Роль L-аргініну у профілактиці розвитку антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії високого кардіологічного ризику

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Хворі на гострі лейкемії, що мають супутню кардіологічну патологію знаходяться у групі високого ризику розвитку антрациклінової кардіотоксичності, що потребує розробки і впровадження нових профілактичних засобів. Мета – оцінити ефективність L-аргініну у профілактиці антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця. Матеріали і методи. Обстежено 66 пацієнтів з вперше виявленими гострими лейкеміями із супутньою ішемічною хворобою серця. Хворі були розподілені на групи: І (n=36) – хворі на гострі лейкемії, що отримували поліхіміотерапію без профілактики антрациклінової кардіотоксичності; ІІ (n=30) – хворі на гострі лейкемії, які отримували поліхіміотерапію з профілактичним прийомом L-аргініну. Результати дослідження. Ішемічну хворобу серця можна вважати фактором ризику розвитку антрациклінової кардіотоксичності, що підтверджується наявністю порушень біоелектричної активності міокарда. На фоні ІХС у хворих на гострі лейкемії досягнення низьких кумулятивних доз антрациклінових антибіотиків призводить до поглиблення прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу. Призначення L-аргініну у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця дозволяє зменшенням частоти розвитку складних порушень ритму, депресії сегмента ST, що супроводжується зменшенням проявів ендотеліальної дисфункції та прооксидантно-антиоксидантного дисбалансу за рахунок підвищення активності системи антиоксидантного захисту. Висновки. Хворим на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця на фоні проведення поліхіміотерапії із включенням антрациклінів обґрунтоване призначення L-аргініну з метою профілактики уражень кардіоміоцитів ; Больные острыми лейкозами, имеющие сопутствующую кардиологическую патологию, находятся в группе высокого риска развития антрациклиновой кардиотоксичности, что требует разработки и внедрения новых профилактических средств. Цель – оценить эффективность L-аргинина в профилактике антрациклиновой кардиотоксичности у больных острыми лейкозами с сопутствующей ишемической болезнью сердца. Материалы и методы. Обследовано 66 пациентов с впервые выявленными острыми лейкозами с сопутствующей ишемической болезнью сердца. Больные были разделены на группы: I (n = 36) – больные острыми лейкозами, получавшие полихимиотерапию без профилактики антрациклиновой кардиотоксичности; ІІ (n = 30) – больные острыми лейкозами, которые получали полихимиотерапию с профилактическим приемом L-аргинина. Результаты исследования. Ишемическую болезнь сердца можно считать фактором риска развития антрациклиновой кардиотоксичности, что подтверждается наличием нарушений биоэлектрической активности миокарда. На фоне ИБС у больных острыми лейкозами достижение низких кумулятивных доз антрациклиновых антибиотиков приводит к углублению прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса. Назначение L-аргинина у больных острыми лейкозами с сопутствующей ишемической болезнью сердца позволяет снизить частоту развития сложных нарушений ритма, депрессию сегмента ST, сопровождается уменьшением проявлений эндотелиальной дисфункции и прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса за счет повышения активности системы антиоксидантной защиты. Выводы. Больным острыми лейкозами с сопутствующей ишемической болезнью сердца на фоне проведения полихимиотерапии с включением антрациклинов обосновано назначение L-аргинина с целью профилактики поражений кардиомиоцитов ; Patients with acute leukemia, with concomitant cardiologic pathology are at high risk of anthracycline cardiotoxicity, which requires the development and implementation of new preventive agents. The aim – to evaluate the effectiveness of L-arginine in the anthracycline cardiotoxicity prevention in patients with acute leukemia with concomitant ischemic heart disease. Materials and methods. The study involved 66 patients with newly diagnosed acute leukemia with concomitant ischemic heart disease. Patients were divided into groups: I (n = 36) – patients with acute leukemia, who received chemotherapy without anthracycline cardiotoxicity prevention; II (n = 30) – patients with acute leukemia, who received chemotherapy with preventive L-arginine intake. Research results. Ischemic heart disease can be considered a risk factor for anthracycline cardiotoxicity, as evidenced by the presence of bioelectric activity disorders of the myocardium. In the context of ischemic heart disease in patients with acute leukemias achieving anthracycline low cumulative doses leads to the deepening prooxidant-antioxidant imbalance. L-arginine assignment to patients with acute leukemias with concomitant ischemic heart disease allows decreasing the incidence of complex arrhythmias, segment ST depression, which is accompanied by the reduction of endothelial dysfunction and oxidative-antioxidant imbalance by increasing the antioxidant protection activity. Conclusions. Patients with acute leukemia with concomitant coronary heart disease on the background of chemotherapy with anthracyclines inclusion justified the appointment of L-arginine to prevent lesions cardiomyocytes.

Опис

Ключові слова

гострі лейкемії, острые лейкозы, acute leukemia, антрацикліни, антрациклины, anthracyclines, ішемічна хвороба серця, ишемическая болезнь сердца, ischemic heart disease, L-аргінін, L-аргинин, L-arginine

Бібліографічний опис

Лиманець Т. В. Роль L-аргініну у профілактиці розвитку антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії високого кардіологічного ризику / Т. В. Лиманець // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 4 (56), Ч. 3. – С. 131–136.