Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1, Том 1 (142)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 82
 • Документ
  Аналіз структурно-функціонального стану гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові людини після кріоконсервування з ДМСО і антиоксидантами та перенесення до умов, що моделюють фізіологічні
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Макашова, О. Є.; Зубова, О. Л.; Зубов, П. М.; Бабійчук, Л. О.; Макашова, Е. Е.; Бабийчук, Л. А.; Makashova, O. Ye.; Zubova, O. L.; Zubov, P. M.; Babijchuk, L. A.
  У роботі проведено порівняльний аналіз впливу кріопротекторних сумішей, що містять різні концентрації проникаючого кріопротектора ДМСО та антиоксидантів, при кріоконсервуванні гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові людини та після перенесення їх до умов, наближених до фізіологічних. Показано, що додавання до кріозахисного середовища аскорбінової кислоти, N-ацетил-L-цистеїна або глутатіона сприяє підвищенню показників збереженості та життєздатності гемопоетичних прогеніторних клітин після перенесення їх до умов, що моделюють фізіологічні. Найбільший цитопротекторний ефект спостерігається в пробах, кріоконсервованих із 7,5 і 10% ДМСО з додаванням глутатіону в концентрації 1 та 3 мМ, де зберігається до 80% гемопоетичних клітин в життєздатному стані, порівняно з двома іншими антиоксидантами в оптимальних концентраціях, які забезпечують життєздатність клітин до 70%; В работе проведен сравнительный анализ влияния криопротекторных смесей, содержащих различные концентрации непроникающего криопротектора ДМСО и антиоксидантов, при криоконсервировании гемопоэтических прогениторных клеток кордовой крови и после переноса их в условия, приближенные к физиологическим. Показано, что добавление к криозащитной среде аскорбиновой кислоты, N-ацетил-L-цистеина или глутатиона способствует повышению показателей сохранности и жизнеспособности гемопоэтических прогениторных клеток после переноса их в условия, моделирующие физиологические. Наибольший цитопротекторный эффект наблюдается в пробах, криоконсервированных с 7,5 и 10% ДМСО с добавлением глутатиона в концентрации 1 и 3 мМ, где сохраняется до 80% гемопоэтических клеток в жизнеспособном состоянии, по сравнению с двумя другими антиоксидантами в оптимальных концентрациях, которые обеспечивают жизнеспособность только до 70% клеток; The use of cord blood (CB) hematopoietic progenitor cells (HPCs) for the past 15 years has been firmly establishing in practical medicine as an effective treatment for diseases of various origins. In this regard, it remains relevant for the development of protocols for cells storage at low temperature. Most of them are based on the use of penetrating cryoprotectant DMSO in effective concentrations. However, they do not take into account that during cryopreservation HPCs are subjected to a significant stress, resulting in the decrease of the antioxidant system work, disruption of the membrane structure and the glutathione release from the organelles, which leads to an increase in the level of ROS in cells after transferring them to the bloodstream and the development of lipid peroxidation. In addition, there are suggestions that in the initial period after warming, the level of lipid peroxidation is limited by the structural antioxidants of the glutathione peroxidase system. In this regard, to increase the efficiency of cryopreservation of cord blood preparations, an important task is not only to evaluate them immediately after thawing, but also to determine the delayed survival of cells after transport them to conditions close to physiological. The addition of antioxidants to the cryoprotective medium can improve the preservation rate and viability of HPCs both immediately after cryopreservation and after transfer to conditions that are close to physiological. Based on this, the aim of the work was to analysis of the structural and functional state of human cord blood hematopoietic progenitor cells after cryopreservation with cryoprotectant DMSO and antioxidants and transfer to conditions close to physiological The efficacy of ascorbic acid, N-acetyl-L-cysteine and glutathione application in combination with DMSO in cryopreservation of HPCs has been evaluated. It has been shown that in the process of cryopreservation with DMSO and after transferring to conditions that are close to physiological, the preservation and viability of HPCs decreases on 20% in the samples, cryopreserved with 7.5-10% DMSO. One of the reasons for this may be the accumulation of reactive oxygen species (ROS) in cells during freezing. The addition of antioxidants to the cryoprotective medium can significantly increase the stability of the HPCs against the effects of cryopreservation factors and improve the preservation and viability indices. A comparative analysis of antioxidants revealed that ascorbic acid at concentrations of 0.1 and 0.15 mM and N-acetyl-L-cysteine (10 and 15 mM) in combination with 7.5% and 10% DMSO increased the number of preserved viable HPCs up to 70% in comparison to the samples without adding the antioxidants. Addition of glutathione at a concentration of 1 and 3 mM to cryoprotective medium with 7.5% and 10% DMSO was able to maintain a viable state of up to 80% of the HPCs. This may be due to the fact that glutathione reduced the number of cells with excess content of ROS after transferring the cells to conditions that are close to physiological.
 • Документ
  Дослідження впливу мінеральних вод з вітаміном Д3 на біохімічні показники у щурів з експериментальним карієсом
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Трубка, Ірина Олександрівна; Трубка, Ирина Александровна; Trubka, I. A.
  Для фізіологічного формування твердих тканин зубів та тканин пародонту велике значення має стан фосфорно-кальцієвого обміну, тобто як достатній рівень надходження Са до організму так і його рівень засвоєння за допомогою транспортного помічника вітаміна Д. Були проведені експериментальні дослідження щодо впливу сумісного використання природних мінеральних вод та вітаміну Д3 на біохімічні показники у щурів, які утримувались на карієсогенній дієті. Дослідження показників сироватки крові та гомогенатів кісткової тканини і ясен щурів підтверджують позитивний вплив сумісного використання мінеральних вод природно столового та лікувального столового призначення з вмістом Са від 50 до 200 мгл/л та вітаміну Д3 на ці показники, у щурів, які утримувались на карієсогенній дієті. Отримані результати говорять, що вживання лікувально-столових та природно-столових вод, на тлі вико- ристання вітаміну Д3, може бути рекомендовано у якості допоміжного профілактичного засобу комплексної профілактики карієсу зубів; Для физиологического формирования твердых тканей зубов и тканей пародонта большое значение имеет состояние фосфорно-кальциевого обмена, то есть как достаточный уровень поступления Са в организм так и его уровень усвоения с помощью транспортного помощника витамина Д. Были проведены экспериментальные исследования по влиянию совместного использования природных минеральных вод и витамина Д3 на биохимические показатели у крыс, которые содержались на кариесогенной диете. Исследование показателей сыворотки крови и гомогенатов костной ткани и десны крыс подтверждают положительное влияние совместного использования природно-столовых и лечебно-столовых минеральных вод с содержанием Са от 50 до 200 мгл/л и витамина Д3, на эти показатели у крыс, которые содержались на кариесогенной диете. Полученные результаты, говорят, что употребление лечебно-столовых и природно-столовых вод, на фоне использования витамина Д3, может быть рекомендовано в качестве вспомогательного профилактического средства комплексной профилактики кариеса зубов; The state of phosphorus-calcium metabolism plays an important role in the physiological formation of hard tissues of teeth and periodontal tissues. The main sources of natural calcium in the human body are food and drinking water. A significant role in the metabolism of Ca plays a sufficient intake of vitamin D, which is responsible for maintaining the homeostasis of calcium and phosphorus, calcium deposits in the bones of the skeleton and teeth. The aim of the experimental studies were conducted on the effect of the joint use of natural mineral waters and vitamin D3 on biochemical indices in rats that were maintained on a cariogenic diet. Object and methods. Experimental studies were conducted within 40 days with the participation of 67 rats of monthly age weighing 50-60 grams. Animals are divided into 6 groups. Group I – rats were kept on the ration of the vivarium; ІІ – was on the cariogenic diet (KGD), group III – at the KGD the rats received the mineral water «Aqua-vita plus» still, IV – at the KGD the rats gave together mineral water «Aqua-vita plus» still and the vitamin D3, Group V – KGD + mineral water “Berezovskaya Premium” still, Group VI – KGD + mineral water “Berezovskaya Premium” still+ vitamin D3. The subjects of the study were blood and dentoalveolar blocks. In the blood serum and homogenates of bone tissue and gums were determined the content P, Ca, the activity of alkaline and acidic phosphatases. Results. Use of mineral water with a Ca content of 50 to 200 mg.l/l (group III and V) increase the concentration of calcium and phosphorus in the blood of rats compared to the group of rats that were on KGD (group II) (Са – 2,49±0,10 mmol/l 2,44±0,19 mmol/l and 2,18±0,06 mmol/l respectively). Also, the use of natural mineral waters leads to a decrease in activity of alkaline phosphatase, acidic phosphatases in the blood of rats (alkaline phosphatase 161,17±6,59 O/L, 150,12±5,99 O/L and 169,84±5,14 O/L; acidic phosphatases 4,02±0,13 O/L, 3,50 ± 0,16 O/L and 5,13 ± 0,20 O/L, respectively). In groups where, in addition to the use of mineral water in experimental caries, rats were given vitamin D3, serum levels and homogenates of bone tissue and gums were significantly better than in groups of rats with mineral water alone, and were significantly improved compared to the group of rats that were on KGD (group II). Conclusions. The results of experimental studies indicate a the positive effect of the therapeutic-table and naturaltable waters, which we use in everyday life on the basic biochemical parameters of blood serum and homogenates of bone tissue and gums of rats located on KGD. An additional use of vitamin D3 significantly improves certain parameters. That is, we can assert that the use of medical-table and natural-table waters with a Ca content of 50 to 200 mg/l, against the background of the use of vitamin D3, can be recommended as an auxiliary prophylactic means of complex prevention of caries of the teeth.
 • Документ
  Порівняння протимікробних властивостей різних адгезивних засобів для фіксації повних знімних пластинкових протезів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Редушко, Ю. В.; Куцик, Р. В.; Рожко, М. М.; Дмитришин, Т. М.; Рожко, Н. М.; Дмитришин, Т. Н.; Redushko, Yu. V.; Kutsyk, R. V.; Rozhko, M. M.; Dmytryshyn, T. M.
  Методом дифузії в агар проведено вивчення та порівняння протимікробної активності семи найбільш поширених адгезивних кремів відносно клінічних штамів резидентних і транзиторних представників мікрофлори ротової порожнини, виділених з поверхні базисів знімних протезів і протезного ложа пацієнтів. На підставі отриманих результатів, запропоновано рекомендації щодо вибору адгезивних засобів для пацієнтів, які користуються повними знімними конструкціями знімних протезів, залежно від діаметру зон затримки росту мікроорганізмів навколо лунок із досліджуваними зразками; Методом диффузии в агар проведено изучение и сравнение противомикробной активности семи наиболее распространенных адгезивных средств, относительно клинических штаммов резидентных и транзиторных представителей микрофлоры полости рта, выделенных с поверхности базисов съемных протезов и протезного ложа пациентов. На основании полученных результатов, предложено рекомендации по выбору адгезивных средств для пациентов, пользующихся полными съемными конструкциями зубных протезов, в зависимости от диаметра зон задержки роста микроорганизмов вокруг лунок с исследуемыми образцами; Despite the high percentage of patients who have had removable complete dentures made, according to different data from 25% to 38% of patients cannot use them and 52% complaint about poor fixation of dentures during mastication. One of the methods for enhancing retention of removable complete dentures in adverse anatomical and physiological condition of denture supporting tissue is the use of dental adhesives. The major efforts of the researchers have been traditionally aimed at investigating the fixing properties of dental adhesives. At the same time the aspects of their influence on the microbiocenosis of the mucous membrane of the oral cavity of the patients using them have not been studied sufficiently. Therefore, the objective of this research was to evaluate the antimicrobial activity of fixatives in relation to resident and transient representatives of the oral cavity microflora with different pathogenicity for the microbiological substantiation of a differentiated approach to their choice. Object and Methods of Research. Studying antimicrobial properties of seven dental adhesives was performed on 13 clinical strains of aerobic and facultative anaerobic microorganisms isolated from the patients’ removable dentures base surface and denture supporting tissue. Antimicrobial activity of the fixing creams was studied using agar diffusion test. The diameters of microorganisms’ growth retardation zones around the areas with the denture fixation creams under study were determined. Results and Discussion. The results of studying antimicrobial properties of dental adhesives in relation to aerobic and facultative anaerobic microorganisms isolated from the patients’ removable dentures base surface and denture supporting tissue proved the fact that fixatives «Corega Fresh Taste», «Corega Flavorless», «Corega Extra Strong», «Protefix Extra Strong», and «Protefix Aloe Vera» showed an expressed preserving effect on the representatives of the resident microflora of the oral cavity – α-hemolytic streptococci. Non-characteristic of oropharyngeal normal microbiocenoses β-hemolytic streptococci showed a rather high level of sensitivity to the «Lakalut Dent Mint» fixative, and a moderate sensitivity to «Corega Fresh Taste» and «Corega Flavorless». We also observed the fact that «Lakalut Dent Mint» reliably suppressed the growth of E. coli and C. freundii. Clinical strains C. albicans and C. Tropicalis, that showed minimum sensitivity to all the adhesives, were used to test the antifungal activity of the denture fixatives. In general, the results of the conducted microbiological studies allowed focusing only on the antimicrobial properties of the fixative «Lakalut Dent Mint» that may be related to the optimal combination of the preservative of Methylparaben and the menthol flavoring (known by their antiseptic properties) in its formula. The differences between the other fixing creams were less significant. Considering the level of antimicrobial activity of the adhesives the sequence of their graduation was constructed: «Lakalut Dent Mint» > «Protefix Hypoallergic» > «Protefix Extra Strong» > «Corega Fresh Taste» > «Protefix Aloe Vera» > «Corega Extra Strong» > «Corega Flavorless». Conclusions. The obtained results allowed us to assess and compare the direct antimicrobial activity of various fixatives in relation to clinical strains of microorganisms of oral origin.
