Інсулінорезистентність та хронічні запальні дерматози

Анотація

Останнім часом усе більшу увагу науковців привертає вплив інсулінорезистентності (ІР) на підвищення ризику хвороб шкіри. Причини коморбідних станів остаточно не з’ясовані. Визначення ролі ІР у механізмі розвитку дерматозів може позначитися на діагностиці та ефективності лікування. Мета роботи — проаналізувати літературні джерела, які висвітлюють дослідження взаємозв’язку ІР та деяких хвороб шкіри та її придатків, а також з’ясувати можливі механізми взаємодії. Матеріали та методи. Пошук літератури здійснено за ключовими словами (ІР, псоріаз, акне, пізні акне, андрогенетична алопеція, патогенез), розглянуто джерела з баз даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, PubMed, Web of Science та Scopus. Перевагу надано джерелам, опублікованим за останніх 5 років. Результати та обговорення. В огляді літератури на основі оновлених даних доведено конкретний і можливий зв’язок між розвитком псоріазу, вульгарними акне, пізніми акне, андрогенетичною алопецією та ІР. ІР розглядають як порушену біологічну відповідь периферичних тканин організму (м’язової, жирової та печінкової) на вплив ендогенного або екзогенного інсуліну. Аналіз літератури довів, що пацієнти з хронічними дерматозами мають високий ризик розвитку ІР. Існують численні молекулярні фактори, відповідальні за тісний зв’язок ІР з метаболічним синдромом, при цьому адипокіни відіграють ключову роль у виникненні обох станів. Висновки. ІР розглядають як важливий незалежний чинник розвитку багатьох запальних захворювань шкіри, що діють як самостійно, так і через пов’язані з нею метаболічні порушення. Встановлено, що надмірна маса тіла й ожиріння значною мірою пов’язані з ІР та несприятливим перебігом дерматозів, тому у хворих доцільно визначати HOMA-IR. Тяжкість хронічних запальних дерматозів (псоріаз, акне дорослих та андрогенетична алопеція) вважають незалежним предиктором ІР.
Recently, the impact of insulin resistance (IR) on the possibility of increasing the risk of skin diseases has attracted increasing attention of scientists. The causes of comorbid conditions have not been finally clarified. Determining the role of IR in the mechanism of development of dermatoses can affect the diagnosis and effectiveness of treatment. Objective — to analyze literary sources that highlight research on the relationship between IR and some diseases of the skin and its appendages, as well as to find out possible mechanisms of interaction. Materials and methods. The literature search was carried out using key words (IR, psoriasis, acne, adult acne, androgenetic alopecia, pathogenesis), sources from the databases of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine, PubMed, Web of Science and Scopus. Preference was given to sources published in the last 5 years. Results and discussion. The literature review presents a specific and possible relationship between the development of psoriasis, acne vulgaris, acne tarda, androgenetic alopecia and IR based on updated data. IR is considered as a disturbed biological response of the body’s peripheral tissues (muscle, fat, and liver) to the influence of endogenous or exogenous insulin. Analysis of the literature proved that patients with chronic dermatoses have a high risk of developing IR. There are multiple molecular factors responsible for the close association of IR with the metabolic syndrome. Adipokines play a key role in both conditions. Conclusions. IR is an important independent factor in the development of many inflammatory skin diseases, acting both independently and through associated metabolic disorders. It has been established that excess body weight and obesity are significantly associated with IR and the adverse course of dermatoses, so it is advisable for patients to determine HOMA IR. The severity of chronic inflammatory dermatoses (psoriasis, adult acne, and AGA) is considered an independent predictor of IR.

Опис

Ключові слова

інсулінорезистентність, псоріаз, акне, андрогенетична алопеція, патогенез, insulin resistance, psoriasis, acne, androgenetic alopecia, pathogenesis

Бібліографічний опис

Болотна Л. А. Інсулінорезистентність та хронічні запальні дерматози / Л. А. Болотна, О. І. Саріан, Я. О. Ємченко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2024. – № 1 (92). – С. 61–68.