессиональный уровень владения английским языком. Cозданы также информационные стенды со всей необходимой учебно-методической документацией, розработана большая база тестовых заданий. Для преподавания англоязычным студентам анатомии человека на уровне современных требований к высшему медицинскому образованию необходимо постоянно совершенствовать и обновлять базу тестовых заданий, использовать компьютерную технику, слайды, видеоматериалы для повышения эффективности усвоения материала.; The methods of teaching of the Human anatomy – basic medico-biological discipline for English-speaking students ONMedU was done at whole, but its connected with specific methods. There were created methodic works for professors and students, control questions, tables, list of practical skills, which are used for practical on the Human anatomy department. During the lectures we use multimedia presentation, which are usually available. On practicals are demonstrated unique educational materials – anatomic exponents. Professors of the department actively welcome English-speaking students for self-education, constantly increasing professional level of English. Also there were created info with all necessary study materials, created a large date-base of tests. For teaching for English-speaking students of Human anatomy on a level of modern qualification for higher medical education it’s necessary to perfect constantly and to update the base of tests, to use computer techniques, videomaterials for increasing of effectively of material’s learning.
 • Документ
  Перспективи і проблеми інтернаціоналізації й академічної мобільності студентів у сфері медичної освіти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Яценко, Ігор Володленович; Аветіков, Давид Соломонович; Локес, Катерина Петрівна; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Аветиков, Давид Соломонович; Яценко, Игорь Володленович; Локес, Екатерина Петровна; Гаврильев, Виктор Николаевич
  Висвітлено проблему розвитку академічної мобільності студентів-медиків. Наголошується на необхідності якісних змін медичної освіти відповідно до мінливих сучасних умов життя. Перед вищою медичною школою України стоїть завдання зробити процес освіти доступнішим, ефективнішим і конкурентоспроможним. У вирішенні цього питання велике значення має академічна міжнародна мобільність студентів-медиків.; Статья посвящена проблеме развития академической мобильности студентов-медиков. Подчеркнуто необходимость качественных изменений медицинского образования в соответствии с изменяющимися современными условиями жизни. Перед высшей медицинской школой Украины стоит задача сделать процесс образования более доступным, эффективным и конкурентоспособным. В решении данного вопроса большое значение имеет академическая международная мобильность студентов-медиков.; The article is devoted to the problem of development of academic mobility of medical students. There is a need for qualitative changes in medical education in accordance with the changing contemporary conditions of life. For the current higher medical school, the task is to make the education process more accessible, effective and competitive. In addressing this issue,academic international mobility of medical students.
 • Документ
  Організація відкритого заняття з іноземними студентами як метод формування медичної компетентності майбутніх спеціалістів міжнародного значення
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Шепітько, Володимир Іванович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Борута, Наталія Володимирівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Стецук, Євген Валерійович; Якушко, Олена Святославівна; Лічман, Діана Володимирівна; Шепитько, Владимир Иванович; Лисаченко, Ольга Дмитриевна; Борута, Наталия Владимировна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Стецук, Евгений Валерьевич; Якушко, Елена Святославовна; Личман, Диана Владимировна
  Відкрите заняття обов’язково мусить мати новизну, яка доповнює зміст навчального матеріалу і методики його подачі. Заняття як форма організації навчального процесу може містити нове, наприклад, особливу структуру. Під час проведення відкритого заняття викладач має дотримуватися визначених вимог до навчально-виховного процесу. Заняття необхідно проводити у звичайних умовах, з установленою тривалістю, оскільки створення особливих умов порушує встановлений режим роботи, а ідеалізовані умови ставлять під сумнів тиражовану інновацію.; Открытое занятие обязательно должно обладать новизной, которая дополняет содержание учебного материала и методики его подачи. Занятие как форма организации учебного процесса может содержать новое, например, особую структуру. Во время проведения открытого занятия преподаватель должен придерживаться определенных требований к учебно-воспитательному процессу. Занятие необходимо проводить в обычных условиях, с установленной продолжительностью, так как создание особых условий нарушает установленный режим работы, а идеализированные условия ставят под сомнение тиражированную инновацию.; Demonstration class must necessarily have a novelty that complements the contents of the training material and the methods of its communicating. Classes, as a form of organization of the educational process, may contain a new material, for example, special structure. During a demonstration class the teacher must adhere to certain requirements for the educational process. Class must be conducted under normal conditions with a specified duration, since the creation of special conditions violates the established studying mode, and idealized conditions prejudice a replicated innovation.
 • Документ
  Ділові ігри як один із ефективних методів підготовки лікаря загальної практики
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Шуть, Світлана Володимирівна; Казаков, Юрій Михайлович; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Чекаліна, Наталія Ігорівна
  Висвітлено значення ділової гри як одного з методів вивчення і засвоєння матеріалу іноземними студентами в підготовці фахівців загальної практики – сімейної медицини; формування в студентів уявлення про професійний світогляд; розуміння значимості цієї ланки в системі охорони здоров′я, яку заповнює сімейний лікар.