 • Документ
  Прогнозування розвитку карієсу як ускладнення порушень формування зубів у дітей
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Любарець, С. Ф.; Любарец, С. Ф.; Liubarets, S. F.
  Вивчено розповсюдженість порушень формування зубів та їх ускладнень у 2024 дітей ‑ мешканців п’яти регіонів України з різним станом загального здоров’я. На підставі показників стоматологічного статусу та мінерального обміну у вищевказаних контингентів дітей розроблено математичну модель щодо прогнозування виникнення карієсу зубів як ускладнення ПФЗ, що має високу чутливість і специфічність та може бути рекомендована для впровадження в лікувальних закладах України; Изучена распространенность нарушений формирования зубов и их осложнений у 2024 детей – жителей пяти регионов Украины с разным состоянием общего здоровья. На основании показателей стоматологического статуса и минерального обмена у вышеуказанных категорий детей разработана математическая модель прогнозирования возникновения кариеса зубов как осложнения нарушений формирования зубов, которая имеет высокую чувствительность и специфичность и может быть рекомендована для внедрения в лечебных учреждениях Украины; The analysis of the prevalence of teeth formation disorders (TFZ), including molar‑ incisor hypomineralization of enamel (MIH), and their complications in 2024 children ‑ residents of five regions of Ukraine with different general health conditions was conducted. The highest prevalence of TFZ was established in children with the 3‑rd pediatric health group ‑ residents of the Northern region (36,30%), at the same level ‑ in the surveyed of the Western, Eastern and Southern regions (26,77, 21,52 and 22,22%, respectively), the lowest ‑ among residents of the Central region of Ukraine (19,76%). The evaluation of dental status and mineral metabolism indices in the above-mentioned contingents of children allowed us to propose a mathematical method based on discriminant analysis to predict the occurrence of caries as a complication of TFZ in children. To create a discriminant model, the indicators were selected as follows: 1) the choice of variables based on the expert opinion; 2) the calculation of the reliability of the use of variables in the above mentioned analysis; 3) the exclusion of false variables; 4) the use of variables (the accuracy of the selected criteria was p ˂ 0,05 and less) to create a prediction model. The qualitative functions developed on the basis of discriminant analysis (the model was adequate: F = 17,20; p ˂ 0,001), which determine the sensitivity and specificity of the proposed method of diagnosing of complications, in particular tooth decay, in children with PFZ include the following criteria: children’s age in years, content of phosphates in intact enamel and oral liquid, prevalence of sexstants with stone according to the municipal periodontal index, value of the enamel resistance test, papillary-marginal-alveolar index, Green-Vermillion index. The advantage of the proposed discriminant model for predicting the development of dental caries as a complication of TFZ, with the inclusion of a number of indicators that turned out to be most significant in conducting a comprehensive examination of children’s contingents, is of high sensitivity and specificity. The proposed prognostic model may be recommended for implementation in medical institutions of Ukraine. Prospects for further research will concern the analysis of remote results of the proposed prognostic model for the development of caries as a complication of TFZ in children.
 • Документ
  Динаміка зміни протеолітичної активності дентальної біоплівки внаслідок ортодонтичного лікування брекет-системою
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Мандич, О. В.; Мандыч, А. В.; Mandych, A. V.
  Утворення біоплівки та її видовий склад залежить від фізіологічних особливостей ротової порожнини, стану імунітету слизових оболонок, рівня антитіл і антимікробних факторів у слині. При використанні ортодонтичних пристосувань – брекетів, змінюється склад дентальної та субгінгівальної біоплівки, що утворюється на вільній поверхні зуба та в ясенній щілині, і становить особливу біосистему, елементи якої здатні продукувати і реагувати на особливі сигнальні молекули, від чого залежить вірулентність. У даній роботі було проведено моніторинг зміни протеазної активності дентальної біоплівки при встановленні брекет-системи під час лікування скупченості зубів. Для досягнення поставленої мети нами було взято до обстеження 40 пацієнтів, яким планувалось ортодонтичне лікування брекет-системою. Проаналізувавши дослід, ми отримали дані, що через 7 днів після встановлення брекету, склад мікробної біоплівки змінювався в напрямку збільшення кількості колоній, що проявляли протеолітичну активність. Показана можливість застосування методу прямого виявлення протеолітичних властивостей бактерій у складі біоплівок дентальної мікрофлори. Виявлено, що після встановлення брекетів частіше виявлялись бактерії з високою протеолітичною активністю; Образование биопленки и ее видовой состав зависит от физиологических особенностей ротовой полости, состояния иммунитета слизистых оболочек, уровня антител и антимикробных факторов в слюне. При использовании ортодонтических конструкций - рекетов, меняется состав дентальной и субгингивальной биопленки, образующейся на свободной поверхности зуба и в десневой борозде, составляя специфическую биосистему, элементы которой способны продуцировать и реагировать на особые сигнальные молекулы, от чего зависит вирулентность. В данной работе был проведен мониторинг изменения протеазной активности дентальной биопленки при установлении брекет-системы во время лечения скученности зубов. Для достижения поставленной цели нами были обследованы 40 пациентов, которым планировалось ортодонтическое лечение брекет-системой. Проанализировав исследование, мы получили данные, что через 7 дней после установки брекетов состав микробной биопленки менялся в сторону увеличения количества колоний, которые проявляли протеолитическую активность. Показана возможность применения метода прямого выявления протеолитических свойств бактерий в составе биопленок дентальной микрофлоры. Выявлено, что после установления брекетов чаще определялись бактерии с высокой протеолитической активностью; The formation of biofilm and its specific composition depends on the physiological features of oral cavity, state of the immunity of mucous membranes, level of the antibodies and antimicrobial factors in the saliva. At the use of orthodontic appliances – braces, changes the composition of dental and subgingival biofilm that forms on free surface of the tooth and in a gingival crack, and presents the special biological system, the elements of which are able to product and react on the special signal molecules, on which the virulence depends. Purpose of the study is to conduct the monitoring of changes of protease activity of dental biofilms at establishment the bracket system during the treatment of crowded teeth. Research methods. For the achievement of putted aim we were taken to examine 40 patients who were planned orthodontic treatment of the bracket system. The study was conducted before and after 7 days of establishment of the bracket system. The method of EN Mishustin was applied in the basis of methodology of exposure of protease activity. Results of the research and their discussion. The proteolytic activity of bacteria in the microbiocenosis, obtained at cultivation of the material taken from the separate biotopes of oral cavity before establishment the brackets and after 7 days was compared by us. Before the treatment by brackets the absence of proteolytic activity was determined in 90% of the samples with free surface of the tooth, in 70% and 60% of studies from interdental spaces and gingival sulcus, respectively. Paid attention that only in the samples from interdental spaces and gingival sulcus had been determined more than 5 colonies of microorganisms on cm2 (+++): 2.50% and 5.0%, respectively. In 7 days after establishment of the bracket system the absence of proteolytic activity of microorganisms decreased: at the free surface of the teeth and in the interdental spaces − in 1.2 times and gingival sulcus in 1.5 times. At the same time in the biotopes of contact of structural elements of the bracket with the tooth the absence of proteolytic activity of microorganisms was recorded at 40.0% of the samples. In this term of examinations determined the increase of proteolytic activity due to the growth of amount of 1-2 colonies on cm2 (+) in 4.0 times and in 1.5 times on the free surface of the tooth and gingival sulcus in relation to the data before treatment. At the same time looked after reduction of 1-2 colonies of microorganisms (+) in 1.2 times in the biotopes of interdental spaces. It should be noted that in 20.0% of the samples in the place of contact of the bracket with the tooth surface colonies on 1-2 cm2 (+) identified. As a result of conducted studies it is set that in the biotopes proteolytic activity increased due to the increase of microorganism colonies to 5 cm2: in 1.2 times in interdental spaces, in 1.3 times in gingival sulcus and to 25.0% in the places of contact “tooth-bracket system”. But on the free surface of the tooth proteolytic activity did not change and amounted to 5.0% of the samples. In 7 days after establishment of the bracket system there was more than 5 colonies of microorganisms on cm2 (+++) in the studied biotopes: 2,50% and 10.0% of the samples on the free surface of the tooth and in the places of contact of structural elements of the bracket with the tooth surface, respectively. At the same time determined the decrease of proteolytic activity of microorganisms in the parameters (+++) in 2.0 times in the biotopes, interdental spaces and gingival sulcus. Have you noticed that in 7 days after establishment of the bracket systems the continuous growth of microorganisms with maximum proteolytic activity was determined in 5.0% of the samples from interdental spaces and in the places of contact of the brackets with tooth tissues and somewhat less (2.50%) – in gingival sulcus. Conclusions. It is shown the possibility of application the method of direct exposure of proteolytic properties of bacteria in the composition of the biofilms of dental microflora. It is revealed that bacteria with high proteolytic activity were more often detected after establishment of the brackets.
 • Документ
  Віддалені результати протезування хворих із резекцією верхньої щелепи інтелектуально-активною резекційною апаратурою
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Левандовський, Р. А.; Левандовский, Р. А.; Levandovskyi, R. A.
