Пацієнт із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу в загальнолікарській практиці: сучасні аспекти терапії

Ескіз недоступний

Дата

2020-10-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Анотація

Доведено, що цукровий діабет (ЦД) 2-го тішу підвищує серцево-судшший ризик у чоловіків у два рази, у жінок – у три рази, а наявність артеріальної гіпертензії (АГ) додатково підвищує ризик ЦД у чотири рази. Серед хворих на АГ поширеність ЦД у 2-2,5 разу вища, ніж; у людей iз нормальним тиском. Підвищений AT є одним із факторів ризику розвитку макро- і мікросудинних ускладнень у хворих на ЦД. За результатами дослідження UKPDS було виявлено, що збільшення систолічного AT (CAT) на кожні 10мм рт.сг. у хворих на ЦД 2-го гину асоціювалося з ростом смертності на 17%, інфаркту міокарда - на 12% та мікроваскулярних ускладнень - на 13%. На прикладі клінічного випадку пацієнтки а АГ у поєднанні із ЦД 2-го типу розглянуто особливість перебігу захворювання, фактори ризику. Визначено бажані терапевтичні цільові різні: AT <130/80 мм рт.ст, HbAlc; <7-7,5%; XC ЛШПІД <1,8 ммоль/л; зниження маси тіла на 5~7%; уповільнення прогресування /регрес нефропатії (мікроальбумінкрії). Стратегією медикаментозної терапії АГ у поєднанні з ЦД є комбіноване лікування у більшості паціентів, особливо в контексті нижчих цільових рівнів AT, з використанням для покращання прихильності до лікування фіксованих комбінацій (покрокова терапія) в одній таблетці для більшості пацієнтів. Серед найбільш адекватних комбінацій антигіпертензивних препаратів, що мають доказову базу та можуть застосовуватися у хворих на АГ із ЦД, рекомендовано такі: інгібітор атігіотнизинперетворюючого ферменту (ІАПФ) + блокатори кальцієвих канальців (БКК) + діуретик; блокатори рецепторів ангіотензину (БРА ІІ)+ БКК + діуретик: ІАПФ діуретик; БРА ІІ + діурегпк; БКК + діурехик; БКК ( амлодипін, дерканідипін) –β- блокатор (із вазодилатувальною дією).
Доказано,что сахарный диабет 2 типа (СД) вдвое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и в три раза у женщин, а наличие гипертонии (АГ) дополнительно увеличивает риск диабета в четыре раза. Среди пациентов с артериальной гипертензией распространенность диабета в 2-2,5 раза выше, чем у людей с нормальным артериальным давлением. Повышенное артериальное давление - один из факторов риска развития макро- и микрососудистых осложнений у больных сахарным диабетом. Исследование UKPDS показало, что повышение систолического артериального давления (CAT) на каждые 10 мм рт. Изобразительное искусство. у больных сахарным диабетом 2-го типа было связано увеличение смертности на 17%, инфаркта миокарда - на 12% и микрососудистых осложнений - на 13%. На примере данного клинического случая пациента с артериальной гипертонией в сочетании с сахарным диабетом II типа, учитываются особенности течения болезни, факторы риска. Были определены желаемые терапевтические целевые уровни: артериальное давление < 130/80 мм рт. Ст., HbAlc < 7% –7,5%; Холестерин ЛПНП < 1,8 ммоль/л; похудание на 5-7%; замедление прогрессирования / регресса нефропатии (микроальбуминурии). Стратегия медикаментозной терапии гипертонии в сочетании с диабетом - это комбинированная терапия для большинства пациентов, особенно в контексте более низких целевых уровней артериального давления, с использованием для улучшения приверженности лечению фиксированными комбинациями (пошаговая терапия) в одной таблетке для большинства пациентов. замедление прогрессирования / регресса нефропатии (микроальбуминурии). Стратегия лекарственной терапии артериальной гипертензии в сочетании с диабетом - это комбинированная терапия для большинства пациентов, особенно в контексте более низких целевых уровней артериального давления, с использованием для улучшения приверженности лечению фиксированных комбинаций (пошаговая терапия) в одной таблетке для большинство пациентов. Среди наиболее адекватных комбинаций гипотензивных препаратов, которые имеют доказательную базу и могут применяться у больных артериальной гипертензией с сахарным диабетом, рекомендуются следующие: ингибитор фермента ангиоконверсии (ингибитор АПФ) + блокаторы кальциевых каналов (БКК) + диуретик; блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА II) + ОЦК + диуретик; Ингибиторы АПФ + диуретики; АРБ II + диуретик; БПК + мочегонное средство; БПК (амлодипин, лерканидипин) + β-адреноблокатор (с сосудорасширяющим действием).
The type 2 diabetes mellitus (DM) has been shown to double the risk of cardiovascular disease in men and three times in women, and the presence of hypertension (AH) further increases the risk of diabetes by four times. Among patients with hypertension, the prevalence of diabetes is 2-2,5 times higher than in people with normal blood pressure. Elevated blood pressure is one of the risk factors for the development of macro- and microvascular complications in patients with diabetes. The UKPDS study found that an increase in systolic blood pressure (CAT) for every 10 mm Hg. Art. in patients with type 2 diabetes was associated with an increase in mortality by 17%, myocardial infarction – by 12% and microvascular complications – by 13%. On the example of the given clinical case of a patient with hypertension in combination with type II diabetes, the peculiarity of the course of the disease, risk factors are considered. Desired therapeutic target levels were determined: blood pressure; <130/80 mm Hg Art., HbAlc <7% -7,5%; LDL cholesterol <1.8 mmol/l; weight loss by 5-7%; slowing the progression / regression of nephropathy (microalbuminuria). The strategy of drug therapy of hypertension in combination with diabetes is combination therapy in most patients, especially in the context of lower target blood pressure levels, using to improve adherence to treatment of fixed combinations (step-by-step therapy) in one tablet for most patients. Among the most adequate combinations of antihypertensive drugs that have an evidence base and can be used in patients with hypertension with diabetes, the following are recommended: angioconversion enzyme inhibitor (ACE inhibitor) + calcium channel blockers (BCC) + diuretic; angiotensin receptor blockers (ARBs II) + BCC + diuretic; ACE inhibitors + diuretics; ARB II + diuretic; BPC + diuretic; BPC (amlodipine, lercanidipine) + β-blocker (with vasodilating effect).

Опис

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, клінічний випадок, цукровий діабет, антигіпертензивна терапія, arterial hypertension, clinical case, diabetes mellitus, antihypertensive therapy, артериальная гипертензия, клинический случай, сахарный диабет, антигипертензивная терапия

Бібліографічний опис

Пацієнт із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу в загальнолікарській практиці: сучасні аспекти терапії / В. М. Ждан, Є. М. Кітура, М. Ю. Бабаніна, О. Є. Кітура, М. В. Ткаченко // Сімейна медицина. – 2020.– № 4 (90). – С. 40–44.