Корекція NO-ергічної системи у тканинах органів порожнини рота за допомогою мультипробіотиків за умов тривалого гіпоацидитету

Анотація

Відомо, що тривале застосування інгібіторів протонної помпи (ІПП) призводить до гіпоацидитету, розвитку гіпергастринемії і, як наслідок, дисбіозу різних відділів травного тракту. Одним із шляхів корекції небажаного дисбіозу в умовах тривалого використання ІПП є застосування пробіотиків. Мультипробіотики «Симбітер ацидофільний» та «Апібакт» мають полікомпонентний склад, містять від 14 до 25 штамів фізіологічно цінних мікроорганізмів з різною біологічною активністю. Пробіотична ефективність мікрофлори мультипробіотика «Апібакт» зростає при додаванні екстракту прополісу і раціонально доповнюється його лікувально-профілактичними властивостями. До складу прополісу входять рослинні смоли (в середньому 55%); бальзами, які містять у вигляді складних сумішей ефірні масла, дубильні речовини, ароматичні альдегіди, фенолокислоти; віск; квітковий пилок (5-11%); механічні домішки. В ньому великий набір мінеральних елементів, містяться вітаміни та інші речовини. Флавоноїди, що входять до складу прополісу володіють вираженими протизапальними та антисептичними властивостями. Так як порожнина рота відкритий біотоп та є проксимальним відділом травного каналу, використання неживих ліофілізованих пробіотичних препаратів недоцільно. Експерименти виконані на 42 щурах-самцях лінії Вістар, вагою 180-250г. Тваринам щоденно протягом 28 діб вводили омепразол (14 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревно), «Симбітер ацидофільний» або «Апібакт» (0,14 мл/кг маси тіла перорально) окремо та в поєднанні. Розвиток гіпергастринемії веріфікували за вмістом гастрину в плазмі крові щурів (59,0±35,5 пг/мл у контрольних щурів, порівняно з дослідними тваринами, яким вводили протягом 28 діб омепразол – 170,7±90,7 пг/мл). Для дослідження NO-ергічної системи тканин пародонта та слиних залоз щурів за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії визначали активність NO-синтази та вміст NO2-, який є кінцевим продуктом обміну NO. Тривале введення ІПП тваринам протягом 28 діб сприяло зниженню в 1,2 разу активності NO-синтази в м’яких тканинах пародонта, порівняно з контролем. При 28-денному введенні пробіотиків «Симбітер ацидофільний» та «Апібакт» активність NO-синтази достовірно зростала порівняно із тваринами, яким протягом цього часу вводили лише ІПП. В тканинах слинних залоз активність NO-синтази при 28-денному введені омепразолу підвищилась в 1,45 разу, а за умов корекції із застосуванням мультипробіотиків «Симбітер ацидофільний» та «Апібакт» активність NO-синтази на 28 день експерименту достовірно зростала, порівняно зі щурами без корекції. NO2- – стабільний кінцевий продукт обміну NO в організмі. При запальних процесах, активації макрофагів і нейтрофілів, а також розвитку патогенної мікрофлори органів шлунково-кишкового тракту вміст іонів NO2- та NO3- значно підвищується. На 28-у добу експерименту вміст нітрит-аніону у м’яких тканинах пародонта щурів з корекцією зріс у 3 рази у порівнянні з щурами, яким в цей час вводили лише ІПП. При 28-денному введенні мультипробіотиків «Симбітер ацидофільний» та «Апібакт» вміст нітритів в кістковій тканині пародонта достовірно зростає в 1,58 разу порівняно із тваринами, яким протягом цього часу вводили лише ІПП. В слинних залозах за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії вміст нітритів збільшився в 1,18 разу, а за умов корекції мультипробіотиками «Симбітер ацидофільний» та «Апібакт» вміст нітритів достовірно не змінився. Отже, введення щурам мультипробіотиків «Симбітер ацидофільний» та «Апібакт» за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії сприяє нормалізації кровоплину та місцевих регуляторних процесів у тканинах пародонта та слинних залоз; Известно, что длительное применение ингибиторов протонной помпы (ИПП) приводит к гипоацидитету, развитию гипергастринемии и, как следствие, дисбиоза различных отделов пищеварительного тракта. Одним из путей коррекции нежелательного дисбиоза в условиях длительного использования