Наукові праці. Кафедра фізики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 240
 • Документ
  Embracing artificial intelligence in education: Shaping the learning path for future professionals
  (Malque Publishing, 2024-05-07) Makarenko, O.; Borysenko, O.; Horokhivska, T.; Kozub, V.; Yaremenko, D.; Макаренко, Олександр Володимирович
  The integration of artificial intelligence plays a key role in modern education, transforming the learning process and training of future specialists. The purpose of the present research is to analyze the role of artificial intelligence in education, define its goals and objectives, and apply various research methods to identify the main aspects of this integration. In the course of the research, existing technologies and methods of using artificial intelligence in education were analyzed, and integration goals were identified, including personalization of learning, improving accessibility and efficiency of education, and preparing students for modern labor market challenges. The research results have shown that the integration of artificial intelligence into education opens up new prospects for improving the learning process while also posing challenges related to data security and staff training. The integration of artificial intelligence is a significant breakthrough in the modern world, where technology is playing an increasingly important role in education. This guideline draws attention to the goals and objectives of integrating artificial intelligence into education, as well as to the various research methods used to study this issue. The advantages and challenges faced by educational institutions in implementing such technology are discussed, and the key aspects of cooperation between artificial intelligence and humans are highlighted. The present research is an important contribution to understanding the role of technology in modern education and identifying ways to use it optimally. The conclusion emphasizes the importance of developing a harmonious interaction between artificial intelligence and humans to ensure optimal learning and preparation for the future.
 • Документ
  Проектна діяльність майбутніх учителів фізики
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019) Макаренко, Катерина Степанівна; Макаренко, Володимир Іванович; Макаренко, Олександр Володимирович; Матяш, Людмила Олександрівна; Makarenko, K.; Makarenko, V.; Makarenko, O.; Matiash, L.
  Формулювання проблеми. Метою дослідження є розкриття алгоритму проектної діяльності у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики на матеріалі біомеханіки. Матеріали і методи. Для дослідження використовували теоретичний аналіз, структурно-логічний аналіз змісту і структури навчального процесу та спостереження. Результати. Подається алгоритм роботи над проектом, який включає чотири етапи: організаційний, аналітичний, дослідницький і контролюючий. Автори розкривають сутність етапів проекту, наводять приклади на матеріалі біомеханіки, висвітлюють особливості реалізації розробленого алгоритму в процесі викладання фізики в поєднанні з груповим методом. При цьому групова навчальна діяльність виконує організаційну функцію. Полягає вона в тому, що студенти навчаються розподіляти обов’язки, спілкуватися один з одним, розв’язувати конфлікти, що виникають у спільній діяльності. В груповій роботі кожен із них бере на себе функції викладача і виконує фахові види діяльності. На першому етапі визначається тема і мета проекту, створюється проблемна ситуація, виділяється протиріччя, формулюється проблема, здійснюється пошук варіантів вирішення та обговорюються методи дослідження. На другому етапі визначаються джерела інформації, здійснюється опис кінцевого результату та розподіл завдань, а також формулювання плану роботи. Третій етап включає збір та аналіз зібраної інформації, виконання роботи згідно з планом, формулювання висновків і пропозицій. На контролюючому етапі формулюються результати, відбувається захист проекту та прогнозуються нові проблеми. Висновки. Метод проектів як педагогічна технологія передбачає сукупність дослідницьких, пошукових і проблемних методів. Він органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Цей підхід можна використати не лише для підготовки майбутніх учителів фізики, а й організувавши аналогічно проектну діяльність під час вивчення інших природничих дисциплін
 • Документ
  Вплив піролідиндитіо карбамату амонію на біомеханічні характеристики стегнової кістки щурів за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натрію
  (Українська медична стоматологічна академія, 2021) Ковальова, Ірина Олександрівна; Макаренко, Володимир Іванович; Сілкова, Олена Вікторівна; Макаренко, Олександр Володимирович; Костенко, Георгій Віталійович; Ковалева, И. А.; Макаренко, В. И.; Силкова, Е. В.; Макаренко, А. В.; Костенко, Г. В.; Kovaleva, I. O.; Makarenko, V.I.; Silkova, O. V.; Makarenko, O. V.; Kostenko, H. V.