  Для реабілітації хворих після резекції верхньої щелепи використовується велика кількість різноманітної апаратури. Кінцеве протезування можливе через певний період часу через непідготовленість тканин протезного ложа і здатність їх протистояти навантаженням при експлуатації цієї апаратури в порожнині дефекту. Тому запропонована велика кількість її різновидів, які мають свої переваги та велику кількість недоліків. При протезуванні хворих після резекції верхньої щелепи нами запропонована перманентна реабілітація, яка включала виготовлення різноманітної апаратури вже починаючи з операційної. Як кінцевий варіант реабілітації, дев’яти пацієнтам після резекції верхньої щелепи з приводу органічних захворювань, виготовлена інтелектуально-активна резекційна апаратура. Нею запротезовано шість осіб (66,67%), серед них, три (50,00%) чоловіки та три (50,00%) жінки, які користувалися нею різні терміни – до кінця життя. Ще троє (33,33%) хворих, серед них, один (33,33%) чоловік та дві (66,67%) жінки, користуються цією апаратурою по сьогоднішній день. Використання інтелектуально-активної резекційної апаратури з піднебінним шарнірним кріпленням у віддалені терміни спостережень мало позитивні результати. В жодному випадку в процесі її експлуатації не було втрат опорних природних зубів або штучних опор (дентальних імплантатів), що не мало потреби змінювати резекційні протези. Проте довготривале спостереження за запропонованою нами резекційною апаратурою з піднебінним шарнірним кріпленням вказує на можливі проблеми замкових кріплень, а саме їх стирання і зменшення в діаметрі кульок від 1,8 мм до 1,6-1,4 мм відповідно, що потребувало вчасної заміни матриць. Подальші дослідження повинні проводитись в плані розробки більш стабільного та довготривалого в експлуатації блоку з’єднання рухомої та нерухомої частини резекційної апаратури; Для реабилитации больных после резекции верхней челюсти используется большое количество разнообразной аппаратуры. Конечное протезирование возможно через определенный период времени из-за неподготовленности тканей протезного ложа и способности их противостоять нагрузкам при эксплуатации этой аппаратуры в полости дефекта. Поэтому предложено большое количество ее разновидностей, которые имеют свои преимущества и большое количество недостатков. При протезировании больных после резекции верхней челюсти нами предложена перманентная реабилитация, которая включала изготовление разнообразной аппаратуры, уже начиная с операционной. Как конечный вариант реабилитации девяти пациентам после резекции верхней челюсти по поводу органических заболеваний изготовлена интеллектуально-активная резекционная аппаратура. Ею запротезировано шесть человек (66,67%), среди них, три (50,00%) мужчины и три (50,00%) женщины, которые пользовались ею разные сроки – до конца жизни. Еще трое (33,33%) больных, в том числе, один (33,33%) мужчина и две (66,67%) женщины, пользуются этой аппаратурой по сегодняшний день. Использование интеллектуально активной резекционной аппаратуры с небным шарнирным креплением в отдаленные сроки наблюдений имело положительные результаты. Ни в одном случае в процессе ее эксплуатации не было потерь опорных естественных зубов или искусственных опор (дентальных имплантатов), поэтому не было необходимости менять резекционные протезы. В тоже время, длительное наблюдение, за предложенной нами резекционной аппаратурой с небным шарнирным креплением, указывает на возможные проблемы замковых креплений. Нами было замечено стирание и уменьшение в диаметре шариков от 1,8 мм до 1,6-1,4 мм соответственно, что требовало своевременной замены матриц. Дальнейшие исследования должны проводиться в плане разработки более стабильного и длительного в эксплуатации блока соединения подвижной и неподвижной части резекционной аппаратуры; For the rehabilitation of patients after resection of the upper jaw, a large number of various instruments are used. Prostheses after resection are a special kind of equipment that requires a certain algorithm of action, a dental laboratory and a trained dental technician. Final prosthetics is possible after a certain period of time due to the unpreparedness of the tissues of the prosthetic bed and their ability to transmit the force during the action of this equipment in the cavity of the postoperative defect. For prosthetics patients after resection of the upper jaw we offered permanent rehabilitation, which included the manufacture of various designs, starting at the operating room. As the final version of rehabilitation for nine patients after resection of the upper jaw for organic diseases, intellectually active resection equipment was made. With help of this resection equipment six people (66.67%), among them three men (50.00%) and three women (50.00%) were using at different times – until the end of their lives. Another three (33.33%) patients, among them one (33.33%) a man and two (66.67%) women use this equipment to this day. The use of intellectually active resection equipment with palatine articulation at long-term observation had positive results. In no case, while using it there was no loss of supporting natural teeth or artificial supports (dental implants), there was no need to redo resection prostheses. Long-term observation of the resection equipment proposed by us with a palatal joint indicates the possible problems with locks, especially their erasing and reduction in the diameter of the balls from 1.8 mm to 1.6-1.4 mm, which required the timely replacement of the matrices. Further research should be carried out in terms of developing a more stable and long-lasting unit for connecting the mobile and fixed parts of the resection equipment.
 • Документ
  Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Костура, Вікторія Любомирівна; Костура, Виктория Любомировна; Kostura, V. L.
  Встановлено, що у дітей з надмірною масою тіла проба Шиллєра-Писарєва була позитивною в 1,44 рази частіше, ніж у дітей з нормальною масою тіла, проте в 1,2 рази менше, ніж у дітей з ожирінням. У дітей з нормальною масою тіла показники індексу РМА відповідають гінгівіту легкого ступеня важкості, а у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням середньому ступеню важкості. Кровоточивість ясен у дітей з нормальною масою тіла згідно індексу СРІ відповідає низькому рівню при ураженні до 0,5 секстант, а з надмірною масою та ожирінням відповідає помірному рівню при ураженні до 1,5 секстант; Установлено, что у детей с избыточной массой тела проба Шиллера-Писарева была положительной в 1,44 раза чаще, чем у детей с нормальной массой тела. У детей с нормальной массой тела показатели индекса РМА соответствуют гингивиту легкой степени тяжести, а у детей с избыточной массой тела и ожирением средней степени тяжести. Кровоточивость десен у детей с нормальной массой тела согласно индексу СРІ соответствует низкому уровню при поражении до 0,5 секстант, а с избыточной массой и ожирением отвечает умеренному уровню при поражении до 1,5 секстант; Periodontal disease remains one of the urgent problems of modern pediatric dentistry. The prevalence of periodontal tissue diseases among Ukrainian children is 70-80%, in some regions it is even more, up to 95-98%. Most often, lesions of periodontal tissues in childhood are diagnosed on the background of the general-somatic pathology. Nowadays overweight and obesity are the most common chronic disease in the world. On the background of overweight in the body of children there are a number of violations of metabolic processes, provoking chronic illness. The aim of research: assess the state of periodontal tissues in overweight children. Object and methods: complex surveys were carried out in 278 children with overweight. The comparison groups consisted of 292 normal-weight children and 89 obese children. The survey was conducted in key age groups 7, 12, 15 years in accordance with the recommendations of WHO at the bases of secondary schools in Lviv. The Shillera-Pisareva test, PMA index, CPI and the index of bleeding were determined to detect the inflammatory process and assess its intensity in the periodontal tissues. Research results and their discussion. Determination of the Schillera-Pisareva test showed that a positive reaction was found on average in 75,19±2,59% of overweight children, which was 1.1 times more than the clinically diagnosed inflammatory appearance (67,99±2,80%, p>0,05), in children with obesity it was found in 87,33±4,25%, which was 1,0 times more often than clinically diagnosed inflammatory appearance (83,15±3,97%, p>0,05) and accordingly in children with normal body weight (52,16±2,94%). Having analysed the Schillera-Pisareva test, it was found that in overweight children the test was positive 1,44 times more frequent than in children with normal body weight (52,16±2,94%) (p<0,001), however, it was in 1,2 times less than in obese children (87,33±4,25%), (p<0,05). The frequency of the positive test of Schillera-Pisareva grew with the increase in age and weight of the body in the examined children. It was found that the index of PMA in overweight children was 33,71±2,84%, in obese children – 37,28±3,13%, which corresponds to a moderate gingivitis, whereas in children with normal body mass the index was lower (24,59±2,52%) and it was characterized as a mild form of gingivitis. In order to detect early signs of inflammation in the periodontal tissues, the gingival bleeding index was used. According to the obtained data, the average gingival bleeding index in overweight children was 1,48 times higher than that of children in the comparison group (1,42±0,16 points versus 0,96±0.08 points, p<0,01), but in 1,23 times lower than in obese children (1,74±0,38 points, p> 0,05). In addition, for the assessment of the condition of periodontal tissues, the communal periodontal index-CPI was used but only the prevalence and intensity of bleeding gums were analysed. The obtained results indicated that the prevalence of gingival bleeding in children with normal body weight, on average, according to the CPI index, was 19,7%, which corresponded to the low level (with an affection to 0,5 sextant). In overweight children, the proportion of children with gingival bleeding was 28,8%, in obese children – 31,8%, which corresponded to a moderate level, according to the criterion of CPI (with up to 1,5 sextant being affected).
 • Документ
  Відновлення функційних можливостей пацієнтів з синдромом хребцевої артерії засобами фізичної реабілітації
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Неханевич, Олег Борисович; Манін, М. В.; Гришуніна, Н. Ю.; Манин, М. В.; Гришунина, Н. Ю.; Nechanevich, O. B.; Manin, M. V.; Grishunina, N. Yu.
  Проведено обстеження методом доплерографії судин голови та шиї стан кровообігу 57 хворих с синдромом хребцевої артерії. За методами лікування було сформовано дві групи: в першій групі (30 осіб) застосовувались засоби фізичної реабілітації та медикаментозна терапія, в другій (27 осіб) проводилась медикаментозна терапія. Використання програми комплексного застосування засобів фізичної реабілітації, що патогенетично впливає на міофасциальні структури та суглоби хребта, забезпечило регулюючий вплив на кровообіг вертебробазилярного басейну та стан моторних функцій; Проведено обследование методом допплерографии сосудов головы и шеи, состояние кровообращения 57 больных с синдромом позвоночной артерии. В соответствии с методами лечения были сформированы две группы, в первой из которых (30 человек) проводилось комплексное использование средств физической реабилитации и медикаментозной терапии, а во второй, состоявшей из 27 человек, применялась медикаментозная терапия. Применение комплексной программы физической реабилитации, патогенетически направленной на миофасциальные структуры и суставы позвоночника, обеспечило регулирующее влияние на кровообращение в вертобробазилярном бассейне и на моторные функции в сравнении с применением медикаментозной терапии; Syndrome of vertebral artery – clinically and socially meaningful problem in medicine From different data, frequency of disgemia in a cervical and cranial vessels from 25 to 30% all disorders of cerebral circulation, including to 70% cases of origin of transitors ischemic attacks. One of modern approaches in treatment of miodistonic and compression syndromes of backbone there is the use of facilities of physical rehabilitation. The purpose. Influence of treatment gymnastic and manual therapy on basis of structure impairment of motors and cerebral hemodynamic disorders a regulation functional condition patients verterbrae artery sindrom was investigated. Object and methods. A research aim was a study of dynamics of the state of circulation of blood in a cervical and cranial vessels under act of complex methodology of physical rehabilitation. We inspected 57 patients 42-50 age (28 men of и 29 women), with a diagnosis there is a syndrome of vertebral artery. The reflex syndromes of vegetative prevailed in the structure of neurological displays, oculomotor violations, coordinating and motion violations. At the manual testing miofascial appeared triggers points of muscles. In neurological status muscularly-tonic violations registered mostly. In accordance to the methods of treatment two groups were formed, the complex use of facilities of physical rehabilitation and medicamental therapy was conducted in first from that (30 patients), and medicamental treatment was conducted in the second (27 patients). Application of the complex program of the physical rehabilitation sent to the miofascial structures and joints of backbone provided regulative influence on circulation of blood in a cervical and cranial vessels and on motor functions by comparison to application of medicamental therapy. The program of physical rehabilitation was consist with the successive use of facilities of physical rehabilitation. The massage of muscles of back and neck department of backbone is conducted for the sake of reduction of myotonic syndrome (МТS) and removal of dystonic syndrome (DS). For more effective weakening of deep muscles of backbone use methodology of postisometrical relaxation. After the achievement of weakening of muscles relaxation passive motions for the joints of all departments of backbone and joints of pelvis with the manual correction of the functional blocking. At first conduct the manual correction of joints of pelvis, farther spinale joints of lumbar department, thoracal and, in the end, neck department. Proceeding in correct correlation of vertebrae of neck department gave an opportunity to improve circulation of blood for to the vertebral arteries. After a manual therapy correction a neck department is fixed on 1-1,5 hours. Procedures are conducted three times for a week, all 10 procedures are appointed. Research results. In all inspected there was the educed asymmetry in speed and volume of blood stream on vertebrals, cerebellars and carotis arteries: of considerable degree (to 50%). The results achieved testly that the use of an individual physical culture in combination with medical therapy favours the development of compensatory mechanisms. Regress of asymmetry of blood stream after realization of course therapy was marked in 72% patients of the first group and 65% – the second group. Efficiency of treatment was traced for 71% first groups patients with vessels spasm in vertebral at basilar arteries. Less efficiency in the removal of vessels spasmatic reactions at the second group (medicine treatment) – 57%. Conclusions 1. Presence of neurodynamic plasticity of structures, allows to use the program of complex application of facilities of physical rehabilitation for children, that due to aethiopathogenetic influence on myofascial structures and joints of backbone provided regulative influence on cerebral circulation of blood and state of agile functions. 2. Taking into account all foregoing it is expedient to recommend application of the complex program of treatment in obedience to the state of haemodynamic violations and motive disorders.
