Кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом

Анотація

В статті описані і проведено аналіз кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом. Доведено, що відносна більшість переважно прямих недостовірних середньої сили кореляцій розмірів зубів та кефалометричних показників встановлена з параметрами верхньощелепної зубної дуги в вертикальній площині (39,7% від загальної кількості зв'язків між даними показниками), а найменша – з параметрами верхньощелепної зубної дуги у сагітальній площині (28,3%). Найбільша кількість кореляцій розмірів зубів з трансверзальними розмірами верхньої і нижньої щелепи встановлена з мезіодистальни- ми (44,4% від загальної кількості зв 'язків між даними показниками) і присінково-язиковими (38,9%) розмірами коронок зубів та з шириною дентинно-емалевої межі у присінково-язиковому напрямку (43,1%); з параметрами верхньощелепної зубної дуги в сагітальній площині - з мезіодистальними розмірами коронок зубів (50,0%) та з шириною дентинно-емалевої межі у мезіодистальному та присінково-язиковому напрямку (55,6%); з параметрами верхньощелепної зубної дуги в вертикальній площині - з довжиною зубів (53,3%), довжиною кореня у присінково-язиковій (50,0%) і мезіодистальній (44,4%) проекціях та з кефалометричними показниками (49,5%); В статье описаны и проведен анализ корреляций компьютерно-томографических характеристик зубных дуг с одонтометрическими и кефалометрическими показателями юношей-мезоцефалов с ортогнатическим прикусом. Доказано, что наибольшее количество преимущественно прямых недостоверных средней силы корреляций размеров зубов и кефалометрических показателей установлена с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в вертикальной плоскости (39,7% от общего количества связей между этими показателями), а наименьшее – с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в сагитальной плоскости (28,3%). Наибольшее количество корреляций размеров зубов с трансверзальными размерами верхней и нижней челюсти установлено с мезиодистальными (44,4% от общего количества связей между данными показателями) и преддверно-языковыми (38,9%) размерами коронок зубов, а так же с шириной дентинноэмалевой границы в преддверно-языковом направлении (43,1%); с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в саги-тальной плоскости - с мезиодистальными размерами коронок зубов (50,0%) и с шириной дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном и преддверно-языковом направлениях (55,6%); с параметрами верхнечелюстной зубной дуги в вертикальной плоскости – с длиной зубов (53,3%), длиной корня в преддверно-языковой (50,0%) и мезиодистальной (44,4%) проекциях, а так же с кефалометрическими показателями (49,5%); The article describes and analyzes the correlation of computer-tomographic characteristics of dental arcs with odontometric and cephalometric indices of youth-mesocephals with orthognathic bite. It is proved that the relative majority of the predominantly direct, unreliable mean strength correlations of the sizes of teeth and cephalometric indices is established with the parameters of the maxillary dental arch in the vertical plane (39,7% of the total number of links between the given indices), and the smallest – with the parameters of the maxillary dental arches in sagittal plane (28,3%). The greatest number of correlations of the sizes of the teeth with transversal dimensions of the upper and lower jaw are established with mesiodistal (44,4% of the total number of links between these indices) and vestibule-tongue (38,9%) sizes crowns of the teeth and with the width of the dentin-enamel border in the vestibule- tongue direction (43,1%); with parameters of the maxillary dental arch in the sagittal plane – with mesiodistal dimensions of crowns of teeth (50,0%) and with the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal and vestibule-tongue direction (55,6%); with parameters of maxillary dental arc in the vertical plane – with teeth length (53.3%), root length in vestibule-tongue (50,0%) and mesiodistal (44,4%) projections and with cephalometric indices (49,5%).

Опис

Ключові слова

юнаки-мезоцефали з ортогнатичним прикусом, кореляції, трансверзальнірозміри верхньоїй нижньої щелепи, сагітальні характеристики зубної дуги, одонтометричні показники, кефалометричні показники, юноши-мезоцефалы с ортогнатическим прикусом, корреляции, трансверзальные размеры верхней и нижней челюсти, сагитальные характеристики зубной дуги, одонтометрические показатели, кефалометрические показатели, youth-mesocephals with orthognatic bite, correlations, transversal volumes of the upper and lower jaw, sagittal characteristics of the dental arch, odontometric indicators, cephalometric indicators

Бібліографічний опис

Марченко A. B. Кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом / А. В. Марченко, Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – № 29. – С. 27–32.