Наукові праці. Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 119
 • Документ
  Традиційні та альтернативні методи лікування акне
  (Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна, 2024) Безега, Олена Вікторівна; Ємченко, Яна Олександрівна; Васильєва, Катерина Володимирівна; Попова, Ірина Борисівна; Каменєв, Володимир Іванович; Bezeha, O.; Yemchenko, Ya.; Vasylyeva, K.; Popova, I.; Kameniev, V.
  Акне – хронічне запальне захворювання шкіри з багатофакторним патогенезом.Незважаючи на те, що доступні різноманітні методи лікування акне – одне з найпоширеніших дерматологічних хвороб у світі, хоча це захворювання шкіри уражає переважно підлітків, дорослі, особливо жінки, становлять значну та зростаючу частку випадків. Багатофакторний патогенез акне включає фолікулярну гіперкератинізацію, мікробну колонізацію Cutibacterium acnes, вироблення себуму, складні запальні механізми, що включають як вроджений, так і набутий імунітет, нейроендокринні механізми, а також генетичні та негенетичні фактори.Фактори ризику розвитку акне включають підлітковий вік, обтяжений сімейний анамнез та жирний тип шкіри. Незважаючи на те, що існує ці-ла низка методів лікування акне, тривають зусилля, спрямовані на зменшення побічних ефектів, таких як подразнення, сухість і фоточутливість шкіри, а також на підвищення ефективності за допомогою вдосконалених формул і препаратів з новими механізмами дії. Нові препарати з новими механізмами дії та вдосконаленими формулами спрямовані на різні ланки багатофакторного пато-генезу акне. Враховуючи зростаючий ризик резистентності до антибіотиків, поточні рекомендації рекомендують обмежити прийом пероральних антибіотиків та звернути увагу на використання інших методів лікування. Ізотретиноїн є високоефективним засобом для лікування акне. Він діє шляхом зменшення розміру сальних залоз, зниження виділення шкірного сала, регулювання проліферації клітин і зменшення кератинізації, він має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Спіронолактон відіграє важливу роль у лікуванні акне – це синтетичний антагоніст рецепторів альдостерону з антиандрогенними властивостями. Андрогени мають важливий фізіологічний вплив на шкіру.Вони регулюють різні процеси, пов’язані з оновленням шкіри, ростом волосяних фолікулів, проліферацією сальних залоз, виробництвом шкірного сала та ембріогенезом. Місцеву терапію для лікування акне можна використовувати для початкового лікування та підтримки акне, як моноте-рапію (за винятком місцевих антибіотиків) або використовувати в комбінації з іншими місцевими або пероральними засобами. Acne, characterized by chronic inflammation of the skin, has a multifactorial pathogenesis. Despite the array of available treatments, it remains one of the most prevalent dermatological conditions globally. While primarily affecting adolescents, a noteworthy and escalating number of cases occur in adults, particularly women.The complex pathogenesis of acne encompasses follicular hyperkeratinization, colonization by Cutibacterium acnes, sebum production, intricate inflammatory processes involving innate and acquired immunity, neuroendocrine mechanisms, and genetic and non-genetic factors. Risk factors include adolescence, familial predisposition, and oily skin.Although numerous acne treatments exist, ongoing efforts aim to mitigate side effects such as skin irritation, dryness, and photosensitivity, while enhancing efficacy through refined formulations and novel drugs with innovative mechanisms of action. Emerging products target various aspects of acne's multifactorial pathogenesis, offering promising advancements in treatment options.With the escalating concern over antibiotic resistance, current guidelines advocate for the judicious use of oral antibiotics and emphasize exploring alternative treatments. Isotretinoin stands out as a highly efficacious therapy for acne: it operates by reducing sebaceous gland size, decreasing sebum secretion, regulating cell proliferation and keratinization, while also possessing anti-inflammatory and immunomodulatory properties. Spironolactone also plays an important role in acne treatment; functioning as a synthetic aldosterone receptor antagonist with anti-androgenic attributes. Androgens exert significant physiological effects on the skin, regulating processes such as skin renewal, hair follicle growth, sebaceous gland proliferation, sebum production, and embryogenesis.Topical therapies serve as viable options for both initial treatment and maintenance of acne. They can be utilized as monotherapy (excluding topical antibiotics) or in combination with other topical or oral products.
