Проблеми екології та медицини, Том 23, № 3-4

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Etiopathogenesis and diagnostics of the mandibular permanent first molars retention. A literature review.
  (2019) Voronkova, H. V.; Smagliuk, L. V.; Karasiunok, A. Y.; Воронкова, Ганна Володимирівна; Смаглюк, Любов Вікентіївна; Карасюнок, Анна Євгеніївна
  Прорізування першого постійного моляра дуже важливе, оскільки воно забезпечує гармонію росту обличчя і дос-татню оклюзійну підтримку. Затримка прорізування цього зуба може викликати морфологічні, функціональні та естетичні порушення. До них відносяться зменшення вертикальних розмірів нижньої частини обличчя, екструзію зубів антагоністів, порушення прикусу, формування фолікулярної кісти, перикоронального запалення, і резорбцію коренів сусідніх зубів, так і функціональні проблеми з боку зубо-щелепної ділянки та ін. У зв’язку з цим, питання етіології, патогенезу, ранньої діагностики та подальшої тактики лікування ретенції нижніх перших постійних молярів є дуже актуальним для сучасного ортодонта. Матеріали і методи дослідження. У статті проведений огляд та аналіз літератури щодо етіології, патогенезу, ранньої діагностики ретенції нижніх перших постійних молярів. Ре-зультати. Аналіз літератури вказав на незначну кількості досліджень щодо порушення прорізування перших моля-рів нижньої щелепи. В більшості випадків вони представлені клінічними випадками. За даними світової літератури поширеність затримки прорізування першого моляра нижньої щелепи становила від 0,01% до 0,04%. Дані літератури вказують на те, що ретенція нижнього першого моляру – це поліфакторне захворювання. До етіологічних чинників автори відносять загальні та місцеві фактори. Місцеві фактори, що викликають затримку прорізування зубів, включають порушення шляху прорізування зубів, аномалію форми зуба, гіперплазію, зміщення зачатку через кісту і пухлину, втрату простору для прорізування, фіброз ясен, ідіопатичні умови. Системні фактори включають ендокринні розлади, такі як гіпотиреоз, гіпертиреоз, гіпопаратиреоз, рахіт, краніофаціальну гіпертрофію. В літературному огляді представлені морфологічні та рентгенологічні діагностичні критерії порушення прорізування перших постійних нижніх молярів. Так, корейські вчені запропонували визначати глибину ретенції, кут нахилу та простір для їх прорізування на панорамних рентгенограмах. В огляді представлена класифікація типів ретенції перших постійних молярів нижньої щелепи.
 • Документ
  Mastering the tools of citation databases in higher medical education
  (Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук національного прогресу, 2019) Morokhovets, H.; Lysanets, Yu.; Ostrovska, L.; Purdenko, T.; Мороховець, Галина Юріївна; Лисанець, Юлія Валеріївна; Островська, Людмила Йосипівна; Пурденко, Тетяна Йосипівна; Мороховец, Галина Юрьевна; Лисанец, Юлия Валериевна; Островская, Людмила Иосифовна; Пурденко, Татьяна Иосифовна
  У сучасному науковому середовищі якість публікацій, публікаційну активність вченого, навчального закладу чи наукової установи оцінюють з допомогою комплексу науковометричних показників. Серед них виділяють наступні: сумарну цитованість, загальну кількість посилань, індекс Хірша, імпакт-фактор, g-індекс, і-10-індекс. Метою статті є висвітлення прийомів роботи зі світовими науковометричними базами наукової літератури, пояснення сутності та алгоритмів розрахунку основних науковометричних показників. У процесі підготовки статті використано бібліосемантичний метод дослідження для аналізу наукової літератури. У статті висвітлено принципи роботи з міжнародними базами даних Scopus, Web of Science Google Scholar, бібліографічним менеджером Mendeley, системою ORCID, сутність науковометричних показників, що розраховуються даними ресурсами та сфери їх застосування. Проаналізовано позитивні сторони використання науковометричних показників для визначення впливовості конкретного автора чи установи, а також ряд суб’єктивних недоліків широкого їх впровадження у закладах вищої освіти. Сучасні інструменти роботи з науковою інформацією відіграють провідну роль у науково-дослідній діяльності вчених, закладів вищої освіти, наукових установ. Рівень якості публікацій визначається з допомогою низки науковометричних показників, що розраховуються авторитетними базами наукової літератури. Серед них визнаними є бази Scopus та Web of Science. h-індекси, розраховані на основі публікацій у цих базах, слугують якісними показниками оцінювання наукової діяльності. Scopus та Web of Science, крім власних вбудованих інструментів пошук у, візуалізації, аналізу та відслідковування даних, інтегровані з реєстрами вчених, бібліографічними менеджерами, плагінами, що дозволяють автоматизувати процеси створення цитат, списків літератури, підготовки публікацій за вимогами конкретного видання, роботи з повнотекстовими версіями статей у різних форматах ; В современной научной среде качество публикаций, публикационную активность ученого, учебного заведения или научного учреждения оценивают с помощью комплекса научнометрических показателей. Среди них выделяют следующие: суммарную цитируемость, общее количество ссылок, индекс Хирша, импакт-фактор, g-индекс, и-10-индекс. Целью статьи является освещение приемов работы с мировыми научнометрическими базами научной литературы, объяснение сущности и алгоритмов расчета основных научнометрических показателей. В процессе подготовки статьи использованы библиосемантический метод исследования для анализа научной литературы. В статье освещены принципы работы с международными базами данных Scopus, Web of Science