 • Документ
  Обгрунтування антиоксидантної дії медикаментозної композиції для лікування хворих на генералізований пародонтит з психосоматичним стресом
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Кононова, О. В.; Kononova, O. V.
  Психологічний стрес є важливим фактором патогенезу захворювань пародонта. Важливим є визначення зв’язку між психосоматичним стресом та захворюваннями пародонта. Для лікування стресового стану у хворих на генералізований пародонтит запропонована медикаментозна композиція. Для експериментального обґрунтування її пародонтопротекторної дії важливо визначити її антиоксидантну дію. Мета: визначити психосоматичний стан жителів, вплив психологічного стресу на тканини пародонта та експериментальне обґрунтування медикаментозної композиції для нейтралізації стресового стану. Методи дослідження. Для діагностики рівня тривожності було використано тест на самовизначення, що включає реактивну та особистісну тривожність за Спілбергером. Експериментальний адреналіновий стрес моделювали у щурів пероральним застосуванням гелю з адреналіном у дозі 0,36 мг/кг протягом 10 днів. Лінкоміцин уводили з питною водою в дозі 60 мг/кг. Гель адреноблокаторів (зоксон + ніцерголін і сібазон) уводили шляхом застосування у дозі 0,6 мг/кг. У сироватці крові щурів визначали активність каталази, вміст малонового діальдегіду (МДА), розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ. Результати. Тестування за допомогою тесту Спілбергера виявило у обстежених середній рівень реактивної тривожності – 34,72±2,45 і високий рівень особистісної тривожності – 50,64±3,58. У пацієнтів з високим рівнем особистісної тривожності виявлено значно більшу поширеність захворювань пародонта, особливо генералізованого пародонтиту. Експериментальними дослідженнями показано, що гель адреноблокаторів підвищує активність каталази, знижує вміст MДA і нормалізує антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ. Висновки. Високий рівень особистісної тривожності – 50,64±3,58 призводить до значного збільшення поширеності захворювань пародонта – 95,09±6,7%, особливо генералізованого пародонтиту – 88,72±6,5%. Пероральне застосування гелю з адреноблокаторами справляє антиоксидантну дію після моделювання адреналінового стресу уведенням тваринам адреналіну та лінкоміцину; Психологический стресс является важным фактором патогенеза заболеваний пародонта. Важным является определение связи между психосоматическим стрессом и заболеваниями пародонта. Для лечения стрессового состояния у больных генерализованным пародонтитом предложена медикаментозная композиция. Для экспериментального обоснования ее пародонтопротекторного действия важно определить ее антиоксидантным действием. Цель: определить психосоматическое состояние жителей, влияние психологического стресса на ткани пародонта и экспериментальное обоснование медикаментозной композиции для нейтрализации стрессового состояния. Методы исследования. Для диагностики уровня тревожности было использовано тест на самоопределение, включающий реактивную и личностную тревожность за Спилбергером. Экспериментальный адреналиновый стресс моделировали у крыс пероральным применением геля с адреналином в дозе 0,36 мг/кг в течение 10 дней. Линкомицин вводили с питьевой водой в дозе 60 мг/ кг. Гель адреноблокаторов (зоксон + ницерголин и сибазон) вводили путем применения в дозе 0,6 мг/кг. В сыворотке крови крыс определяли активность каталазы, содержание малонового диальдегида (МДА), рассчитывали антиоксидантно-прооксидантный индекс АПИ. Результаты. Тестирование с помощью теста Спилбергера выявило у обследованных средний уровень реактивной тревожности – 34,72±2,45 и высокий уровень личностной тревожности – 50,64±3,58. У пациентов с высоким уровнем личностной тревожности выявлено значительно большую распространенность заболеваний пародонта, особенно генерализованного пародонтита. Экспериментальными исследованиями показано, что гель адреноблокаторов повышает активность каталазы, снижает содержание MДA и нормализует антиоксидантно-прооксидантный индекс АПИ. Выводы. Высокий уровень личностной тревожности – 50,64±3,58 приводит к значительному увеличению распространенности заболеваний пародонта – 95,09±6,7%, особенно генерализованного пародонтита – 88,72±6,5%. Пероральное применение геля с адреноблокаторами оказывает антиоксидантное действие после моделирования адреналинового стресса введением животным адреналина и линкомицина; Psychological stress is an important factor in the pathogenesis of periodontal disease. It is important to determine the relationship between psychosomatic stress and periodontal disease. For the treatment of stress in patients with generalized periodontitis, a medicinal composition is proposed. It is important to determine its antioxidant effect for the experimental substantiation of its periodontioprotective action. Objective: to determine the psychosomatic state of the inhabitants, the effect of psychological stress on the periodontal tissue and the experimental substantiation of the drug composition for the neutralization of the stress state. Methods: to study subjective human responses to the effect of various environmental factors a specially designed questionnaire is advisable to be used. To diagnosis of anxiety level was made by means of a self-determination test including reactive and personal anxiety according to Spielberger. Adrenaline stress was made in rats by oral application of gel with adrenalin in dose 0,36 mg/kg during 10 days. Lincomycin was introduced with drinking water in dose 60 mg/kg. The gel of adrenoblocators (zocson + nicergolin and sibason) was introduced by application in dose 0,6 mg/kg. The activity of catalase, contents of malonic dialdehide (MDA) were determined into serum and antioxidant-prooxidant index of API was calculated. Results. Testing by means of Spielberger test showed a moderate level of reactive anxiety among respondents – 34.72±2.45 and a high level of personal anxiety – 50.64±3.58. In patients with a high level of personal anxiety, a significantly higher prevalence of periodontal disease, especially generalized periodontitis, has been detected. Experimental studies have shown that gel adrenoblockers increases activity of catalase, reduces the content of MDA and normalizes the antioxidant-prooxidant index of AIP. Conclusions. A high level of personal anxiety – 50.64±3.58 leads to a significant increase in the prevalence of periodontal diseases – 95,09±6,7%, especially generalized periodontitis – 88,72±6,5%. Oral application of the gel with adrenoblocators made an antioxidant effect after the modeling of adrenaline stress by administering animals to adrenalin and lincomycin.
 • Документ
  Аналіз помилок і недоліків адгезивного шинування при патологічній рухомості фронтальних зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Бєлікова, Наталія Іванівна; Беликова, Наталия Ивановна; Belikova, N. I.
  Патологічна рухомість зубів є провідним симптомом пародонтиту, а також може мати травматичний ґенез (вивих, забій зубів, рухомість після використання ортодонтичних апаратів), викликає функціональні та морфологічні порушення єдності зубного ряду, а у фронтальній ділянці порушує функцію відкушування та викликає косметичний дефект. Для обґрунтування тактики шинування фронтальних зубів, розробки показань та протипоказань до шинуючих конструкцій було додатково оглянуто 73 пацієнти із наявністю у порожнині рота 75 раніше виготовлених конструкцій адгезивних шин. Шинування зубів у зазначених пацієнтів проведено стоматологами клінік м. Полтави, м. Чернівці, Полтавської та Чернівецької області за різними методиками протягом 2010-2015 рр. Серед них 24 (32,0%) шинуючі конструкції виготовлено за неінвазивною методикою шинування, 51 (68,0%) – за інвазивною. При огляді раніше виготовлених конструкцій оцінювали порушення крайового прилягання адгезивної шини або її відрив від поверхні зубів, що шиновані. Крайове прилягання шини оцінювали візуально, за допомогою стоматологічного зонду, індикаторів карієсу та діагностичного світловода фотополімеризаційної лампи LuxDent при зеленому спектрі світла. При розміщенні армуючого елемента адгезивної шини з орального боку зубів, що шинують, якими пацієнти користувались близько одного року у 32,0% виявлено порушення її крайового прилягання, у 29,3% – естетичні недоліки та порушення дикції, а у 28,0% – погіршення гігієни ротової порожнини. Серед пацієнтів, яким адгезивне шинування зубів було проведено більше року, у 50,7% випадків зареєстровано погіршення гігієни ротової порожнини, у 46,7% – зміщення зубів вестибулярно, у 40,0% – порушення крайового прилягання шини, у 24,0% – естетичний недолік та порушення дикції, у 22,7% – сколювання ділянок пломбувального матеріалу, у 16,0% – наявність дефектів міжзубних проміжків, у 8,0% – відрив окремих зубів від конструкції, у 6,7% – тріщини шини, у 4,0% – сколи коронкової частини зубів. До причин, які призводили до ускладнень адгезивного шинування можна віднести: недотримання рекомендацій, наведених в інструкціях фірм-виробників при роботі з армуючими матеріалами і композитами, необґрунтоване введення в конструкцію адгезивних шин зубів з ІІІ ступенем рухомості, виготовлення шин пацієнтам з незадовільною гігієною порожнини рота, проведення шинування при аномалійно розташованих зубах (віялоподібне розходження зубів, скупченість зубів, вестибулярні і оральні нахили) без попередньої ортодонтичної підготовки, проведення адаптації адгезивної шини до міжзубних проміжків за допомогою рибальського волосіння, флосів, стоматологічного зонду без використання гумових клинців тощо; Патологическая подвижность зубов является одним из ведущих симптомов пародонтита, а также может быть травматического генеза (вывих, ушиб зубов, подвижность после использования ортодонтических аппаратов), вызывает функциональные и морфологические нарушения единства зубного ряда, а во фронтальном участке имеет косметический дефект и нарушает функцию откусывания пищи. Для анализа ошибок и осложнений ранее проведенного адгезивного шинирования по различным методикам, как этап обоснования и тактики шинирования фронтальных зубов, разработки показаний и противопоказаний к шинирующим конструкциям, было осмотрено 73 пациента с 75 изготовленными конструкциями адгезивных шин. Шинирование зубов у них проведено стоматологами клиник городов Полтавы, Черновцы, Полтавской и Черновицкой областей в течение 2010-2015 гг. Среди них 24 (32,0%) конструкции были изготовлены по неинвазивной методике, 51 (68,0%) – по инвазивной. При осмотре ранее изготовленных конструкций оценивали нарушение краевого прилегания адгезивной шины или ее отрыв от поверхности зубов, шинирования. Краевое прилегание шины оценивали визуально, с помощью стоматологического зонда, индикаторов кариеса и диагностического световода фотополимеризационной лампы LuxDent при зеленом спектре света. При размещении армирующего элемента адгезивной шины с оральной стороны зубов, которыми пациенты пользовались около года, в 32,0% случаев выявлены нарушения ее краевого прилегания, в 29,3% – эстетические недостатки и нарушение дикции, а в 28,0% – ухудшение гигиены полости рта. Среди пациентов, которым адгезивное шинирование зубов было проведено более года, установлены такие осложнения. В 50,7% случаев пациенты не соблюдали гигиену полости рта, в 46,7% имело место смещения зубов вестибулярно, в 40,0% выявлено нарушение краевого прилегания шины, в 24,0% – эстетический недостаток и нарушение дикции, в 22,7% – сколы участков пломбировочного материала, в 16,0% – наличие дефектов межзубных промежутков, в 8,0% – отрыв отдельных зубов от конструкции, в 6,7% – трещины шины, а в 4,0% – сколы коронковой части зубов. Среди причин, которые приводили к осложнениям адгезивного шинирования можно выделить: несоблюдение рекомендаций, приведенных в инструкциях фирм-производителей при работе с армирующими материалами и композитами, необоснованное введение в конструкцию адгезивных шин зубов с ІІІ степенью подвижности, изготовление шин пациентам с неудовлетворительной гигиеной полости рта, проведение шинирования при аномально расположенных зубах (веерообразные различия зубов, скученность зубов, вестибулярные и оральные наклоны) без предварительной ортодонтической подготовки, проведение адаптации адгезивной шины в межзубных промежутках с помощью рыболовной лески, флосов, стоматологического зонда без использования резиновых клиньев и тому подобное; Pathological mobility of teeth is one of the leading symptoms of periodontitis, and can also be traumatic genesis (dislocation, tooth contusion, mobility after using orthodontic devices); causes functional and morphological disruption of the unity of the dentition, and in the frontal area has a aesthetic defect and disrupts the function of biting of food. In order to analyse mistakes and complications of splinting the frontal teeth of previously performed adhesive splinting using various methods, 73 patients with 75 manufactured designs of adhesive tires were examined. Shinning of teeth was carried out by dentists of the dental care offices in Poltava, Chernivtsi, Poltava and Chernivtsi regions during 2010-2015. Among them 24 (32.0%) structures were made by non-invasive technique, 51 (68, 0%) – by invasive. When inspecting previously made structures, the violation of the edge adhesion of the adhesive tire or its detachment from the tooth surface, splinting was assessed. The marginal fit of the tire was assessed visually, with the help of a dental probe, caries indicators and a diagnostic light guide of a LuxDent photopolymerization lamp with a green spectrum of light. When placing the reinforcing element of the adhesive tire from the oral side of the teeth, which the patients used for about a year, in 32.0% of cases, violations of its marginal fit were detected, in 29.3% – aesthetic deficiencies and violation of diction, and in 28.0% – deterioration of hygiene oral cavity. Among the patients who had an adhesive tooth splinting for more than a year, such complications were established. In 50.7% of cases, depravation of oral hygiene was noted. 46.7% had vestibular teeth displacement, 40.0% had an abnormal fit of the tire, 24.0% had an aesthetic flaw and violation of diction, at 22,7% – chipped sections of the filling material, 16.0% – the presence of defects between the teeth, 8.0% – the detachment of the teeth from the design, in 6.7% – the cracks of the tire, and 4.0% – chipped of crown part of the teeth. Reasons, led to the complications of adhesive splinting are: non-compliance the recommendations given in the instructions of manufacturers during working with reinforcing materials and composites, unreasonable introduction into the design of adhesive tooth tires with the third degree of mobility, the manufacture of tires for patients with low level of oral hygiene, carrying out splinting with abnormally located teeth (fan-shaped differences in teeth, crowding of teeth, vestibular and oral inclinations) without orthodontic preparation, adaptation of the adhesive tire to the interdental spaces with the help of fishing line, flosses, dental probe without the use of rubber wedges and the like.
