Підготовка лікаря – від теорії до практики

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Освіта в закладах вищої освіти медичного профілю розглядається як системний, багатофакторний, спеціально організований динамічний інноваційний процес. Реалізація будь-якої з педагогічних моделей навчання студентів спрямовується на оптимізацію професіоналізації як процесу здобуття професії, що актуалізує необхідність обґрунтування методологічних засад підготовки майбутніх медичних працівників. Найважливіше завдання сучасної вищої медичної освіти - створити умови для розвитку в студентів і курсантів широкого кола компетенцій, стійких практичних навичок, здатності швидко приймати рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій і втручань.
Education in medical schools is regarded as a systematic, multifactorial, specially organized dynamic innovation process. The implementation of any of the pedagogical models of student education is aimed at optimizing professionalization as a process of acquiring a profession, which actualizes the need to justify the methodological foundations of training future medical professionals. The most important task of modern higher medical education is to create the conditions for students and cadets to develop a wide range of competencies, sound practical skills, the ability to make quick decisions, and to perform most manipulations and interventions perfectly.

Опис

Ключові слова

медична освіта, професійна компетентність, університетська клініка, medical education, professional competence, university clinic

Бібліографічний опис

Підготовка лікаря – від теорії до практики / А. В. Чорнобай, Т. О. Жукова, В. Ф. Почерняєва, О. В. Корнєєв // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 253–255.