 • Документ
  Мікози зовнішнього вуха та їх раціональне лікування
  (Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», 2017) Безшапочний, Сергій Борисович; Кравченко, Володимир Григорович; Гришина, Ірина Сергіївна; Безшапочный, Сергей Борисович; Гришина, Ирина Сергеевна; Кравченко, Владимир Григорьевич; Bezshapochniy, S.; Kravchenko, V.; Gryshyna, I.
  Мета роботи - визначити терапевтичну ефективність вітчизняного антисептичного лікарського засобу «Цидіпол» при грибкових ураженнях зовнішнього слухового проходу (кандидоз, аспергільоз). Матеріали та методи Під нашим спостереженням перебували 29 хворих на отомікоз. Вік пацієнтів коливався від 24 до 67 років. Всі пацієнти скаржилися на сильний свербіж шкіри зовнішніх слухових проходів, 17 осіб - на відчуття закладеності у вухах. Хворі були розподілені на 2 групи - основну (19 осіб) та порівняльну (10 осіб). Пацієнти основної групи (серед яких 11 осіб хворіли на аспергільозний отит, 8 - на кандидозний отит) отримували місцеве лікування «Цидіполом». Методика полягала у наступному: спочатку проводилось попереднє очищення шкіри передньо-нижньої ділянки зовнішнього слухового проходу від патологічних нашарувань. Після цього вкладали у зовнішній слуховий прохід марлеві турунди, просочені цидіполом - густою прозорою рідиною, на 3-5 хв. Закладання турунд проводили 4-6 разів на день, у залежності від активності запалення - протягом 7-10 днів. У разі вираженого покращення клінічної картини у перші 2-3 дні лікування, кратність введення турунд зменшували до 3 із збільшенням інтервалів між процедурами і зменшенням тривалості утримання турунд у вусі до 2-3 хв. Слід відмітити, що очищення шкіри зовнішнього слухового проходу під візуальним контролем 1 раз на день та спостереження за динамікою клінічних проявів проводилось отоларингологом, у той час як наступні нескладні маніпуляції закладання марлевих турунд з «Цидіполом» проводились хворими самостійно. У групі порівняння (6 пацієнтів з аспергільозом, 4 - з кандидозом), лікування проводилось препаратом клотримазол за аналогічним алгоритмом. Цель работы: определение терапевтической эффективности антисептического лекарственного средства Цидипол при грибковых поражениях наружного слухового прохода (кандидоз, аспергилез). Материалы и методы: На основании экспериментальных исследований, подтвердивших высокую фунгицидную активность Цидипола, проведено лечение 29 пациентов с отомикозом наружного слухового прохода, диагноз у которых подтвержден микроскопически и микологически. Местное лечение заключалось в закладывании в слуховой проход стерильних ватных или марлевых турунд, пропитанных препаратом на 2-5 мин., 4-6 раз в день на протяжении 7-10 дней. В группе, которую лечили местно «Клотримазолом», эффект отмечался только начиная с 4-5-го дня лечения и курс лечения был более длительным. После лечения у 4 из них при микроскопии соскоба с кожи слухового прохода обнаружены споры грибов. Aim. To determine the therapeutic effectiveness of the antiseptic Cidipol on fungal lesions of the external auditory meatus (candidiasis, aspergillosis). Materials and methods. Experimental studies that confirmed a high fungicidal activity of Cidipol were rationale for management of 29 patients with otomycosis of external auditory meatus. Diagnosis was confirmed microscopically and mycologically. Cidipolwas applied in ear canal for 2-5 min on sterile gauze wicks impregnated with the preparation, 4-6 times a day for 7-10 days. In the patients that were treated by topical application of clotrimazole, an effect was registered only on fourth-fifth day and the treatment course was longer. After the treatment, we found fungal spores in 4 of them by the microscopy scrapings from the skin of the auditory meatus.
