Language peculiaruties of junot diaz’s works

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню «Спангліш» як явища англійської мови і ролі діалекту «Спангліш» у творах Джуно Діаса - романі «Коротке та дивне життя Оскара Уао» і збірці коротких оповідань «Потопельник». Ідеальним прикладом мультикультурної країни, де вплив на літературну мову здійснюється й національними меншинами, є США. Населення країни складається з представників майже всіх країн світу. Варто сказати, що надзвичайно потужна в наш час іспанська, яка розповсюджена насамперед на Півдні й Заході США, вливає на американський варіант англійської мови. Відомо, що нині всі офіційні папери і попередження написані в США двома мовами: англійською й іспанською. Завдяки поширенню іспанської культури виникло нове мовне поняття - «Спангліш» (Spanglish) - своєрідний «суржик» англійської й іспанської мов. Цим діалектом користуються переважно вихідці з Латинської Америки, Мексики і Куби, загальна кількість яких складає майже 45 млн. осіб. Феномен діалекту «Спангліш» стає темою для досліджень багатьох мовознавців, зокрема соціолінгвістів. Найважливішими проблемами соціолінгвістики є соціальна диференціація мови, сучасні глобальні інтеграційні процеси, входження України до світового культурно-освітнього простору. Одним із найвідоміших авторів латинського походження є Джуно Діас, який сприймає культурні розбіжності як привід длягордості, ніж відчуття неповноцінності. Він свідомий того, що латиноамериканці поводяться не так, як англосакси, і у своїх творах наочно демонструє культурні розбіжності. Без перебільшення можна стверджувати, що творчість цього письменника, так само як і інших авторів-представників національних меншин США, стала домінуючим фактором літературного процесу цієї країни.; Статья посвящена исследованию «Спанглиш» как явления английского языка и роли диалекта «Спанглиш» в произведениях Джуно Диаса - романе «Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао» и сборнике коротких рассказов «Утопленник». Идеальным примером мультикультурной страны, где влияние на литературный язык осуществляется и национальными меньшинствами, является США. Население страны состоит из представителей почти всех стран мира. Стоит сказать, что чрезвычайно мощный на сегодняшний день испанский, который распространен, прежде всего, на Юге и Западе США, влияет на американский вариант английского языка. Известно, что сейчас все официальные бумаги и предупреждения, написаны в США двумя языками: английским и испанским. Благодаря распространению испанской культуры появилось новое языковое понятие - «Спенглиш» (Spanglish) - своеобразный «суржик» английского и испанского языков. Этим диалектом пользуются преимущественно выходцы из Латинской Америки, Мексики и Кубы, общее количество которых составляет почти 45 млн. человек. Феномен диалекта «Спенглиш» становится темой для многих исследований языковедов, в частности социолингвистов. Важнейшими проблемами социолингвистики являются социальная дифференциация языка, современные глобальные интеграционные процессы, вхождение Украины в мировое культурно-образовательное пространство. Одним из самых известных авторов латинского происхождения является Джуно Диас, который воспринимает культурные различия как повод для гордости, а не как чувство неполноценности. Он осознает, что латиноамериканцы ведут себя не так, как англосаксы, и в своих произведениях наглядно демонстрирует культурные разногласия. Без преувеличения можно утверждать, что творчество этого писателя, так же, как и других авторов-представителей национальных меньшинств США, стало доминирующим фактором литературного процесса этой страны.

Опис

Ключові слова

«Спангліш», соціолінгвістика, суржик, феномен, гібрид, «Спанглиш», социолингвистика, суржик, гибрид, феномен

Бібліографічний опис

Sonnyk S. Language peculiaruties of junot diaz’s works / S. Sonnyk, N. Lukashuk, I. Sonnyk // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 31 травня–01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2018. – С. 316–323.