Мислення та сприйняття: логічне та кліпове мислення майбутніх фахівців.

Ескіз недоступний

Дата

2023-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавнича група «Наукові перспективи»

Анотація

У статті розглядається актуальна проблематика, яка виникає зараз, в епоху інформаційного суспільства, такі як інформаційне перевантаження, зменшення уваги та концентрації, залежність від технологій та інші. Ці проблеми вимагають вирішення, а одним з можливих варіантів є  розвиток навичок логічного мислення. Також важливо зберігати баланс між використанням технологій і реальним життям та звернути увагу на освіту й виховання молодого покоління. Розвиток інформаційного суспільства призводить до змін у способі комунікації та мислення людини, що породило новий тип мислення - «кліпове». Вирішення проблем, пов'язаних з цим, є надзвичайно важливим завданням для сучасного суспільства. Визначено, що кліпове мислення характеризується більш інтуїтивним та емоційним підходом до розв’язання проблем, використанням багатьох сенсорних каналів сприйняття, швидкою обробкою інформації та захопленням загального змісту. Логічне мислення базується на аналізі, системності та послідовності мислення, використанні логічних операцій, стратегій та аналізі деталей та доказів. Розглядається питання про роль різних підходів до мислення в навчанні та їх вплив на розвиток критичного мислення у студентів. Зауважується, що логічне мислення формує здатність абстрагуватись від конкретної ситуації та аналізувати предмет або явище узагальнено, критично оцінювати матеріал та робити обґрунтовані висновки. З іншого боку, кліпове мислення дозволяє швидко розуміти та оцінювати ситуації, що виникають миттєво, та зосереджуватися тільки на найважливіших елементах. Відзначається, що залежно від контексту та завдання, можна використовувати різні підходи до розвитку мислення (критичне, творче, системне, саморозвиток, моделювання). Розвиток логічного мислення та здатності до аналізу є ключовими у сучасному світі та може бути корисними в будь-якій професії. У контексті студентів медиків, логічне мислення є надзвичайно важливим, оскільки вони повинні мати повну картину про те, що вони вивчають і здатні критично мислити про матеріал. З іншого боку, кліпове мислення може бути небезпечним для майбутніх лікарів, оскільки воно обмежує їх здатність абстрагуватися та узагальнювати інформацію. Тому важливо розвивати логічне мислення студентів медиків, щоб вони могли зрозуміти та аналізувати складну інформацію та застосовувати її на практиці.
The article discusses the current issues that arise in the information society, such as information overload, decreased attention and concentration, technology addiction, and others. These problems require a solution, and one of the possible options is the development of logical thinking skills. It is also important to maintain a balance between the use of technology and real-life experiences and to focus on education and upbringing of the younger generation. The development of the information society leads to changes in the way people communicate and think, which has led to a new type of thinking called "clip thinking." Solving the problems associated with this is an extremely important task for modern society. It is determined that clip thinking is characterized by a more intuitive and emotional approach to problem-solving, the use of multiple sensory channels of perception, rapid processing of information, and capturing the general meaning. Logical thinking is based on analysis, systematic and sequential thinking, the use of logical operations, strategies, and analysis of details and evidence. The role of different thinking approaches in education and their impact on the development of critical thinking in students is discussed. It is noted that logical thinking develops the ability to abstract from a specific situation and analyze an object or phenomenon in a generalized way, critically evaluate material and make reasoned conclusions. On the other hand, clip thinking allows for quick understanding and evaluation of situations that arise instantly and focusing only on the most important elements. It is emphasized that depending on the context and task, different approaches to thinking development (critical, creative, systematic, self-development, modeling) can be used. The development of logical thinking and the ability to analyze is key in the modern world and can be useful in any profession. In the context of medical students, logical thinking is extremely important because they need to have a complete understanding of what they are studying and be able to critically analyze the material. On the other hand, anecdotal thinking can be dangerous for future doctors as it limits their ability to abstract and generalize information. Therefore, it is important to develop the logical thinking of medical students so that they can understand and analyze complex information and apply it in practice.

Опис

Ключові слова

інформаційне суспільство, кліпове мислення, логічне мислення, майбутні лікарі, information society, clip thinking, logical thinking, future doctors

Бібліографічний опис

Лобач Н. В. Мислення та сприйняття: логічне та кліпове мислення майбутніх фахівців / Н. В. Лобач // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 3 (9). – С. 430–440.