Тестові завдання як стандартизований контроль знань студентів з біологічної хімії

Анотація

Тести для контролю знань студентів, так звані тести успішності складаються на основі теоретичних питань, що розглядаються студентами в процесі практичних занять, або самостійного вивчення матеріалу. Тести використовуються з метою початкового, поточного та підсумкового контролю знань студентів. В залежності від типу контролю та мети його проведення, використовуються різні конструкції та рівні складності тестів; Тесты для контроля знаний студентов, так называемые тесты успешности составляются на основе теоретических вопросов, рассматриваемых студентами в процессе практических занятий, или самостоятельного изучения материала. Тесты используются с целью начального, текущего и итогового контроля знаний студентов. В зависимости от типа контроля и цели его проведения, используются различные конструкции и уровня сложности тестов; Tests for controlling students' knowledge, so-called tests of success, are based on theoretical questions addressed by students in the process of practical training, or independent study of the material. Tests are used for the purpose of initial, current and final control of students' knowledge. Depending on the type of control and the purpose of its conduct, different designs and complexity of the tests are used.

Опис

Ключові слова

тестовий контроль, підготовка лікарів, біологічна хімія, вдосконалення, тестовый контроль, подготовка врачей, биологическая химия, совершенствование, test control, preparation of doctors, biological chemistry, perfection

Бібліографічний опис

Тестові завдання як стандартизований контроль знань студентів з біологічної хімії / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло, М. В. Білець // Хімічна наука і освіта : перспективи розвитку : Матеріали наукової інтернет-конференції. – Полтава, 2013. – C. 183–184.