Клініко-нейровізуалізаційні характеристики гострого періоду нелакунарних гемісферальних інсультів у осіб з ожирінням

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Метою дослідження було вивчення клінічних особливостей первинних ішемічних нелакунарних гемісферальних інсультів в залежності від нейровізуалізаційних морфометричних характеристик вогнищевого ураження головного мозку у пацієнтів з аліментарним ожирінням при відсутності цукрового діабету. Для дослідження було відібрано три групи по 40 пацієнтів: пацієнти з нормальною вагою, пацієнти з абдомінальним типом ожиріння та пацієнти з неабдомінальним (стегново-сідничним) типом ожиріння. Кожна група, в залежності від розмірів ішемічного церебрального ушкодження, складалася з двох підгруп по 20 пацієнтів: в першій підгрупі об’єми інфарктів мозку були в межах 10-20 см3, в другій підгрупі – в межах 20-30 см3. Виявлено, що при поширеності ішемічного церебрального пошкодження від 20 до 30 см3, особи з аліментарним ожирінням (особливо виразно з його абдомінальним типом) протягом гострого періоду інсультів мають більш важкий клінічний перебіг захворювання згідно шкали NIHSS з повільнішим регресом неврологічної симптоматики, з частішим розвитком інфекційних ускладнень та гіпертермії. Ці клінічні особливості в кінцевому результаті ведуть до більш тривалого терміну госпіталізації та до формування більш вираженого функціонального дефекту згідно модифікованої шкали Ренкіна при ішемічних інсультах у пацієнтів з ожирінням. Целью исследования было изучение клинических особенностей первичных ишемических нелакунарных гемисферальных инсультов в зависимости от нейровизуализационных морфометрических характеристик очагового поражения головного мозга у пациентов с алиментарным ожирением при отсутствии сахарного диабета. Для исследования были отобраны три группы по 40 пациентов: пациенты с нормальным весом, пациенты с абдоминальным типом ожирения и пациенты с неабдоминальным (бедренно-ягодичным) типом ожирения. Каждая группа, в зависимости от размеров ишемического церебрального повреждения, состояла из двух подгрупп по 20 пациентов: пациенты первой подгруппы имели объем инфарктов мозга в пределах 10-20 см3, второй подгруппы - в пределах 20-30 см3. Обнаружено, что при распространенности ишемического церебрального повреждения от 20 до 30 см3, лица с алиментарным ожирением (особенно выражено при его абдоминальном типе) в течение острого периода инсульта имеют более тяжелое клиническое течение заболевания согласно шкалы NIHSS с более медленным регрессом неврологической симптоматики, с более частым развитием инфекционных осложнений и гипертермии. Эти клинические особенности в конечном результате ведут к более длительному сроку госпитализации и формированию более выраженного функционального дефекта согласно модифицированной шкалы Рэнкина при ишемических инсультах у пациентов с ожирением. The research was aimed to study the clinical features of primary ischemic non-lacunar hemispheric strokes according to morphometric neuroimaging characteristics of focal brain damage in patients with alimentary obesity who didn’t have diabetes mellitus. There were selected three groups of 40 patients: patients with normal weight, patients with abdominal type of obesity and patients with non-abdominal (femoral-sciatic) type of obesity. Each group depending on the size of ischemic cerebral injury, consisted of two subgroups with 20 patients: patients of first subgroup had a volume of brain infarction within 10-20 cm3, the second subgroup - within 20-30 cm3. We found that obese patients (especially with abdominal type of obesity), who had volumes of cerebral infarcts within 20-30 cm3, were characterized with more severe clinical course of disease according to the NIHSS scale, with slower regression of neurological symptoms, with more frequent developing of infectious complications and hyperthermia. These clinical features eventually led to a longer period of hospital staying and to a more pronounced functional defect according to the modified Rankin scale of the ischemic strokes in obese patients.

Опис

Ключові слова

аліментарне ожиріння, ішемічний інсульт, нейровізуалізації, клінічний перебіг, алиментарное ожирение, ишемический инсульт, нейровизуализация, клиническое течение, alimentary obesity, ischemic stroke, neuroimaging, clinical course

Бібліографічний опис

Литвиненко Н. В. Клініко-нейровізуалізаційні характеристики гострого періоду нелакунарних гемісферальних інсультів у осіб з ожирінням / Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – Вип. 4, т. 11 (36). – С. 55–58.