Техніка «flipped classroom» у закладі вищої медичної освіти: потенціал і проблеми впровадження

Анотація

Перевернуте навчання – це цілеспрямований процес організації діяльності здобувачів, який охоплює позааудиторну самостійну роботу з використанням онлайн-курсів і наступне аудиторне інтерактивне навчальне заняття спрямоване на застосування засвоєних знань, формування когнітивних і практичних умінь і компетенцій.
Flipped learning is a purposeful process of organizing the activities of students, which includes independent work outside the classroom using online courses and the following classroom interactive training session, aimed at the application of acquired knowledge, the formation of cognitive and practical skills and competencies.

Опис

Ключові слова

«перевернутий клас», «перевернуте навчання», заклад вищої освіти, інтерактивна навчальна діяльність, "flipped classroom", "flipped learning", higher educational institution, interactive educational activity

Бібліографічний опис

Техніка «flipped classroom» у закладі вищої медичної освіти: потенціал і проблеми впровадження / П. І. Ткаченко, К. Ю. Резвіна, Н. М. Лохматова [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 252–255.