Вплив лікування левокарнітином на перебіг стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням

Анотація

Метаболічний синдром, що супроводжується надмірною масою тіла, є предиктором ішемічного ураження міокарда при ішемічній хворобі серця (ІХС) та печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки (НАЖХП). Обстежено 68 хворих із стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) у поєднанні з НАЖХП та ожирінням. Обстежені пацієнти були розподілені на основну групу та контрольну групу. Основна група склала 35 пацієнтів, які на тлі стандартної фармакотерапії ІХС отримували препарат левокарнітин у дозі 20 мг/кг на добу внутрішньовенно протягом 10 днів і в подальшому продовжували терапію всередину 1 г 2 рази на добу ще 21 день. Контрольну групу склали 33 пацієнти, які отримували виключно стандартну терапію ІХС. Виявлені позитивні зміни ліпідного профілю, показників добового моніторування ЕКГ та в цілому покращення клінічного стану пацієнтів.
Метаболический синдром, сопровождающийся избыточной массой тела, является предиктором ишемического поражения миокарда при ишемической болезни сердца (ИБС) и печени при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обследовано 68 больных со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с НАЖБП и ожирением. Обследованные пациенты были распределены на основную группу и контрольную группу. Основная группа составила 35 пациентов, которые на фоне стандартной фармакотерапии ИБС получали препарат левокарнитин в дозе 20 мг/кг в сутки в течение 10 дней и в дальнейшем продолжали терапию внутрь 1 г 2 раза в сутки еще 21 день. Контрольную группу составили 33 пациента, которые получали исключительно стандартную терапию ИБС. Выявленные положительные изменения липидного профиля, показателей суточного мониторирования ЭКГ и в целом улучшение клинического состояния пациентов.
Metabolic syndrome which is accompanied by excess body weight is a predictor of ischemic myocardial defeat in ischemic heart disease (IHD) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Among the medicines that provide the normalization of metabolic status, correcting dyslipidemia, we would like to emphasize levocarnitine, which has anabolic effect, reduces the main metabolism, and has antihypoxic, lipid metabolism stimulating pharmacological effect. The purpose of the study is to determine the effect of levocarnitine on the progression of IHD in combination with NAFLD and obesity. The surveyed patients (68 patients with an average age of 70.32 ± 6.71 years, 0.90 (M ± SEM; SD)) were divided into two groups: the main group and the comparison group. The main group consisted of 35 patients who received levocarnitine at a dose of 20 mg/kg/day intravenously for 10 days during the period of stay in the hospital, and subsequently on the stage of outpatient treatment continued the therapy per os – 1g 2 twice a day at the background of the standard IHD pharmacotherapy for another 21 days. The control group consisted of 33 patients who received exclusively standard IHD therapy.

Опис

Ключові слова

стабільна ішемічна хвороба серця, неалкогольна жирова хвороба печінки, ожиріння, левокарнітин, стабильная ишемическая болезнь сердца, неалкогольная жировая болезнь печени, ожирение, левокарнитин, stable ischemic heart disease, non-alcoholic fatty liver disease, obesity, levocarnitine

Бібліографічний опис

Вплив лікування левокарнітином на перебіг стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням / Т. І. Шевченко, С. І. Сорокіна, І. П. Кудря, О. А. Шапошник // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – № 4 (46). – С. 122–126.