 • Документ
  Роль та місце профілактичних заходів у подоланні епідемії захворювань, що передаються статевим шляхом, в Україні
  (2002) Кравченко, Володимир Григорович; Степаненко, Віктор Іванович; Кравченко, Владимир Григорьевич; Степаненко, Виктор Иванович; Kravchenko, V.; Stepanenko, V.
  У світовій практиці при підвищенні захворюваності на венеричні хвороби завжди поставало питання про посилення ролі профілактично протиепідемічних заходів. Опрацьований диспансерно профілактичний напрямок був протягом багатьох років однією з відчутних переваг вітчизняної моделі охорони здоров'я у порівнянні з євроамериканською. Чітка організація, оперативне здійснення комплексу заходів були гарантами керованості епідемічної ситуації, а організація в подальшому патронажних центрів дозволяла виключати з епідемічного ланцюга максимальну (хоча інколи й недостатню) кількість поширювачів інфекції. Наступ на венеризм здійснювався по всіх можливих і цілеспрямованих напрямках: від оперативного максимально повного виявлення джерел зараження та контактів до застосування широкого обсягу конкретних диспансерно профілактичних заходів (проведення реакції Васермана у чітко окреслених контингентів, активне виявлення груп ризику та їх обстеження, розроблення оптимізованих способів лікування, санітарно-просвітницькі заходи і т. ін.). Саме жорсткий і керований комплекс профілактичних заходів щоразу ставав на перешкоді виходу ситуації з під контролю. Принагідно сьогодні згадати вправне та успішне розв'язання епідемічної ситуації в повоєнний період, а також на початку 70 х років.
 • Документ
  Thiazolidinediones in the treatment of psoriasis in patients with obesity
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Yemchenko, Ya. O.; Kaydashev, I. P.; Ischeykin, K. Ye.; Bezeha, O. V.; Vasylyeva, K. V.; Oliinichenko, Ya. O.; Bolotna, L. A.; Ємченко, Яна Олександрівна; Кайдашев, Ігор Петрович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Безега, Олена Вікторівна; Васильєва, Катерина Володимирівна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Болотна, Людмила Анатоліївна
  Psoriasis is the most common chronic, genetically determined autoimmune polyetiologic inflammatory disease with impaired epidermal proliferation, provoked by exogenous and endogenous factors and manifested by erythematous scaly elements, papules and plaques. Despite the widespread prevalence of psoriasis and a large number of studies on this problem, there is still no single view of the pathogenesis of this dermatosis. For an objective understanding of the pathogenesis of psoriasis, it is necessary to consider the insufficiently studied comorbidity of this pathology. Recently, an undeniable link between psoriasis and obesity has been proven. Taking into account the current data on the role of systemic inflammation underlying the development of both psoriasis and obesity, the study of molecular mechanisms of its development, and taking into account the role of proinflammatory nuclear transcription factors, thiazolidinediones are the pathogenetically determined drug of choice for the treatment of these diseases. In this study, we determined the efficacy of using 45 mg of pioglitazone once daily for six months in the complex treatment of patients with moderate vulgar psoriasis with concomitant alimentary obesity of I-II degree by clinical and immunological studies of systemic inflammation. Analyzing the study results, it was found that long-term use of 45 mg of pioglitazone was effective, led to a decrease in systemic inflammation, and contributed to a milder course of psoriasis in case of recurrent relapse of the disease.
 • Документ
  Інсулінорезистентність та хронічні запальні дерматози
  (ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2024) Болотна, Людмила Анатоліївна; Саріан, Олена Ігорівна; Ємченко, Яна Олександрівна; Bolotna, L.; Sarian, O.; Yemchenko, Ya.
