Транспортні властивості перитонеальної мембрани й стан реpидуальної функції нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

Анотація

Останніми роками все більшу популярність отримує иеритонеадьвий діаліз, Однією з головних причин неадекватності методики вважається зниження спроможності забезпечувати адекіатну ультрафільтра дію на фоні підвищення перитонеального транспорту» У 45 пацієнтів на поритошальному діалізі дослідили транспортні властивості иеритоиеальної мембранну резидуальну функцію нирок, показники функціонального стану ендотелію та системи мікроциркуляції. Виявлене чітке підвищення проникності яернтоиеальиої мембрани для низькомолекулярних речовин, зі зниженням шроможноеті її до ультрафільтрації, і погіршення резидуальної функції нирок зі збільшенням триіалості замісної ниркової терапії. Доведена залежність цих змін від вираженості проявів ендотеліальюї дисфункції і глибини мікроциркуляторнизс порушень..; В последние годы все большую популярность получает иеритонеадьвий диализ, одной из главных причин неадекватности методики считается снижение способности обеспечивать адекиатну ультрафильтр действие на фоне повышения перитонеального транспорта »В 45 пациентов на поритошальному диализе исследовали транспортные свойства иеритоиеальнои мембранную резидуальную функцию почек, показатели функционального состояния эндотелия и системы микроциркуляции . Обнаружено четкое повышение проницаемости яернтоиеальиои мембраны для низкомолекулярных веществ, с понижением шроможноети ее к ультрафильтрации и ухудшение резидуальной функции почек с увеличением трииалости заместительной почечной терапии. Доказана зависимость этих изменений от выраженности проявлений ендотелиальи дисфункции и глубины микроциркуляторнизс нарушений.; One of the main reasons for the inadequacy of the technique is the reduction of the ability to provide adeciatutive ultrafiltrate action against the background of increasing peritoneal transport. "In 45 patients with porosityal dialysis, the transport properties of the renal ireotyial membrane residual function, the parameters of the functional state of the endothelium and the microcirculation system were examined. . A clear increase in the permeability of the iberothelium membrane for low molecular weight substances with a decrease it brushes it up to ultrafiltration, and deterioration of the residual kidney function with an increase in triadity of substitution renal therapy. The dependence of these changes on the severity of manifestations of endothelial dysfunction and the depth of the microcirculatory violations is proved.

Опис

Ключові слова

перитонеальний діаліз, транспортні властивості перитонеальяої мембрани, мікроциркуляція, ендотеліальна дисфункція, резидуальна функція нирок, ендотелиальна дисфункция, перитонеальный диализ, транспортные свойства перитонеальяои мембраны, микроциркуляция, резидуальная функция почек, residual kidney function, peritoneal dialysis, transport properties of peritoneal membrane, microcirculation, endothelial dysfunction

Бібліографічний опис

Могильник А. І. Транспортні властивості перитонеальної мембрани й стан реpидуальної функції нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі / А. І. Могильник // Вісник проблем білології та медицини. – 2010. –№ 4. – С. 111–115.