Поліморфізм генів ренін-ангіотензинової системи та ренопаренхімна гіпертонія: аспекти діагностики, прогнозування перебігу лікування

Анотація

В роботі представлені результати вивчення поліморфізму гена рецептора 1 типу до АТ-ІІ у хворих на ренопаренхімну гіпертонію (РГ) внаслідок хронічного пієлонефриту, вивчені особливості перебігу захворювання і ефективність терапії кандесаром в залежності від генотипу. Отримані результати свідчать про більш високі частоти генотипів АС і СС та алеля С у хворих на РГ, відзначено більш тяжкий перебіг гіпертензивного синдрому у хворих, що мають генотип СС/АС, який потребував більш активного гіпотензивноголікування. Кандесарбув ефективний у всіх хворих, побічної дії препарату та ускладнень терапії не виявлено. Отримані дані та аналіз літературних даних свідчать про можливість використання молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму гена А1166С для прогнозування перебігу захворювання, диференційованого підбору терапії.
В работе представлены результаты изучения полиморфизма гена рецептора 1 типа к АТ-Н у больных ренопаренхимной гипертонией на фоне хронического пиелонефрита, изучены особенности течения заболевания и эффективность гипотензивной терапии кандесаром, оценена зависимость от генотипа. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании генотипа СС и АС и аллеля С у больных ренопаренхимной гипертонией, отмечено более тяжелое течение гипертензивного синдрома у больных с генотипам АС/СС, потребность в более активной гипотензивной терапии у обладателей аллеля С. Адекватная коррекция артериального давления достигнута у всех больных.Полученные данные свидетельствуют о возможности изучения полиморфизма гена А1166С для прогнозирования течения основного заболевания, ренопаренхимной гипертонии и дифференцированного подбора гипотензивной терапии.
In activity the outcomes of analysis of gene polymorphism of a receptor 1 type to angiotensin II in patients by renoparenchimal hypertonia with chronic pyelonephritis.features of flow of disease and efficiency of hypotensive therapy by Kandesartan shown depending on the detected genotype. The obtained outcomes testify to predominance of a genotype CC and AC and C allei in patients by renoparenchimal hypertonia, the flow of a hypertensive syndrome for patients with a genotype an A CE/CC, need for more fissile hypotensive therapy for patient with C allel is marked rougher. The adequate correction of arterial pressure is reached for all patients. The obtained data testify to a capability of analysis of gene polymorphism A1166C for prediction of the course of a basic disease, renoparenchimal hypertonia and differentiated choice of hypotensive therapy.

Опис

Ключові слова

ренопаренхімна гіпертонія, генетичний поліморфізм, ангіотензін II, кандесартан, ренопаренхимная гипертония, генетический полиморфизм, ангиотензин II, кандесартан, renoparenchimal hypertonia, genetic polymorphism, angiotensin II, kandesartan

Бібліографічний опис

Поліморфізм генів ренін-ангіотензинової системи та ренопаренхімна гіпертонія: аспекти діагностики, прогнозування перебігу лікування / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих, І. А. Нерух, В. М. Васильєв, О. А. Шликова // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П .Л. Шупика. – Київ, 2005. – Вип. 14, кн. 2. – С. 30–35.