Деменція: клінічний, патоморфологічний та психофармакологічний аспекти. Особливості догляду за пацієнтами з деменцією

Анотація

У навчально-методичному посібнику висвітлено питання етіології, класифікації, клініки, діагностики, лікування деменції, а також правила догляду за пацієнтами з деменцією, основні засади надання паліативної допомоги. Зазначені морфологічні та патоморфологічні зміни головного мозку при різних типах деменції. Надано характеристику основних психофармакологічних засобів, які застосовуються при терапії деменції. В посібнику містяться основні патопсихологічні методики для оцінки когнітивного статусу. Проілюстровані засоби догляду за пацієнтами з деменцією. Для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів МОЗ України, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів за фахом «Психіатрія», лікарів-психіатрів, лікарів загального профілю (сімейних лікарів), медичних сестер, осіб, що здійснюють догляд за пацієнтом з деменцією.
В учебно-методическом пособии освещены вопросы этиологии, классификации, клиники, диагностики, лечения деменции, а также правила ухода за пациентами с деменцией, основные принципы оказания паллиативной помощи. Указанные морфологические и патоморфологические изменения головного мозга при различных типах деменции. Охарактеризованы основные психофармакологические средства, применяемые при терапии деменции. В пособии содержатся основные патопсихологические методики для оценки когнитивного статуса. Проиллюстрированы средства ухода за пациентами с деменцией. Для студентов высших учебных заведений МОЗ Украины, врачей-интернов, клинических ординаторов, аспирантов по специальности «Психиатрия», врачей-психиатров, врачей общего профиля (семейных врачей), медицинских сестер, лиц, осуществляющих уход за пациентами с деменцией.
The manual covers the issues of etiology, classification, clinic, diagnosis, treatment of dementia, as well as the rules of care for patients with dementia, the basic principles of palliative care. These morphological and pathomorphological changes of the brain in different types of dementia. The characteristics of the main psychopharmacological drugs used in the treatment of dementia are given. The manual contains basic pathopsychological techniques for assessing cognitive status. Illustrated care products for patients with dementia. For applicants for higher education of higher educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine, interns, clinical residents, graduate students in "Psychiatry", psychiatrists, general practitioners (family doctors), nurses, caregivers of patients with dementia.

Опис

Ключові слова

деменція, посібник, деменция, пособие, dementia, training manual

Бібліографічний опис

Скрипніков А. М. Деменція: клінічний, патоморфологічний та психофармакологічний аспекти. Особливості догляду за пацієнтами з деменцією : навч.-метод. посіб. / А. М. Скрипніков, К. В. Гринь, О. В. Погорілко. – Полтава : ПП «Астрая», 2021. – 148 с.