Релапаротомії у дітей

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Проаналізовано результати 137 релапаротомій, що були виконані 96 дітям. Вік хворих від періоду новонародженності до 17 років. У 69 дітей релапаротомії виконувалися за невідкладними показаннями - 88 (64,2%). Внутрішньочеревні гнійно-септичні ускладнення були причиною виконання екстреної РЛ у 47 дітей, яким було виконано 54 оперативних втручання. Основними причинами гнійно-септичних ускладнень були абсцеси черевної порожнини, неспроможність анастомозів порожнистих органів, перфорація гострих виразок ШКТ, перитоніт, що продовжується. Післяопераційна непрохідність ШКТ виникла у 25 дітей, з приводу чого було виконано 29 оперативних втручань. Причиною непрохідності в більшості випадків були злуки черевної порожнини. Внутрішня післяопераційна кровотеча спостерігалася у 5 дітей. В плановому порядку 27 дітям було виконано 49 (35,8%) РЛ. У 18 дітей з розповсюдженими формами перитоніту при неможливості повноцінної санації проводили запрограмовані релапаротомії. При сумнівах в життєздатності ділянки кишки у 4 дітей з гострою кишковою непрохідністю використовували операцію «second-look». Померло 11 дітей ( з них 9 дітей віком до 1 року), летальність склала 11,5%; Проанализированы результаты 137 релапаротомий (РЛ), выполненных 96 детям. Возраст больных от периода новорожденности до 17 лет. У 69 детей релапаратомии выполнялись по неотложным показаниям - 88 (64,2%). Внутрибрюшные гнойно-септические осложнения были причиной выполнения экстренной РЛ у 47 детей, которым было выполнено 54 оперативных вмешательства. Основными причинами гнойно-септических осложнений были абсцессы брюшной полости, несостоятельность анастомозов полых органов, перфорация острых язв ЖКТ, продолжающийся перитонит. Послеоперационная непроходимость ЖКТ возникла у 25 детей, по поводу чего было выполнено 29 оперативных вмешательств. Причиной непроходимости в большинстве случаев были спайки брюшной полости. Внутренние послеоперационное кровотечение наблюдалась у 5. В плановом порядке 27 детям было выполнено 49(35,8%) РЛ. У 18 детей с распространенными формами перитонита при невозможности полноценной санации проводили запрограммированные релапаратомии. При сомнениях в жизнеспособности участка кишки у 4 детей с острой кишечной непроходимостью использовали операцию «second-look». Умерло 11 детей ( из них 9 детей в возрасте до 1 года), летальность составила 11,5%; The aim of the work to identify the main causes of performance сhildren relaparotomy. In the period from 2003 to 2013, in separate pediatric surgery carried 137 relaparotomies to 96 children. Age of patients was from newborn to 17 years, including children under 1 year, among them are children of the first month of life. The term "relaparotomy" determines any second operation aimed at eliminating the disease and (or) its complications or consequences of the operation, which is a mandatory part of the abdominal cavity opening at a time when the patient's treatment is not completed. In 69 children relaparotomy performed for urgent indications - 88 (64.2%). Intraabdominal purulent-septic complications were the cause of an emergency RL in 47 children who underwent 54 surgical interventions. The main causes of septic complications were abscesses of the abdominal cavity - 18 (13.1%) cases, the failure of anastomoses of hollow organs - 15 (10.9%) cases of acute perforation of ulcers of the digestive tract - 14 (10.2%), peritonitis that continues - 6 (4.4%). Postoperative gastrointestinal obstruction occurred in 25 children, on which were performed 29 surgeries. The cause of obstruction in most cases were unification abdomen -17 (12.4%) cases. Internal postoperative bleeding was observed in 5 (3.6%) children: 4 - intraperitoneal bleeding in 1 child -intestinal bleeding. Volume of surgery depended on the nature of the complications that arise. During surgery liquidated source of peritonitis, gastrointestinal permeability restored, removed source of bleeding was carried out sanitation and drainage of the abdominal cavity. After an emergency RL died 9 children, mortality was 11.5%

Опис

Ключові слова

внутрішньочеревні гнійно-септичні ускладнення, кишкова непрохідність, кровотеча, релапаротомії, діти, внутрибрюшные гнойно-септические осложнения, кишечная непроходимость, кровотечение, релапаратомии, дети, intraabdominal purulent complications, intestinal obstruction, bleeding, relaparotomy, children

Бібліографічний опис

Гриценко Є. М. Релапаротомії у дітей / Є. М. Гриценко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 4, Т. 1 (113). – С. 84–87.