 • Документ
  Вплив комплексного лікування на мікробіоценоз ротової порожнини та на імунологічний статус пацієнтів з переломами щелеп на тлі захворювань тканин пародонта
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Бандрівська, Надія Нилівна; Дутко, Х. О.; Лещук, Євгенія Степанівна; Бандривская, Надежда Ниловна; Дутко, К. О.; Лещук, Евгения Степановна; Bandrivska, N. N.; Dutko, C. O.; Leschuk, Ye. S.
  У роботі представлені дані мікробіоценозу ротової порожнини та імунологічного статусу пацієнтів з переломами щелеп на тлі запальних захворювань тканин пародонта у результаті застосування розпрацьованої лікувальної схеми, що містила фармакологічні середники загального, місцевого впливу та фізіотерапевтичні заходи. У результаті проведеного лікування у пацієнтів основної групи вдалося покращити динаміку щільності колонізації мікроорганізмів ротової порожнини та збалансувати імунологічні показники крові у порівнянні з даними у осіб, де для лікування поєднаної патології використовувались традиційні лікувальні заходи; В работе представлены данные микробиоценоза ротовой полости и иммунологического статуса пациентов с переломами челюстей на фоне воспалительных заболеваний тканей пародонта в результате применения разработанной лечебной схемы, которая содержала фармакологические средники общего, местного воздействия и физиотерапевтические мероприятия. В результате проведенного лечения у пациентов основной группы удалось улучшить динамику плотности колонизации микроорганизмов ротовой полости и сбалансировать иммунологические показатели крови в сравнении с данными у лиц, где для лечения сочетанной патологии использовались традиционные лечебные мероприятия; The diagnostics, treatment and rehabilitation was and remains to one of actual tasks of oral and maxillofacial surgery. The patients with injuries of maxillofacial area amount to 25% among all patients of the clinics of maxillofacial profile, the increase of number of severe injuries of the bones of facial skeleton, that in 10-12% of cases combine with the damages of other organs and systems is marked, the level of development of complications remains very high, to 15-25%. The fractures of the jaws are often accompanied by other dental diseases, in particular, by lesions of the periodontal tissues. It is paid attention that this category of patients is overcame not enough by attention of professionals, that needs the improvement of early diagnostic, clinical and prognostic measures and demands further improvement of complex treatment methodologies for patients with fractures of the jaws on the background of diseases of periodontal tissues. Purpose of the study is to evaluate microbiological and immunological status of patients with fractures of the jaws on the background of diseases of periodontal tissues as a result of application of developed treatment scheme. The material and research methods. The reposition of bone fragments was conducted all patients on standard methods. At impossibility of conservative treatment (tooth mobility at generalized periodontitis of II-III degree) was conducted immobilization of the jaws through osteosynthesis. The general treatment and style of life answered the generally accepted standards at the surgical support of patients with fractures of the jaws. Thus, it was additionally appointed patients of the main group photophoresis with the napkins „Koletex−MEX” and the drug „Bivalos”. The efficacy of conducted treatment was evaluated after 7, 14 and 21 days after treatment. The identification of species and density of colonization of microorganisms in the oral cavity of patients and indicators of humoral and cellular links of the immunity in the blood were performed by standard methods. The obtained results were worked out statistically. Results of the research and their discussion. It was found that in 30 days after treatment in patients of the main group significantly decreased the density of microbial colonization of fungi of species Candida in 3,4 times, Actinomycetes in 3.7 times, Porphyromonas gingivalis in 4.6 times, Veillonella in 5.2 times and Peptostreptococcus in 7.4 times, p<0.01. At the same time, in patients of the main group microorganisms of the species Lactobacillus, Bacteroides and Fusobacterium were not identified. At the same time, in patients of the control group, where treatment of fractures of the jaws on the background of inflammatory diseases of periodontal tissues traditional methods were used, the density of colonization was significantly increased: Porphyromonas gingivalis, p<0.01 and Fusobacterium, p<0.05 in 1.2 times and fungi of species Candida in 1.6 times, p<0.01, relative to the data before treatment. At determination of efficiency of applied treatment complex in patients with fractures of the jaws on the background of inflammatory diseases of periodontal tissues on immunological status, were taken into account indicators of the blood serum, which before treatment were significantly different from the values of average norm. In 3 months after treatment in patients with fractures of the jaws on the background of inflammatory diseases of periodontal tissues, the treatment of which was conducted according to our developed methodology, the values of all analyzed immunological indicators answered the data of average norm, p1>0.05. The efficiency of application of our proposed treatment complex is emphasized by the increase of content in the patients of the main group of total protein on 20.09%, p<0.01, albumin on 22.95%, p<0.01, titers of lysozyme in 2.3 times, p<0.01, phagocytic index on 45.20%, p<0.01, phagocytic number on 40.16%, p<0.05, index of completeness of phagocytosis on 23.73%, p<0.05 on the background of the decrease of concentrations of ɣ-globulin on 60,50%, p<0.01, C-reactive protein in 4.0 times, p<0.01 and NK cells CD16+ CD56+ on 73.91%, p<0.01, relative to data of patients in the control group, where for the treatment of fractures of the jaws on the background of inflammatory diseases of periodontal tissues used traditional methodologies. Conclusions. Thus, the efficiency of application of our worked out therapeutic measures proved of positive dynamics of indicators of the density of microbial colonization in patients of the main group after 30 days of observations. In patients with fractures of the jaws on the background of inflammatory diseases of periodontal tissues as a result of application of our proposed treatment complex were able to improve immunological status of the organism, that is confirmed by the improvement of indicators of cellular and humoral immunity compared with the data in patients of the control group, where treatment was conducted according to traditional methods.
 • Документ
  Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Ошивалова, Олена Олександрівна; Ошивалова, Елена Александровна; Оshyvalova, О. О.
  За даними Національного канцер-реєстру України 2014-2015 рр. в структурі захворюваності злоякісними новоутвореннями шкіри друге місце у жінок та третє місце у чоловіків займають немеланомні раки шкіри. Роль лікаря дерматовенеролога в ранній діагностиці раку шкіри є провідною. Але дослідження з визначення рівня професійної компетенції лікарів дерматовенерологів України з актуальних питань про- філактики раку шкіри не проводились. Мета роботи полягала у визначенні рівня професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з питань профілактики раку шкіри. Методи. Творчим колективом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і НМАПО імені П. Л. Шупика було розроблено тести та проведено тестування 136 лікарів дерматовенерологів в рамках навчального процесу 2015-2017 рр. на кафедрі дерматовенерології НМАПО імені П. Л. Шупика. Результати. Найвищий рівень професійної компетенції з питань профілактики раку шкіри мали лікарі першої та другої категорії. Їх середній професійний стаж склав 17,4±1,3 та 8,9±2,5 років відповідно, а середній бал з тестування 4,3±1,4 та 4,1±1,1 відповідно. Найнижчий рівень професійної компетенції показали лікарі-інтерни, їх середній бал з тестування 2,6±0,8. Висновки. Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри на теперішній час не відповідає сучасному рівню надання медичної допомоги хворим із злоякісними та доброякісними новоутвореннями шкіри; По данным Национального канцер-реестра Украины 2014-2015 гг. в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи второе место у женщин и третье место у мужчин занимают немеланомные раки кожи. Роль врача дерматовенеролога в ранней диагностике рака кожи является ведущей. Но исследования по определению уровня профессиональной компетенции врачей дерматовенерологов Украины по актуальным вопросам профилактики рака кожи не проводились. Цель работы заключалась в определении уровня профессиональной компетенции врачей дерматовенерологов по профилактике рака кожи. Методы. Творческим коллективом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС и НМАПО имени П. Л. Шупика были разработаны тесты и проведено тестирование 136 врачей дерматовенерологов в рамках учебного процесса 2015-2017 гг. на кафедре дерматовенерологии НМАПО имени П. Л. Шупика. Результаты. Высокий уровень профессиональной компетенции по вопросам профилактики рака кожи показали врачи первой и второй категории. Их средний профессиональный стаж составил 17,4±1,3 и 8,9±2,5 лет соответственно, а средний балл по тестированию 4,3±1,4 и 4,1±1,1 соответственно. Самый низкий уровень профессиональной компетенции показали врачи-интерны, их средний балл по тестированию 2,6±0,8. Выводы. Уровень профессиональной компетенции врачей дерматовенерологов по актуальным вопросам профилактики рака кожи в настоящее время не соответствует необходимому уровню оказания медицинской помощи больным со злокачественными и доброкачественными новообразованиями кожи; According to the National Cancer Registry of Ukraine in 2014-2015 years non-melanoma skin cancer is the second among women and third among men in the structure of the incidence of malignant tumors. The doctor dermatologist plays a leading role in the early diagnosis of the skin cancer. However, the study of determination the level of professional competence of topical issues of the prevention of the skin cancer among dermatovenerologists in Ukraine wasn’t carried out. Purpose of the article was to determine the level of professional competence of dermatovenerologists of topical issues of the prevention of the skin cancer. Methods. Tests were developed by the creative team of SSI «SPC PCM» SMA and NMAPE named after P. L. Shupyk and then 136 doctor dermatologist was tested as part of the learning process in 2015-2017 years at the Department of Dermatology and Venereology NMAPE named after P. L. Shupyk. Results. Doctors of the first and second category have the highest level of the professional competence of the issues of the prevention of the skin cancer. Their average professional experience was 17.4±1.3 and 8.9±2.5 years respectively, and with an average score of 4.3±1.4 and 4.1±1.1 respectively. The lowest level of professional competence was shown by interns, their average score of testing was 2.6±0.8. Conclusions. At present the level of knowledge among dermatovenerologists of topical issues of the prevention of the skin cancer doesn’t meet the current level of medical care to patients with malignant and benign tumors of the skin.
 • Документ
  Медико-соціальні аспекти медичного обслуговування контингенту тимчасово внутрішньо переміщених осіб
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Лехан, Валерія Микитівна; Крячкова, Лілія Вікторівна; Борвінко, Е. В.; Колеснік, В. І.; Лехан, Валерия Никитична; Крячкова, Лилия Викторовна; Борвинко, Э. В.; Колесник, В. И.; Lekhan, V. M.; Kriachkova, L. V.; Borvinko, E. V.; Kolesnik, V. I.