  Останнім часом усе більшу увагу науковців привертає вплив інсулінорезистентності (ІР) на підвищення ризику хвороб шкіри. Причини коморбідних станів остаточно не з’ясовані. Визначення ролі ІР у механізмі розвитку дерматозів може позначитися на діагностиці та ефективності лікування. Мета роботи — проаналізувати літературні джерела, які висвітлюють дослідження взаємозв’язку ІР та деяких хвороб шкіри та її придатків, а також з’ясувати можливі механізми взаємодії. Матеріали та методи. Пошук літератури здійснено за ключовими словами (ІР, псоріаз, акне, пізні акне, андрогенетична алопеція, патогенез), розглянуто джерела з баз даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, PubMed, Web of Science та Scopus. Перевагу надано джерелам, опублікованим за останніх 5 років. Результати та обговорення. В огляді літератури на основі оновлених даних доведено конкретний і можливий зв’язок між розвитком псоріазу, вульгарними акне, пізніми акне, андрогенетичною алопецією та ІР. ІР розглядають як порушену біологічну відповідь периферичних тканин організму (м’язової, жирової та печінкової) на вплив ендогенного або екзогенного інсуліну. Аналіз літератури довів, що пацієнти з хронічними дерматозами мають високий ризик розвитку ІР. Існують численні молекулярні фактори, відповідальні за тісний зв’язок ІР з метаболічним синдромом, при цьому адипокіни відіграють ключову роль у виникненні обох станів. Висновки. ІР розглядають як важливий незалежний чинник розвитку багатьох запальних захворювань шкіри, що діють як самостійно, так і через пов’язані з нею метаболічні порушення. Встановлено, що надмірна маса тіла й ожиріння значною мірою пов’язані з ІР та несприятливим перебігом дерматозів, тому у хворих доцільно визначати HOMA-IR. Тяжкість хронічних запальних дерматозів (псоріаз, акне дорослих та андрогенетична алопеція) вважають незалежним предиктором ІР.
 • Документ
  The effect of a complex of food additives on cognitive functions and the speed of conditioned reflex formation
  (Azerbaijan Medscal Journal, 2024) Bilash, S. M.; Oliinichenko, Ya. O.; Pronina, O. M.; Donchenko, S. V.; Koptev, M. M.; Pirog-Zakaznikova, A. V.; Davydova, O. V.; Oliinichenko, M. O.; Bezeha, O. V.; Mamai, O. V.; Kopytko, N. S.; Білаш, Сергій Михайлович; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Проніна, Олена Миколаївна; Донченко, Світлана Владиславівна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Олійніченко, Марина Олександрівна; Безега, Олена Вікторівна; Мамай, Олександр Володимирович; Копитько, Назар Станіславович; Bilaş, S. M.; Oliyniçenko, Ya. O.; Pronina, O. M.; Donçenko, S. V.; Koptev, M. M.; Piroq-Zakaznikova, A. V.; Davıdova, O. V.; Oliyniçenko, M. O.; Bezeha, O. V.; Mamay, O. V.; Kopıtko, N. S.
  The article provides information about a research study conducted to establish changes in behavioral reactions of rats at different times of use of a complex of chemical food additives (monosodium glutamate, sodium nitrite, Ponceau 4R). The study was based on administering experimental laboratory rats subgroups for 1, 4, 8, 12, 16, and 20 weeks of a complex of food additives once a day orally. Cognitive function was determined by assessing the formation rate of a conditioned food-retrieval reflex in a complex maze. The assessment of the behavior of experimental animals in a complex maze showed that at the initial time of introducing a complex of food additives (up to week 8), the obtained results had positive dynamics, with values of p<0.05. All evaluated parameters had a negative trend from the 12th week of the experimental study. Significantly (p<0.05), the worst indicators were registered after the 20th week of the experimental 136 study. It was found that consumption of a complex of food additives leads to cognitive dysfunction in rats, which was characterised by impaired memory function as well as learning ability
 • Документ
  Sex hormone levels in women in the perimenopausal period of eczema patients
  (International Science Group, 2024-03) Vasylyeva, K.; Bezeha, O.; Yemchenko, Ya.; Васильєва, Катерина Володимирівна; Безега, Олена Вікторівна; Ємченко, Яна Олександрівна
  The study of eczema has a long history. Over this period, various aspects of aetiology and pathogenesis have been repeatedly discussed and analysed, supported by clinical and laboratory studies by domestic and foreign scientists. At the end of the 20th century, the number of people aged 55 and older in developed countries increased from approximately 4 to 13%. In this century, these figures are expected to increase by 2-3 times. According to WHO forecasts, by 2025, about 50% of the female population will be in perimenopause. This demographic leap has led to increased attention to research in the field of skin ageing, especially concerning its potentially reversible changes. A large number of clinical manifestations and the course of eczema are often due to both the peculiarities of the body's homeostasis and the influence of various concomitant pathological conditions.