ИПП является применение пробиотиков. Мультипробиотики «Симбитер ацидофильный» и «Апибакт» имеют поликомпонентный состав, содержат от 14 до 25 штаммов физиологически ценных микроорганизмов с разной биологической активностью. Пробиотическая эффективность микрофлоры мультипробиотика «Апибакт» возрастает при добавлении экстракта прополиса и рационально дополняется его лечебно-профилактическими свойствами. В состав прополиса входят растительные смолы (в среднем 55%); бальзамы, содержащие в виде сложных смесей эфирные масла, дубильные вещества, ароматические альдегиды, фенолокислоти; воск; цветочная пыльца (5-11%); механические примеси. В нем большой набор минеральных элементов, содержатся витамины и другие вещества. Флавоноиды, входящие в состав прополиса обладают выраженными противовоспалительными и антисептическими свойствами. Так как полость рта открытый биотоп и является проксимальным отделом пищеварительного канала, использование неживых лиофилизированных пробиотических препаратов нецелесообразно. Эксперименты выполнены на 42 крысах-самцах линии Вистар, весом 180-250г. Животным ежедневно в течение 28 суток вводили омепразол (14 мг / кг массы тела внутрибрюшинно), «Симбитер ацидофильный» или «Апибакт» (0,14 мл/кг массы тела перорально) отдельно и в сочетании. Развитие гипергастринемии верифицировали по содержанию гастрина в плазме крови крыс (59,0 ± 35,5 пг / мл у контрольных крыс по сравнению с подопытными животными, которым вводили в течение 28 суток омепразол – 170,7 ± 90,7 пг / мл). Для исследования NO-эргическогй системы тканей пародонта и слюнных желез крыс в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии определяли активность NO-синтазы и содержание NO2-, который является конечным продуктом обмена NO. Длительное введение ИПП животным в течение 28 суток способствовало снижению в 1,2 раза активности NO-синтазы в мягких тканях пародонта, по сравнению с контролем. При 28-дневном введении пробиотиков «Симбитер ацидофильный» и «Апибакт» активность NO-синтазы достоверно возрастала по сравнению с животными, которым в течение этого времени вводили только ИПП. В тканях слюнных желез активность NO-синтазы при 28-дневном введении омепразола повысилась в 1,45 раза, а в условиях коррекции с применением мультипробиотиков «Симбитер ацидофильный» и «Апибакт» активность NO-синтазы на 28 день эксперимента достоверно возрастала по сравнению с крысами без коррекции. NO2- - стабильный конечный продукт обмена NO в организме. При воспалительных процессах, активации макрофагов и нейтрофилов, а также развития патогенной микрофлоры органов желудочно-кишечного тракта содержание ионов NO2- и NO3- значительно повышается. На двадцать восьмой день эксперимента содержание нитрит-аниона в мягких тканях пародонта крыс с коррекцией выросло в 3 раза по сравнению с крысами, которым в это время вводили только ИПП. При 28-дневном введении мультипробиотиков «Симбитер ацидофильный» и «Апибакт» содержание нитритов в костной ткани пародонта достоверно возрастает в 1,58 раза по сравнению с животными, которым в течение этого времени вводили только ИПП. В слюнных железах в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии содержание нитритов увеличилось в 1,18 раза, а в условиях коррекции мультипробиотиком «Симбитер ацидофильный» и «Апибакт» содержание нитритов достоверно не изменилось. Следовательно, введение крысам мультипробиотиков «Симбитер ацидофильный» и «Апибакт» в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии способствует нормализации кровотока и местных регуляторных процессов в тканях пародонта и слюнных желез; It is well known that prolonged use of proton pump inhibitors (PPIs) leads to hypoacidity, development of hypergastrinaemia and can result in the development of dysbiosis in the different parts of the digestive tract. The use of probiotics is one of the ways to correct undesired dysbiosis in long-term use of PPIs. Multiprobiotics "Symbiter acidophilic" and "Apibact" have multicomponent composition and contain from 14 to 25 strains of physiologically valuable microorganisms with different