Вплив хірургічних ниток, модифікованих мексидолом, на морфометричні показники в паравульнарних тканинах оперованої тонкої кишки собак

Анотація

В експерименті на 25 безпородних собаках досліджено зміни клітинного складу у паравульнар- них тканинах тонкої кишки після колонотомії при застосуванні хірургічних ниток з твердої оболонки спинного мозку великої рогатої худоби, модифікованих мексидолом. Відзначено, що введення мексидолу у складі шовного матеріалу прискорює перехід ранового запалення у тканинах оперованої товстої кишки собак на моноцитарно-макрофагальну та фібробластичну стадії. При цьому відмічається стимулювання процесів клітинної регенерації паравульнарних тканин, що підтверджується підвищенням кількості фібробластів та міоцитів в адекватні терміни післяопераційного періоду; В эксперименте на 25 беспородных собаках исследованы изменения клеточного состава в паравульнарных,тканях тонкой кишки после колонотомии при применении хирургических нитей из твердой оболочки спинного мозга крупного рогатого скота, модифицированных мексидолом. Отмечено, что введение мексидола в составе шовного материала ускоряет переход раневого воспаление в тканях оперированной тонкой кишки собак на моноцитарно-макрофагальную и фибробластическую стадии. При этом отмечается стимулирование процессов клеточной регенерации паравульнарных тканей, что подтверждается повышением количества фибробластов и миоцитов в адекватные сроки послеоперационного периода; In experiment on 25 mongrel dogs the changes of cellular composition in paravulnare tissues of intestine after enterotomy are investigated under the use of surgical threads of dura mater spinalis of the cattle modified by Mexidolum. It has been marked, that the introduction of Mexidolum into composition of suture material accelerates transferring of wound inflammation in tissues of operated intestine of dogs on macrophagic-monocytic and fibroblastic stages. Thus the stimulation of cellular regeneration processes of paravulnare tissues is marked, that proves to be true by rising of amount of fibroblasts and miocytes in adequate terms of the postoperative period.

Опис

Ключові слова

хірургічні шовні матеріали, тонка кишка, біофіл, мексидолу, рановий процес, репаративна регенерація, ентеротомія, ентеротомия, хирургические шовные материалы, тонкая кишка, биофил, мексидол, раневой процесс, репаративная регенерация, enterotomy, intestine, surgical suture materials, biofil, Mexidolum, wound process, reparative regeneration

Бібліографічний опис

Вплив хірургічних ниток, модифікованих мексидолом, на морфометричні показники в паравульнарних тканинах оперованої тонкої кишки собак / О. В. Лігоненко, В. О. Костенко, І. О. Чорна, О. М. Дмитрук // Харківська хірургічна школа. – 2007. – № 4 (27). – С. 136–138.