  Досліджено вплив інгібітора активації NF-κB піролідиндітіокарбамату амонію на біомеханічні характеристики стегнової кістки щурів за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натрію. Експерименти проведено на 30 білих щурах лінії Вістар масою 190-240 г, розподілених на 3 групи: 1-ша – інтактні тварини, 2-га – після поєднаного введення фториду натрію (10 мг/кг маси тіла) та нітрату натрію (500 мг/кг маси тіла) протягом 30 діб, у 3-й групі, починаючи з 15-ї доби інтоксикації, внутрішньоочеревинно вводили інгібітор активації NF-κB піролідиндітіокарбамат амонію в дозі 76 мг/кг 3 рази на тиждень. Дослідження біомеханічних властивостей стегнової кістки проводили за 2-х точковою схемою (випробовування на лінійний розрив) та 3-х точковою схемою (випробовування на згин) з використанням машини розривної РМУ-0,05-1 з оцінкою розрив-ного навантаження (міцності) та відносного подовження кісток (пружності), а також за 4-х точко-вою схемою (випробовування на згин) за допомогою деформаційної установки МРК-1 з розрахунком модулю Юнга, межі міцності, відносної залишкової деформації до руйнування та відносного видовження до руйнування. Призначення піролідиндитіокарбамату амонію за умов експерименту досто-вірно збільшувало розривне навантаження при лінійному розриві та на згин на 35,3 та 23,5% відповідно порівняно з результатами 2-ї групи. Відносне подовження кісток при випробовуванні на ліній-ний розрив і згин було більшим, ніж значення 2-ї групи на 7,9 та 18,6 %. При випробовуванні на згин за 4-х точковою схемою за допомогою деформаційної установки МРК-1 було виявлено вірогідне під-вищення модулю пружності Юнга на 19,8% порівняно з результатами 2-ї групи. Проте показники межі пружності та міцності, відносного видовження крайніх волокон до руйнування суттєво не змі-нювалися. Зроблено висновок, що інгібітор транскрипційного чинника NF-κB піролідиндитіокарбамат амонію за умов поєднаного введення фториду та нітрату натрію є ефективними остеопро-тективним засобом, збільшує міцність і пружність стегнових кісток.
 • Документ
  Зміст та особливості використання електронного посібника «Біологічна фізика» в умовах медичних закладів вищої освіти
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2023) Макаренко, Олександр Володимирович; Макаренко, Катерина Степанівна; Макаренко, Володимир Іванович; Сілкова, Олена Вікторівна; Матяш, Людмила Олександрівна; Makarenko, Oleksandr; Makarenko, Kateryna; Makarenko, Volodymyr; Silkova, Olena; Matiash, Liudmyla
  Формулювання проблеми. Актуальною проблемою для сучасної вищої школи є розроблення та використання в навчальному процесі цифрових інструментів, які можна використовувати для забезпечення аудиторної, самостійної та дистанційної форм навчання. Метою дослідження є розкриття змістута умов функціонування електронного навчального посібника «Біологічна фізика» під час вивчення медичної і біологічної фізики майбутніми лікарями в медичних ЗВО. Матеріали і методи. З метою з’ясування стану розробленості проблеми дослідження в педагогічнійтеорії та практиці використано: теоретичний аналіз, порівняння, узагальнення і систематизацію. Для досягнення мети застосовано: анкетування майбутніх лікарів з метою визначення типу сприйняття інформації; педагогічне спостереження за їх роботою з електронним посібником; експертне оцінювання з метою виявлення форм, що активізують функціонування електронного посібника. Результати анкетування оброблено статистичними методами. Результати. Авторами проаналізовано зміст та умови функціонування електронного навчального посібника «Біологічна фізика». В структурі кожної з його тем виділено теоретичну і практичну частини та засоби для самоконтролю. Цю структуру розглянуто на прикладі вивчення однієї з тем. Показано реалізацію переходів до різних видів діяльності. Розкрито компетентнісний підхід до навчання. Виділено умови функціонування електронного посібника в навчанні майбутніх лікарів, серед яких: врахування типів сприйняття інформації майбутніми лікарями; створення специфічного освітнього середовища в центріякого є комп’ютер; гармонійне поєднання електронного посібника з іншими засобами навчання; врахування його особливостей при виборі форм і методів навчання; врахування специфіки дистанційного навчання при його використанні. Висновки. Аналіз досвіду науковців, методистів та власного дослідження виділених умов функціонування електронного навчального посібника «Біологічна фізика», можна зробити висновок, що його використання активізує роботу студентів. Подальшого дослідження потребує серія електронних посібників з використанням задач і вправ медико-біологічного змісту.
