Ефективне формування медико-педагогічної компетентностей у майбутніх лікарів

Анотація

На сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти та системи охорони здоров’я України спостерігається чимало важливих нововведень, покликаних наблизити відповідні аспекти життя нашої держави до високого цивілізаційного рівня, збагатити нашу медицину все новими досягненнями, що дозволять поліпшити якість життя населення, підвищити його тривалість. На тлі поліпшення технологічного складника медичної освіти не втрачають значущості й питання духовності, світогляду, внутрішнього світосприйняття. Формування цих якостей у майбутніх лікарів забезпечується через оволодіння системою біоетичних компетентностей та наукових основ медичної деонтології, ідеологічні підґрунтя яких були закладені наприкінці ХІХ століття у науково-педагогічній діяльності М.В. Скліфосовського і продовжені як у теоретичних дослідженнях, так і в ході практичної діяльності лікарів і вчених у галузі медицини. З метою підвищення можливості отримання якісного результату в сучасній вищій медичній освіті упродовж останніх років відбулися зміни в нормативній базі (перехід на новий навчальний план, запровадження законодавчої бази кредитно-модульної системи організації навчального процесу), введено державну атестацію; згідно з принципами забезпечення якості освіти оновлюється матеріальнотехнічна база навчальних закладів, запроваджуються нові інформаційно-комунікаційні технології організації навчального процесу. Медична освіта в умовах сьогодення здобувається у три етапи поєднанням теоретичного курсу і практики: додипломна медична освіта – мінімум 6 років, або 5500 годин (вимоги: Національні стандарти освіти, стандарти вищої медичної фармацевтичної освіти (ВМФО)); післядипломна медична освіта – від 2 до 10 років (вимоги: стандарти освіти, стандарти ВМФО, стандарти медичної допомоги (протоколи лікування); безперервний професійний розвиток – упродовж усього життя (вимоги: стандарти ВМФО, стандарти медичної допомоги, досягнення науки).
At the present stage of development of higher medical education and the health care system of Ukraine, there are many important innovations designed to bring the relevant aspects of our country's life closer to a high civilizational level, enrich our medicine with new achievements that will improve the quality of life of the population, increase its duration. Against the background of improving the technological component of medical education, the issues of spirituality, worldview, and inner perception of the world do not lose their significance. The formation of these qualities in future doctors is ensured through mastering the system of bioethical competencies and scientific foundations of medical deontology, the ideological foundations of which were laid at the end of the XIX century in the scientific and pedagogical activity of M.V. Sklifosovsky and continued both in theoretical studies and in the course of practical activities of doctors and scientists in the field of medicine. In order to increase the possibility of obtaining a qualitative result in modern higher medical education, in recent years there have been changes in the regulatory framework (transition to a new curriculum, introduction of the legislative framework of the credit-modular system of organization of the educational process), state certification was introduced; According to the principles of ensuring the quality of education, the material and technical base of educational institutions is updated, new information and communication technologies for organizing the educational process are introduced. Medical education in today's conditions is obtained in three stages by a combination of theoretical course and practice: undergraduate medical education – at least 6 years, or 5500 hours (requirements: National Standards of Education, Standards of Higher Medical Pharmaceutical Education (IUD)); postgraduate medical education – from 2 to 10 years (requirements: education standards, IFI standards, standards of care (treatment protocols); continuous professional development – throughout life (requirements: Navy standards, standards of medical care, achievements of science).

Опис

Ключові слова

medical competence, continuous medical education, professional and pedagogical activity, medical ethics, educational process, медична компетентність, безперервна медична освіта,, професійно-педагогічної діяльностість, медична етика, освітній процес

Бібліографічний опис

Павленко Г. П. Ефективне формування медико-педагогічної компетентностей у майбутніх лікарів / Г. П. Павленко, Н. М. Шарлай, О. В. Коковська // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 4(10). – С. 618–629.