  У статті приведено результати соціологічного опитування 102-х керівників закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області щодо медичного обслуговування тимчасово внутрішньо переміщених осіб. За результатами опитування визначено, що попри те, що керівники достатньо високо оцінюють чутливість організації медичної допомоги внутрішнім мігрантам, вони визнають наявність низки проблем, передусім психологічного і фінансового характеру, які, на їх думку, можливо подолати шляхом інтегрованого надання медичної допомоги; В статье приведены результаты социологического опроса 102-х руководителей учреждений здравоохранения Днепропетровской области по вопросам медицинского обслуживания временно внутренне перемещенных лиц. По результатам опроса установлено, что, несмотря на то, что руководители достаточно высоко оценивают отзывчивость организации медицинской помощи внутренним мигрантам, они признают наличие ряда проблем, прежде всего психологического и финансового характера, которые, по их мнению, можно преодолеть путем интегрированного оказания медицинской помощи;An important condition for ensuring health care sensitivity is the sufficient response of the system to the needs of vulnerable groups of the population. Such vulnerable groups include people who, because of Ukraine’s loss of control over a part of the territory, left their permanent residence and moved to other territories with the status of internally displaced persons (IDPs). Objective: there was an analysis of the provision of health care sensitivity for the group of internally displaced persons and the definition of health care problems for IDPs to improve the provision of medical care for this group. Object and methods. A sociological survey was conducted among 102 managers of health institutions in Dnipropetrovsk region on a self-developed questionnaire. Statistical processing of the results was performed using STATISTICA 6.1 software (StatSoftInc., serial No. AGAR909E415822FA) using descriptive and analytical medical statistical methods. Results and discussion. Managers of health facilities consider that the health care system of Ukraine adequately responds to the needs of this population group – internally displaced persons is not a neglected social group in responding to their demands, and the average level of responsiveness for their requests is 8.25 (95.0% CI 7.48 – 9.02) points. Taking into account the contingent of respondents – managers of health facilities, it could be asserted that there is a certain overestimation of the assessment of the health system responsiveness. In addition there are a number of existing problems in servicing IDP has been pointed out by the managers. According to the interviewed managers, health care of internally displaced persons is not based on sufficient funding and social legal regulation, what leads to a number of cases, among which are mainly mentioned financial (29.41%) and psychological (35.2%) problems. There were identified the reserves of increasing responsiveness to internally displaced persons, first of all, it is the autonomy of patients in decision-making, the choice of providers of medical services and access to social support systems during treatment. These aspects of responsiveness correlate with the feedback of the health care problems of the contingent of internally displaced persons, which faced practically every manager of health facilities among the respondents. According to the respondents, measures for elimination/reduction of identified problems should be: additional financing for medical care of IDP; the establishment of patient registries and, above all, the integration with social workers, lawyers and psychologists of the health care of this contingent. Conclusions. According to the results of the survey, despite the fact that managers highly appreciate the health system responsiveness to internal migrants, they recognize the existence of a number of problems, primarily psychological and financial, which they believe can be overcome through an integrated provision of medical care.
 • Документ
  Соціальні проблеми хворих на алергічний риніт: шляхи адаптації
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Задорожна, А. Г.; Задорожная, А. Г.; Zadorozhna A. G.
  Метою даної роботи було провести порівняльний аналіз показників якості життя хворих на АР Київської та Дніпропетровської області та визначити шляхи медико-соціальної адаптації для хворих та алгоритм проведення просвітницької діяльності. В дослідженні прийняли участь 166 хворих на алергічний риніт, з них 98 респондента у Дніпропетровській області (52 пацієнтів з сезонним АР (САР) та 46 – цілорічним АР (ЦАР), а також 68 респондента з Київської області (40 – САР та 28 – ЦАР). Встановлено, що сезонний АР суттєво знижує якість життя у пацієнтів та викликає ряд соціально-медичних проблем, які потребують прийняття освітніх, медичних та управлінських рішень. А саме: визнання керівництвом нашої держави напрямків боротьби з неухильним ростом рівня алергізації населення, особливо, ріст захворюваності на АР; цілеспрямоване залучення інвестицій для поліпшення екологічних умов зовнішнього середовища, життя та праці населення, особливо в промислових містах, де частіше зустрічається АР; упровадження вже існуючих методів надання медичної допомоги населенню з АР та визначити просвітницькі заходи щодо календаря цвітіння найчастіше розповсюджених рослин з алергенним пилком та заходи безпеки в цей період у хворих на поліноз; Целью данной работы было провести сравнительный анализ показателей качества жизни больных аллергическим ринитом (АР) Киевской и Днепропетровской областей и определить пути медико-социальной адаптации для больных и алгоритм проведения просветительской деятельности. В исследовании приняли участие 166 больных аллергическим ринитом, из них 98 респондентов в Днепропетровской области: 52 пациента с сезонным ринитом (САР) и 46 – с круглогодичным ринитом (КАР), а также 68 респондента из Киевской области (40 – САР и 28 – КАР). Установлено, что сезонный АР значительно снижает качество жизни у пациентов и вызывает ряд социально-медицинских проблем, которые требуют принятия просветительских, медицинских и управленческих решений. А именно: признание руководством нашей страны направлений борьбы с значительным ростом аллергизации населения, особенно, рост заболеваемости АР; целенаправленное использование инвестиций для улучшения экологических условий внешней среды, жизни и труда населения, особенно в промышленных регионах, где чаще и встречается АР; внедрение уже существующих методов оказания медицинской помощи населению АР и определить просветительские мероприятия в отношении ознакомления календаря цветения наиболее распространенных растений с аллергической пылью и мероприятий безопасности в этот период у больных с поллинозом; The objective of this work was to conduct a comparative analysis of indicators of quality of life of patients with allergic rhinitis in Kyiv and Dnipropetrovsk regions and to determine the ways of medical and social adaptation of patients and an algorithm for conducting enlightenment activities. The study involved 166 patients with allergic rhinitis, of which 98 respondents from Dnipropetrovsk region (52 patients with seasonal allergic rhinitis and 46 patients with year-round allergic rhinitis) and 68 respondents from Kyiv region (40 patients with seasonal allergic rhinitis and 28 patients with year-round allergic rhinitis). The average age of patients who participated in the study in the Dnipropetrovsk region was 37.5 ± 2.4 years; in the Kiev region – 44.8 ± 3.2 years. It has been established that seasonal allergic rhinitis significantly reduces the quality of life of patients in the Dnipropetrovsk region and in the Kyiv region. This disease not only limits physical activity, but also affects the social and role aspects of life. It was showed a significant decrease of 4 indicators: “Role-based functioning due to the physical condition”, “Rolebased functioning due to the emotional state”, “Life activity” and “Social functioning”, indicating the emotional and physical problems that limit patients with allergic rhinitis. More than a third of the patients are embarrassed because of their symptoms and say that the allergic rhinitis impedes them in public life and affects the activities they are engaged in. Also, 9 out of 10 patients with allergic rhinitis do not work at full strength when they have severe symptoms of allergy. In 54% of respondents there is a decrease in self-esteem, a decrease in libido and deterioration of intimate life. Thus, when summarizing the obtained data it is possible to determine following social and medical problems in patients with allergic rhinitis: 1) The quality of life is significantly reduced in patients with allergic rhinitis, especially during the period of aggravation of manifestations of allergy. 2) Patients with allergic rhinitis limit themselves in the society life, do not work at full strength and some patients are forced to take long leave during the flowering period of plants. 3) Some patients with pollinosis are not familiar with the peculiarities of plants flowering and do not take appropriate measures, which testifies to the low understanding level of the concept of their disease and the consequences of the chronicity of the pathological condition. The identified socio-medical problems require the adoption of educational, medical and managerial decisions, namely: recognition by the leadership of our state of the struggle against the steady increase in the level of allergy in the population; purposeful investment attraction to improve the environmental conditions of the environment, life and work of the population, especially in industrial cities, where allergic rhinitis is more common; the introduction of existing methods of providing medical care to the population with allergic rhinitis and to determine the educational measures for the flowering calendar of the most commonly distributed plants with allergenic pollen and the safety measures in this period in patients with pollinosis. Thus, today, allergic rhinitis is a common disease among the Ukrainian population, which leads to a significant decline in the quality of life of patients, restricts their stay in society, at work, intimate life, etc. These social issues require the adoption and implementation of educational, medical and managerial decisions.
 • Документ
  К вопросу о реабилитации онкологических больных
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Ждан, Вячеслав Николаевич; Ждан, Вячеслав Миколайович; Шелешко, Петр Венедиктович; Шелешко, Петро Венедиктович; Баштан, Владимир Петрович; Баштан, Володимир Петрович; Шелешко, Маргарита Султанбековна; Шелешко, Маргарита Султанбеківна; Шилкина, Людмила Николаевна; Шилкіна, Людмила Миколаївна; Zhdan, V. N.; Sheleshko, P. V.; Bashtan, V. P.; Sheleshko, M. S.; Shilkina, L. N.
  У статті наведено обґрунтування вивчення факторів, що мають метою зниження рівня занедбаності в діагностиці злоякісних пухлин і кількості небажаних ускладнень проведеного лікування; вироблення чіткої наступності в роботі профільних та сімейних лікарів; поліпшення якості диспансеризації шляхом стандартизації конкретних лікувально-діагностичних заходів; видання методичних розробок і підручників, популяризації технік оперативних втручань, що знижують кількість небажаних ускладнень проведеного хірургічного лікування і значно полегшують подальшу медичну та соціальну реабілітацію онкологічних хворих; В статье приведены обоснования изучения факторов, имеющих целью снижение уровня запущенности в диагностике злокачественных опухолей и количества нежелательных осложнений проводимого лечения; выработку чёткой преемственности в работе профильных и семейных врачей; улучшение качества диспансеризации путём стандартизации конкретных лечебно-диагностических мероприятий в виде издания методразработок и учебников, популяризации техник оперативных вмешательств, снижающих количество нежелательных осложнений проводимого хирургического лечения и значительно облегчающих дальнейшую медицинскую и социальную реабилитацию онкологических больных; The Steady increase in cancer incidence with a relatively high proportion of advanced forms of cancer of the main localizations suggests that the system of rehabilitation of cancer patients is not only a medical but also social-economic and environmental problem. The basic link in the medical component of this rehabilitation is the prevention, timely diagnostics of malignant tumors with appropriate treatment and reduced risk of unwanted complications. The purpose of the study. Тo Specify the joint with the Oncology service tactics family and specialized doctors, therapists, prevention, diagnosis and treatment of malignant tumors and the subsequent dynamic observation of appropriate groups of patients. Object and methods. In terms of rehabilitation of cancer patients taking into account literature data to perform practical significance published our textbook “Oncology family doctor», as well as the performance of improved methods of surgical treatment of precancer and cancer of the stomach which to prevent unwanted complications in the operated patients. Result and discussion. In the textbook issued to help family physicians with regard to their responsibility for the health of the inhabitants of the land affected by the issues on the organization of cancer services, presents data on risk factors for precancer and cancer of various localizations. In the timely diagnosis of tumors of the schemes of the examinations of persons in high risk groups as per the existing standards of diagnosis and level of health facility conducting these surveys Determined tactics of the family doctor on the clinical examination of patients after treatment, the necessary correction of the violations that can be the consequence of anticancer therapy. This correction with timely diagnosis often occurring tumor recurrence is an integral part of rehabilitation. In a comparative mapping with the literature data the analysis of outcomes of activities performed with the use of improved methods to us, allows for the surgical treatment of cancer and precancer of the stomach to prevent unwanted complications that cause a lot of suffering patients. Conclusions. Given the current incidence of malignant tumors, the practical importance of the continuous improvement of health care rehabilitation of cancer patients is obvious. The decision arising from this a number of issues the implementation of health techniques that can improve the quality of interventions for prevention, early diagnosis and treatment of cancer patients. The work of surgeon’s oncologists in the hospital shall be performed in accordance with the techniques provided by us operations that are a priority for the future status of patients and facilitate prevention of malignant tumors, clinical examination, the effectiveness of treatment and rehabilitation.