 • Документ
  Digital transformation of higher medical education: challenges, optimization
  (2023-08-21) Makarenko, Oleksandr; Vainahii, Olha; Tsybulska, Tamila; Koval, Andrew; Vivsyannuk, Volodumyr; Макаренко, Олександр Володимирович
  The purpose of the article is to analyze the digital transformation of higher medical education, trace individual challenges and methods of optimization to improve the pedagogical process. To realize this goal, a number of scientific methods are applied, including analysis, synthesis, deduction and induction, abstraction, and prognostic method. In the results, the aspects of the digitalization processes of the formation of the educational medical environment through the prism of optimization and the challenges on the way to improving the digitalization of higher medical education institutions of Ukraine are investigated. Certain difficulties have been noted on the way to the introduction of innovative technologies, which in Ukrainian realities are mostly related to the lack of technology and funding. In the conclusions, the main attention is paid to the fact that in the future the evolution of digital technologies will pose new challenges for pedagogical thought and its development.
 • Документ
  Елементи творчості у підготовці майбутнього лікаря
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023) Макаренко, Олександр Володимирович; Makarenko, O. V.
  У сучасному світі у галузі охорони здоров’я постійно відбуваються зміни, розвиток та вдосконалення технологій та методів лікування, проводяться різноманітні дослідження. Сучасна медицина стикається зі значними викликами, такими як пандемії, інновації, новіметоди та засоби лікування та обстеження, які треба швидко освоювати. Кожен клінічний випадок є унікальним, і підхід до лікування має бути індивідуалізованим, що дозволяє лікарям знаходити оптимальні рішення для кожного пацієнта на основі його особливостей. Саме творчість допомагає розв’язувати проблеми та вдосконалювати стандарти медичної допомоги. Це сприяє підвищенню якості медичних послуг та задоволенню потреб пацієнтів. Метою статтіє розкриття основних етапів творчої діяльності у підготовці майбутніх лікарів на матеріалі творчих завдань та нових технологій навчання здобувачів.У статті розглядаються основні рівні творчого процесу: інтуїтивний, репродуктивний, репродуктивно-творчий, творчо-репродуктивний, творчий та їм відповідні мисленнєві операції (стратегії) такі, як: розуміння, пошуки аналогів, комбінуючий, реконструюючий, які розгортаються у процесі роботи над фізичною задачею. При виборі задач переваги надаються авторським. Практика показує, що інтенсивність творчого процесу підвищується, коли задачі розв’язуються не традиційно, а з використанням ігрових технологій. У статті наведено такі ігри: бліцтурнір або «Поле чудес» «Крокодил»; «Хто я? Що я?»; «Що? Де? Коли?».Було виявлено, що на заняттях досягається комбінаторний, репродуктивний та репродуктивно-творчий рівень, але творчо-репродуктивний та творчий рівень досить важко сформувати. Це потребує розробки спеціальних систематизованих завдань, в складі методичних комплексів, який включає в себе творчі технології. Подальшого дослідження потребує аналіз інших стратегій у поєднанні зі стратегією комбінування та з’ясування залежності мисленнєвої стратегії комбінування від мисленнєвих стилів того, хто розв’язує творчу фізичну задачу.
 • Документ
  Формування наукового світогляду як складової дослідницької компетентності майбутніх лікарів
  (Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2023) Макаренко, Олександр Володимирович; Makarenko, O. V.
