Мікробіологічні аспекти формування резистентності H. pylor до антимікробних препаратів

Анотація

Інфекція, спричинена Helicobacter pylori (H. pylori), є однією з найпоширеніших інфекцій людини. Відкриття H.рylori зумовило переворот в уявленнях про етіологію, патогенез, лікування та профілактики, виразковій хворобі шлунка, дванадцятипалої кишки, гастритів, дуоденітів. Виразкова хвороба практично в 100% випадків асоційована з Н.pylori. Істотну роль мають також стресові фактори, психологічні, а також генетичні чинники в розвитку хвороби. Так само бактерії Н.рylori виявляють у 80-100% хворих з хронічним гастритом, 90-100% - пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки. Традиційно, Н.pylori-асоційовані захворювання лікуються гастроентеролога і лікарями загальної практики, хоча, по суті, є інфекційною патологією. Для нашої країни характерний тип інфікування, який бере початок в дитячому віці і має дуже широку поширеність у дорослих. Ще однією особливістю «нашого» Н.рylori є виражений канцерогенний потенціал, що супроводжується злоякісними новоутвореннями шлунка. Для профілактики і лікування цілого ряду H. pyloriасоційованих захворювань застосовують ерадикаційну терапію (ЕТ). Дослівно, ерадикація - це ліквідація або знищення. У медичній термінології це слово застосовується до комплексних методів лікування, спрямованих на усунення патогена, безальтернативними компонентами яких є антибактеріальні препарати. Наявність джгутиків, а також гладкою клітинної оболонки і спіралевидної форми, дозволяє цьому мікроорганізму пересуватися в товщі слизу уздовж градієнта pH. Клітинна стінка H. pylori гладка, назовні від її мембрани визначається електронноплотний гликокаликс (капсулоподібної оболонка), до складу якого входять вуглеводомісткі полімери, необхідні для адгезії мікроорганізму на поверхні епітеліоцитів. H.pylori продукують високоактивні ферменти такі як, уреаза, оксидаза і муциназа. Джгутики обумовлюють рухливість, що необхідно для колонізації слизової оболонки. Завдяки біологічним, біохімічним властивостям факторів патогенності значно ускладнюється антибактеріальна терапія. Ефективність багатьох, часто рекомендованих, режимів терапії інфекцій, викликаних H.pylori, все частіше і частіше зменшується у зв'язку з постійно зростаючою резистентністю бактерій до багатьох антимікробних препаратів, таким як метронідазол, амоксицилін, тетрациклін, кларитроміцин, фуразолідон. Infection caused by Helicobacter pylori (H. pylori) is one of the most common human infections. The discovery of H. pylori contributed to a revolution in the ideas of aetiology, pathogenesis, treatment and prevention of some diseases, i.e. gastric ulcer, duodenal ulcer, gastritis, duodenitis. Ulcerative disease in almost 100% of cases is associated with H. pylori. Such factors as distress, psychological and genetic factors are also associated with the development of the disease. Н. pylori are detected in 80-100% of patients with chronic gastritis, and in 90 – 100% of patients with duodenal ulcer. Traditionally, Н. pyloriassociated diseases are treated by gastroenterologists and general practitioners, although they are infectious diseases in their essence. In our country, the quite typical is the type of the infection with its onset in childhood and very high prevalence rate in adults. Another characteristic of "national" Н. pylori is a pronounced carcinogenic potential that is accompanied by gastric malignancies. For preventing and managing a number of H. pylori-associated diseases, eradication therapy (ET) is used. Literally, eradication means the complete destruction of something. In medical terminology, this word is applied to integrated therapeutic methods aimed at eliminating a pathogen, and antibacterials are the non-alternative components of the eradicating therapy. The presence of flagella, as well as a smooth cell wall and spiral shape, allows this microorganism to move in the mucus along the pH gradient. The cell wall of H. pylori is smooth; the electron-dense glycocalyx (capsule-like membrane) including carbohydrate-containing polymers needed for adhesion of the microorganism on the surface of epithelial cells is outside of the cell membrane. H. pylori produce highly active enzymes such as urease, oxidase and mucinase. Flagella provide the mobility, which is necessary for colonizing the mucous membrane. Biological and biochemical properties, pathogenicity factors can impede antibacterial therapy to some extent. The effectiveness of the number of modes of antibacterial therapy often recommended for H. Pylori-associated diseases is increasingly reducing due to the ever-increasing resistance of bacterium to many antimicrobial drugs such as : metronidazole, amoxicillin, tetracyclines, clarithromycin, furazolidone. Инфекция, вызванная Helicobacter pylori (H. pylori), является одной из самых распространенных инфекций человека. Открытие H.рylori обусловило переворот в представлениях об этиологии, патогенезе, лечении и профилактике, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов. Язвенная болезнь практически в 100% случаев ассоциирована с Н.pylori. Существенную роль имеют также стрессовые факторы, психологические, а также генетические факторы в развитии болезни. Так же бактерии Н.рylori выявляют у 80-100% больных с хроническим гастритом, 90-100% - пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Традиционно, Н.pylori ассоциированные заболевания лечатся гастроэнтерологами и врачами общей практики, хотя, по сути, являются инфекционной патологией. Для нашей страны характерен тип инфицирования, который берет начало в детском возрасте и имеет очень широкую распространенность у взрослых. Еще одной особенностью «нашего» Н.рylori является выраженный канцерогенный потенциал, что сопровождается злокачественными новообразованиями желудка. Для профилактики и лечения целого ряда H. pyloriассоциированных заболеваний применяют эрадикационную терапию (ЭТ). Дословно эрадикация – это ликвидация или уничтожение. В медицинской терминологии это слово применяется к комплексным методам лечения, направленным на устранение патогена, безальтернативными компонентами которой являются антибактериальные препараты. Наличие жгутиков, а также гладкой клеточной оболочки и спиралевидной формы, позволяет этому микроорганизму передвигаться в толще слизи вдоль градиента pH. Клеточная стенка H. pylori гладкая, кнаружи от её мембраны определяется электронноплотный гликокаликс (капсулоподобная оболочка), в состав которого входят углеводсодержащие полимеры, необходимые для адгезии микроорганизма на поверхности эпителиоцитов. H.pylori продуцируют высокоактивные ферменты такие как, уреаза, оксидаза и муциназа. Жгутики обуславливают подвижность, что необходимо для колонизации слизистой оболочки. Благодаря биологическим, биохимическим свойствам, факторам патогенности значительно затрудняется антибактериальная терапия. Эффективность многих, часто рекомендуемых, режимов терапии инфекций, вызванных H.pylori, все чаще и чаще уменьшается в связи с постоянно возрастающей резистентностью бактерий ко многим антимикробным препаратам, таким как метронидазол, амоксициллин, тетрациклины, кларитромицин, фуразолидон.

Опис

Ключові слова

H.pylori, резистентність, антибіотики, єрадикація, терапія, H.pylori, antibiotics, resistance, eradication, therapy, H.pylori, резистентность, атибиотики, эрадикация, терапия

Бібліографічний опис

Мікробіологічні аспекти формування резистентності H. pylor до антимікробних препаратів / Ю. В. Чумак, Г. А. Лобань, М. О. Фаустова [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, Вип. 2 (66). – С. 251–257.