 • Документ
  Psychological premorbid features of the character of patients with atopic dermatitis
  (International Scientific Unity, 2024-04) Vasylyeva, K.; Bezeha, O.; Yemchenko, Ya.; Васильєва, Катерина Володимирівна; Безега, Олена Вікторівна; Ємченко, Яна Олександрівна
  The prevalence of atopic dermatitis in developed European countries among children under the age of 14 is 10-20%. According to current data, the incidence of atopic dermatitis is increasing worldwide, including in Ukraine, which is associated with the adverse effects of chemical environmental factors. It is known that atopic dermatitis often occurs in people with unstable psychosomatic status. Various types of diathesis have been studied, which develop as constitutional anomalies. Somatic, neuropsychological relations should be considered as a factor leading to the development of an allergic disease. It may be necessary to pay attention to the peculiarities of the character of patients with allergies. There is evidence that such patients are more emotional, tender, dreamy, indecisive, tense, and persistent.
 • Документ
  Correlation analysis of circadian rhythm with severity of psoriasis and obesity
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Yemchenko, Y. O; Kaydashev, I. P.; Ischeykin, K. Ye.; Bezeha, O. V.; Vasylyeva, K. V.; Oliinichenko, Ya. O.; Morokhovets, H. Yu.; Ємченко, Яна Олександрівна; Кайдашев, Ігор Петрович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Безега, Олена Вікторівна; Васильєва, Катерина Володимирівна; Олійніченко, Ярина Олександрівна; Мороховець, Галина Юріївна
  The recent increase in cases of comorbidity of psoriasis and obesity leads to severe, atypical, disabling, and therapyresistant forms of dermatosis, significantly worsen the quality of life of patients, reduces work capacity and social activity of patients, which determines not only the medical but also the social significance of the problem. There is a theoretical rationale for the possible role of circadian rhythm disturbances, manifested by a change in eating behavior, a decrease in sleep duration, and the individual chronotype of patients in developing obesity and some autoimmune diseases. However, this issue remains insufficiently studied and proven. The purpose of our study was to identify the correlation between the circadian rhythm and indicators of changes in the chronotype of a person's working capacity and indicators of the severity of the course of psoriatic disease, the degree of obesity, and the degree of the negative impact of the disease on the quality of life of patients. The results of the correlation analysis showed a very high negative correlation between the chronotype of patients' working capacity and BMI indicators and a high negative correlation between the indicators of the PASI index, ACTIVITY, and the chronotype of patients' working capacity.
 • Документ
  Research on the relationship between the severity of the course of psoriasis and metabolic syndrome and the level of indicators of systemic inflammation
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Yemchenko, Y. O.; Kaydashev, I. P.; Ishcheykin, K. Ye.; Bezeha, O. V.; Ємченко, Ємченко; Кайдашев, Ігор Петрович; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Безега, Олена Вікторівна
  In patients with moderate psoriasis with concomitant metabolic syndrome, the indicators of general clinical and biochemical blood tests and carbohydrate and lipid metabolism were determined, and indicators of systemic inflammation were assessed by the level of susceptible C-reactive protein, ceruloplasmin, interleukin-6 and tumor necrosis factor-α. A laboratory study found that in patients with moderate psoriasis with concomitant metabolic syndrome, an important role is played by the systemic inflammatory process, which is accompanied by the development of insulin resistance, impaired lipid and nitrogen metabolism, and regulation of vascular tone. Furthermore, an increase in the intensity of systemic inflammation is accompanied by an increase in skin lesions, an increase in systolic blood pressure, and a violation of lipid and carbohydrate metabolism.
