Особливості перебігу гідротораксу у пацієнтів з інфекційно-септичними ускладеннями гострого тяжкого панкреатиту

Ескіз недоступний

Дата

2023-12-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Гострий панкреатит на сьогоднішній день посідає друге місце у структурі гострої інтраабдомінальної патології, а смертність при тяжких його формах складає до 70%. Розвиток реактивного гідротораксу в дебюті захворювання, а також в динаміці лікування даної патології може свідчити про тяжкий перебіг гострого панкреатиту, що в свою чергу призводить до підвищення відсотка летальних наслідків. Тому метою роботи було проаналізувати перебіг реактивного гідротораксу у пацієнтів з гострим тяжким панкреатитом. Матеріали і методи. У дослідження включено 127 па-цієнтів з тяжким та середньотяжким перебігом гострого панкреатиту, віком від 22 до 81 року (в середньому 47,9±14,5 роки), які в переважній більшості госпіталізовані до стаціонару не пізніше 48 годин від початку захворювання. Загалом реактивний гідроторакс було виявлено в дебюті захво-рювання у 23,6% пацієнтів (переважно за рахунок його лівобічної локалізації – 16,5%), відсоток яких на фоні консервативного лікування та пункцій плевральних порожнин зменшувався до розвитку локальних інфекційно септичних ускладнень черевної порожнини та заочеревинного простору на 12-14 добу перебігу захворювання (підвищення останніх з 15,7% до 22,8%). Встановлено міцний кореляційний зв'язок між появою «другої хвилі» органної дисфункції та рецидиву гідротораксів на другому-третьому тижні від початку захворювання у хворих на гострий тяжкий панкреатит. Показанням до дренування плевральної порожнини було об’єм рідини в ній більше 500 мл, або рецидиви останнього на фоні повторних пункцій плевральної порожнини.
At present, acute pancreatitis holds the second position in the hierarchy of acute intra-abdominal pathology, with a mortality rate of up to 70% in severe cases. The emergence of reactive hydrothorax at the onset of the disease, as well as during the course of treatment, may signify a severe trajectory of acute pancreatitis, contributing to an elevated fatality rate. The objective of this study is to analyze the progression of reactive hydrothorax in patients experiencing acute severe pancreatitis. Materials and methods. The study included 127 patients with severe and moderately severe acute pancreatitis aged from 22 to 81 years (mean 47.9±14.5 years), who were mostly admitted to hospital no later than 48 hours after the onset of the disease. In general, reactive hydrothorax detected at the onset of the disease was found in 23.6% of patients (mainly due to its left-sided localisation in 16.5% of cases), the percentage of which decreased the under conservative treatment and pleural punctures to the development of local infectious and septic complications of the abdominal cavity and retroperitoneal space on day 12-14 of the disease (increase from 15.7% to 22.8%). The study has revealed a strong correlation between the appearance of the "second wave" of organ dysfunction and the recurrence of hydrothorax in the second or third week after the onset of the disease in patients with acute severe pancreatitis. Indications for pleural cavity drainage include fluid volume of more than 500 ml or recurrence of the latter under repeated pleural punctures.

Опис

Ключові слова

реактивний гідроторакс, BISAP, гострий тяжкий панкреатит, органна дисфункція, панкреонекроз, reactive hydrothorax, acute severe pancreatitis, organ dysfunction, BISAP, pancreatic necrosis

Бібліографічний опис

Черкун О. Ю. Особливості перебігу гідротораксу у пацієнтів з інфекційно-септичними ускладеннями гострого тяжкого панкреатиту / О. Ю. Черкун // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 4 (84). – С. 171–174.