 • Документ
  Визначення ефективності удосконаленої системи управління позицій функціонального підходу та за результатами експертної оцінки
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Гандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. A.
  У статті наведено результати самооцінки системи менеджменту багатопрофільного закладу охорони здоров’я упродовж періоду його структурно-функціональної реструктуризації та підготовки до сертифікації у відповідності до стандартів ДСТУ ISO 9001:2009. При проведенні дослідження нами використано методику двосторонньої експертної оцінки, орієнтованої на дві цільові групи учасників: «керівників» і «працівників», які володіють компетентною інформацією про стан системи управління в організації. Підрахунок результатів самооцінки дозволив побудувати комунікаційний профіль системи менеджменту та продемонструвати його в динаміці; В статье представлены результаты самооценки системы управления многопрофильным медицинским учреждением в период структурной и функциональной реструктуризации и подготовки к сертификации в соответствии со стандартами ГСТУ ISO 9001: 2009. В исследовании мы использовали метод двусторонней экспертной оценки, ориентированный на две целевые группы участников: «менеджеры» и «рядовые сотрудники», обладающие компетентной информацией о состоянии системы управления в организации. Анализ результатов самооценки позволил построить коммуникационный профиль системы управления и продемонстрировать его динамику;The issue of consolidating the quality management systems of medical institutions into an integrated management system, which acts as a mechanism for improving the activities of the Clinical Hospital, is an urgent issue, which allows solving sustainable development issues, taking into account the requirements of all interested parties. Purpose of the study. To conduct an analysis of the self-assessment of the organization / institution / enterprise during the period of its structural and functional restructuring and preparation for certification in accordance with the standards of State standard of Ukraine ISO 9001: 2009. Object and methods of research: when conducting the study, we conducted a content analysis of the content components that form the basis of the concept of “organizational self-esteem”. In carrying out the research, we used the method of a two-way peer review focused on two target groups of participants: “managers” and “employees” who have competent information about the state of the management system in the organization. The self-assessment of the management system was conducted three times in 2008, 2012 and 2016. A total of 488 protocols were completed (127 in the first and second stages and 234 in the third stage of the study). Results of the research and their discussion. In comparison with 2008, based on the data of self-assessment according to the method of FMOM, the overall management assessment increased by 64.55% (p <0.001) and rose to a higher IV level of maturity management. This means that continuous improvement of the quality of management is carried out in a large number of areas. The institution crossed to the 80-point limit (TME medical facility in 2012 was 77.6 ± 0.81 points, in 2008 – 51.2 ± 1.68 bulls), which corresponds to the reference management system. Conclusions. In the course of the analysis, we have established that the communication profile shows that in 2008, according to all criteria, the estimates were lower than the maximum possible level (20 points). The categories of organization and motivation received the lowest marks, respectively 8.35 and 7.6 points. Consequently, further management plans for improving the management system were aimed, first of all, at these two areas of improvement.
 • Документ
  Значення реабілітаційного потенціалу сім’ї у реабілітації, соціалізації дітей народжених передчасно з дуже низькою або екстремально низькою масою тіла
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Боярська, Людмила Миколаївна; Веліканова, Т. В.; Подліанова, Олена Іванівна; Боярская, Людмила Николаєвна; Великанова, Т. В.; Подлианова, А. И.; Boyarska, L. N.; Velykanova, T. V.; Podlyanova, O. I.
  Ефективність ранніх реабілітаційних програм, спрямованих на формування правильного психомоторного розвитку та досягнення високого рівня соціальної адаптації передчасно народженої дитини, залежить від активної участі батьків. Метою нашої роботи стало вивчення впливу батьківського фактору на ефективність реабілітації дітей, народжених із ЕНМТ та ДНМТ, впродовж перших трьох років життя. Під катамнестичним спостереженням знаходились 70 дітей, які проходили реабілітацію в умовах спеціалізованого центру (ОЦРСР, 32 дитини) або поліклінік (ЦПМСД, 38 дітей). Проведене опитування батьків 32 дітей: з ОЦРСР 22 (1 група) та з ЦПМСД 10 сімей (2 група) за складеною нами анкетою для оцінки ефективності катамнестичного спостереження в амбулаторних умовах. Визначено, що така анкета є важливим об’єктивним методом визначення динаміки стану здоров’я дітей та реакції сім’ї на необхідність догляду за передчасно народженої дитиною. Професійний супровід та взаємодія з командою спеціалістів в умовах спеціалізованого центру значно підвищує реабілітаційний потенціал сім’ї, призводить до позитивної динаміки здоров’я дитини у порівнянні із реабілітацією в умовах ЦПМСД; Эффективность ранних реабилитационных программ, направленных на формирование правильного психомоторного развития и достижения высокого уровня социальной адаптации преждевременно родившегося ребенка, зависит от активного участия родителей. Целью нашей работы стало изучение влияния родительского фактора на эффективность реабилитации детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, в течение первых трех лет жизни. Под катамнестическим наблюдением находились 70 детей, получавших реабилитацию в условиях специализированного центра (ОЦРСР, 32 ребенка) или поликлиник (ЦПМСП, 38 детей). Проведен опрос родителей 32 детей: из ОЦРСР 22 (1 группа) и из ЦПМСП 10 семей (2 группа) по составленной нами анкете для оценки эффективности катамнестического наблюдения в амбулаторных условиях. Установлено, что такая анкета является важным объективным методом оценки динамики состояния здоровья детей и реакции семьи на необходимость ухода за преждевременно рожденным ребенком. Профессиональное сопровождение и взаимодействие с командой специалистов в условиях специализированного центра значительно повышает реабилитационный потенциал семьи, приводит к положительной динамике здоровья ребенка по сравнению с реабилитацией в условиях ЦПМСП; The effectiveness of early rehabilitation programs aimed at the formation of proper psychomotor development and the achievement of a high level of social adaptation of prematurely born children depends on the active participation of parents. Formed and fixed in-home relations at home will promote the proper development of the child on the one hand, and on the other hand, reduce parental stress and depression and increase parent’s self-esteem. The purpose of our work was to study the influence of the parent factor on the effectiveness of rehabilitation of children born with CBLB and CBELB during the first three years of life. Object and methods. Under the cathemistic observation, during the first 3 years of life, there were 70 children who were born with ENMT and DNMT, and were undergoing rehabilitation in a specialized center (OCSSR, 32 children) or a policlinic (CPMPD, 38 children). A survey was conducted on parents of 32 children: from the OCSRP 22 (1 group) and from the CPMPD 10 families (2 groups) according to the questionnaire we compiled. Results. By the age of three, 40.9% of the parents of the 1st group assessed her condition as “good”, 31.8% – “very good”, 27.3% – “excellent”. In group 2, 30% determined the condition of the child as “satisfactory”, 70% – “bad”. During the year, the condition has improved for all children in group 1, and only in 40% of the 2nd group. 73.1%. The parents of group 1 assessed the effectiveness of rehabilitation measures as “excellent” and “very good”, and only 40% of parents in group 2 were “very good”. Most of the parents of the 1st group defined the recommendations of specialists during the rehabilitation as “very important” (95.5% vs. 60% in group 2) and believed that the health status of the child did not affect family relationships (77.3% vs. 20.0% in group 2) and relationships with friends and colleagues (72.7% vs. 10.0% in group 2). 63.7% of parents in group 1 did not consider that the child became the cause of their emotional burnout (compared to 30% in group 2). Equally, in both groups, the birth and further outing of a child from DNMT and ENMT significantly reduced the time spent by parents on different types of activities and their hobbies, which led to various problems with family “schoolbuilding”. Conclusions. Modern rehab programs for premature babies differ in composition, intensity and impact on the rehabilitation potential of the family. The questionnaire designed to evaluate the effectiveness of catamnestic surveillance in outpatient settings is an important objective method for determining the dynamics of the state of children’s health and the reaction of the family on the need to care for a premature baby. Professional support and interaction with a team of specialists in the conditions of a specialized center greatly enhances the rehabilitation potential of the family, significantly increases the positive dynamics of child health compared with rehabilitation under the conditions of the CPDS.
 • Документ
  Аналіз морфологічних змін шкіри в ділянці навколо імплантату шовного матеріалу, що застосовується в естетичній медицині, в некроптатах різних періодів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Туркевич, М. О.; Туркевич, О. Ю.; Туркевич, М. А.; Turkevych, M. O.; Turkevych, A. Yu.
  Мета: встановити достовірність ефективності колагеногенезу внаслідок введення імплантатів – резорбуючих та перманентних, на основі вивчення патоморфологічних змін в шкірі. Об’єкт і методи дослідження. Дослідження виконані на 300 статевозрілих білих щурах-самцях лінії «Ві-стар» масою 100-130 г. Експериментальні тварини розподілено на 5 груп в залежності від виду імплантованих ниток. Щури усіх груп (14, 30, 90, 180, 365 та 540 день) були розділені на 5 підгрупи по 10 особин. Усім 10-ти щурам кожної з підгруп імплантувався однотипний шовний матеріал. Для роботи використовувались нитки виробництва Aptos, а саме: Excellence Visage, Nano Spring, Aptos Spring, Light Lift Thread та Light Lift Spring. Для проведення статистичного дослідження було обрано два основні параметри для кожної ознаки – частота, з якою ознака виникає в групі, та інтенсивність проявів даної ознаки. Рівень достовірності встановлено при p<0,05. Результати. Встановлено статистичну достовірність між групами піддослідних за показниками інфільтрації, колагенізації, та стимуляції утворення та деградації фібробластів. Висновки 1. На різних хронологічних етапах морфологічного дослідження периімплантної ділянки утворюється колаген з різним терміном біодеградації та у різних кількостях. 2. В залежності від типу імплантаційної нитки (хімічний склад та структура) колагеногенез стимулюється по різному, на інтенсивність колагеноутворення в значній мірі впливає ступінь травматизації тканин, пов’язаний з рельєфністю та формою нитки, а також наявність у складі полімолочної кислоти. 3. Окремої уваги заслуговує перманентна поліпропіленова нитка-пружинка AS, що хоч і не має в своєму складі полімолочної кислоти, та за рахунок своєї структури стимулює колагеногенез в значній мірі. 4. Інфільтрація в периімплантній ділянці прогресивно знижувалась у всіх групах піддослідних щурів, на всіх хронологічних етапах, що є статистично достовірною ознакою. 5. Найкращі результати показали косметичні нитки, що мали форму пружинок або нитки з насічками у поєднанні з полімолочною кислотою (LLT, LLS, АS) – ступінь колагенізації на 540 день дослідження залишавсь високим (р<0,05); Цель: установить достоверность эффективности колагеногенеза вследствие введения имплантатов – резорбирующих и перманентных, основываясь на изучении патоморфологических изменений в коже. Объект и методы исследования. Исследования выполнены на 300 половозрелых белых крысах-самцах линии «Вистар» массой 100-130 г. Экспериментальные животные разделены на 5 групп в зависимости от вида имплантированных нитей. Крысы всех групп (14, 30, 90, 180, 365 и 540 день) были разделены на 5 подгрупп по 10 особей. Всем 10-ти крысам каждой из подгрупп имплантировался однотипный шовный материал. Для работы использовались нити производства Aptos, а именно: Excellence Visage, Nano Spring, Aptos Spring, Light Lift Thread и Light Lift Spring. Для проведения статистического исследования было выбрано два основных параметра для каждого признака – частота, с которой признак возникает в группе, и интенсивность проявлений данного признака. Уровень достоверности установлено при p <0,05. Результаты. Установлено статистическую достоверность между группами испытуемых по показателям инфильтрации, коллагенизации, и стимуляции образования и деградации фибробластов. Выводы 1. На разных хронологических этапах морфологического исследования периимплантного участка образу- ется коллаген с разным сроком биодеградации и в разных количествах. 2. В зависимости от типа имплантационной нити (химический состав и структура) коллагеногенез стимулируется по-разному, на интенсивность коллагенообразования в значительной степени влияет степень травматизации тканей, связанной с рельефностью и формой нити, а также наличием в составе полимолочной кислоты. 3. Отдельного внимания заслуживает перманентная полипропиленовая нить-пружинка AS, которая хоть и не имеет в своем составе полимолочной кислоты, за счет своей структуры стимулирует коллагеногенез в значительной степени. 4. Инфильтрация в периимплантном участке прогрессивно снижалась во всех группах подопытных крыс на всех хронологических этапах, что является статистически достоверным признаком. 5. Наилучшие результаты показали косметические нити, которые имели форму пружинок или нити с насечками в сочетании с полимолочной кислотой (LLT, LLS, АS) – степень коллагенизации на 540 день исследования оставался высоким (р <0,05); Aim: to establish the reliability of the effectiveness of collagenogenesis due to the introduction of implants – resorbing and permanent, based on the study of pathomorphological changes in the skin. The object and methods of research. The research was carried out on 300 sexually mature white male rats of the “Vistar” line weighing 100-130 g. Experimental animals are divided into 5 groups depending on the type of implanted threads. Rats of all groups (14, 30, 90, 180, 365 and 540 days) were divided into 5 subgroups of 10 individuals. All 10 rats of each subgroup were implanted with the same type of suture material. The following Aptos threads were used: Excellence Visage, Nano Spring, Aptos Spring, Light Lift Thread and Light Lift Spring. For statistical research, two basic parameters were chosen for each sign – the frequency with which the sign occurs in the group, and the intensity of manifestations of this trait. The level of reliability is set at p <0,05. Results. Statistical reliability was established between the groups of the subjects according to the indicators of infiltration, collagenization, and stimulation of the formation and degradation of fibroblasts. Conclusions 1. At different chronological stages of the morphological study of the perimplant site, collagen with different term of biodegradation and in different amounts is formed. 2. Depending on the type of implantation thread (chemical composition and structure), collagenogenesis is stimulated differently, the intensity of collagen formation is largely influenced by the degree of tissue trauma associated with the relief and the shape of the thread, as well as the presence of polylactic acid. 3. Particular attention deserves a permanent polypropylene filament-spring AS, which does not contain polylactic acid, but due to its structure stimulates collagenogenesis to a large extent. 4. Infiltration in the perimplant site was progressively reduced in all groups of experimental rats, at all chronological stages, which is a statistically significant sign. 5. The best results showed cosmetic threads that were in the form of springs or threads with notches in combination with polylactic acid (LLT, LLS, AS) – the degree of collagen on the 540 day of the study remained high (p <0,05).