 • Документ
  Efficacy of long-acting penicillins in combination with doxycycline in the treatment of early stage syphilis
  (ISG-KONF.COM, 2023) Bezeha, O.; Vasylyeva, K.; Yemchenko, Ya.; Безега, Олена Вікторівна; Васильєва, Катерина Володимирівна; Ємченко, Яна Олександрівна
  During a comparative analysis of the dynamics of KSR negation in the main group of patients who received benzytinbenzylpenicillin in combination with doxycycline, and the comparison group who received the sodium salt of benzylpenicillin, no significant differences were found (Figs. 1-3). This testifies to the approximately equal effectiveness of both methods during the treatment of early forms of active syphilis. Thus, in patients who were treated with benzathine benzylpenicillin in combination with doxycycline, the negation of the complex of serological reactions to syphilis occurred faster compared to patients who were treated only with benzathine benzylpenicillin. This testifies to the favorable long-term results of the method being studied and its high effectiveness for medicine treatment of early syphilis. The method is easy to use and can be recommended for outpatient treatment.
 • Документ
  Analysis of the effect of chlamydia trachomatis on pregnancy
  (ISG-KONF.COM, 2023) Vasylyeva, K.; Bezeha, O.; Yemchenko, Ya.; Васильєва, Катерина Володимирівна; Безега, Олена Вікторівна; Ємченко, Яна Олександрівна
  1. The widespread prevalence of urogenital chlamydia in pregnant women, its asymptomatic course, and the possibility of intrauterine infection of the fetus indicate the importance of examining pregnant women for chlamydial infection, especially in risk groups (in women with a complicated obstetric or gynecological history). 2. As a result, given the high prevalence of urogenital chlamydia in pregnant women and its significant role in the development of complications in the mother and fetus, timely etiotropic therapy has a beneficial effect on the course of pregnancy and contributes to the birth of healthy children. To reduce the risk of STD infection (chlamydia and other venereal diseases), it is necessary to disseminate information about the harmful effects of these infections on reproductive function, complications of the course
 • Документ
  Experience of treatment for fungal diseases in Poltava region
  (International Science Group, 2022-04) Vasylyeva, K.; Bezeha, O.; Yemchenko, Ya.; Васильєва, Катерина Володимирівна; Безега, Олена Вікторівна; Ємченко, Яна Олександрівна
 • Документ
  Study of indicators of systemic inflammation in patients with psoriasis with concomitant alimentary obesity
  (International Science Group, 2022) Yemchenko, Ya.; Vasylyeva, K.; Bezeha, O.; Ємченко, Яна Олександрівна; Васильєва, Катерина Володимирівна; Безега, Олена Вікторівна
 • Документ
  Using of narrow-wave ultraviolet therapy in patients with psoriasis to improve the quality of treatment
  (Piattaforma scientifica europea, 2021) Vasylyeva, K.; Yemchenko, Ya.; Bezeha, O.; Kameniev, V.; Tymchuk, L.; Васильєва, Катерина Володимирівна; Ємченко, Яна Олександрівна; Безега, Олена Вікторівна; Каменєв, Володимир Іванович; Тимчук, Лілія Юріївна
  Psoriasis is one of the most common chronic inflammatory recurrent multifactorial skin diseases dominated by genetic etiology [1,5,9], which is characterized by hyperproliferation of epidermal cells, impaired keratinization against the background of an inflammatory reaction in the dermis, as well as damage to nails, joints and hair. parts of the head [5,8]. According to clinical and epidemiological studies, the prevalence of this disease in the world varies from 0.5 to 4.6%, regardless of gender, age and ethnicity [1,4,6,8]. The proportion of this pathology in the general structure of skin diseases reaches from 1 to 40%. On the basis of clinical signs, the following types of psoriasis are distinguished: chronic plaque psoriasis; psoriasis with psoriatic arthritis; pustular, erythroderma, or guttate psoriasis, palmar -plantar psoriasis.Most researchers assign the leading role in the mechanism of development of psoriasis to the genetic theory [1,4,6,8,], and among the provoking factors -traumatic, physical, chemical, drug, biological, infectious, as well as maladapted nutrition and psychogenic stress [1, 4,5,6,8].
