Принцип використання мобільного мультимедійного комплексу «Оніко» на кафедрі анатомії людини Полтавського державного медичного університету

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Анатомія людини вивчається у циклі дисциплін загальної підготовки для освітньо-професійних програм у галузі знань 22 – Охорона здоров’я. Навчання анатомії базується на лекційних та практичних заняттях, що вимагають оснащення різними засобами навчання. Важливою метою цих засобів є формування клінічних навичок майбутніх медиків. Методичні функції засобів навчання, що є компонентами системи, пов’язані, насамперед, зі специфікою викладання анатомії людини у медичному закладі вищої освіти, а також із реальними умовами, в яких здійснюється освітній процес. Активні та інтерактивні форми та методи навчання сприяють виконанню завдань, поставлених практико-орієнтованим підходом у сучасній освіті. Провідним принципом у процесі вивчення анатомії людини є принцип наочності. З’являється велика кількість комп’ютерних програм та додатків для електронних пристроїв, що дозволяють глибше вивчити будову тіла людини. Прикладом однієї з таких програм є 3D-атлас з анатомії людини – 3D Organon VR Anatomy – інтерактивний анатомічний атлас, що містить усі системи людського організму. Дана технологія активно використовується в освітньому процесі на кафедрі анатомії людини Полтавського державного медичного університету. Важливою перевагою інтерактивного столу є можливість його використання при проведення занять в дистанційному режимі (online), що актуально в час пандемії COVID-19 та в умовах воєнного стану в Україні. Анатомічний стіл демонструє модель тіла людини, дозволяючи здобувачам освіти візуалізувати та вивчати всі структури від кісток до органів, змінювати їх положення 3D форматі, збільшувати або зменшувати розміри, розташовувати в поперечному положенні (з метою оцінювання анатомічної форми та взаєморозташування органів усередині тіла людини). Крім того, інтерактивний анатомічний стіл дозволяє майбутнім лікарям розглядати певні системи, що допомагає значно індивідуалізувати навчальний процес. Мультимедійний комплекс «Оніко» спрямований на вивчення нормальної та топографічної анатомії, але підходить і для ознайомлення з хірургією, стоматологією, офтальмологією, судово-медичною експертизою та іншими медичними дисциплінами, що забезпечує міжкафедральну інтеграцію навчального процесу в університеті. Робота з вкрай реалістичними моделями дає студентам цінний досвід, який неможливо набути будь-яким іншим способом. Комплексне використання в процесі навчання нових комп’ютерних технологій і традиційних методів вивчення анатомії, що вже зарекомендували себе протягом багатьох років, дозволить більш поглиблено вивчити анатомію, що істотно підвищить освітній рівень майбутніх лікарів.
Human anatomy is learnt within the cycle of disciplines for general training of professionals in the field of health care. Learning human anatomy is provided through lectures and practical classes, which are supported by various technical teaching aids. All these tools and softwares are designed to foster clinical thinking and clinical. The methodological functions of these teaching aids are strongly related to the specifics of teaching human anatomy at medical schools or universities and to the real-life conditions simulate through the educational process. Interactive forms of teaching and learning are designed to facilitate solving the tasks outlined by the practice-oriented approach in the modern education. The guiding principle in the process of studying human anatomy is the principle of visualization. At present there are a large number of computer programs and applications for electronic devices allowing students to deepen their knowledge about the structure of the human body. One of such advanced imaging systems is a 3D atlas of human anatomy, 3D Organon VR Anatomy, an interactive anatomical atlas demonstrating all systems of the human body. This technology is active applied in the training course at the Department of Human Anatomy of the Poltava State Medical University. Among the advantages of the interactive table is the ability to use it when conducting classes in remote mode (online) that was especially relevant during the COVID-19 pandemic and in martial law in Ukraine. An anatomical table shows a human body model thus allowing students to visualize and study all structures, from bones to organs, change their position in 3D format at different magnification, and arrange them in a transverse position (to assess the anatomical shape and the relative location of organs inside the human body).. The multimedia complex "Oniko" is widely applied for learning and teaching normal and topographic anatomy. The complex is also suitable for making familiar with several medical branches, including surgery, dentistry, ophthalmology, forensic medical examination, and others. The complex promotes interdepartmental integration of the educational process at the university. Working with highly realistic models gives students valuable experience. The integrated use of new computer technologies, imaging systems, and traditional methods will enables provided more in-depth study of anatomy and significantly increase educational proficiency of future doctors. The interactive anatomical systems are the most technologically advanced anatomical imaging system in medical education designed to educate the medical community that improve the effectiveness of teaching medical disciplines and promote the image of the institution in the educational and medical environment.

Опис

Ключові слова

інтерактивний анатомічний стіл, методи навчання, засоби навчання, анатомія людини, візуалізація, освітній процес медичного закладу вищої освіти, interactive anatomical touchtable, teaching methods, teaching aids, human anatomy, visualization, the educational process of a medical institution of higher education

Бібліографічний опис

Гринь В. Г. Принцип використання мобільного мультимедійного комплексу «Оніко» на кафедрі анатомії людини Полтавського державного медичного університету / В. Г. Гринь, І. Л. Федорченко, В. В. Литовка // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 109–117.