Немедикаментозний підхід до лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів, що перебувають на нирково-замісній терапії

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Тернопільський національний медичний університет

Анотація

Мета – проаналізувати вплив немедикаментозного лікування, арт-терапії, на рівень тривожно-депресивних розладів у хворих, що перебувають на нирково-замісній терапії (НЗТ).Матеріал і методи. Дослідження проводилося на базі центру нефрології та діалізу Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». У дослідженні взяли участь 114 хворих, з яких 44 – пацієнти, що перебувають на програмному гемодіалізі, 21 – на перито-неальному та 49 пацієнтів, які склали контрольну групу, мали з ХХН І–ІІ стадій. Із 114 пацієнтів лише 42 пацієнти дали згоду на проведення специфічного немедикаментозного лікування. Інші 72 пацієнти були у групі спостере-ження. Дослідження тривало протягом року. Хворим проводили повторне анкетування для визначення тривоги/депресії, якості життя, яке також було проведено на початку дослідження. Методом немедикаментозного лікування був різновид арт-терапії – ізо-терапія. Для визначення показників тривоги та депресії використовували опитувальник HADS, а для визначення показників якості життя – анкету SF-36. Результати. При повторному огляді пацієнтів виявлено, що показники САТ та ДАТ у хворих, яким проводили арт-терапію, були достовірно нижчими, ніж у тих, яким така терапія не проводилась, р<0,05 у групах ГД1, ГД2, ПД1 та ПД2. Достовірна значима різниця виявлена і при порівнянні показників тривоги та депресії на початку дослідження та через рік. Так, наприклад, у ГД1 на початку дослідження рівень тривоги становив 9,2±0,9, а вже через рік – 6,2±1,2. Подібні дані спостерігаються також і в групах ГД2, ПД1 та ПД2 і при порівнянні показників депресії в даних групах. При дослідженні показників якості життя середні показники демонструють позитивний вплив арт-терапії через рік спостереження. Особливе місце в показниках ЯЖ посідають загальне та ментальне здоров’я. У нашому дослідженні саме ці показники продемонстрували статистично значиму різницю у внутрішній структурі кожної із досліджуваних груп через рік спостереження, р<0,05. Висновки. У пацієнтів, яким у комплексне лікування включали арт-терапію, через 12 місяців від початку тера-пії відзначали статистично достовірне зниження показників тривожності та депресії, покращення показників якості життя.Одночасно у пацієнтів, які перебували на НЗТ виявили статистично достовірне зниження як систоліч-ного, так і діастолічного артеріального тиску, що, безумовно, зменшувало ступінь кардіоваскулярного ризику
The aim – to analyze the impact of non-drug treatment, art therapy on the level of anxiety and depres-sive disorders in patients with RRT.Materials and Methods. The study was conducted on the basis of the Center for Nephrology and Dialysis of the Public Enterprise "Poltava Regional Clinical Hospital. M.V. Sklifosovsky Poltava Regional Council". The study involved 114 patients, of whom 44 were on programmed hemodialysis, 21 – peritoneal and 49, who were in the control group – patients with stage I–II CKD. Of the 114 patients, only 42 agreed to receive specific non-drug treatment. The other 72 pa-tients were in the observation group. The study was conducted during the year. Patients were re-surveyed to determine anxiety/depression, quality of life, which was also conducted at the beginning of the study. The method of non-drug treatment was a kind of art therapy iso-therapy. The HADS questionnaire was used to determine anxiety and depression, and the SF-36 questionnaire was used to determine quality of life.Results. Re-examination of patients revealed that the rates of SBP and DBP in patients who underwent art therapy were significantly lower than in those who did not receive such therapy, p<0.05 in groups HD1, HD2, PD1 and PD2. Sig-nificant significant differences were found when comparing anxiety and depression at the beginning of the study and after a year. For example, in HD1 at the beginning of the study the level of anxiety was 9.2±0.9, and a year later – 6.2±1.2. Similar data are also observed in the groups HD2, PD1 and PD2 and when comparing the indicators of depression in these groups. In the study of quality of life indicators, the average indicators show a positive effect of art therapy after a year of observation. General health and mental health have a special place in the indicators of QOL. In our study, these indica-tors showed a statistically significant difference in the internal structure of each of the studied groups after a year of observation, p<0.05.Conclusions. In patients who included art therapy in the complex treatment, 12 months after the start of therapy there was a statistically significant decrease in anxiety and depression, improvement in quality of life. At the same time, patients who were on RRT showed a statistically significant decrease in both systolic and diastolic blood pressure, which, of course, reduced the degree of cardiovascular risk.

Опис

Ключові слова

нирково-замісна терапія, тривога, депресія, якість життя, арт-терапія, renal replacement therapy, anxiety, depression, quality of life, art therapy

Бібліографічний опис

Рустамян С. Т. Немедикаментозний підхід до лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів, що перебувають на нирково-замісній терапії / С. Т. Рустамян, І. П. Катеренчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2022. – № 2. – C. 129–134.