 • Документ
  Application of hyaluronic acid in skin care of women in perimenopausal and menopausal periods
  (European Scientific Platform, 2021) Vasylyeva, K.; Yemchenko, Ya.; Bezeha, O.; Kameniev, V.; Dudchenko, M.; Васильєва, Катерина Володимирівна; Ємченко, Яна Олександрівна; Безега, Олена Вікторівна; Каменєв, Володимир Іванович; Дудченко, Микола Олексійович
  Population aging is an important socio-demographic process that receives special attention. In the XX century, in the developed countries of the world, the number of people aged 55 and over increased from about 4 to 13%, topto there is a tendency for these indicators to grow [3,6]. It is this demographic situation that determines the increased attention to research in the field of aging, especially in relation to its potential age-related changes [3,6,11]. Skin aging is part of the overall biological aging process and is governed by the same laws. With age, diseases approach, the colors of life fade, physical activity and sexual desire decrease, chronic fatigue increases [3,5,6,8]. The reason for these problems is the extinction of the function of the reproductive system against the background of general aging of the body [7,8,11]. The skin is the first to react to changes in the body, and also takes on the action of exogenous (climatic changes, UV, lifestyle, etc.) and endogenous factors [1,2,5]. An important endogenous factor in skin aging, especially in women, is the state of the endocrine system [4,5,8,9]. The age periods of a woman are characterized by certain changes both in the reproductive system and in the whole body as a whole. This process can begin long before the onset of menopause (about 35- 40 years), which depends on how strong the sexual constitution and the healthy body of the woman as a whole [5,9].
 • Документ
  Дослідження взаємозв’язку циркадного ритму з тяжкістю перебігу псоріазу та ожиріння
  (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2021) Ємченко, Яна Олександрівна; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Кайдашев, Ігор Петрович; Безега, Олена Вікторівна; Гайдучок, Ігор Григорович; Yemcenko, Ya. O.; Ishheikin, K. Ye.; Kaidashev, I. P.; Bezeha, O. V.; Gaiduchok, I. G.
  Мета. Виявлення кореляційної залежності між циркадним ритмом за показниками змін хронотипу працездатності людини та показниками тяжкості перебігу псоріатичної хвороби, ступенем ожиріння, та ступенем негативного впливу захворювання на якість життя пацієнтів. Матеріал і методи. Визначення індексів РАБІ, ДІЯЖ, ІМТ та хронотипу працездатності хворого. Результати й обговорення. Результати кореляційного аналізу показали дуже високу негативну кореляційну залежність між хронотипом працездатності хворих та показниками ІМТ та високу негативну кореляційна залежність між показниками індексу РАБІ, ДІЯЖ та хронотипом працездатності хворих. Висновок. Зміни циркадного ритму на вечірній тип хронотипу працездатності людини сприяє погіршенню перебігу псоріатичної хвороби, збільшенню маси тіла та тяжкості негативного впливу захворювання на якість життя пацієнтів.
 • Документ
  Application of pioglitazone in the comprehensive treatment of psoriatic patients with concomitant alimentary obesity
  (Полтавський державний медичний університет, 2020) Yemchenko, Ya. O.; Ishcheikin, K. Ye.; Kaidashev, I. P.; Ємченко, Яна Олександрівна; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Кайдашев, Ігор Петрович
  Psoriasis is one of the most common chronic recurrent systemic autoimmune multifactorial diseases, in which the skin, joints, internal organs and systems of the body are involved in the pathological process. Despite the significant preva-lence of psoriasis and a large number of studies on this problem, there is still no single view on the pathogenesis of this dermatosis. To objectively understand the pathogenesis of psoriasis, it is necessary to take into account the insufficiently studied comorbidity of this pathology. Recently, an indisputable link between psoriasis and obesity has been proven. The scientific literature widely covers the issue of identical pathogenetic mechanisms of inflammatory processes in psoriasis and obesity. Given the current data on the role of systemic inflammation underlying the development of both psoriasis and obesity, the study of molecular mechanisms of its development and taking into account the role of proinflammatory nuclear transcription factors, thiazolidinediones are the pathogenetically justified drugs of choice for treatment of these diseases. In this study, we determined the effectiveness of using 15 mg of pioglitazone once a day for 6 months in the treatment of patients with extensive psoriasis vulgaris of moderate severity and concomitant grade І-ІІ alimentary obesity by clinical and immunological examination of systemic inflammation. Analyzing the results of the study, it was found that long-term use of pioglitazone, even in small doses, led to a decrease in systemic inflammation and con-tributed to a milder course of psoriasis in recurrence of the disease.