  Вимоги до спеціаліста медичного профілю постійно зростають. Лікар змушений працювати умовах підвищеної конкуренції та бурхливого розвитку технологій. Завдання сучасного лікаря є не лише на основі причинно-наслідкових зв'язків через симптоми і синдроми встановлювати діагноз, дотримуватися в лікуванні встановленої концепції, а й важливим є врахування багатофакторності процесів, що оточують пацієнта. Світогляд є ядром структури особистості та являє собою орієнтир у професійній діяльності, що спрямовує процес сприйняття дійсності. Тому вкрай необхідно формувати його саме у процесі підготовки майбутнього лікаря. Розуміння сучасної фізичної картини світу в найширшому розумінні є основою наукового світогляду. Історична, наукова та освітня ситуація, що змінилася за останні роки в Україні вимагає переосмислення проблеми формування наукового світогляду в навчальному процесі. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні методологічного напряму формування наукового світогляду як компоненту дослідницької компетентності у майбутніх лікарів на матеріалі історії фізики. У статті подано методологічний напрям формування наукового світогляду майбутнього лікаря, що є системою принципів і засобів організації, побудови теоретичної і практичної діяльності на прикладі теорії Максвелла. В процесі формування наукового світогляду майбутнього лікаря на матеріалі історії фізики слід мати на увазі те, що є матеріал, який безпосередньо несе світоглядний потенціал, матеріал, який за певних умов стає світоглядним (біографії вчених-фізиків) і матеріал, який не має світоглядного потенціалу. Подальшого потребують розробки системи таких матеріалів, а також розробка інших напрямів формування наукового світогляду на матеріалі фізики та інших природничих дисциплін у медичному закладі вищої освіти.
 • Документ
  Проблемне навчання як засіб формування творчої особистості майбутнього лікаря
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023) Макаренко, Олександр Володимирович; Makarenko, O. V.
  Основним завданням вищої медичної освіти є підготовка майбутніх фахівців, які здатні самостійно здобувати нові знання, що актуалізує проблему формування у здобувачів дослідницької компетентності, формування якої вимагає застосування проблемних методів навчання. Метою статті є розкриття проблемного навчання як ефективного засобу формування творчої особистості майбутнього лікаря. Реалізація проблемного навчання може здійснюватися на основі розробленого клінічного сценарію, експериментальних або клінічних лабораторних даних, зображень, наукових статей, реального або симуляційного пацієнта. Структурно-логічний аналіз процесу творчості дозволяє зробити однозначний висновок про наявність двох компонентів творчого процесу логічного і нелогічного. Ідея проблемності в навчанні втілюється у методах навчання фізики. За загальною класифікацією, такими методами є: проблемний виклад, евристична бесіда, частково-пошуковий і дослідницький методи. Проблемне навчання є ефективним у підготовці здобувачів вищої медичної освіти та має низку переваг перед традиційними методами навчання. Воно базується на принципах теорії навчання дорослих, сприяє підвищенню мотивації студентів, заохоченню їх до встановлення власних навчальних цілей і надання їм самостійності в ухваленні рішень у процесі вивчення як природничих так і клінічних дисциплін. Нами розглянуто особливості впровадження проблемного навчання майбутніх лікарів на матеріалі природничих дисциплін та його вплив на формування творчої особистості майбутнього лікаря. Подальшого дослідження потребують апробація системи проблемних ситуацій при різних формах навчання, а також розглянути зв’язок проблемного навчання з рівнем сформованості дослідницької компетентності майбутніх лікарів.
 • Документ
  Впровадження окремих методів проблемно-орієнтованого навчання у процесі вивчення медичної і біологічної фізики
  (2023-05-05) Самойленко, Сергій Олександрович; Samoilenko, S. O.
