Вплив комплексу харчових добавок на процеси ремоделювання структурних компонентів тонкого кишечника, як важлива медико соціальна проблема сучасного стану забезпечення громадського здоров'я населення України

Анотація

Безпечне застосування харчових продуктів привертає все більше уваги в усьому світі, оскільки встановлено, що існує тісний взаємозв’язок між їжею, що вживається та станом здоров’я. Сучасну харчову промисловість досить складно уявити без використання харчових добавок, які забезпечують покращення зовнішнього вигляду та смакових властивостей продуктів харчування, сприяють продовженню їх терміну зберігання та попереджають швидке псування. Таким чином, дослідження впливу харчових добавок на людський організм в цілому та кожен орган окремо є досить актуальною проблемою для сучасних науковців та клініцистів у всьому світі. Метою нашого дослідження було проведення аналізу літературних джерел різних науково-метричних баз, зокрема Scopus та Web of Science, присвячених питанню впливу харчових добавок на тонкий кишечник та узагальнити отримані дані. До найбільш широко застосовуваних харчових добавок можна віднести нітрит натрію, глутамат натрію, а також Понсо 4R. Названі харчові добавки можуть призводити до появи морфофункціональних змін різних систем та органів, хоча найбільш прицільно вони впливають на гастроінтестинальний тракт, зокрема на тонкий кишечник. Не зважаючи на те, що ентероцити використовують глутамат натрію як джерело енергії для перебігу обмінних процесів, ряд робіт показує, що надлишкове вживання Е621 може призвести до порушення кишкового бар’єру та перебігу запальних процесів. Нітрит натрію, в свою чергу, веде до розвитку лімфоцитарної інфільтрації та застою у власній пластинці, а також вогнищевого некрозу ентероцитів, розташованих в апікальній області ворсинок кишечника, а також викликає порушення перебігу фізіологічних процесів, зокрема глюконеогенезу, що має негативний вплив на обмінні процеси в тонкому кишечнику. Нами було встановлено, що харчові добавки викликають зміни морфологічної структури, перебігу фізіологічних процесів та складу мікробіоти тонкого кишечника, що створює передумовидля подальших досліджень, зокрема в подальшому планується дослідити вплив комплексу харчових добавок на морфо-функціональний стан стінки клубової кишки.
Food safety is attracting more and more attention around the world, as it has been found that there is a close connection between the consumed food and the state of health. The modern food industry is quite difficult to imagine without the use of food additives that improve the appearance and taste of food, extend their expiration date, and prevent rapid spoilage. Thus, the study of the effects of food additives on the human body as a whole and each organ separately is a very important issue for modern scientists and clinicians around the world. Our study aimed to analyze the literature sources of various scientific and metric databases, including Scopus and Web of Science, on the impact of food additives on the small intestine and to summarize the data. The most widely used food additives include sodium nitrite, monosodium glutamate, and Ponceau 4R. These supplements can lead to morphofunctional changes in various systems and organs, the most targeted they affect the gastrointestinal tract, in particular the small intestine. Although enterocytes use monosodium glutamate as a source of energy for metabolic processes, several studies have shown that excessive consumption of E621 can lead to disruption of the intestinal barrier and the course of inflammatory processes. Sodium nitrite, in turn, leads to the development of lymphocytic infiltration and stagnation in its plate and focal necrosis of enterocytes located in the apical region of the intestinal villi, and also disrupts physiological processes, in particular gluconeogenesis, which hurts metabolic processes. We found that food additives cause changes in morphological structure, physiological processes, and composition of the small intestinal microbiota and create conditions for further research, in particular in the future it is planned to investigate the effect of complex food additives on the morpho-functional state of the ileum.

Опис

Ключові слова

харчові добавки, тонкий кишечник, глутамат натрію, нітрит натрію, Понсо 4R, food additives, small intestine, monosodium glutamate, sodium nitrite, Ponceau 4R

Бібліографічний опис

Вплив комплексу харчових добавок на процеси ремоделювання структурних компонентів тонкого кишечника, як важлива медико соціальна проблема сучасного стану забезпечення громадського здоров'я населення України / Я. О. Олійніченко, С. М. Білаш, О. М. Проніна [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 3 (161). – С. 65–70.