Роль магнію в регулюванні артеріального тиску, тонусу судин та вплив на розвиток жорсткості магістральних артерій

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Анотація

Есенціальна артеріальна гіпертензія є найпоширенішим захворюванням у світі та причиною розвитку інших серцево-судинних захворювань. Беззаперечним є необхідність пошуку недорогих, безпечних та ефективних методів лікування та профілактики ессенціальної артеріальної гіпертензії. В статті розглянуті механізми впливу макроелементу магнію на ряд процесів, що впливають на артеріальний тиск, зокрема: тонус судин, ренін-ангіотензин-альдостеронову систему та жорсткість артеріальної стінки. Дефіцит магнію відіграє певну роль в розвитку ендотеліальної дисфункції та метаболічного синдрому, що спричиняє розвиток атеросклерозу. Подальше накопичення ліпідів і посилене запалення сприяють утворенню патологічно вразливих бляшок. І навпаки, артеріальна жорсткість є результатом руйнування еластину, кальцифікації стінки, фіброзу, підвищення тонусу гладком’язових клітин судин і дисфункції ендотеліальних клітин. Обидва ці типи судинної недостатності мають спільні патофізіологічні механізми, включаючи старіння, запалення та метаболічні та гемодинамічні фактори ризику. Незалежне прогностичне значення жорсткості артерій для серцево-судинних подій було продемонстровано загалом, а також у вибраних популяціях, і встановлено референсні значення, скориговані з урахуванням віку та артеріального тиску. Таким чином, артеріальна жорсткість стає тканинним біомаркером для стратифікації серцево-судинного ризику та оцінки індивідуального біологічного віку. Лікування препаратами магнію має певний ефект для зниження артеріального тиску та покращення еластичності судинної стінки, але серед осіб молодого віку цей процес вивчений недостатньо. Отже виникає необхідність дослідження терапії препаратами магнію у осіб молодого віку з ессенціальною артеріальною гіпертензією при наявності компонентів метаболічного синдрому.
Essential arterial hypertension is the most common disease in the world and the cause of the development of other cardiovascular diseases. The need to find inexpensive, safe and effective methods of treatment and prevention of essential arterial hypertension is undeniable. The article examines the mechanisms of the influence of the macroelement magnesium on a number of processes affecting blood pressure, in particular: vascular tone, the renin-angiotensin-aldosterone system, and stiffness of the arterial wall. Magnesium deficiency plays a role in the development of endothelial dysfunction and metabolic syndrome, which causes the development of atherosclerosis. Further accumulation of lipids and increased inflammation contribute to the formation of pathologically vulnerable plaques. Conversely, arterial stiffness is the result of elastin destruction, wall calcification, fibrosis, increased vascular smooth muscle cell tone, and endothelial cell dysfunction. Both of these types of vascular insufficiency share common pathophysiological mechanisms, including aging, inflammation, and metabolic and hemodynamic risk factors. The independent prognostic value of arterial stiffness for cardiovascular events was demonstrated overall and in selected populations, and age- and blood pressure-adjusted reference values were established. Thus, arterial stiffness becomes a tissue biomarker for cardiovascular risk stratification and assessment of individual biological age and preclinical atherosclerosis. Treatment with magnesium drugs has some effect on lowering blood pressure and improving the elasticity of the vascular wall, but this process has not been sufficiently studied among young people. Therefore, there is a need to study therapy with magnesium drugs in young people with essential arterial hypertension in the presence of components of the metabolic syndrome.

Опис

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, магній, артеріальна жорсткість, атеросклероз, молодий вік

Бібліографічний опис

Іваницька Т. А. Роль магнію в регулюванні артеріального тиску, тонусу судин та вплив на розвиток жорсткості магістральних артерій / Т. А. Іваницька, Ю. М. Казаков // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). – 2023. – Вип. 14 (32). – С. 987–999.