Independent work of students as a basis for quality qualification training

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Анотація

Higher education plays an essential role in providing professional training of competent and competitive specialists for the health care system. Nowadays, the educational process mainly focuses on active teaching methods and independent work of higher education students. Employers are only sometimes satisfied with the quality of training of higher education institution graduates. When it comes to improving the quality of education of higher education students, one of the main focus areas is developing students’ skills of independent work, which necessitates teaching them to autonomously process, analyze, structure, and effectively use the information students need for their utmost self-fulfillment and contribution to society. The modern higher education system seeks to intensify the cognitive activity of students by independently finding answers to questions. Reducing the number of in-class lessons requires organizing the independent study of topics and providing proper methodological support for students’ independent work. The efficiency of students’ independent work depends on planning. When planning this type of work, it is necessary to consider students’ ability to work on topics independently, i.e. the material’s complexity and volume. Naturally, a teacher plays the primary role in organizing higher education students’ independent work. Evaluating the quality of independent work requires a qualitatively new format of conducting contact hours of a teacher with higher education students. Based on the experience of the Department of Experimental and Clinical Pharmacology, the most effective methods include round table discussions, Internet reviews, computer presentations, case studies, conferences, debates, and role-playing games. Thus, using active learning methods and new monitoring forms in managing the independent work of higher education students significantly improves the quality of training of future doctors.
Вища освіта відіграє основну роль у забезпеченні професійної підготовки компетентних і конкурентоспроможних фахівців для системи охорони здоров’я. За умов сьогодення головне місце в навчальному процесі відведено активним методам навчання та самостійній роботі здобувачів вищої освіти. Роботодавці не завжди задоволені підготовкою випускників вищих навчальних закладів. Одним із напрямів підвищення якості освіти здобувачів вищої освіти є формування навичок самостійної роботи, а для цього необхідно навчити їх самостійно опрацьовувати, аналізувати, структурувати та ефективно використовувати інформацію, потрібну для максимальної самореалізації та корисної участі в житті суспільства. Сучасне навчання спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти шляхом самостійного пошуку відповіді на поставлені питання. Скорочення аудиторних занять вимагає раціональної організації самостійного опрацювання тем, належного методичного забезпечення самостійної роботи. Ефективність самостійної роботи залежить від її планування. У разі такого планування необхідно враховувати спроможність здобувачів вищої освіти опрацювати теми самостійно, тобто складність та обсяг матеріалу. Безумовно, головну роль в організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти відіграє науково-педагогічний працівник. Для контролю самостійно опрацьованих тем необхідні якісно нові форми проведення контактних годин науковопедагогічного працівника зі здобувачем вищої освіти. До найбільш ефективних форм контролю (з досвіду кафедри експериментальної та клінічної фармакології) належать: «круглі столи», «Інтернет-огляди», комп’ютерні презентації, «кейс стаді», конференції, диспути, ділові ігри. Отже, використання активних методів навчання та нових форм контролю для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти підвищує якість підготовки майбутніх лікарів.

Опис

Ключові слова

higher education, idependent work, effective monitoring forms, вища освіта, самостійна робота, ефективні форми контролю

Бібліографічний опис

Independent work of students as a basis for quality qualification training / N. Moisieieva, A. Sydorenko, R. Lutsenko, O. Lutsenko, K. Havrylieva // Наука і освіта. – 2022. – № 3. – С. 36–40.