  Вища медична освіта стикається і з новими викликами системи охорони здоров’я, що передбачають, у свою чергу, внесення змін до освітніх програм і бакалаврату, і магістратури. При всьому різноманітті сучасних програм медичних закладів, об’єднує їх зміщення акцентів з традиційних дидактичних методів на проблемно-орієнтовані форми організації освітньої діяльності. Проблемно-орієнтовані методи спрямовані на досягнення цілей навчання через міждисциплінарну взаємодію. Мета дослідження – вивчити ефективність проблемно-орієнтованого навчання у процес вивчення медичної і біологічної фізики медичного закладу вищої освіти. У дослідженні взяли участь 70 здобувачів другого рівня вищої освіти Полтавського державного медичного університету під час вивчення дисципліни «Медична і біологічна фізика». Для організації підготовки до практичних занять і для самостійної роботи над окремими темами було розроблено комплекс вправ та запитань, що базувався на принципах проблемно-орієнтованого навчання. Було розроблено опитувальник із 14 запитань, що мав на меті визначити рівень задоволеності викладання дисципліни та оволодіння ними практично орієнтованими навичками. Загалом, користь від використання у навчальному процесі під час вивчення дисципліни практично-орієнтованого матеріалу респонденти оцінили у середньому на 4,6 бали, досвід роботи з практично-орієнтованими матеріалами на заняттях – на 4,8, попередній досвід роботи з практично-орієнтованими матеріалами – 4,1. Студенти відмітили, що заняття з дисципліни були добре організовані та актуальні, сприяли оволодінню практичними навичками (4,9 бали); виявлено, що практичні заняття з медичної і біологічної фізики сприяли розумінню клінічних аспектів дисципліни на 4,5 бали; на інтерес до клінічних дисциплін досвід роботи на практичних заняттях з медичної і біологічної фізики вплинув у середньому на 3,8 бали. За результатами аналізу відритих запитань було виявлено, що найкориснішими студенти вважають, серед іншого, фото- та відео контент.
 • Документ
  Фазові діаграми ізотопологів води та інертних речовин
  (Український фізичний журнал, 2024-04-17) Булавін, Леонід Анатолійович; Рудніков, Євгеній Григорович; Самойленко, Сергій Олександрович; Bulavin, L. A.; Rudnikov, Ye. G.; Samoilenko, S. O.
  У роботі наведені фазові діаграми, які розраховано за літературнии даними для ізотопологів води та інертних речовин. Проведена перевірка принципу відповідних станів при використанні калоричних змінних. Показано, що у приведених координатах температури, тиску та хімічного потенціалу ізотопологи води складають одну групу речовин і мають подібні фазові діаграми. Разом з тим, інертні речовини, починаючи з аргону, в зазначених координатах утворюють іншу групу речовин з подібними фазовими діаграмами. В той же час, гелій та неон, для яких квантовий параметр де Бура за величиною є значним, мають фазові діаграми, відмінні від інших інертних речовин. Спрогнозовано фазові діаграми тритійованої води T2O та радону Rn.
 • Документ
  Вплив інформаційно-освітнього середовища на формування компетентностей учнів
  (Полтавський державний аграрний ініверситет, 2024-02-22) Кір'янова, Марина Сергіївна; Kirianova, Maryna
  У сучасному світі, насиченому технологіями та постійними змінами, інформаційно-освітнє середовище стає ключовим фактором, що визначає якість та ефективність освіти. Взаємодія учнів з інформаційними технологіями, доступ до електронних ресурсів та сучасні методи навчання визначають формування компетентностей, які є важливими для успішного функціонування в сучасному суспільстві.
 • Документ
  Вплив науково-дослідніцької діяльності здобувачів освіти на формування професійної особистості майбутнього лікаря
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Лобач, Наталія Вячеславівна; Ісичко, Людмила Володимирівна; Сілкова, Олена Вікторівна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Lobach, Nataliia; Isychko, Liudmyla; Silkova, Olena; Vatsenko, Anzhela
  У статті розглядається важливість формування висококваліфікованих медичних фахівців з глибокими знаннями, професійними навичками та відповідальністю, акцентуючи на те, що дослідницька активність у вищих навчальних закладах відіграє ключову роль у підготовці студентів до майбутньої кар’єри лікаря.
 • Документ
  Підвищення якості підготовки медичних фахівців на кафедрі фізики
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Сілкова, Олена Вікторівна; Лобач, Наталія Вячеславівна; Макаренко, Олександр Володимирович; Макаренко, Володимир Іванович
  Розглянуто питання підвищення якості підготовки фахівців, зокрема медичного профілю, на кафедрі фізики. Визначено критерії забезпечення якості освіти: академічна доброчесність, процедура і крите рії оцінювання здобувачів освіти, упровадження інформаційних технологій для організації освітнього процесу, самостійної роботи студентів.
