Оптимізація лікування хворих з коморбідною патологією -ішемічною хворобою серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

Анотація

Вступ. Проблема поєднаного перебігу серцево-судинних захворювань та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) належить до найбільш актуальних. Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 50 хворих на ІХС: стабільну стенокардією напруги ФК II-ІІІ, СН ІІА ст. зі збереженою систолічною функцією ЛШ та супутнім ХОЗЛ групи С, в стадії нестійкої ремісії, ЛН ІІ. Середній вік пацієнтів становив 63,2±2,3 років. Пацієнти були розподілені на дві групи: першій - контрольній (n=25) призначали комплексну базисну терапію: інгібітори ангіотензинперетворюючого фе-рменту, нітрати, комбіновані інгаляційні глюкокортикостероіди та β2-агоністи пролонгованої дії, статини, антиагреганти, в якості метаболічної терапії – розчин глюкози 5% 100,0 з розчином панангіну 5,0 внутрішньо-венно крапельно 1 раз на добу №5. Другій групі хворих – основній (n=25) до базисної терапії був доданий протекторний препарат 5% розчин ети-лметилгідроксипіридину сукцинату по 4,0 внутрішньовенно крапельно на фізіологічному розчині 100,0 1раз на добу №5 з наступним внутріш-ньом’язовим введенням препарату по 2,0 № 10. Групи хворих були співс-тавні за віком та статтю.

Опис

Ключові слова

ішемічна хвороба серця, хронічне обструктивне захворювання легень

Бібліографічний опис

Оптимізація лікування хворих з коморбідною патологією -ішемічною хворобою серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень / І. М. Городницька, Я. І. Бажан, Ю. В. Іржавська [та ін.] ; М. М. Потяженко, Т. В. Настрога // Актуальні питання клінічної медицини : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, 23 травня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 23–24.