Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Успішне і результативне формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів під час навчання можливе при дотриманні таких педагогічних умов: проектування змісту мовної освіти на основі інтеграції та індивідуальної мотивації навчання майбутніх лікарів; використання комплексу інтерактивних технологій навчання, спрямованих на освітню активність студентів; удосконалення навчально-методичного забезпечення з формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів засобом упровадження авторського спецкурсу; Успешное и результативное формирование профессионально-речевой компетентности будущих врачей во время обучения возможно при соблюдении следующих педагогических условий: проектирование содержания языкового образования на основе интеграции и индивидуальной мотивации обучения будущих врачей; использование комплекса интерактивных технологий обучения, направленных на образовательную активность студентов; совершенствование учебно-методического обеспечения по формированию профессионально-речевой компетентности будущих врачей средством внедрения авторского спецкурса; Successful and effective formation of professional and speech competence of future doctors during studying is possible under the following pedagogical conditions: designing the content of language education on the basis of integration and individual motivation of the future doctors' training; the use of a set of interactive teaching technologies aimed at educational activity of students; improvement of teaching methodology for the formation of professional and speech competence of future doctors by means of implementation of the author's special course.

Опис

Ключові слова

професійно-мовленнєва компетентність, вищий навчальний заклад, майбутній лікар, педагогічна умова, мовна освіта, модель формування професійно-мовленнєвої компетентності, навчально-методичне забезпечення, профессионально-речевая компетентность, высшее учебное заведение, будущий врач, педагогическое условие, языковое образование, модель формирования профессионально-речевой компетентности, учебно-методическое обеспечение, professional and speech competence, higher educational establishment, future doctor, language education, model of formation of professional and speech competence, teaching methodology

Бібліографічний опис

Варданян А. О. Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / А. О. Варданян. – Хмельницький, 2017. – 20 с.