 • Документ
  Immune-related mechanisms, molecular and genetic characteristics of patients with the systemic connective tissue diseases with cryoglobulinemic syndrome
  (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2021) Lischuk-Yakumovych, K.; Hauduchok, I.; Ishheikin, K.; Chopyak, V.; Ліщук-Якумович, Х.; Гайдучок, І.; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Чоп'як, В.
  Introduction. Cryoglobulinemic syndrome (CGS) is an immune-related process caused by cryoglobulins composition in the blood in small or medium vessels. Most frequently, CGS is triggered by lymphotropic viruses, immune-related and oncological diseases.Objectives. Studying the immune-related mechanisms, molecular and genetic characteristics of patients with systemic autoimmune diseases (SAD) against the cryoglobulinemic syndrome.Methods. Among 380 patients with SAD, in 94 (57.6%) progressing chronic EBV-infection was diagnosed, and 22.1% of patients were diagnosed with progressing chronic HSV 1/2-infection based on DNA virus identifi cation through the polymerase chain reaction (PCR) in three biological media (blood, saliva, mucus membrane scraping). Results. Analysis of the cryoglobulins in such patients showed that CGS was diagnosed in 118 (31.1%) patients with the mean concentration of CG1.68±0.33 g/l at a rate of 0.48 ±0.10g/l. The patients with the systemic connective tissue diseases with CGS demonstrated statistically lower miR-146а expression which resulted in the abnormal production of pro-infl ammatory cytokines, the highest TLR9 expression on monocytes, slightly lower on lymphocytes, and the lowest on granulocytes; the increase in the relative amount of cytolytic T-lymphocytes, IL2 receptor lymphocytes, activated CD HLA DR+-lymphocytes against the reduction of NK-cells and regulatory suppressor CD4+/25+-cells was observed.The idiopathic and initiated oxidative monocyte capacity in CGS patients distinctly tended to increase, as compared to patients without CGS and normal individuals. Conclusions. Cryoglobulins may act as the so-called bridge between viral infections and the autoimmune processes. CGS was diagnosed in 31.1% of patients. Despite a substantial number of studies dedicated to the cryoglobulinemic syndrome, the peculiarities of the immune reaction of such patients need further research, since they create the risks of secondary vasculitis against SAD.
 • Документ
  Peculiarities of TLR9 expression on immune competent cells in reactive arthritis patients with chronic Epstein-Barr virus infection
  (Полтавський державний медичний університет, 2020) Lomikovska, M. P.; Hauduchok, I. G.; Potomkina, H. O.; Zubchenko, S. O.; Krill, I. Y.; Ischeykin, K. Y.; Chopyak, V. V.; Ламіковська, М. П.; Гайдучок, І. Г.; Потьомкіна, Г. О.; Зубченко, С. О; Кріль, І. Й.; Іщейкін, Костянтин Євгенович; Чопяк, В. В.; Ламиковская, М. П.; Гайдучок, И. Г.; Потёмкина, Г. О.; Зубченко, С. О.; Криль, И. Й.; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Чопяк, В. В.
  The work presents the study findings on the TLR9 expression in immune competent cells in reactive arthritis patients with chronic Epstein-Barr virus infection, and considers the possibility of the reactive arthritis transformation into rheumatoid arthritis. It was established that expression of TLR9+CD123+ on monocytes was reliably higher in the blood of reactive arthritis patients as compared to healthy individuals, while in patients in active phase of EBV-infection the expression of this receptor was reliably higher as compared to similar indices of patients at the latent phase. At that, the number of TLR9+CD123+-monocytes in patients with reactive and rheumatoid arthritis was not reliably different. The number of TLR9+CD123+-lymphocytes as compared to indices of healthy individuals was reliably higher in patients with rheumatoid arthritis at both phases of chronic EBV-infection, while in patients with reactive arthritis it was only characteristic at the active phase of the infection. Expression of this receptor on lymphocytes turned out to be reliably higher in patients with rheumatoid arthritis as compared to patients with reactive arthritis, particularly at the active phase of chronic EBV infection.