Динаміка пародонтологічної захворюваності жінок із бактеріальним вагінозом на різних етапах диспансерного спостереження

dc.contributor.authorШульженко, Анна Дмитрівна
dc.contributor.authorШульженко, Анна Дмитриевна
dc.contributor.authorShulzhenko, A.
dc.date.accessioned2018-10-12T06:58:00Z
dc.date.available2018-10-12T06:58:00Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractВступ. На сьогоднішній день немає тактики стоматологічної курації жінок, які страждають на бактеріальний вагіноз, не визначено, тоді як доведено, що всі пацієнтки із бактеріальним вагінозом мають хронічні генералізовані запальні та запально-дистрофічні захворювання пародонта, такі як хронічний катаральний гінгівіт, пародонтит початкового та першого ступеня тяжкості. Мета. Клініко-лабораторна оцінка ефективності на різних термінах спостережень нового запропонованого способу лікування жінок із генералізованим пародонтитом на тлі бактеріального вагінозу. Матеріали та методи. Обстежено 84 жінки репродуктивного віку. Поділ по групам проведено на основі гінекологічного статусу, що визначався акушером-гінекологом: І група (контрольна) – 25 жінок з І та ІІ ступенем чистоти піхви, ІІ-а – 27 жінок - носіїв Gardnerella vaginalis, ІІ-я – 54 жінки із бактеріальним вагінозом. ІІІ група була поділена на ІІІ-А (26 пацієнток) зі стандартною схемою лікування, та ІІІ-Б підгрупи (28 пацієнток) – з запатентованою схемою. Проведено клінічне стоматологічне, гінекологічне та лабораторне обстеження. Додатково проведено аміно-тест ротової та піхвової рідини, ПЛР на наявність Gardnerella vaginalis та Atopobium vaginae в порожнині рота та піхві. Результати. У жінок ІІІ-А групи через 12 місяців частота хронічного генералізованого пародонтиту І ст. збільшилася на 0,3%, хронічного генералізованого пародонтиту початкового ступеню зменшилася на 3,89%, що говорить про відсутність стабільної ремісії та ефективності стандартної схеми в лікуванні запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта у жінок із бактеріальним вагінозом. Відсоток хронічного генералізованого пародонтиту І ст. та хронічного генералізованого пародонтиту початкового ступеню у пацієнток ІІІ-Б групи знизився на 10,7% та 32,19% відповідно, що об’єктивізує позитивну динаміку та ефективність запатентованої нами схеми лікування. Висновки. У всіх пацієнток із БВ діагностовано запальні та запально-дистрофічні захворювання пародонта і не зареєстровано клінічно інтактного пародонта. Виявлено опосередкований зв’язок тяжкості пародонтальної патології з кількістю статевих партнерів. Констатовано об’єктивно стабільний позитивний результат лікування у жінок ІІІ-Б групи, та недовготривалий результат лікування у жінок ІІІ-А групи ; Введение. На сегодняшний день нет тактики стоматологической курации женщин, страдающих бактериальным вагинозом, тогда как доказано, что все пациентки с бактериальным вагинозом имеют хронические генерализованные воспалительные и воспалительно-дистрофические заболевания пародонта, такие как хронический катаральный гингивит, пародонтит начального и первой степени тяжести. Цель. Клинико-лабораторная оценка эффективности на разных сроках наблюдений нового предложенного способа лечения женщин с генерализованным пародонтитом на фоне бактериального вагиноза. Материалы и методы. Обследовано 84 женщины репродуктивного возраста. Разделение по группам проведено на основе гинекологического статуса, который определялся акушеромгинекологом: I группа (контрольная) - 25 женщин с I и II степенью чистоты влагалища, II-я - 27 женщин - носителей Gardnerella vaginalis, II-я - 54 женщины с бактериальным вагинозом. ІІІ группа была разделена на III-А (26 пациенток) со стандартной схемой лечения, и III-Б подгруппы (28 пациенток) - с запатентованной схеме. Проведено клиническое стоматологическое, гинекологическое и лабораторное обследование. Дополнительно проведено амино-тест полости и влагалищной жидкости, ПЦР на наличие Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae в полости рта и влагалище. Результаты. У женщин IIIА группы через 12 месяцев частота хронического генерализованного пародонтита I в. увеличилась на 0,3%, хронического генерализованного пародонтита начальной степени уменьшилась на 3,89%, что говорит об отсутствии стабильной ремиссии и эффективности стандартной схемы в лечении воспалительно-дистрофических заболеваний тканей пародонта у женщин с бактериальным вагинозом. Процент хронического генерализованного пародонтита I в. и хронического генерализованного пародонтита начального степени у пациенток III-Б группы снизился на 10,7% и 32,19% соответственно, что объективизирует положительную динамику