Структурная организация ворсинок плаценты человека

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

На основі матеріалу 20 плацент за допомогою гістологічних методів і методу заключения тканин плаценти в епоксидну смолу і подальшого виготовлення із отриманих блоків тонких шліфів, проведені дослідження в цілях з’ясування характеру структурної організації і способів фіксації розгалужених термінальних відділів хоріальних ворсинок плідної плаценти в межах окремих котиледонів. Встановлено, що в окремому котиледоні виділяються осьові структури у вигляді стволових ворсинок та їх бокові і верхівкові відгалуження, до яких відносяться пре термінальні і термінальні ворсинки. Взаємозв’язок між ними та з перегородками базальної відпадаючої оболонки ендометрія відбувається за рахунок локальної адгезії за допомогою фибріноіда; On basis of 20 placentas with the help of histological method and the method of putting tissues of placenta into the epoxy resin and further production of thin slices from the received blocks was made a research. The aim of research was to find out the characteristics of structural organization and the method of fixation of branching terminal parts of chorionic villus of fetal placenta in the range of particular cotyledons. It was found out, then in the particular cotyledon axial structures in the form of them villous and their lateral and apical derivation are defined and terminal and preterminal villus refer to them. Interconnection between them and the septum of the basal lamina endometrium is effected at the expense of local adhesion with the help of fibrinoid.

Опис

Ключові слова

плацента, ворсинки, фибриноид, плацента, ворсинки, фибріноід, placenta, villus, fibrinoid

Бібліографічний опис

Блищавенко Ю.В. Структурная организация ворсинок плаценты человека // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 1. – С. 172–175.