Порівняльна характеристика показників карієсу у дітей різного шкільного віку

Анотація

Вступ. Карієс — одна з найбільш розповсюджених проблем сучасної стоматологічної науки. Вивчення проблеми його виникнення залишатиметься актуальним ще багато років, що пов’язано з дією сукупності екологічних, економічних та соціально-побутових чинників, які є сприятливими для виникнення даної патології. Мета роботи — дослідити стоматологічний статус дітей віком 7–12 років та провести порівняння отриманих показників у різні вікові періоди. Матеріал і методи. Дослідження стоматологічного статусу 223 дітей віком 7–12 років виявило, що збільшення кількості дітей з ураженими постійними зубами відбувається в період із 7 до 8 (на 17,3%), із 8 до 9 (на 14,5%), із 9 до 10 (на 21,5%), із 10 до 11 (на 13,3%) років. Результати. Найбільший стрибок показника розповсюдженості карієсу постійних зубів ми виявили у дітей у період із 7 до 8 років (на 17,3%) — перші роки після прорізування постійних зубів та в період із 9 до 10 років, який доволі складний у шкільному житті дитини, оскільки відбувається перехід від перебування в початковій школі, до якої діти вже адаптовані, до середньої, де збільшується навантаження, потрібно звикати до нових учителів. Це стосується і показника інтенсивності карієсу постійних зубів, особливий приріст якого відзначається у дітей із 7 до 8 років (у 2,4 раза) та в 10 років порівнянні з 9-річними (у 2,5 раза). Висновок. Вік із 7 до 8 та із 9 до 10 років є найбільш уразливим з точки зору виникнення карієсу постійних зубів у дітей, що вимагає особливої уваги батьків та лікарів-стоматологів до стоматологічного здоров’я дітей цих вікових періодів. Отримані результати потребують більш детального вивчення факторів, які можуть призвести до патології твердих тканин зубів у ці періоди життя дитини.
Введение. Кариес является одной из наиболее распространенных проблем современной стоматологической науки. Изучение проблемы его возникновения будет актуальным еще много лет, что связано с действием совокупности экологических, экономических и социально-бытовых факторов, которые являются благоприятными для возникновение данной патологии. Цель работы − исследовать стоматологический статус детей 7-12 лет и провести сравнение полученных результатов в различные возрастные периоды. Материал и методы. Исследование стоматологического статуса 223 детей в возрасте от 7 до 12 лет показало, что увеличение количества детей с пораженными постоянными зубами происходит в период с 7 до 8 лет (на 17,3%), с 8 до 9 (на 14,5%), с 9 до 10 (на 21,5%), с 10 до 11 (на 13,3%) лет. Результаты. Наибольший прыжок показателя распространенности кариеса постоянных зубов мы обнаружили у детей в период от 7 до 8 лет (на 17,3%) - первые годы после прорезывания постоянных зубов и в период от 9 до 10 лет, довольно сложный в школьной жизни ребенка, поскольку происходит переход от пребывания в начальной школе, в которой дети уже адаптированы, к средней, где увеличивается нагрузка, нужно привыкать к новым учителям. Это касается и показателя интенсивности кариеса постоянных зубов, особый прирост которого отмечается у детей с 7 до 8 лет (в 2,4 раза) и в 10 лет по сравнению с 9-летними (в 2,5 раза). Вывод. Возраст с 7 до 8 и с 9 до 10 лет является наиболее уязвимым с точки зрения возникновения кариеса постоянных зубов у детей, требует особого внимания родителей и врачей-стоматологов к стоматологическому здоровью детей этих возрастных периодов. Полученные результаты требуют более детального изучения факторов, которые могут привести к патологии твердых тканей зубов в эти периоды жизни ребенка.
Introduction. Caries is one of the most spread issues of modern stomatological science. Investigation of the problems concerning its origin will remain topical for many years, which is associated with the action of total ecological, economic, and social-everyday factors predisposing to development of the pathology. Objective of the study was to investigate stomatological status of children aged 7-12 years, and compare the obtained results in different age periods. Material and methods. Examination of the stomatological status of 223 children aged from 7 to 12 years determined the following: increasing number of children with afflicted permanent teeth in the period from 7 to 8 years (17,3%), from 8 to 9 years (14,5%), from 9 to 10 years (21,5%), from 10 to 11 years (13,3%). Results. The highest rise of caries index of the permanent teeth was found in children from 7 to 8 years (17,3%) – the first years after eruption of the permanent teeth, and in the period from 9 to 10 years. It is rather complicated period in the children school life, since transition from the primary school where they have been already adapted, to secondary school is followed by increased load and their adjusting to new teachers. It refers to caries intensity index of permanent teeth, especially in children from 7 to 8 years with special increase 2,4 times, and at the age of 10 years compared with 9 years (2,5 times as much). Conclusion. Thus, the age from 7 to 8 and from 9 to 10 is the most susceptible from the point of view of caries occurring in the permanent teeth of children requiring special attention of parents and dentists to dental health of children at these age periods. The obtained results require more detailed examination of the factors leading to pathology of the hard dental tissues at these periods of childhood.

Опис

Ключові слова

діти, дети, children, карієс, кариес, dental caries, розповсюдженість, распространенность, occurrence, інтенсивність, интенсивность, intensity

Бібліографічний опис

Порівняльна характеристика показників карієсу у дітей різного шкільного віку / Л. Ф. Каськова, Т. Б. Мандзюк, Л. П. Уласевич, О. Ю. Андріянова, Н. В. Янко // Буковинський медичний вісник. – 2019. – Т. 23, № 2 (90). – С.10–15.