и эффективность запатентованной нами схемы лечения. Выводы. У всех пациенток с БВ диагностированы воспалительные и воспалительно-дистрофические заболевания пародонта и не зарегистрировано клинически интактного пародонта. Выявлено опосредованная связь тяжести пародонтальной патологии с количеством половых партнеров. Констатировано объективно стабильный положительный результат лечения у женщин III-Б группы, и недолгий результат лечения у женщин III-А группы ; Introduction To date, there is no dental management strategy for women suffering from bacterial vaginosis, though it has been proven that all patients with bacterial vaginosis have chronic generalized inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases such as chronic catarrhal gingivitis, periodontitis of the primary and the first degree of severity. The purpose of this study to carry out clinical and laboratory evaluation of the effectiveness new developed method of treatment for women with generalized periodontitis against the background of bacterial vaginosis at different terms of observation. Materials and methods 84 women of child-bearing age were examined. The division into groups was based on the gynecological status determined by the gynaecologist: I group (control) included 25 women with I and II degree of vaginal purity, II group included 27 women, Gardnerella vaginalis carriers, III group included 54 women with bacterial vaginosis. III group was divided into III-A (26 patients) with the standard treatment regimen, and III-B subgroups (28 patients) with a patented scheme. Clinical dental, gynecological and laboratory tests were performed. Addi tionally, we performed an amine test of oral and vaginal fluid, PCR to detect the presence of Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae in the oral cavity and vagina. Results Women of ІІІ-A group in 12 months demonstrated an increase in incidence of chronic generalized periodontitis of І degree by 0,3%, while chronic generalized periodontitis of the initial degree decreased by 3,89% that suggests the lack of stable remission and the effectiveness of the standard scheme in the treatment of inflammatory as well as dystrophic diseases of periodontal tissues in women with bacterial vaginosis. Percentage of chronic generalized periodontitis of І degree and chronic generalized periodontitis of initial stage in patients of the III-B group decreased by 10.7% and 32.19%, respectively that is an evidence of the positive dynamics and efficacy of the proprietary treatment regimen. Conclusions All patients with bacterial vaginosis have been diagnosed as having inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal disease and have not had clinically intact parodontal apparatus. There has been revealed an indirect association between the severity of periodontal disease and the number of sexual partners. Objectively, a stable positive outcome of the treatment in women of the ІІІ-B group has been established, while the women of ІІІ-A group demonstrated the short-term treatment effects.uk_UA
dc.identifier.citationШульженко А. Д. Динаміка пародонтологічної захворюваності жінок із бактеріальним вагінозом на різних етапах диспансерного спостереження / А. Д. Шульженко // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. ‒ 2018. ‒ Т. 18, № 2 (62). ‒ С. 221‒226.uk_UA
dc.identifier.issn2077-1096
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/8745
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія"uk_UA
dc.subjectбактеріальний вагінозuk_UA
dc.subjectgardnerella vaginalisuk_UA
dc.subjectatopobium vaginaeuk_UA
dc.subjectхронічний катаральний гінгівітuk_UA
dc.subjectхронічний генералізований пародонтитuk_UA
dc.subjectбактериальный вагинозuk_UA
dc.subjectхронический катаральный гингивитuk_UA
dc.subjectхронический генерализованный пародонтитuk_UA
dc.subjectbacterial vaginosisuk_UA
dc.subjectchronic catarrhal gingivitisuk_UA
dc.subjectchronic generalized periodontitisuk_UA
dc.titleДинаміка пародонтологічної захворюваності жінок із бактеріальним вагінозом на різних етапах диспансерного спостереженняuk_UA
dc.title.alternativeДинамика пародонтологической заболеваемости женщин с бактериальным вагинозом на разных этапах диспансерного наблюденияuk_UA
dc.title.alternativeDynamics of periodontal disease in women with bacterial vaginosis at different stages of dispensary observationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Dynamics_of_periodontal_disease_in_women_with_bacterial.pdf
Розмір:
321.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.12 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: