European position on clinical practice of extraction and nonextraction therapy in orthodontics

Анотація

Ортодонтичне лікування в будь-якому віці – це тривалий і складний процес, що вимагає комплаєнції між лікарем і пацієнтом, трудомісткість і комплексність, складність і тривалість якого з переходом від молочного до постійного прикусу зростають. Важливим фактором у прийнятті рішення про початок ортодонтичного лікування є його з кожним днем зростаюча вартість, причиною якої є прихід в щоденну практику сучасного лікаря-ортодонта новітніх дорогих технологій і конструкцій, а, найголовніше, переведення стоматології в цілому і ортодонтії, зокрема, в приватний сектор. Способів скорочення термінів ортодонтичного лікування декілька: в періоді зміни зубів – це прийоми корекційного видалення зубів, засновані на різниці мезіально-дистальних розмірів молочних молярів та премолярів, які приходять їм на зміну, метод Hotz, в постійному прикусі – це видалення окремих здорових зубів відповідно до обраної стратегії лікування порушень прикусу, компактостеотомія, застосування різних фізіотерапевтичних методів без лікарських препаратів і з вживанням засобів, що сприяють послабленню кісткової тканини в поєднанні з активною дією фізичних факторів та інші, пов'язані з удосконаленням ортодонтичних конструкцій. Найбільш значущим чинником в ортодонтичному лікуванні, що приводить у великій кількості випадків до переривання корекційного процесу, є його тривалість, що досягає в періоді постійних зубів 2-3 років. Ще одна серйозна проблема в ортодонтичному лікуванні, безпосередньо пов'язана з питанням стратегічного вибору екстракційного або безекстракціонного методу лікування – це стабільність отриманих клінічних результатів. Тільки грамотне лікарське прогнозування стабільних морфологічних і функціональних клінічних успіхів ортодонтичного лікування може бути науковою і моральною основою для вибору стратегії ведення ортодонтичного пацієнта із застосуванням видалення окремих (одного і декількох) здорових зубів. Тому проблема скорочення термінів ортодонтичного лікування як у дітей, так і у дорослих – одна з найважливіших в корекції прикусу в будь-якому віці. Саме тому в комплексному ортодонтичному лікуванні хірургічні заходи займають значне місце. Видалення окремих постійних зубів – це відповідальне узгоджене рішення між пацієнтом і лікарем-ортодонтом, яке повинно бути індивідуальним з урахуванням безлічі факторів. Зі збільшенням кількості пацієнтів в періоді молочного прикусу лікар повинен бути підкований теоретичними знаннями і сучасними напрямками в особливостях ортодонтії зростаючого дитячого організму. Незважаючи на довгі десятиліття застосування в ортодонтичному лікуванні хірургічного прийому видалення здорових зубів, в європейській науковій літературі вибір екстракційного або безекстракційного методу лікування як і раніше є дискутабельним. Нові діагностичні методики, вдосконалені ортодонтичні конструкції, національні особливості будови лицьового черепа і багато інших сучасних поглядів дуже потрібні для правильного формування європейського мислення у ортодонта.; Orthodontic treatment is long-lasting and difficult process which requires compliance between doctor and patient, complexity, duration of which increases with transition from temporary to permanent bite. The main factor of orthodontic treatment is cost of the procedure because there are new and modern tools and equipment. There are several ways to reduce orthodontic treatment: in the period of changing teeth, these are methods of corrective teeth extraction, based on the difference in the mesial-distal dimensions of milk (temporary) molars and method Hotz, replacing them with premolars, is the removal of individual healthy teeth according to the chosen treatment strategy bite disorders, compact osteotomy, the use of various physiotherapeutic methods without drugs and with the use of agents that promote bone tissue relaxation in combination with active physical factors and others related to the improvement of orthodontic appliances. The most significant factor in orthodontic treatment, resulting in a number of cases of interrupting the correction process, is its duration, up to 2-3 years in the period of permanent teeth. One more serious problem in orthodontic treatment associated with strategic choice of extraction or nonextraction method of treatment is stability of received clinical results.Only therapeutic prognosis of stabile morphological and functional clinical advantages of orthodontic treatment can be a basis for choice of orthodontic treatment management with the use of extraction of some healthy teeth.So, the problem of orthodontic treatment both in children and adults is one of the most important in bite correction. That’s why surgeries are involved in complex orthodontic treatment. Extraction of some permanent teeth is coordinated decision between patient and orthodontist considering the number of factors. Orthodontist must be theoretically competitive in the peculiarities of child’s organism.Despite the use of surgery of healthy teeth in orthodontic treatment in European and scientific literature the choice of extraction and nonextraction method of treatment has been yet discussable. New diagnostic methods, modern orthodontic appliances, national peculiarities of face and other features are needed for correct European thought in orthodontist.

Опис

Ключові слова

видалення зубів за ортодонтичними показаннями, екстракційний метод лікування, безекстраційний метод лікування, extraction of teeth of orthodontic indices, extraction methods of treatment, non-extraction methods of treatment

Бібліографічний опис

Kuroiedova V. D. European position on clinical practice of extraction and nonextraction therapy in orthodontics / V. D. Kuroiedova, A. V. Petrova, Y. V. Rud // Проблеми екології та медицини. – 2019. – Т. 23, № 3–4. – С. 32–36.