 • Документ
  Формування професійних умінь у медичній освіті іноземних громадян: можливоcті самостійної роботи
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Шкурупій, Дмитро Анатолійович; Ксьонз, Ігор Володимирович; Сонник, Євген Григорович; Гриценко, Євген Миколайович; Сонник, Евгений Григорьевич; Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
  Розглядається самостійна робота іноземних студентівяк фактор формування професійних умінь у підготовці медичних кадрів; обговорюються проблеми оптимальної організації часу самостійної роботи, об’єктивні та суб’єктивні фактори, що зумовлюють недосконалість самостійної підготовки іноземних студентів до занять; висвітлено проблеми позааудиторної підготовки, можливість пошуку додаткових літературних джерел і електронних ресурсів; наведено дані опитування студентів щодо часу, витраченого на самостійну позааудиторну підготовку до занять. Узагальнюючи власний практичний досвід і результати анкетування студентів, автори роблять висновок про необхідність удосконалення самостійної роботи студентів і на аудиторному, і на позааудиторному етапах. Для цього пропонується зменшити кількість студенів-іноземців у академічних групах, увести нові форми контролю для засвоєння практичних навичок, організувати пошук індивідуальних підходів до студентів із доброю базою теоретичних знань і високим творчим потенціалом. Автори роблять висновок, що організація самостійної роботи є одним із головних факторів формування професійних умінь студентів-іноземців. Підвищення її ефективності можливе за рахунок індивідуалізованого підходу до кожного студента, стимуляції творчого наукового потенціалу, удосконалення форм контролю, використання можливостей мультимедійних технологій.; Рассматривается самостоятельная работа иностранных студентов как фактор формирования профессиональных умений в подготовке медицинских кадров; обсуждаются проблемы оптимальной организации времени самостоятельной работы, объективные и субъективные факторы, обусловливающие несовершенство самостоятельной подготовки иностранных граждан к занятиям; освещаются проблемы внеаудиторнойподготовки, возможность поиска дополнительных литературных источников и электронных ресурсов; приводятся данные опроса студентов по времени, затраченному на самостоятельную внеаудиторную подготовку к занятиям. Обобщая собственный практический опыт и результаты анкетирования студентов, авторы делают вывод о необходимости совершенствования самостоятельной работы студентов как на аудиторном, так и на внеаудиторном этапах. Для этого предлагается уменьшить количество студентов-иностранцев в академических группах, ввести новые формы контроля для усвоения практических навыков, организовать поиск индивидуальных подходов к студентам с хорошей базой теоретических знаний и высоким творческим потенциалом. Авторы делают вывод, что организация самостоятельной работы является одним из главных факторов формирования профессиональных умений студентов-иностранцев. Повышение ее эффективности возможно за счет индивидуализированного подхода к каждому студенту, стимуляции творческого научного потенциала, совершенствования форм контроля, использования возможностей мультимедийных технологий.; The article deals with the independent work of international students as a factor in the development of professional skills in the process of training medical personnel. The authors discuss issues of optimal time organization for independent work, as well as objective and subjective factors that determine the imperfection of independent training of foreign citizens for classes. They also highlight the issues of independent training, possibility of search for additional information sources and electronic resources, data from students polls on the time spent on independent preparation for classes. Having summarized their own practical experience and the results of students’ polling, the authors conclude that there is a need to improve the students independent work, both at the in-class and out-of-class stages. To do this, it is proposed to reduce the number of international students in academic groups, introduce new forms of control of practical skills acquisition, develop individual approaches to students with a good base of theoretical knowledge and high creative potential. The authors conclude that the organization of independent work of students is one of the main factors in the development of professional skills by international students. Increasing its efficiency is possible due to an individualized approach to each student, stimulation of creative scientific potential, improvement of forms of control, wider use of multimedia technologies.
 • Документ
  Роль самостійної роботи студентів у підготовці лікарів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Цвіренко, Світлана Миколаївна; Похилько, Валерій Іванович; Калюжка, Олена Олександрівна; Артьомова, Наталія Сергіївна; Зюзіна, Лариса Степанівна
  Розглянуто зміст поняття самостійної роботи студентів, її функції та місце в навчальному процесі; визначено сутність управління самостійною роботою, його завдання на різних етапах навчання.Важливий напрям оптимізації навчального процесу з іноземними студентами – це розвиток самостійності. Основне завдання навчального процесу у вищій школі – навчити студентів самостійно працювати і поповнювати свої знання, сформувати потребу в самоосвіті та саморозвитку як невід’ємних якостей фахівця.Структура формування самостійності складається з трьох компонентів: мотиваційного, власне пізнавальної діяльності студентів і управління цією діяльністю викладачем.The content of the concept of independent work of students, its functions and place in the educational process is considered in the article, the essence of management of independent work, its task at different stages of study is determined. An important aspect of optimizing the educational process with foreign students is the development of autonomy. The main task of the educational process in the high school is to train students to work independently and to replenish their knowledge, to form the need for self-education and self-development, as an integral quality of a specialist. The very structure of self-formation consists of three components: the motivational, self-cognitive activity of students and the management of this activity as a teacher.; Рассмотрено смысл понятия самостоятельной работы студентов, ее функции и место в учебном процессе; определяется сущность управления самостоятельной работой, её задачи на разных этапах обучения. Важным направлением оптимизации учебного процесса с иностранными студентами является развитие самостоятельности. Основная задача высшей школы – обучение студентов самостоятельно работать и пополнять свои знания, сформировать потребность в самообразовании и саморазвитии как неотъемлемого качества специалиста. Структура формирования самостоятельности состоит из трех компонентов: мотивационного, собственно познавательной деятельности студентов и управления этой деятельностью преподавателем.
