Особливості симптоматичної набутої непрохідності слізних шляхів у хворих на цукровий діабет залежно від ступеня його компенсації

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ фірма «НТМТ»

Анотація

Мета роботи — виявити особливості симптоматичної ННСШ у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2) залежно від ступеня його компенсації. Матеріали та методи. У дослідження було включено 56 хворих на симптоматичну ННСШ та ЦД2. Хворі були розділені на групи відповідно до ступеню компенсації ЦД2: 29 хворих на декомпенсований ЦД2 (НвА1с > 7,5 %), 14 хворих на субкомпенсований ЦД2 (НвА1с — 7,1–7,5 %), 13 хворих на компенсований ЦД2 (НвА1с < 7,1 %). Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали вимірювання розмірів слізної точки, висоти слізного меніску, діагностичні тести для визначення слізоутворення (тест Ширмера, Джонеса, пробу Норна), слізоносову, слізовсмоктуючу пробу, та пробу рефлюксу, оцінку балансу слізної системи, діагностичне промивання слізних шляхів, зондування слізних канальців. Результати. Декомпенсований ЦД2 ((51,8±6,7) % хворих) зустрічався у хворих на симптоматичну ННСШ у 2,1 та 2,2 рази частіше, ніж субкомпенсований ((25±5,8) % хворих) та компенсований ЦД2 ((23,2±5,7) % хворих) відповідно (р<0,05). Частота двобічного ураження серед хворих на декомпенсований ЦД2 ((58,6±9,2) % хворих) була в середньому у 1,8 рази вище, ніж у хворих на субкомпенсований ((35,7±12,8) % хворих) та компенсований ЦД2 ((30,8±12,8) % хворих) (р<0,05). Частота повної обструкції у хворих на компенсований ЦД2 ((52,9±12,1) % очей) була в середньому у 1,5 рази менша, ніж у хворих на субкомпенсований 9((79±9,3) % очей) та декомпенсований ЦД2 ((78,3±6,1) % очей) (р<0,05). Частота блефаритів при декомпенсованому ЦД2 ((79,3±7,5) % хворих) в середньому у 1,3 рази перевищувала таку при компенсованому ((64,3±13,3) % хворих) та субкомпенсованому ЦД2 ((61,5±13,0) % хворих) (р<0,05). Висновки. Симптоматична ННСШ частіше зустрічається у хворих на декомпенсований ЦД2. У хворих на ЦД2 відмічаються особливості симп
The aim was to identify the features of symptomatic ALOO in patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) depending on the degree of its compensation. Materials and methods. The study included 56 patients with symptomatic ALOO and DM2. Patients were divided into groups according to the degree of compensation of DM2: 29 patients with decompensated DM2 (HbA1c > 7.5 %), 14 patients with subcompensated DM2 (HbA1c — 7.1–7.5 %), 13 patients with compensated DM2 (HbA1c < 7.1 %). In addition to standard, ophthalmic methods included measuring the size of the lacrimal punctum, the height of the lacrimal meniscus, diagnostic tests to determine tear production (Schirmer, Jones, Norn test), lacrimal, larimal suction test, and reflux test, assessment of lacrimal system balance, diagnostic lavage of lacrimal outflow system, probing of the lacrimal ducts. Results. Decompensated DM2 (51.8±6.7 % of patients) occurred in patients with symptomatic ALOO 2.1 and 2.2 times more often than subcompensated ((25±5.8) % of patients) and compensated DM2 ((23.2±5,7) % of patients), respectively (p<0,05). The frequency of bilateral lesions among patients with decompensated DM2 ((58.6±9.2) % of patients) was on average 1.8 times higher than in patients with subcompensated ((35.7±12.8) % of patients) and compensated DM2 ((30,8±12.8) % of patients) (p <0.05). The frequency of complete obstruction in patients with compensated DM2 ((52.9±2.1) % of the eyes) was on average 1.5 times lower than in patients with subcompensated ((79±9.3) % of the eyes) and decompensated DM2 ((78.3±6.1) % of eyes) (p<0.05). The frequency of blepharitis in decompensated DM2 ((79.3±7.5) % of patients) was on average 1.3 times higher than that in compensated ((64.3±13.3) % of patients) and subcompensated DM2 ((61.5±13.0) %) patients (p<0.05). Conclusions. Symptomatic ALOO is more common in patients with decompensated DM2. In patients with DM2 features of symptomatic ALOO depend on degree of compensation of DM2.

Опис

Ключові слова

цукровий діабет 2 типу, симптоматична набута непрохідність сльозовивідних шляхів, ступінь компенсації цукрового діабету, type 2 diabetes mellitus, symptomatic acquired lacrimal outflow obstruction, the degree of compensation of diabetes mellitus

Бібліографічний опис

Особливості симптоматичної набутої непрохідності слізних шляхів у хворих на цукровий діабет залежно від ступеня його компенсації / П. А. Бездітко, Н. М. Безега // Харківська хірургічна школа. – 2022. – № 1 (112). – С. 82–85.