Vascular depression and cardiovascular complications of type 2 diabetes

Анотація

The paper highlights the scientific foundations that link the two-way pathophysiological mechanisms of the development of depression with the worsening of type 2 diabetes and coronary heart disease, congestive heart failure, and an increase in cardiovascular risk. The term "vascular depression" is defined as associated with organic changes in the brain characteristic of cerebrovascular diseases and type 2 diabetes; according to magnetic resonance imaging, they are identified as hyperintensity of the white matter of the brain. The development of white matter hyperintensity is facilitated by vascular dysregulation, transient ischemia, inflammation, and ischemic damage. Disturbances in the regulation of vascular tone that occur during the development of depressive states and their connection with somatic pathology, a decrease in cerebral blood flow, and the appearance of affective and cognitive symptoms are described. The importance of increased arterial stiffness and endothelial dysfunction in the development of depression is highlighted. The regulatory mechanisms of the influence of glucose, nitric oxide, pro-inflammatory cytokines, arachidonic acid, and eicosanoids on vascular regulation and their disturbances in patients with depression and type 2 diabetes are described. The features of astrocytic and neuronal homeostasis of the brain, the neurotoxicity of carbohydrate metabolism disorders and glutamate metabolism, their importance in the violation of vasoactive reactions, and the depression development in patients with type 2 diabetes are indicated. The mechanisms of neuro-endocrine, metabolic and enzymatic vascular regulation, their features in patients with type 2 diabetes and depression, their influence on the course, the prognosis of the disease and cardiovascular risk are considered.
В роботі висвітлені наукові підґрунтя, які пов’язують двосторонні патофізіологічні механізми розвитку депресії з погіршенням перебігу цукрового діабету 2 типу та ішемічної хвороби серця, застійної серцевої недостатності та збільшенням кардіоваскулярного ризику. Визначається термін «судинна депресія», асоційована з органічними змінами головного мозку характерними для церебро-васкулярних захворювань та цукрового діабету 2 типу, за даними магнітно-резонансної томографії їх ідентифікують як гіперінтенсивність білої речовини головного мозку. Розвитку гіперінтенсивності білої речовини сприяють судинна дисрегуляція, транзиторна ішемія, запалення та ішемічне пошкодження. Описані порушення регуляції судинного тонусу, які відбуваються при розвитку депресивних станів та їх зв'язок з соматичною патологією, зниженням кровотоку головного мозку та появою афективних і когнітивних симптомів. Висвітлюється значення підвищення артеріальної жорсткості та ендотеліальної дисфункції у розвитку депресії. Описані регуляторні механізми впливу глюкози, оксиду азоту, прозапальних цитокінів, арахідонової кислоти, ейкозаноїдів на судинну регуляцію та їх порушення у пацієнтів з депресією та цукровим діабетом 2 типу. Особливості астроцитарного, нейронного гомеостазу головного мозку, нейротоксичність порушень вуглеводного обміну та метаболізму глутамату, їх значення у порушенні вазоактивних реакцій, розвитку депресії у пацієнтів з ЦД 2 типу. Розглянуті механізми нейро-ендокринної, метаболічної та ферментативної судинної регуляції, їх особливості у хворих з цукровим діабетом 2 типу та депресією, вплив на перебіг, прогноз захворювання та серцево-судинний ризик.

Опис

Ключові слова

depression, diabetes mellitus, vascular endothelial regulation, cardiovascular diseases, vasoactive substances, депресія, цукровий діабет, судинна ендотеліальна регуляція, серцево-судинні захворювання, вазоактивні речовини

Бібліографічний опис

Vascular depression and cardiovascular complications of type 2 diabetes = Судинна депресія та серцево-судинні ускладнення цукрового діабету 2 типу / U. A. Kostrikova, L. O. Myakinkova, G. L. Pustovoit, T. I. Yarmola // Вісник проблем біології та медицини. – 2023. – Вип. 1 (168). – С. 17–29.