 • Документ
  Особливості підготовки іноземних студентів: проблеми і перспективи
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Тумакова, Олена Борисівна; Новіков, Вадим Михайлович; Єрис, Любов Борисівна; Кузь, Гельфіра Маліківна; Тесленко, Олександра Іванівна; Доленко, Ольга Борисівна
  Розглядаються особливості та проблеми фахової підготовки іноземних студентів, розв’язання яких має поліпшити процес їхньої адаптації та навчання в ЗВО.; Рассматриваются особенности и проблемы профессиональной подготовки иностранных студентов, решение которых должно улучшить процессих адаптации и обучения в вузе.; The peculiarities and problems of professional training of foreign students are reviewed, the solution of which should improve the process of their adaptation and training at the university.
 • Документ
  Комунікативні відносини як спосіб поліпшення якості навчання іноземних студентів під час написання історії хвороби з нервових хвороб
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Таряник, Катерина Анатоліївна; Литвиненко, Наталія Володимирівна; Пурденко, Тетяна Йосипівна; Гладка, Вікторія Михайлівна; Силенко, Галина Ярославівна
  Комунікативні відносини – невід'ємнаскладова процесу навчання і лікування. Проведено аналіз важливості комунікативного процесу в системі охорони здоров’я під час навчання у медичних ЗВОі написання історії хвороби з нервових хвороб. Коммуникативные отношения являются неотъемлемой частью процесса обучения и лечения. Проведен анализ важности коммуникативного процесса в системе здравоохранения во время обучения в высших медицинских учебных заведениях и при написании истории болезни по нервным болезням. Communicative relations are sometimes an integral part of the learning and treatment process. The analysis of the importance of the communicative process in the health care system during the study at higher medical educational institutions and during the writing of a history of illness from nervous diseases is carried out.
 • Документ
  Формування гуманного ставлення до пацієнтів психіатричної клініки як один з аспектів виховної роботи зі студентами-іноземцями на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Скрипніков, Андрій Миколайович; Животовська, Лілія Валентинівна; Боднар, Леся Анатоліївна
  Охарактеризовано один з аспектів виховної роботи зі студентами-іноземцями на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології, спрямований на формування гуманного ставлення до пацієнтів із психічними розладами. Детально описано форми навчально-виховного процесу, що застосовуються для аналізу проблеми стигматизації психічно хворих, та окресленопровідні шляхи її розв’язання.; Охарактеризован один из аспектов воспитательной работы со студентами-иностранцами на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии, направленный на формирование гуманного отношения к пациентам с психическими расстройствами. Подробно описаны формы учебно-воспитательного процесса, которые применяются для анализа проблемы стигматизации психически больных и определения основных путей ее решения.; The article describes one aspect of educational work with foreign students in the department of psychiatry, narcology and medical psychology, aimed at the formation of humane attitude for patients with mental disorders. The authors describe in detail the forms of the educational process that are used to analyze the problem of stigmatization of mentally ill patients and to determine the main ways to solve it.
 • Документ
  Особливості професійного становлення іноземних студентів у процесі вивчення дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Ткаченко, Павло Іванович; Лохматова, Наталія Михайлівна; Білоконь, Сергій Олександрович; Доленко, Ольга Борисівна; Доброскок, Віталіна Олексіївна; Коротич, Наталія Миколаївна; Попело, Юлія Вікторівна
  Висвітлено питання підвищення ефективності оволодіння професійними компетентностями іноземними студентами під час вивчення дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» на кафедрі дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології. Обсуждаются вопросы повышения эффективности овладения профессиональными компетентностями иностранными студентами при изучении дисциплины «Детская хирургическая стоматология» на кафедре детской хирургической стоматологии с пропедевтикой хирургической стоматологии. The article discusses the issues of increasing the efficiency of mastering professional competencies by foreign students during the study of the discipline "Children's Surgical Dentistry" at the Department of Pediatric Surgical Dentistry with propedevitis of surgical stomatology.