Удосконалення ортопедичних методів профілактики та лікування гальванозу

Ескіз недоступний

Дата

2020-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Робота є частиною НДР «Відновлення стоматологічного здоров’я у пацієнтів з основними стоматологічними захворюваннями та їх реабілітація». 0116U004191. Гальваноз – захворювання, обумовлене дією гальванічних струмів, які ініціюються внаслідок виникнення електрохімічних процесів в порожнині рота між металевими протезами. При розвитку явищ гальванозу спостерігається підвищення різниці електрич-них потенціалів, сили струму, електричної провідності ротової рідини з одночасною присутністю комплексу клінічних симптомів непереносимості сплавів металів.Метою дослідження стало удосконалення ортопедичного методу профілактики і лікування гальванозу шляхом створення конструкції металокерамічної коронки.У пацієнтів з гальванозом спостерігається високий рівень суб’єктивної симптоматики, який характеризується яскравою клінічною картиною, високими кількісними показниками суб’єктивної симптоматики 42 + 2,53 бала на хворого, високим показником різниці потенціалів і низьким показником рН ротової порожнини. Після зняття металевих ортопедичних конструкцій у хворих спостерігається значна редукція симптомів гальванозу (показник суб’єктивної симптоматики 4,22 + 1,49 бала) зниження різниці потенціалів і збільшення рН порожнини рота. Ви-користання розробленого нами способу лікування і профілактики гальванозу металокерамічними коронками супроводжується практично повною редукцією симптомів гальванозу, нормалізацією показників біопотенціалів і рН порожнини рота. Запропонована конструкція металокерамічної коронки для профілактики гальванозу, складається з суцільнолитого металевого каркаса з нанесенням на нього облицювального керамічного шару. Край металевого каркаса коронки виконують віддаленим від краю уступу на 1-1,5 мм, облицювальний керамічний шар коронки на рівні краю металевого каркаса виконують на ширину уступу і повністю заміщають метал в ділянці уступу, ізолюючи металевий каркас від контакту з ротовою рідиною, що забезпечує попередження виникнення гальванічних струмів і в цілому явища гальванозу.Така конструкція металокерамічної коронки для профілактики гальванозу дає можливість повністю ізолювати металевий каркас від контакту з ротовою рідиною, запобігає виникненню гальванічних струмів, і, як результат, підвищує ступінь ефективності протезування. Запропонована конструкція металокерамічної коронки для профілактики гальванозу може бути встановлена в різних ділянках зубних рядів нижньої і верхньої щелепи.
Данное исследование являются частью НИР «Восстановление стоматологического здоровья у пациентов с распространённой стоматологической патологией и их реабилитация». 0116U004191. Гальваноз является заболеванием обусловленным действием гальванических токов, инициированных возникновением электрохимических процессов в полости рта между металлосодержащими протезами. При развитии явлений гальваноза наблюдается повышение разницы электрических потенциалов, силы тока, электрической проводи-мости ротовой жидкости с одновременным присутствием комплекса клинических симптомов непереносимости сплавов металлов.Целью исследования явилось усовершенствование ортопедического метода профилактики и лечения гальваноза путем создания конструкции металлокерамической коронки.У пациентов с гальванозом наблюдается высокий уровень субъективной симптоматики, который характери-зуется выраженной клинической картиной, высокими количественными показателями субъективной симптоматики 42 + 2,53 балла в расчете на одного пациента, высокими показателями разницы потенциалов и низкими показателями рН ротовой жидкости. После снятия металлических ортопедических конструкций у пациентов наблюдается значительная редукция симптомов гальваноза (показатель субъективной симптоматики 4,22 + 1,49 балла) снижение разницы потенциалов и увеличение рН полости рта. Использование разработанной нами стратегии лечения и профилактики металлокерамическими коронками сопровождается практически полной редукцией симптомов гальваноза, нормализацией показателей биопотенциалов и рН полости рта.Предложенная конструкция металлокерамической коронки для профилактики гальваноза состоит из цельнолитого металлического каркаса с нанесением на него облицовочного керамического слоя. Край металличе-ского каркаса коронки выполняется на расстоянии от края уступа на 1-1,5 мм, облицовочный керамический слой коронки выполняют на уровне края металлического каркаса на ширину уступа с полным замещением металла в области уступа. Таким образом изолируя металлический каркас от контакта с ротовой жидкостью, и предупреждая возникновение гальванических токов и в целом явлений гальваноза.Такая конструкция металлокерамической коронки для профилактики гальваноза дает возможность полностью изолировать металлический каркас от контакта с ротовой жидкостью, предотвращая возникновение гальванического тока, а следовательно и повышая эффект протезирования. Предложенная конструкция металло-керамической коронки для профилактики гальваноза может быть применена в разных участках зубных рядов верхней и нижней челюстей. Все вышесказанное служит обоснованием к широкому применению данной стра-тегии лечения и профилактики гальваноза в клинической практике.
The work is part of the research “The dental health restore in patients with common dental diseases and their rehabilitation”. 0116U004191. Galvanosis is a disease caused by the action of galvanic currents, which are initiated due to the occurrence of electrochemical processes in the oral cavity between metal dental restorations. The development of galvanosis phenomena is accompanied by the increasing of electric potentials difference, current strength, electric conductivity of oral liquid. Moreover, intra-oral reactions, oral and gingival lichenoid reactions, and some instances of systemic reactions of intolerance to metal alloys is observed.The aim of the study was to improve the prosthodontic methods of prevention and treatment of galvanosis by creating the design of porcelain-fused-to-metal crown.Patients with galvanosis have a high level of complaints, which is characterized by a bright intra-oral reactions (such as redness, swelling, and pain of the oral mucosa and lips), high quantitative indicators of subjective symptoms 42 + 2.53 points per patient, high potential difference and low saliva pH of the oral cavity. After removal of metal prostho-dontic constructions in patients there is a significant reduction of the symptoms of galvanosis (subjective symptoms of 4.22 + 1.49 points), reducing the potential difference and increasing the saliva pH of the oral cavity. The use of our treatment method of and the galvanosis management due to porcelain-fused-to-metal crown has led to almost com-plete reduction of galvanosis symptoms, normalization of biopotentials and saliva pH of the oral cavity. The offered design of porcelain-fused-to-metal crown for the prevention of galvanosis is consisted of a solid metal frame with the application of a facing ceramic layer. The edge of the crown metal framework is made distant from the edge of the ledge by 1-1.5 mm. The crown facing ceramic layer is made at the edge of the metal framework on the width of the ledge and completely replace the metal in the ledge, in this way isolating the metal frame from contact with oral fluid. So, occurrence of galvanic currents and in general the phenomenon of galvanosis has eliminated.This offered design of the metal-ceramic crown for the prevention of galvanosis can completely isolate the metal frame from contact with oral fluid, prevents the occurrence of galvanic currents, and, as a result, increases the pros-thetics efficiency. The offered design of porcelain-fused-to-metal crown for the prevention of galvanosis can be applied in different dentition areas of the lower and upper jaws. So, the widespread use of this treatment method to prevent adverse reactions of oral mucosa due to galvanosis in clinical practice.

Опис

Ключові слова

гальваноз, металокерамічна коронка, лікування, гальваноз, лечение, металлокерамическая коронка, galvanosis, treatment, porcelain-fused-to-metal crown

Бібліографічний опис

Удосконалення ортопедичних методів профілактики та лікування гальванозу / Т. В. Перепелова, Б. Ю. Силенко, О. А. Писаренко, Ю. І. Силенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 4 (158). – С. 360–364.