Логічні конструкціі у карієсології

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”

Анотація

У роботі зроблена спроба за допомогою логічних операцій визначити, наскільки правильні уявлення Кейза. Відповідно до теорії Кейза, карієс розвивається тільки при збігу трьох умов: кариесогенной мікрофлори, легкозасвоюваних вуглеводів і низькою резистентності емаль. При проведенні логічних операцій ці дії відповідають кон'юнкції (логічного множенню). Наступні дослідники вдосконалили поняття кариесогенной ситуації, додавши такий фактор, як час. Логічна формула подібного висловлювання також буде представлена кон'-юнкціей. Якщо в логічну формулу додати п'ятий фактор, наприклад, регулярне використання фторсодержащей зубної пасти, то результат операцій знову ж покаже, що тільки за наявності зазначених п'яти чинників може виникнути карієс зуба. Однак регулярне використання фторовмісної зубної пасти, як ми знаємо, має протилежний ефект. З наведених даних видно, що накопичення елементів при подібній логічній будові може привести нас до неправильного розуміння каріозного явища. Збільшення коррегирующих між собою величин не завжди свідчить про наявність між ними прямого зв'язку. Опосередкований зв'язок може мати величезну кількість проміжних ланок, яке загрожує звести нанівець працю по знаходженню залежності між величинами. Звідси також випливає висновок про недоцільність збільшення корелюючих між собою величин, про що нами було сказано в одній із зазначених вище наших робіт. Перелічене говорить про те, що кордони, в яких відбувається каріозний пропроцес, не визначені і не існує міри, якою можна оперувати при роботі над дослідженьнням цього феномена; В работе сделана попытка при помощи логических операций определить насколько правильны представления Кейза. Согласно теории Кейза, кариес развивается только при совпадении трех условий: кариесогенной микрофлоры, легкоусваиваемых углеводов и низкой резистентности эмал. При проведении логических операций эти действия соответствуют конъюнкции (логическому умножению). Последующие исследователи усовершенствовали понятие кариесогенной ситуации, добавив такой фактор как время. Логическая формула подобного высказывания также будет представлена конъюнк- цией. Если в логическую формулу добавить пятый фактор, например, регулярное использование фторсодержащей зубной пасты, то результат операций опять же покажет, что только при наличии указанных пяти факторов может возникнуть кариес зуба. Однако регулярное использование фторсодержащей зубной пасты, как мы знаем, имеет противоположный эффект. Из приведенных суждений видно, что накопление элементов при подобном логическом построении может привести нас к неправильному пониманию кариозного явления. Увеличение коррегирующих между собой величин не всегда свидетельствует о наличии между ними прямой связи. Опосредованная же связь может иметь та- кое огромное количество промежуточных звеньев, которое грозит свести на нет труд по нахождению зависимости между величинами. Отсюда также следует вывод о нецелесообразности увеличения коррелирующих между собой величин, о чем нами было сказано в одной из указанных выше наших работ. Все вышеперечисленное говорит о том, что границы, в которых происходит кариозный про- цесс, не определены и не существует меры, которой можно оперировать при работе над исследова- нием этого феномена; This research paper describes an attempt to determine the appropriateness of the theory by Case using logical operations, According to this theory dental caries develops only when there is coincidence of the three conditions: cariogenic microflora, digestible carbohydrates and low resistance of enamel. By applying logical operations, such preconditions correspond to the conjunction (logical multiplication). Follow-up researches have added some details to the concept of cariogenic situation, including such factors as time. Logical formula of detailed utterance has also been represented by a conjunction. If we add a fifth factor, such as the regular use of fluoridated toothpaste, to the logical formula, the result of the operations show that only in the presence of these five factors tooth decay can develop. However, regular use of fluoridated toothpaste, as we know, produces an opposite effect. These judgments show that the accumulation of such elements in the logical construction can mislead in understanding of the phenomenon of caries. Correcting of other variables does not always indicate the presence of a direct connection between them.

Опис

Ключові слова

карієс, карієсогенні чинники, логіка, кариес, кариесогенные факторы, логика, caries, cariogenic factors, logic

Бібліографічний опис

Зайцев А. В. Логічні конструкції у карієсології / А. В. Зайцев, О. М. Бойченко, А. К. Ніколішин // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник УМСА. – 2015. – Т. 15, № 3 (51), Ч. 2. – С. 29–31.