Вивчення ролі холінергічного компоненту в антидепресивній дії похідного 2-оксоіндоліну

Анотація

В експериментах на 60 білих статевозрілих щурах-самцах лінії Wistar вивчали вплив сполуки Э-38 у дозі 12 мг/кг у порівнянні з іміпраміном (25 мг/кг) при внутрішньоочеревинному введенні за 1 годину до застосування холінотропних аналізаторів ареколіну (15 мг/кг) і нікотину (10 мг/кг). Реєстрували: латентний період початку тремору (сек.), інтенсивність тремору в балах і ректальну температуру. Введення вегетотропного аналізатора викликало дрібноамплітудний тремор всього тіла, загальною тривалістю близько 25 хв. Також ареколін знижував температуру тіла експериментальних тварин на 2-3 0С у порівнянні з загальноприйнятими нормами. Застосування препарату порівняння іміпраміну вірогідно подовжувало тривалість латентного періоду початку тремору і зменшувало загальну тривалість тремору, попереджало зниження температури тіла порівняно з контрольною патологією. Профілактичне введення похідного 2-оксоіндоліну збільшувало час латентного періоду настання тремору у 2,5 рази у порівнянні з контрольною патологією (p<0,01). Також сполука вірогідно зменшувала загальну тривалість тремору і попереджала зниження температури тіла після уведення холіноміметика. Уведення нікотину супроводжувалось збудженням Н-холінореактивних структур, розвитком тремору і гіпотермії. Сполука Э-38 вірогідно зменшувала тривалість латентного періоду тремору і загальну тривалість нікотинового тремору у 1,4 рази у порівнянні з контролем; В экспериментах на 60 белых половозрелых крысах - самцах линии Wistar изучали влияние соединения Э-38 в дозе 12 мг/кг по сравнению с имипрамином (25 мг/кг) при внутрибрюшинном введении за 1 час до применения холинотропних анализаторов ареколина (15 мг/кг) и никотина (10 мг/кг). Регистрировали: латентный период начала тремора (сек.), интенсивность тремора в баллах и ректальную температуру. Введение вегетотропного анализатора вызвало мелкоамплитудный тремор всего тела, общей продолжительностью около 25 мин. Также ареколин снижал температуру тела экспериментальных животных на 2-3 0С по сравнению с общепринятыми нормами. Применение препарата сравнения имипрамина достоверно удлиняло продолжительность латентного периода начала тремора и уменьшало общую продолжительность тремора, предупреждало снижение температуры тела по сравнению с контрольной патологией. Профилактическое введение производного 2-оксоиндолина увеличивало время латентного периода наступления тремора в 2,5 раза по сравнению с контрольной патологией (p<0,01). Также соединение достоверно уменьшало общую продолжительность тремора и предупреждало снижение температуры тела после введения холиномиметика. Введение никотина сопровождалось возбуждением Н-холинореактивных структур, развитием тремора и гипотермии. Соединение Э-38 достоверно уменьшало продолжительность латентного периода тремора и общую продолжительность никотинового тремора в 1,4 раза по сравнению с контролем; It was studied an influence of E -38 substance in 12 mg/kg in comparison with imipramin (25 mg/kg) on effects of arekolin (15 mg/kg) and nikotin (10 mg/kg) at intraperitoneal injection per 1 hour to an usage of cholinotropic analizators during experiments on 60 state white rats Wistar. It was registetred a latent period of tremor start (sec), tremor intensity and rectal temperature. An intake of vegetative analizator caused minor tremor of the body which lasted 25 min. Also arekolin decreased a body temperature of animals in 2-3 degrees compared with standard norms. An intake of a drug compared with imipramin continued a duration of the latent period of tremor start and decreased a duration of a tremor, prevented temperature’s decrease compared with control pathology. Preventive intake of 2-oxoindolin derivative increased a latent period of a tremor in 2,5 times compared with control pathology. Also a substance decreased general tremor’s duration and prevented a temperature’s increase after cholinomimetics’ intake. Nicotine’s intake is caused by excitation of H-choloreactive structures, tremor’s development and hypothermia. E 38 substance decreased duration of the latent period and duration of tremor’s nicotine in 1,4 times compared with control.

Опис

Ключові слова

похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, тремор, ареколін, нікотин, производное 2-оксоиндолин-3- глиоксиловой кислоты, тремор, ареколин, никотин, 2-oxoindolin-3-glyoxylic acid derivatives, tremor, arekolin, nicotine

Бібліографічний опис

Вивчення ролі холінергічного компоненту в антидепресивній дії похідного 2-оксоіндолу / Р. В. Луценко, А. . Сидоренко, Т. О. Дев’яткіна [та ін. ] // Світ медицини та біології. – 2014. – №3 (45). – С.125–128.