Google Scholar, библиографическим менеджером Mendeley, системой ORCID, сущность научнометрических показателей, рассчитываемых данными ресурсами и сферы их применения. Проанализированы положительные стороны использования научнометрических показателей для определения влияния конкретного автора или учреждения, а также ряд субъективных недостатков широкого их внедрения в учреждениях высшего образования. Современные инструменты работы с научной информацией играют ведущую роль в научно-исследовательской деятельности ученых, высших учебных заведений, научных учреждений. Уровень качества публикаций определяется с помощью ряда научнометрических показателей, рассчитываемых авторитетными базами научной литературы. Среди них признанными являются базы Scopus и Web of Science. h-индексы, рассчитанные на основе публикаций в этих базах, служат качественными показателями оценки научной деятельности. Scopus и Web of Science, кроме собственных встроенных инструментов поиск в, визуализации, анализа и отслеживания данных, интегрированные с реестрами ученых, библиографическими менеджерами, плагинами, позволяющие автоматизировать процессы создания цитат, списки литературы, подготовки публикаций по требованиям конкретного издания, работы по полнотекстовыми версиями статей в различных форматах; In the contemporary academic setting, the quality of publications and the publication activity of a scientist, educ a tional or research institution are evaluated using a set of scientific metric indicators. There are the fol lowing parameters: total citations, total number of links, the Hirsch index, impact factor, g-index, and-10 index. The aim of the paper is to cover the methods of working with the world scientific and metric databases of literature, as well as to explain the essence and algorithms for calculating the major scientific and metric indicators. We used the bibliosemantic resea rch method in o rder to analyze the relevant scientific literature. The article describes the principles of mastering the tools of international databases Scopus, Web of Science, Google Scholar, Mendeley bibliographic manager, ORCID system. The paper focuse s on the essence of scientific and metric indicators, calculated by these resources, as well as their scope and possibilities. The authors analyze the positive aspects of using the scientific metrics to determine the influence of a particular author or ins titution, as well as a number of subjective disadvantages of their widespread adoption in higher edu cation. The modern tools for working with scientific information play a key role in the research activities of s cientists, instit u tions of higher education, research institutions. The quality of publications is determined by a number of scientific metrics, calc ulated by authoritative scientific literature databases, such as Scopus and Web of Science. The h - indices are calculated in terms of publications in th ese bases, and serve as qualitative indicators for scientific activity evaluation. Scopus and Web of Science, in addition to their own built - in tools for searching, visualizing, analyzing and tracking data, integrated with the registers of scientists, bibl iographic managers, plugins that allow to automate the processes of citation, lists of liter ature, preparation of publications according to the requirements of a specific edition, work with full- text versions of art icles in different formats.
 • Документ
  Diagnostic value of laboratory tests of women in the dynamics of treatment of periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Petrushanko, T. O.; Krutikova, A. D.; Krutikova, E. I.; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Крутікова, Анна Дмитрівна; Крутікова, Елла Іванівна; Петрушанко, Татьяна Алексеевна; Крутикова, Анна Дмитриевна; Крутикова, Элла Ивановна
  The lack of clear dental screening strategy for women with bacterial vaginosis (BV) leads to inadequate treatment planning, since atypical triggering factors are not considered, despite the given evidence for the presence of chronic generalized inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases in patients with BV. The analysis of the oral fluid, especially its protective properties, is crucial in the noninvasive diagnostics. In this regard, alpha-amylase and secretory IgA (sIgA) are noteworthy. The aim of the research. The paper was aimed at verification of the diagnostic value of the assessment of the outcomes of the recent treatment of inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases in women of reproductive age with bacterial vaginosis by determining the changes in the kinetic activity of alpha- amylase and sIgA concentration. Material and Methods. 50 women of reproductive age have been examined. The subjects were assigned into groups according to their gynecological status: Group I (control) (n=10) included women with the I and II degree of purity of the vagina Group II (n=10) included carriers of Gardnerella vaginalis without diagnosed bacterial vaginosis ; Group ІІІ-A (n=15) included women with verified diagnosis of BV who received conventional treatment; Group IІІ-B (n=15) included women with BV, who received treatment using our patented treatment regimen that takes into account the presence of specific BV-microflora found in the oral cavity in this group of subjects. In the oral cavity the results of the amino-test of the oral fluid were analyzed and kinetic activity of alpha-amylase and sIgA concentration was determined. The presence of Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae