Роль NO- та NF-κB-залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного синдрому

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. – Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2016. Дисертація присвячена з’ясуванню ролі компонентів системи оксиду азоту (різних ізоформ NO-синтази, її субстрату, пероксинітриту) та транскрипційного ядерного фактора κB у механізмах порушення окиснювальних процесів, вуглеводного, ліпідного обмінів та гемокоагуляції в організмі лабораторних тварин за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому. У роботі показано, що функціональна активність нейрональної NO-синтази за умов експериментального МС обмежує в організмі щурів прояви ІР, активацію ПОЛ, різноспрямовано впливає на показники АОС крові, зменшує утворення САР у клітинах аорти щурів та ступінь гіперкоагуляційних зрушень за зовнішнім шляхом. Функціональна активність індуцибельної NO-синтази за умов експерименту посилює ІР, збільшує прояви дисліпопротеїнемії та гіпертриацилгліцеролемії, призводить до активації у крові білих щурів декомпенсованого ПОЛ, що супроводжується виснаженням АО потенціалу, зменшенням активності СОД і каталази, збільшенням утворення САР у клітинах аорти щурів та сприяє розвитку гіперкоагуляційних зрушень. Введення щурам L-аргініну під час відтворення МС пригнічує активацію ПОЛ та підвищує АО потенціал, знижує вміст ліпопротеїнів низької і дуже низької щільності, обмежує в організмі щурів ступінь гіперкоагуляційних зрушень за зовнішнім шляхом, подовжує кінцевий етап гемокоагуляції – утворення фібрину. Показано, що скевенджер пероксинітриту L-селенометіонін та інгібітори активації NF-κB (JSH-23 і метформіну гідрохлорид) за умов експерименту обмежують активацію ПОЛ, підвищують АО потенціал в крові, знижують продукцію САР у клітинах аорти щурів, прояви дисліпопротеїнемії, гіпертриацилгліцеролемії та обмежують гіперкоагуляцію.
Thesis for a Candidate of Medical Sciences degree by Specialty 14.03.04 – Pathological Physiology. – Kharkiv National Medical University, Ministry of Public Health of Ukraine. – Kharkiv, 2016. The thesis is devoted to exploring the role of nitric oxide system components (different isoforms of NO-synthase and its substrate, peroxynitrite) and transcriptional nuclear factor κB in the mechanisms of derangements of oxidative processes, carbohydrate and lipid metabolism, and hemocoagulation in laboratory animals under the conditions of modelled metabolic syndrome. The results obtained have shown the functional activity of neuronal NO-synthase in the modeled metabolic syndrome limits manifestations of insulin resistance (IR), activation of lipid peroxidation (LPO) in rats, affects the indices of antioxidant (AO) blood system multidirectionally, reduces the formation of superoxide anion radical in cells of rats’ aorta and the intensity of extrinsic hypercoagulation pathway. The functional activity of inducible NO-synthase in experimental conditions enhances IR, increases the signs of dyslipoproteinemia and hypertriacylglycerolemia, leads to the activation of decompensated LPO in the blood of white rats that is accompanied by the exhaustion of AO potential, decreased activity of superoxide dismutase and catalase, increased formation of superoxide anion radicals in the cells of the aorta in the rats, and promotes hypercoagulation. Introducing L-arginine to the rats under metabolic syndrome inhibits the activation of lipid peroxidation and enhances AO potential, lowers the content of low and very low density lipoproteins, limits the extent of extrinsic hypercoagulation pathway, prolongs the final stage of hemocoagulation (the formation of fibrin). It has been shown that peroxynitrite scavenger L-selenometionin and inhibitors of NF-κB (JSH-23 and metformin hydrochloride) activation under the experiment demonstrate angioprotective effect, limit the activation of lipid peroxidation, increase AO potential levels, reduce the production of superoxide anion radicals in the cells of the rats’ aorta, reduce the manifestations of dyslipoproteinemia, and hypertriacylglycerolemia, and limit hypercoagulation.

Опис

Ключові слова

метаболічний синдром, гемокоагуляція, NO-синтаза, L-аргінін, вуглеводний та ліпідний обмін, ядерний фактор κB, пероксинітрит, metabolic syndrome, hemocoagulation, NO-synthase, L-arginine, nuclear factor κB, peroxynitrite, carbohydrate and lipid metabolism

Бібліографічний опис

Талаш В. В. Роль NO- та NF-κB-залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04. «Патологічна фізіологія» / В. В. Талаш. – Харків, 2016. – 24 с.