biological activity. Probiotic microflora efficiency of multiprobiotic "Apibact" increases when adding extract of propolis and efficiently complemented by its curative properties. The composition of propolis comprises herbal resins (average 55%); balms that contain a complex blend of essential oils, tannins, aromatic aldehydes, phenolic acids, wax, pollen (5-11%), mechanical impurities. It has a great set of mineral elements, vitamins and other substances. Flavonoids which are part of propolis have evident anti-inflammatory and antiseptic properties. The use of inanimate lyophilized probiotic preparations is impractical because the mouth cavity is an open habitat and it is proximal part of gastrointestinal tract. Experiments were performed on 42 male rats Wistar, weighing 180-250g. Daily the animals were administered omeprazole (14 mg/kg body weight), "Symbiter acidophilic" or "Apibact" (0,14 ml/kg body weight orally) apart or in combination for 28 days. Development of hypergastrinaemia was confirmed by the content of gastrin in the blood plasma of rats (59,0 ± 35,5 pg/ml, compared with the experimental animals injected with omeprazole for 28 days - 170,7 ± 90,7 pg/ml). We determined NO-synthase activity and content of NO2-, which is the end product of NO metabolism for the investigation of the NO-ergic system of periodontal tissues and salivary glands of rats in the conditions of omeprazole-induced hypergastrinaemia. Prolonged administration of PPIs to animals for 28 days helped to reduce in 1,2 times the activity of NOsynthase in the soft tissues of parodontium compared with control group. NO-synthase activity was significantly increased compared with animals that were administered during this time only PPIs over a period of 28 days administration of probiotics "Symbiter acidophilic" and "Apibact". NO-synthase activity increased in 1,45 times in the tissues of the salivary glands over a period of 28 days administration of omeprazole. Under correction using multiprobiotics "Symbiter acidophilic" and "Apibact" NOsynthase activity on the 28 day of the experiment was significantly increased compared with rats without correction. NO2- is a stable end product of NO metabolism in the body. The content of NO2- and NO3- significantly increased during inflammatory processes, activation of macrophages and neutrophils and in result of the development of pathogenic microflora in the gastrointestinal tract [4]. On the 28th day of the experiment contents of nitrite anions increased in 3 times in the soft tissues of rat’s parodontium with correction compared with rats which at that time were administered only PPIs. Over a period of 28 days administration of multiprobiotics "Symbiter acidophilic" and "Apibact" nitrite content significantly increases 1,58 times in bone tissue of parodontium compared with animals that were administered only PPIs during this time. Nitrite content increased in 1,18 times in the salivary glands under the condition of omeprazole-induced hypergastrinaemia and nitrite content was not significantly changed under the correction by multiprobiotics "Symbiter acidophilic" and "Apibact". Thus, the introduction to rats of multiprobiotics "Symbiter acidophilic" and "Apibact" promotes to normalize blood flow and local regulatory processes in periodontal tissues and salivary glands under the conditions of omeprazole-induced hypergastrinaemia.

Опис

Ключові слова

слинні залози, пародонт, гіпергастринемія, симбітер ацидофільний, слюнные железы, пародонт, гипергастринемия, симбитер ацидофильный, salivary glands, periodontium, hypergastrinemia, symbite Acidophilus

Бібліографічний опис

Корекція NO-ергічної системи у тканинах органів порожнини рота за допомогою мультипробіотиків за умов тривалого гіпоацидитету / К. С. Непорада, А. М. Манько, А. А. Сухомлин [та ін.] // Матеріали міжнародної міждисциплінарної наукової конференції «Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування», 27 травня – 01 червня 2013, Новий Світ, Україна. – Київ : Видавець В. С. Мартинюк, 2013. – Т.2. – С. 226–227.