in the oral cavity was determined by the polymerase chain reaction (PCR) method. Results. The sIgA level of women with BV was by 30-45% lower as compared to the value of patients without BV. Concentration of oral sIgA in both groups of women was restored after treat-ment, but the results of the III-A and III-B groups after treatment significantly differed (the result of sIgA in subjects of Group III-B was by 1.33 times higher than the value of Group III-A), indicating the higher efficacy of the proposed treatment regimen, which takes into account the presence of etiological agents of BV in the oral cavity. The results of the amino test of oral fluid were positive in patients of Group III-A before treatment in 73.3%, after treatment only in 53.3%, while in the subjects of Group III-B the initial result was 80%; after treatment, a decrease to 20% was regis-tered. Conclusions. The diagnostic value of the applied laboratory methods for examination of local resistance in women is sufficient for mass use as a control of the results in periodontal treatment of patients with inflammatory and inflammatory-dystrophic periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis ; Відсутність тактики стоматологічного обстеження жінок, що страждають на бактеріальний вагіноз (БВ), призводить до неадекватного планування лікування, оскільки не звертається увага на нетипові провокуючі фактори, не дивлячись на доведенність факту наявності у пацієнток із БВ хронічних генералізованих запальних та запально-дистрофічних захворювання пародонта. Важливим моментом неінвазивної діагностики є аналіз стану ротової рідини, є кінетична активність альфа-амілази та sIgA. Метою роботи стала перевірка діагностичної цінності оцінки результатів найближчого лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань пародонта у жінок репродуктивного віку із бактеріальним вагінозом шляхом визначення зміни показників кінетичної активності альфа-амілази та концентрації sIgA. Матеріали та методи. Обстежено 50 жінок репродуктивного віку. Поділ по групам проведено згідно гінекологічного статусу пацієнток: група контролю (І) – 10 жінок з І та ІІ ступенями чистоти піхви, ІІ група – 10 пацієнток, що є носіями Gardnerella vaginalis, але діагноз БВ не встановлено, ІІІ-А група – 15 жінок, що з БВ та були проліковані за загальноприйнятою методикою, ІІІ-Б група – 15 осіб із БВ, які застосовували запатентовану нами схему лікування. У порожнині рота аналізували результати проведення аміно-тесту ротової рідини, визначали кінетичну активність альфа-амілази та концентрацію sIgA. Методом полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) визначали наявність Gardnerella vaginalis та Atopobium vaginae у порожнині рота. Результати Рівень sIgA жінок із БВ знижений на 30-45%, порівняно з показником пацієнток, без БВ. Концентрація sIgA ротової рідини у жінок обох груп відновилася після лікування, але показники ІІІ-А та ІІІ-Б групи після лікування достовірно різнилися (результат sIgA у осіб ІІІ-Б групи вищий за показник ІІІ-А групи у 1,33 рази), що говорить про вищу ефективність запропонованої схеми лікування Результати аміно-тесту ротової рідини був позитивним у пацієнток ІІІ-А групи до лікування у 73,3%, після лікування –лише у 53,3%, в той час як у обстежених ІІІ-Б груп початковий результат склав 80%, після лікування зареєстровано зниження до 20%. Висновки. Діагностична цінність використаних лабораторних методів обстеження жінок їх місцевої резистентності є достатньою для масового використання в якості контролю результатів пародонтологічного лікування пацієнтів із запальними та запально-дистрофічними хворобами пародонта, асоційованими бактеріальним вагінозом.
 • Документ
  Diagnostic crtiteria of orthodontic treatment with extraction of some teeth
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Makarova, O. M.; Макарова, Олександра Миколаївна; Макарова, Александра Николаевна
  Orthodontic treatment for adults is always difficult process, which requires morphological, functional, aesthetic factors and limited possibilities of dentoalveolar teeth positioning. One of the most actual issues of orthodontic correction in adults is teeth extractions by orthodontic. Nowadays, when there is a concept of «arch development», skeletal enlargement and miniimplants, treatment with extraction should be correctly explained and determined by orthodontic treatment and should not be caused to functional status and face aesthetics, which provides qualitative and stabile result of treatment. Besides, necessity of teeth extraction of some teeth which are written in medical protocol, secures a doctor from law risks.; Планування ортодонтичного лікування дорослих – це завжди складний процес, що потребує врахування великої кількості морфологічних, функціональних та естетичних факторів і розуміння меж та «вичерпності» можливостей дентоальвеолярного переміщення зубів. Одним з найбільш актуальних питань ортодонтичної корекції у дорослих є видалення зубів за ортодонтичним показаннями з метою створення місця та корекції невідповідності верхнього та нижнього зубних рядів. На сьогоднішній день, коли існують концепція «arch development», скелетне розширення та мініімпланти, лікування з екстракцією має бути чітко аргументоване ортодонтичними показаннями, не призводити до погіршення функціонального стану та естетики обличчя, що забезпечить якісний та стабільний результат лікування. Крім того, протокольно доведена на основі об’єктивних методів обстеження необхідність видалення окремих зубів убезпечить лікаря-ортодонта від юридичних ризиків.