Клініко-патогенетичні особливості та лікування гастропатій, індукованих не стероїдними протизапальними засобами, у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Пархоменко В.В. Клініко-патогенетичні особливості та лікування гастропатій, індукованих нестероїдними протизапальними засобами, у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку. - Кваліфікаційна праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, 2021. Захист відбудеться в Українській медичній стоматологічній академії, Полтава, 2021. Актуальність. До найбільш розповсюдженої групи препаратів, які використовуються в лікарській практиці, відносяться нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), що зумовлено їх анальгетичними, антипіретичними і протизапальними ефектами. Серед осіб похилого віку спостерігається частий розвиток коморбідних станів, серед яких вагоме місце займають захворювання опорно-рухового апарату та кардіоваскулярна патологія, а саме ішемічна хвороба серця (ІХС). Ацетилсаліцилова кислота (АСК) і НПЗЗ підвищують ризик ульцерогенезу у осіб, інфікованих Helicobacter pylori (H. pylori) та є незалежними один від одного чинниками, потенціюючими ризик ерозивно-виразкових ушкоджень слизової оболонки шлунка (СОШ). Залишається недостатньо вивченою роль цитопротективної терапії у профілактиці та лікуванні НПЗЗ-гастропатії у пацієнтів групи високого ризику, яка активує захисні фактори слизового бар’єру, спричинені дією агресивних чинників. Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування НПЗЗ-гастропатій з супутньою ІХС у осіб похилого віку на підставі вивчення клініко- ендоскопічних проявів, патогенетичних механізмів ураження СОШ у залежності від інфікування H. pylori. Завдання дослідження. Вивчити особливості клінічного перебігу, стан метаболічних процесів у СОШ, дисбалансу процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на НПЗЗ-гастропатії похилого віку з супутньою ІХС у залежності від асоціації з Н.pylori. Дослідити вплив Н.pylori на стан ендотеліальної дисфункції, визначити характер структурних та мікроциркуляторних порушень у СОШ у хворих на НПЗЗ-гастропатію похилого віку з супутньою ІХС. Оцінити залежність ступеня тяжкості ерозивно-виразкових ушкоджень СОШ від інфікування Н.pylori та стану метаболічних процесів у СОШ у хворих на НПЗЗ-гастропатії у поєднанні з ІХС у віковому аспекті. Вивчити ефективність застосування еупатіліну в комплексній терапії хворих на НПЗЗ-гастропатію з супутньою ІХС похилого віку та оцінити його вплив на стан слизопродукуючої функції СОШ, показники оксидативного стресу, ендотеліальної дисфункції.
Parkhomenko V.V. Clinical and pathogenetic features and treatment of gastropathies induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs in elderly patients with ischemic heart disease. – Manuscript. Dissertation for obtaining the scientific degree of the Сandidate of Medical Sciences in specialty 14.01.02 – Internal diseases. – Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, 2021. The defense will be held in Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, 2021. Actuality. The most common group of drugs used in medical practice is nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), due to their analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects. There is a frequent development of comorbid conditions in the elderly patients, among which a significant place is occupied by diseases of the musculoskeletal system and cardiovascular pathology, namely ischemic heart disease (IHD). Acetylsalicylic acid (ASA) and NSAIDs increase the risk of ulcerogenesis in persons infected with Helicobacter pylori (H. pylori) and are independent factors that potentiate the risk of erosive ulcerative injuries of the gastric mucosa (GM). The role of cytoprotective therapy in the prevention and treatment of NSAID gastropathy in high-risk patients, which activates mucosal barrier protection caused by aggressive factors, remains insufficiently studied. The aim of the study. To increase the effectiveness of NSAID gastropathies treatment in elderly patients with concomitant ischemic heart disease on the basis of the study of clinical and endoscopic manifestations, pathogenetic mechanisms of GM injury depending on H. pylori infection presence. Research objectives. To study the role of GM metabolic processes, lipid peroxidation and antioxidant protection imbalance in the mechanisms of the gastric mucosal barrier injury in elderly patients with NSAID gastropathy and concomitant ischemic heart disease, depending on the association with H. pylori. To study the H. pylori impact on the endothelial dysfunction and to determine the nature of histomorphological and microcirculatory disorders in GM in elderly patients with NSAID gastropathy and concomitant ischemic heart disease. To evaluate the dependence of the GM erosive-ulcerative lesions severity on H. pylori infection and the state of GM metabolic processes in patients with NSAID gastropathy in combination with ischemic heart disease in the age aspect. To study the effectiveness of eupatilin in the complex therapy of elderly patients with NSAID gastropathy and concomitant ischemic heart disease and to evaluate its effect on the state of mucusproducing function, oxidative stress, endothelial dysfunction in GM. To investigate the effect of eupatilin in the complex therapy of elderly patients with NSAID gastropathy and concomitant ischemic heart disease on GM histomorphological changes.

Опис

Ключові слова

нестероїдні протизапальні засоби, гастропатія, ішемічна хвороба серця, похилий вік, патогенез, цитопротекція, еупатілін, NSAID gastropathy, ischemic heart disease, elderly patients, pathogenesis, cytoprotection, eupatilin

Бібліографічний опис

Пархоменко В. В. Клініко-патогенетичні особливості та лікування гастропатій, індукованих не стероїдними протизапальними засобами, у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку : дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / В. В. Пархоменко. – Полтава, 2021. – 203 с.