 • Документ
  Алгоритмізації медичних задач для розвитку логічної компетентності у здобувачів медичних закладів вищої освіти під час вивчення медичної інформатики
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2024-01-26) Сілкова, Олена Вікторівна; Макаренко, Олександр Володимирович; Макаренко, Володимир Іванович; Хміль, Олена Всеволодівна
  На основі досвіду авторів викладання дисципліни «Медична інформатика» у Полтавському державному медичному університеті, у статті розкрито актуальність, значення, роль вивчення теми «Алгоритми. Алгоритмізація медичних задач» для здобувачів медичної освіти. Обґрунтовано необхідність вивчення даної теми для подальшої успішної професійної діяльності лікарів в сучасних умовах. Виділено аспекти професійної компетентності майбутнього медичного фахівця, подальший розвиток логічної та аналітичної компетентностей під час опанування даної теми.
 • Документ
  Методичні аспекти використання віртуальних інтерактивних платформ в організації навчального процесу у вищій школі
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023-12) Ісичко, Людмила Володимирівна; Лобач, Наталія Вячеславівна; Саєнко, Марина Сергіївна; Isychko, L.; Lobach, N.; Sayenko, M.
  У даній статті проводиться аналіз різних можливостей використання віртуальних інтерактивних платформ, таких як Padlet, Jamboard та Miro, з метою оптимізації навчального процесу в умовах дистанційного навчання та організації двостороннього зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу. Автори висвітлюють та ретельно досліджують поняття "віртуальна інтерактивна дошка", а також надають зіставний аналіз різноманітних віртуальних інтерактивних платформ. Особлива увага в статті приділяється актуальній проблемі викладачів - організації ефективного двостороннього зв'язку між учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Аргументується, що використання віртуальних інтерактивних платформ, зокрема віртуальних інтерактивних дошок, спроможне вирішити цю проблему. Серед переваг використання віртуальних інтерактивних платформ визначається залучення всіх учасників до спільної діяльності, активізація участі та співпраці викладачів зі здобувачами освіти. Однак у статті також висвітлені певні недоліки використання віртуальних інтерактивних платформ, такі як високі витрати, технічні вимоги та необхідність формування навичок користування ними у всіх учасників освітнього процесу. Автори підкреслюють важливість підготовки педагогічних працівників до використання віртуальних інтерактивних технологій в освітньому процесі. Автори статті закликають до активного розвитку навичок користування віртуальними інтерактивними платформами серед викладачів і вказують, що їх впровадження в навчальний процес сприяє не лише поліпшенню організації дистанційного навчання, але й збагаченню як дистанційного, так і очного навчального процесу вищої освіти. Також автори статті визначають напрямок поточних досліджень, спрямованих на вивчення впливу використання віртуальних інтерактивних платформ на освітній процес.
 • Документ
  Сучасний погляд на проблему формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-10-19) Сілкова, Олена Вікторівна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Лобач, Наталія Вячеславівна
  В умовах сьогодення випускники медичного вищого навчального закладу, повинні володіти достатнім рівнем комунікативної компетентності, що є обов’язковою складовою у процесі професійної підготовки висококволіфікованих і конкурентноспроможних лікарів. Успішність фахівця в медицині визначається професійними знаннями й навичками, досвідом і лікарською етикою, а також вмінням реалізувати їх у власній діяльності за рахунок певних особистісних якостей.
 • Документ
  Деякі аспекти саморегуляції у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів
  (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленко, 2023-10) Макаренко, Олександр Володимирович; Макаренко, Володимир Іванович; Сілкова, Олена Вікторівна; Гриньова, Марина Вікторівна; Макаренко, Катерина Степанівна; Makarenko, O.; Makarenko, V.; Silkova, O.; Grynova, M.; Makarenko, K.
