Динаміка глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Сьогодні одним з найбільш серйозних викликів для світової діабетології є ранній розвиток й висока частота серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2). Мета роботи – визначити динаміку глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном. Матеріали та методи. Нами було проліковано 95 хворих з ІХС та ЦД 2 типу. Усі пацієнти, включені у дослідження, були рандомізовані на 2 групи: група порівняння (37 пацієнтів), які отримували МФ в дозі 1700-2550 мг/добу і препарати сульфонілсечовини в добовій дозі від 30 до 60 мг , в залежності від маси тіла та група спостереження (58 пацієнтів), яким до МФ в терапію був включений препарат з групи інсулінових сенситайзерів (тіазолідиндіонів) – піоглітазон в дозі 30 мг 1 раз на добу. Результати та обговорення. Запропонований нами курс терапії тривав протягом 6 місяців. Через 3 та 6 місяців лікування всім пацієнтам проводили контроль натщесерцевої, постпрандіальної глікемії та рівень глікозильованого гемоглобіну. Через 6 місяців лікування рівень постпрандіальної глікемії у групі спостереження знизився до 8,05±0,34 ммоль/л (на 25,5%), тоді, як в групі порівняння – до 8,21±0,39 ммоль/л (на 18,7%) (р=0,029). Висновки. Використання в комплексному лікуванні хворих на ЦД 2 типу та ІХС комбінації метформіну та піоглітазону призводить до статистично значимого зменшення рівня постпрандіальної глікемії та кращої компенсації цукрового діабету, добре переноситься хворими, підвищуючи якість життя пацієнтів; Сегодня одним с наиболее серьезных вызовов для мировой диабетологии является раннее развитие и высокая частота сердечно-сосудистой патологии у больных с сахарным диабетом 2 типа (ЦД2). Цель работы - определить динамику гликемии у больных с сахарным диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца при комбинированом лечении метформином и пиоглитазоном. Материалы и методы. Нами пролечено 95 больных с ИБС и СД 2 типа. Все пациенты были рандомизированы на 2 групи: группа сравнения (37 пациентов), которые получали МФ в дозе 1700-2550 мг/сутки и препараты сульфонилмочевины в суточной дозе от 30 до 60 мг , в зависимости от массы тела и группа наблюдения (58 пациентов), которым к МФ в терапию был включен препарат из группы инсулиновых сенситайзеров (тиазолидиндионов) – пиоглитазон в дозе 30 мг 1 раз в сутки. Результаты и обсуждения. Предложенный нами курс терапии длился 6 месяцев. Через 3 и 6 месяцев лечения всем пациентам проводили контроль гликемии натощак, постпрандиальной гликемии и уровень гликозилированного гемоглобина. Через 6 месяцев лечения уровень постпрандиальной гликемии в группе наблюдения снизился до 8,05±0,34 ммоль/л (на 25,5%), тогда, как в группе сравнения – до 8,21±0,39 ммоль/л (на 18,7%) (р=0,029). Выводы. Использование в комплексном лечении больных с СД 2 типа и ИБС в комбинации метформина и пиоглитазона приводит к статистически достоверному уменьшению уровня постпрандиальной гликемии и компенсации сахарного диабета, хорошо переносится больными, улучшает качество жизни больных;

Опис

Ключові слова

цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, метформін, піоглітазон., сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, метформин, пиоглитазон

Бібліографічний опис

Шаєнко З. О. Динаміка глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном / З. О. Шаєнко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. № 2 (46). – С. 71–75.