Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

За даними Національного канцер-реєстру України 2014-2015 рр. в структурі захворюваності злоякісними новоутвореннями шкіри друге місце у жінок та третє місце у чоловіків займають немеланомні раки шкіри. Роль лікаря дерматовенеролога в ранній діагностиці раку шкіри є провідною. Але дослідження з визначення рівня професійної компетенції лікарів дерматовенерологів України з актуальних питань про- філактики раку шкіри не проводились. Мета роботи полягала у визначенні рівня професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з питань профілактики раку шкіри. Методи. Творчим колективом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і НМАПО імені П. Л. Шупика було розроблено тести та проведено тестування 136 лікарів дерматовенерологів в рамках навчального процесу 2015-2017 рр. на кафедрі дерматовенерології НМАПО імені П. Л. Шупика. Результати. Найвищий рівень професійної компетенції з питань профілактики раку шкіри мали лікарі першої та другої категорії. Їх середній професійний стаж склав 17,4±1,3 та 8,9±2,5 років відповідно, а середній бал з тестування 4,3±1,4 та 4,1±1,1 відповідно. Найнижчий рівень професійної компетенції показали лікарі-інтерни, їх середній бал з тестування 2,6±0,8. Висновки. Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри на теперішній час не відповідає сучасному рівню надання медичної допомоги хворим із злоякісними та доброякісними новоутвореннями шкіри; По данным Национального канцер-реестра Украины 2014-2015 гг. в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи второе место у женщин и третье место у мужчин занимают немеланомные раки кожи. Роль врача дерматовенеролога в ранней диагностике рака кожи является ведущей. Но исследования по определению уровня профессиональной компетенции врачей дерматовенерологов Украины по актуальным вопросам профилактики рака кожи не проводились. Цель работы заключалась в определении уровня профессиональной компетенции врачей дерматовенерологов по профилактике рака кожи. Методы. Творческим коллективом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС и НМАПО имени П. Л. Шупика были разработаны тесты и проведено тестирование 136 врачей дерматовенерологов в рамках учебного процесса 2015-2017 гг. на кафедре дерматовенерологии НМАПО имени П. Л. Шупика. Результаты. Высокий уровень профессиональной компетенции по вопросам профилактики рака кожи показали врачи первой и второй категории. Их средний профессиональный стаж составил 17,4±1,3 и 8,9±2,5 лет соответственно, а средний балл по тестированию 4,3±1,4 и 4,1±1,1 соответственно. Самый низкий уровень профессиональной компетенции показали врачи-интерны, их средний балл по тестированию 2,6±0,8. Выводы. Уровень профессиональной компетенции врачей дерматовенерологов по актуальным вопросам профилактики рака кожи в настоящее время не соответствует необходимому уровню оказания медицинской помощи больным со злокачественными и доброкачественными новообразованиями кожи; According to the National Cancer Registry of Ukraine in 2014-2015 years non-melanoma skin cancer is the second among women and third among men in the structure of the incidence of malignant tumors. The doctor dermatologist plays a leading role in the early diagnosis of the skin cancer. However, the study of determination the level of professional competence of topical issues of the prevention of the skin cancer among dermatovenerologists in Ukraine wasn’t carried out. Purpose of the article was to determine the level of professional competence of dermatovenerologists of topical issues of the prevention of the skin cancer. Methods. Tests were developed by the creative team of SSI «SPC PCM» SMA and NMAPE named after P. L. Shupyk and then 136 doctor dermatologist was tested as part of the learning process in 2015-2017 years at the Department of Dermatology and Venereology NMAPE named after P. L. Shupyk. Results. Doctors of the first and second category have the highest level of the professional competence of the issues of the prevention of the skin cancer. Their average professional experience was 17.4±1.3 and 8.9±2.5 years respectively, and with an average score of 4.3±1.4 and 4.1±1.1 respectively. The lowest level of professional competence was shown by interns, their average score of testing was 2.6±0.8. Conclusions. At present the level of knowledge among dermatovenerologists of topical issues of the prevention of the skin cancer doesn’t meet the current level of medical care to patients with malignant and benign tumors of the skin.

Опис

Ключові слова

професійна компетенція, дерматоонкологія, профілактика раку шкіри, профессиональная компетенция, дерматоонкология, профилактика рака кожи, professional competence, dermato-onkology, prevention of skin cancer

Бібліографічний опис

Ошивалова О. О. Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри / О. О. Ошивалова // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1, т. 1 (142). – С. 338–342.