 • Документ
  Влияние динамической электронейростимуляции на морфометрические показатели слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи экспериментального животного с моделью хронического синусита
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Сурин, А. В.; Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна; Герасимович, Александр Игнатьевич; Адольф, Е. В.; Сурін, А. В.; Походенько-Чудакова, Ірина Олегівна; Герасимович, Олександр Ігнатович; Адольф, Є. В.; Surin, A. V.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Gerasimovich, A. I.; Adolf, Y. V.
  Мета дослідження – визначити вплив динамічної електронейростимуляції (ДЕНС) на морфометричні показники слизової оболонки верхньощелепної пазухи (ВЩП) експериментальної тварини з моделлю хронічного синуситу. Дослідження виконано на 22 самцях кролика, розділених на дві серії. У серії А досліджували формування хронічного синуситу ВЩП. У серії B визначали вплив ДЕНС на перебіг захворювання. Виявлене зниження активності хронічного запального процесу з явним переважанням продуктивної тканинної реакції і значним зниженням ексудативного компонента, зменшенням ступеня його вираженості і тривалості, переважання процесів організації та репарації дозволяє досягти стійкої ремісії, і зробити висновок про позитивний лікувальний вплив ДЕНС; Цель исследования – определить влияние динамической электронейростимуляции (ДЭНС) на морфометрические показатели слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (ВЧП) экспериментального животного с моделью хронического синусита. Исследование выполнено на 22 самцах кролика, разделенных на две серии. В серии А исследвали формирование хронического синусита ВЧП. В серии B определяли влияние ДЭНС на течение заболевания. Выявленное снижение активности хронического воспалительного процесса с явным преобладанием продуктивной тканевой реакции и значительным снижением экссудативного компонента, уменьшением степени его выраженности и продолжительности, преобладание процессов организации и репарации позволяет достичь стойкой ремиссии, и сделать вывод о позитивном лечебном воздействии ДЭНС; Morphometry meets all the principles of evidence-based medicine and objectively confirms the orientation of the pathological process dynamics when those or other methods of treatment are applied. The purpose of the study was to determine the influence of dynamic electroneurostimulation (DENS) on morphometric parameters of mucosa of the maxillary sinus of experimental animal model of chronic sinusitis. Object and methods. The study involved 22 male rabbit with the model of chronic sinusitis of the maxillary sinus and divided into two series. In series A (12) we studied the formation of chronic sinusitis of the maxillary sinus in a period of 3 months after the introduction into the sinus of the filling material for filling root canals of teeth. In series B (10) we studied the influence of DENS on the course of chronic sinusitis. The study included a descriptive morphology and morphometry with the calculation in the digitized fields of view of inflammatory cell infiltration (leucocytes, eosinophilic granulocytes, lymphocytes, plasma cells, macrophages, giant multinucleated cells) and the number of vessels and fibroblasts, reflecting the processes of reparative regeneration. Results. Morphological pattern and morphometric parameters of the series A show that the introduction into the maxillary sinus of the filling material stimulates the conditions for the inflammatory process with chronic undulating relapsing. In series B it was noted that after a course of DENS in most of examinations we found chronic productive inflammation going into a phase of decay with a predominance of processes of the organization and regeneration. There were no visible exudative reaction including microabscesses, there were only minor small focus admixture of neutrophils and eosinophilic granulocytes in a predominant mononuclear infiltrate. In the his to pathological picture the regenerative processes with a relatively rare appearance of fibroblasts, dominated signs of fibroplasia, some atrophy of the epithelium. Determined pronounced neoangiogenesis, represented by clusters of full-blooded venules, proliferating endotheliumand granulation tissue varying degrees of maturity, emboli, and aggregates of foreign material in the lymph and blood vessels. It was noted the formation of polyps with a predominance of macrophage giant cell granulomas over. Only in one field of view were identified coarse inclusions filling material, “immured” in a dense coarse-fibered connective tissue, indicating a more intense elimination of foreign material. Conclusion. Identified in the experiment the decrease in the activity of chronic inflammatory process with a clear predominance of productive tissue reactions and a significant decrease in exudation, decrease in the degree of its severity and duration, the predominance of the processes of the organization and reparation allows to achieve stable remission and therefore to conclude that the positive therapeutic effect of DENS on the course of chronic sinusitis of the maxillary sinus. Prospects for further research. Experimental results prove the feasibility of the application of DENS in complex postoperative treatment in the clinics.
 • Документ
  Корекція ендогенної інтоксикації та морфо-функціональних змін печінки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність та в експерименті
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Скрипко, Василь Дмитрович; Скрипко, Василий Дмитриевич; Skrypko, V. D.
  Проаналізовано результати обстеження 202 хворих на гостру тонкокишкову непрохідність які знаходились на стаціонарному лікуванні в ЦМКЛ м. Івано-Франківська. Вивчено показники ендогенної інтоксикації, а саме взаємозв’язок між рівнем показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), молекул середньої маси (МСМ) та вплив їх морфо-функціональні зміни печінки. При ГТКН наявне вірогідне збільшення в сироватці крові продуктів ПОЛ, МСМ, і зниження вмісту церулоплазміну (ЦП), спостерігаються значні зміни в печінці із руйнуванням зернистої (ЗЕР) та гладкої (НЕС) ендоплазматичної сітки, мітохондрій, ядер гепатоцитів. У 102 хворих на ГТКН та моделі непрохідності тонкої кишки (НТК) 40 свинях в’єтнамської породи доведено, що призначення антигіпоксантно-антиоксидантної терапії в післяопераційному періоді сприяє репаративним процесам в гепатоцитах, та призводить до нормалізації в сироватці крові показників ендогенної інтоксикації і сприяє зниженню післяопераційної летальності; Проанализированы результаты обследования 202 больных острой тонкокишечной непроходимостью которые находились на стационарном лечении в ЦГБ г. Ивано-Франковска. Изучены показатели эндогенной интоксикации, а именно взаимосвязь между уровнем показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ), молекул средней массы (МСМ) и влияние их морфо функциональные изменения печени. При ГТКН имеется достоверное увеличение в сыворотке крови продуктов ПОЛ, МСМ, и снижение содержания церулоплазмина (ЦП), наблюдаются значительные изменения в печени с разрушением зернистой (ЗЕР) и гладкой (НЕЗ) эндоплазматической сети, митохондрий, ядер гепатоцитив. У 102 больных ОТКН и модели непроходимости тонкой кишки (НТК) 40 свиньях вьетнамской породы доказано, что назначение антигипоксантно-антиоксидантной терапии в послеоперационном периоде способствует репаративным процессам в гепатоцитах, и приводит к нормализации в сыворотке крови показателей эндогенной интоксикации и способствует снижению послеоперационной летальности; Endogenous intoxication (EI) as a systemic process involving a significant variety of metabolic homeostasis disorders is a pathogenetic basis of complications and multiple organ failure in case of small intestinal obstruction (ASIO) which inhibits homeostasis auto regulation mechanisms to fatal level. The leading role in EI occurrence in case of ASIO belongs to enteral insufficiency as a result of deep hypoxia and energy supply disturbance with the development of destructive changes in the intestinal wall. 202 patients with acute small intestinal obstruction (ASIO) underwent in-patient treatment in Ivano-Frankivsk Central City Clinical Hospital. The results of their examination were analyzed. The indices of endogenous intoxication, namely, the relation between the level of lipid peroxidation (LP), middle mass molecules (MMM) and their effect on morpho-functional changes of the liver were studied. Significant increase in LP products, MMM, and decrease in ceruloplasmin (CP) content were observed in case of ASIO as well as significant changes in the liver with deterioration of granular endoplasmic reticulum and smooth (agranular) endoplasmic reticulum, mitochondria, and hepatocytes nuclei. All the patients were divided into two groups depending on the treatment. Group I consisted of 100 patients with ASIO who underwent comprehensive treatment according to the generally accepted regimen in accordance with the recommendations of the Ministry of Health of Ukraine dated 02.04.2010 № 297 (“Standards of medical care for patients with emergency surgical diseases of the abdominal cavity”). Group II included 102 patients with ASIO who were treated according to our proposed comprehensive treatment which included the determination of intestine resection extent according to the point scale developed by us and additional application of anti hypoxant-antioxidant therapy in the treatment regimen, namely megluminesodium succinate (Reamberin, Polisan) in addition to the generally accepted treatment with amber acid as its main active ingredient. The drug was administered intravenously by drop infusion in a dose of 400 ml per day. The rate of administration did not exceed 90 drops per minute. The drug administration was started in the complex preoperative preparation as well as immediately after the completion of surgical treatment in the resuscitation department. The course of the treatment lasted 7 days. An experimental study was conducted on 40 animals (swine of Vietnamese breeds, at the age of 3-4 months, weighing 15-20 kg, at the premises of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University according to cooperation agreement) in order to study comprehensively morpho-functional changes in the liver and small intestine in the dynamics of ASIO development. The reason for animals’ selection was that the swine’s small intestine was most suitable for surgical diseases simulation and the obtained data could be extrapolated to a person to some extent. ASIO was simulated according to A.S. Shalimov (1989). Pathohistological and electron microscopical study of liver cells was performed in the experiment. Statistical processing of the results was conducted with the use of standard program package “Statistica 6.0 for Windows”. A database was created on the basis of the obtained data. It included both parametric and non-parametric criteria for the assessment of the patient’s condition. Arithmetical mean (M) and its statistical error (m) were used to describe variables with normal distribution. The description of the variables with the distribution different from the normal one was conducted with the use of median (Me), the lower and upper quartiles. The appointment of antihypoxant-antioxidant therapy in the postoperative period was proved to contribute to reparative processes in hepatocytes, to lead to the normalization of endogenous intoxication indices in blood serum and to reduce postoperative mortality. Recommendations were developed and the efficiency of inclusion of the drug with detoxication, antihypoxact and hepatoprotective action (megluminesodium succinate in a dose of 400 ml once a day during 7 days) in comprehensive treatment of ASIO was proved.