  Формування саморегуляції організовує навчальну роботу студента, озброює вміннями самостійного виконання завдань, закладає основи вміння вчитися, що є головним завданням ЗВО. Тому питання формування саморегуляції і пошуки оптимальних шляхів його здійснення є актуальним і відповідає потребам сьогодення, що є основою дослідницької компетентності. Дослідження показало, що контингент медичних ЗВО є переважно екстравертним, тоді як природничі дисципліни по своїй суті більше сприяють розвитку здібностей, притаманних інтровертам. Це вимагає перегляду процесу підготовки майбутніх лікарів засобами природничих дисциплін. Виявлено зв’язок окремих аспектів саморегуляції у процесі діяльності з інтро- і екстраверсією, що теж варто враховувати при організації роботи на заняттях з природничих дисциплін.
 • Документ
  Використання електронних підручників на кафедрі фізики як засіб підвищення якості освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-10-19) Сілкова, Олена Вікторівна; Лобач, Наталія Вячеславівна; Макаренко, Володимир Іванович; Макаренко, Олександр Володимирович; Саєнко, Марина Сергіївна
  Сучасний процес формування професійної компетентності майбутніх лікарів передбачає практичне оволодіння вміннями здійснювати усне і писемне, вербальне й невербальне професійно-ділове спілкування з урахуванням норм сучасної української літературної мови, вміння передавати набутий досвід, досягати взаєморозуміння в колективі. Комунікативна компетентність виступає одним з основних факторів позитивного іміджу фахівця, сприяє його успішній самопрезентації. Невміння моделювати і самопроектувати професійну комунікацію загалом негативно впливає на якісні зміни в медичній сфері держави. З огляду на це комунікативна підготовка майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах потребує особливої уваги.
 • Документ
  Anxiety, depression, dysfunction of the autonomic nervous systemAnd their correlations during COVID-19 pandemic
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Zaporozhets, T. M.; Korovina, L. D.; Sukhomlyn, T. A.; Mishchenko, I. V.; Sukhomlyn, A. A.; Запорожець, Тетяна Миколаївна; Коровіна, Лідія Дмитрівна; Сухомлин, Тетяна Анатоліївна; Міщенко, Ігор Віталійович; Сухомлин, Андрій Анатолійович
  Метою дослідження було вивчення взаємозв'язку психологічних і регуляторних механізмів розвитку дисфункції автономної нервової системи у відповідь на стресові фактори під час пандемії COVID-19. Було обстежено 133 студента. Використовували опитувальники HADS, PSS-10, State-aR. Дисфункцію автономної нервової системи визначали за А.М. Вейном та на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. Серед когорти обстежених у 37,0 % відмічались прояви тривоги та 38,1 % мали субклінічні та клінічні прояви депресії. Помірний та високий рівень суб'єктивного стресу мали 99,1 % опитаних. У осіб з субклінічними та клінічними ознаками депресії відзначалась змінена варіабельність серцевого ритму. Прямі зв’язки були між рівнями тривоги та депресії (R=0,50, p<0,001), тривоги та стресу (R=0,28, p<0,01), тривоги та показника дисфункції АНС (R=0,23, p<0,05), депресії та дисфункції АНС (R=0,30, p<0,005), зворотні – між рівнем тривоги та сумарного показника автономної регуляції aR (R=–0,45, p<0,001), між рівнем депресії та сумарного показника автономної регуляції aR (R=–0,29, p<0,01).
 • Документ
  Симуляційні комп’ютерні технології як ефективний засіб якості підготовки здобувачів вищої медичної освіти
  (2023-06-21) Лобач, Наталія Вячеславівна; Саєнко, Марина Сергіївна; Lobach, Nataliia; Saienko, Maryna
  У статті розглядається важливість практичних навичок здобувачів вищої освіти та проблеми їх отримання за умови традиційного навчального середовища. Можливим варіантом вирішення цих проблем розглядається використання технологій інтерактивного навчання та комп’ютерних симуляційних технологій. У статті стверджується, що комп’ютерне моделювання може забезпечити реалістичний та інтерактивний досвід навчання, який точно імітує реальні життєві ситуації, дозволяючи здобувачам освіти розвивати практичні навички в контрольованому середовищі. Також пропонується використовувати електронні підручники і мультимедійні ресурси як ефективний спосіб доповнення теоретичних навчальних матеріалів. У статті розглянуто можливості використання технологій комп’ютерної симуляції для підвищення якості освіти та доступності практичного навчання майбутніх лікарів.